Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Орієнтовна карта практичного заняття№1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОГО державнОГО МЕДИЧНОГО університетУ

Циклова комісія природничо-наукової підготовки

 

Методичні рекомендації до практичних занять

З мікробіології

 

Для студентів відділення

5.12010102 «Фармація»

 

Запоріжжя – 2016

Укладач:Таланкова-Cереда Тетяна Євгенівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач мікробіології .

 

Схвалено на засідання циклової комісії природничо-наукової підготовки.

Протокол №___ від _______ 2016 року.

Рекомендовано до друку методичною радою Медичного коледжу ЗДМУ.

Протокол №___ від _______ 2016року.

Запропоновані методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» розроблені згідно навчальних плану та програми. В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного матеріалу, підготовки та проведення практичної роботи, алгоритми виконання практичних навичок, наведено запитання для самоконтролю знань.

Керуючись ними, Ви матимете змогу закріпити теоретичні знання, сформувати вміння та систему практичних навичок щодо вимог та умов виконання певних маніпуляцій, оформлення супровідної документації, усвідомити своєчасність та правильність професійних дій, деонтологічний підхід до пацієнта, отримати уяву про вплив екологічних чинників на здоров’я людей, а також допоможе Вам оволодіти більш чіткою уявою та знаннями про явища та об’єкти діяльностіУспіхів Вам у формуванні професійної майстерності!

Зміст

т.№1. Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Основні методи лабораторних досліджень  
т.№2. Культивування мікроорганізмів  
т.№3. Живільні середовища. Техніка посіву  
т.№4 Вакцини, сироватки. Методи алергодіагностики  
т.№5 Ознайомлення з антибіотиками  
т.№6 Вивчення мікропрепаратів бактерій кишкової групи. Умовно-патогенні бактерії  
т.№7 Патогенні коки  
т.№8 Туберкульоз  
  Перелік питань до диференційованого заліку  
  Рекомендована література  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ»

Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять
З викладачем с/р, інд/р
Всього Лекцій П/з
Заліковий кредит
Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія
Тема 1. Вступ.Морфологія мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів.
Тема 2.Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми. Вчення про інфекцію
Тема 3.Вчення про імунітет. Алергія. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб.
Тема 4. Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики.
Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія.
Тема 5. Збудники кишкових інфекцій.
Тема 6. Патогенні коки.
Тема 7. Мікобактерії туберкульозу. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До практичного заняття №1

Тема: Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Основні методи лабораторних досліджень.

Кількість годин:2 години.

Актуальність теми: ознайомлення з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії необхідні фармацевту з тих міркувань, що вона є підрозділом у системі медичних закладів, де здійснюється одне з основних завдань - діагностика інфекційних захворювань (виділення збудника, визначення імунної відповіді організму тощо). Окрім цього, існують спеціальні санітарно - бактеріологічні лабораторії, де проводять дослідження з метою визначення мікробного забруднення навколишнього середовища та його об'єктів, науково-дослідницькі лабораторії, які здійснюють роботу експериментально - пошукового спрямування та лабораторії у навчальних закладах з підготовки майбутніх фахівців.

Студенти повинні вміти:

¾ користуватися мікроскопом;

¾ диференціювати мікроорганізми за морфологічними ознаками;

Навчальні цілі: ознайомитись з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії, робочого місця, вивчити правила поведінки та техніки безпеки в мікробіологічній лабораторії, класифікацію мікроорганізмів за ступенем безпеки, принципи основних методів мікробіологічних досліджень

Знати:

- Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного иатеріалу

- Будову мікроскопа

Вміти:

- Працювати з імерсійною системою мікроскопа

- Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, обладнанням, пальниками, дезінфекційними зособами

Матеріали та обладнання:інструкції до практичної роботи, мікрофотографії

Перелік практичних навичок

1. Робота з мікроскопом (імерсійною системою).

2. Мікроскопія мазків – препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей.

3. Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними розчинами тощо.

Міждисциплінарна інтеграція

№з/п Назва дисципліни Знати Вміти
1. Біологія (предмет загальної школи) Будову мікроскопа. Суху систему мікроскопування Мікроскопувати препарати з допомогою сухої системи мікроскопування
2. Основи біофізики та мед апаратури Будову мікроскопа Імерсійну систему мікроскопування Мікроскопувати за допомогою сухої системи мікроскопування
3. Медична біологія Будову мікроскопа Застосовувати світловий мікроскоп
4. Основи психології та міжособове спілкування Правила спілкування з пацієнтом Спілкуватись з пацієнтом. дотримуючись правил етики та деонтології
5. Основи латинської мови з медичною термінологією Терміноелементи Словотворення Грецькі еквіваленти Орієнтуватися в структурі термінів і визначати граматичні форми слів, які їх утворюють. Вміти свідомо користуватись науковою латинсько-грецькою термінологією
6. Основи медсестринства Структуру лікувально-профілактичних закладів Правила та техніку взяття досліджуваного матеріалу Правила спілкування з пацієнтом Вміти взяти досліджуваний матеріал Спілкуватись з пацієнтом. дотримуючись правил етики та деонтології
7. Медсестринство в інфектології Діагностику інфекційних хвороб Проводити взяття інфікованого матеріалу, від пацієнта для мікробіологічного дослідження, оформлювати та транспортувати до лабораторії

Орієнтовна карта практичного заняття№1

Завдання Вказівки до завдання Самостійні записи
1. Ознайомтесь з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії:   1.1.Санітарно- гігієнічними вимогами до приміщення та підрозділами, які входять до складу лабораторії, її устаткування 1.2. Обладнанням робочого місця 1.3.Правилами поведінки у лабораторії та технікою безпеки  
2. Вивчіть: 2.1.Класифікацію мікроорганізмів за ступенем небезпеки  
3. Вивчіть:   3.1.Принципами основних методів мікробіологічних досліджень  
4. Повторіть будову мікроскопа та правила мікроскопування: 4.1. Будова мікроскопа ↓ ↓ ↓ механічна оптична освітлювана частина система система 4.2. Правила мікроскопування під імерсійною системою, розгляд готових мікропрепаратів та мікрофотографій  
4. 5. Вивчіть:   Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу  

 

Питання для самоконтролю:

1. При яких медичних закладах організовуються мікробіологічні лабораторії?

2. Влаштування та призначення мікробіологічної лабораторії.

3. З яких структурних підрозділів складається лабораторія?

4. Санітарно - гігієнічні вимоги до лабораторної кімнати

5. Обладнання лабораторії та робочого місця

6. Правила роботи та техніка безпеки під час роботи в мікробіологічній лабораторії

7. Як класифікують мікроорганізми за ступенем небезпеки?

8. Складові частини мікроскопа

9. Імерсійна система мікроскопування та її застосування для вивчення морфотинкторіальних властивостей мікроорганізмів

10. Правила мікроскопування під імерсійною системою мікроскопа

11. Яких правил слід дотримуватись під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії?

12. Які методи використовують для мікробіологічних досліджень?

Обсяг роботи на занятті

Студенти знайомляться з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії, оснащенням робочого місця, визначають основні санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення, вивчають правила поведінки в лабораторії і техніку безпеки при дослідженні заразного матеріалу.

Знайомляться з класифікацією мікроорганізмів за ступенем їх безпеки.

Повторюють складові частини мікроскопа, вивчають правила мікроскопування мікропрепаратів під імерсійною системою, розглядають готові мікропрепарати. Одержують поняття про морфотинкторіальні властивості мікроорганізмів.

Вивчають правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії.

Знайомляться з принципами основних методів мікробіологічних досліджень. Роблять записи основних положень у протокольний зошит.

Хід роботи.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.