Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Аналіз витрат за елементами.

Лекція 12

Тема 7. Аналіз витрат на виробництво продукції

План

1. Значення, завдання, систематизація інформаційного забезпечення аналізу.

2.Аналіз витрат за елементами.

3. Аналіз витрат за статтями калькуляції.

4. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.

5. Аналіз собівартості продукції.

СРС

6. Аналіз комплексних статей витрат

7. Пошук резервів скорочення собівартості продукції

 

Література: Ф.Ф.Бутинець стр. 518 - 547;

М.Г.Чумаченко стр. 460 – 492 Тарасенко Н.В. стр. 166-183..

 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення

Аналізу витрат на виробництво продукції.

 

Витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції. Витрати, які включаються до собівартості продукції, визначаються Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку( Стандарт 16 «Витрати») та галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання готової продукції (робіт, послуг).

Собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку.

Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси при виготовленні продукції, виконанні робіт та наданій послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції. Отже, собівартість є основним фактором ціноутворення і формування прибутку.

Мета аналізу витрат на виробництво продукції полягає у виявленні можливості раціонального використання виробничих ресурсів, інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації витрат, обґрунтуванні управлінських рішень.Основні завдання:

1. оцінка собівартості одиниці продукції;

2. Оцінка структури витрат, її динаміка;

3. Визначення динаміки показників собівартості та факторів зміни;

4. Визначення за статтями і елементами витрат;

5. виявлення резервів зниження витрат на виробництво продукції.

Об'єкти аналізу:

1. Собівартість продукції в цілому.

2.Окремі елементи і статті в цілому.

3.Собівартість окремих виробів.

4.Резерви зниження витрат на виробництво.

Етапи аналізу витрат на виробництво

1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво:

- аналіз витрат на 1 грн. продукції,

- аналіз собівартості продукції.

2. Аналіз структури витрат на виробництво:

- аналіз витрат за елементами,

- аналіз витрат за статтями калькуляції,

- аналіз прямих і непрямих витрат.

3. Оперативний аналіз витрат на виробництво.

 

Джерела інформації, що використовуються при проведенні аналізу витрат на виробництво.

Таблиця 1. Інформаційна база для аналізу витрат на виробництво

 

 

№ п/п Група Джерела інформації
        Первинні документи   акти-вимоги, акта на списання палива, енергії, акти-вимоги на заміну (внутрішнє переміщення) матеріалів. лімітно-забірні картки, матеріальні звіти, акти виконаних робіт, наряди, табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, посвідчення про вирядження. авансові звіти, довідки бухгалтерії, розрахунки бухгалтерії, иакладні,. рахунки тощо.
    Рахунки бухгалтерського обліку   23 "Виробництво", 80 "Матеріальні витрати". 81 "Витрати на оплату пращ", 82 "Відрахування до єдиного фонду". 83 "Амортизація", 84 "Інни операційні витрати". 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати". 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності
Облікові регістри Журнал 5, 5А
  Фінансова Звітність   ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати". ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності
  Статистична звітність   ф. № 1-ПВ "Звіт з пращ", ф. № 5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції (po6iт, послуг)"
    Інші джерела   норми та нормативи споживання pресурсів, дані про відхилення від норм, калькуляції, матеріали обстежень, пeревірок, спостережень. нарад. конструкторська i технологічна документація кошториси витрат на виробництво. результати попередніх аналггичних досліджень тощо

Аналіз витрат за елементами.

При плануванні і калькулюванні собівартості продукції важливу роль відіграє класифікація витрат за елементами (економічним змістом) і статтями калькуляції (характером виникнення і призначенням), Групування витрат за елементами необхідне для вивчення матеріаломісткості, енергомісткості, трудомісткості, фондомісткості та встановлення впливу технічного прогресу на структуру витрат.

Склад витрат за економічними елементами регламентує Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (п. 21). Розглянемо їх склад

1. Матеріальні витрати,

2. Витрати на заробітну плату.

3. Відрахування до єдиного соц. внеску.

4. Амортизація.

5. Інші операційні витрати.( платежі на обов’язкове страхування майна, % за кредити і позики, витрати на сертифікацію і збут, плата за оренду, плата за пожежну і сторожову охорону)

Аналіз структури витрат за елементами передбачає визначення питомої ваги окремих елементів витрат у загальній сумі витрат і оцінку їх зміни за звітний період.

Дані таблиці 1. складеної на підставі даних кошторису витрат (план) та звітної форми 2 або облікової інформації, свідчать, що матеріаломісткість продукції є дуже високою і її зростання триває. Збільшення матеріальних витрат відбувається за рахунок зниження витрат на оплату праці і відрахувань до єдиного соц. внеску. Зростає питома вага відрахувань на амортизацію основних фондів та інші витрати. Головним напрямком пошуку резервів зниження собівартості є дослідження складу кожного елемента матеріальних витрат, виявлення причин їх зростання і способів їх зменшення.

Таблиця 2. Аналіз витрат за економічними елементами

Елементи витрат Попередній рік, % Звітний період Відхилення (±)
план, % фактично Від попереднього року, % від плану%
тис. грн %
Матеріальні витрати(за винятком вартості повторно використовуваних відходів) 34,5 35,6 41,9 +7,4 +6,3
Амортизація основних фондів 7,6 7,8 7,7 +0,1 –0,1
Витрати на оплату праці 31,0 30,1 26,0 –5,0 –4,1
Відрахування на соціальні заходи 17,3 17,0 14,7 –2,6 –2,3
Інші витрати 9,6 9,5 9,7 +0,1 +02
Усього витрат на виробництво 0,0 0,0

 

Аналіз даних про витрати за економічними елементами дає змогу вивчити структуру собівартості за галузями промисловості та окремими підприємствами, розкрити галузеві закономірності формування собівартості і тенденцію її змін за кілька звітних періодів.

Фактичні дані про витрати на виробництво використовуються для планування собівартості на майбутнє, визначення розміру нормованих оборотних засобів та прибутку. Слід пам’ятати, що кошторис витрат складається в цілому по підприємству без розподілу за виробами, послугами та роботами, тому практично неможливо підрахувати планові витрати на фактичний обсяг і асортимент продукції. А виявлені відхилення фактичних витрат від планових щодо кожного елемента не можуть розглядатись як економія чи перевитрата.

 

За результатами аналізу структури витрат за елементами аналітик може зробити наступні висновки:

Ä зміна питомої ваги витрат на заробітну плату - характеризує зміни трудомісткості продукції: збільшення питомої ваги таких витрат є наслідком збільшення трудомісткості продукції, і навпаки;

Ä зміна питомої ваги матеріальних витрат - визначає зміни продуктивності праці: збільшення питомої ваги матеріальних витрат є наслідком зростання продуктивності праці, і навпаки;

Ä зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань - характеризує зміни технічного рівня виробництва, амортизаційної політики підприємства.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.