Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Аналіз виготовленої та реалізованої продукції

Для аналізу тенденції зміни виробництва і реалізації продукції проводять аналіз рівня і динаміки обсягу виробництва та реалізації виробництва підприємства. Продукція як результат виробництва конкретного підприємства охоплює товари (готову продукцію, напівфабрикати), виконані роботи і надані послуги. Продукція може вимірюватися натуральними і вартісними показниками. Найточніше відображають виготовлену продукцію натуральні показники, хоча їх застосовують при аналізі лише однорідної та одно якісної продукції. Вартісні вимірники дають змогу узагальнювати дані про обсяг виробництва продукції підприємством чи його окремими підрозділами [4, ст. 584].

Оцінку величини продукції проводять за економічним показником «обсяг виробленої продукції (товари, роботи, послуг) у діючих цінах (без ПДВ та акцизу)» - вартісною оцінкою виробленої підприємством продукції яка включає продукцію виготовлену і відвантажену (або передбачену для відвантаження) іншим підприємствам, а також продукцію виготовлену і призначену для внутрішнього споживання. Її розраховують за ціною виробника за вирахуванням податку на додану вартість, акцизу та інших непрямих податків.

Методика розрахунку обсягу виробництва продукції враховує особливості окремих видів економічної діяльності. Обсяг реалізованої продукції визначають за ціною продажу за межі підприємства готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг, включаючи продукцію за бартерними контрактами. До обсягу реалізованої продукції належить вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства і не включають продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суму дотацій на виробництво, суму попередньої оплати продукції, авансові платежі, знижки на ціни, що надаються гуртовим покупцям.До складу цього показника повністю включають доходи від реалізації продукції, що враховуються «Звітом про фінансові результати» за статтею «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та частково послуги щодо операційної оренди активів,реалізації іноземної валюти та доходів від торгових марок [9, ст. 316].

Отже, показники «обсяг реалізованої продукції» та «обсяг виробленої продукції» різняться між собою на величну: зміни залишків готової продукції та їх вартості; вартості придбаних товарів; власників продукції власного виробництва для внутрішніх потреб; сум цільового надходження на виробництво. Показник обсягу виробленої продукції є базовим для визначення показників використання ресурсів: продуктивності праці, фондовіддачі,матеріалові дачі, собівартості, прибутку, у зв’язку з тим аналіз ресурсів зростання обсягу виробництва продукції є основою для оцінки ефективності виробництва загалом [15, ст. 274].

Динаміка виробництва продукції характеризується такими показниками: темпами зростання, темпами приросту, середньорічними темпами зростання. Темпи зростання і приросту можуть розраховуватися для характеристики випуску окремих видів і всієї продукції загалом у натуральному чи вартісному обчисленні. Темпи зростання обсягу виробництва чи реалізації продукції характеризують динаміку випуску різноманітної продукції конкретного підприємства, тому виникає потреба застосовувати показник обсягу виробленої (реалізованої) продукції у порівняних цінах, що дає змогу виключати вплив цінового фактора.

Зростання обсягів реалізованої продукції порівняно з обсягом виробленої за звітний період продукції свідчить про погашення раніше сплачених рахунків. Позитивним фактором є зростання надходжень коштів на банківські рахунки, а також зменшення обсягу реалізації продукції через бартерні операції.

Середньорічний темп зростання обсягів виробленої та реалізованої продукції обчислюють як середню геометричну за формулою: 3.1.

(3.1)

=

=

де – середньорічний темп зростання;

n – кількість показників;

T – темп зростання за кожен період.

Відповідно середній темп приросту ( ) дорівнює:

(3.2)

Якщо середній темп приросту обсягу виробленої продукції нижчій, ніж середній темп приросту обсягу реалізованої продукції, то це свідчить про загальну тенденцію до зменшення залишків нереалізованої підприємством продукції.

Також порівнюють темпи зростання ОРП із темпами зростання ОВП

(3.3)

то це свідчить про зростання надходження коштів на рахунки підприємства [13, ст. 377].

Таблиця 3.1.

Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ДП “Статус” ТОВ “Леополіс Плюс”

  Показник Роки В середньому за аналізований період
1-й 2-й 3-й
Обсяг виробленої продукції підприємства у діючих цінах звітного року         20265,33
Обсяг реалізованої продукції 423 683 382402,67
Річний темп зростання до попереднього року: - ОВП, % - ОРП,%             492,18 123,60     230,72 145,20
Річний темп зростання до першого року: - ОВП, % - ОРП, %               492,18 262,04     230,73 191,35

Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізації продукції ДП “Статус” ТОВ “Леополіс Плюс” за 3 роки свідчить про зростання обсягів виробництва і реалізації продукції протягом аналізованого періоду.

При цьому темпи зростання обсягу виробленої продукції перевищують темпи зростання реалізованої продукції, що свідчить про нагромадження готової продукції на складах підприємства. Протягом аналізованого періоду спостерігалося стійка тенденція зростання: найвищі темпи зростання на третій рік (492,18) і найнижчі на перший і другий роки відповідно -100% і 100% порівняно з попереднім роком.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.