Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

І. Українські землі під владою Російської імперії

Історичний розвиток українських земель під владою Російської та Австрійської імперій

1. Входження укр. земель до складу Російської та Австрійської імперій

1772 р. – Австрійська імперія – Галичина, частина Волині, Поділля

1775 р. – Австрійська імперія – Буковина

1793 р. – Російська імперія – Правобережна Україна (Київщина, Волинь, Поділля)

1795 р. – Російська імперія – західна смуга Волині й Берестейщина

 

У результаті війн з Туреччиною 1768 – 1774 й 1783 – 1791 рр. Росія приєднала до себе Крим і північно-причорноморські степи.

Форми національного відродження

  1. фольклорно-етнографічні (академічний)
  2. культурно-літературний (культурницький)
  3. політичний

І. Українські землі під владою Російської імперії

1. Адміністративно-територіальний устрій

Генерал-губернаторства

 
 


Губернії

 
 


Повіти на чолі з царськими справниками

 
 


Стани на чолі з поліцейськими приставами

Регіони Губернії Генерал-губернаторства
Слобожанщина, Лівобережжя Харківська Малоросійське
Чернігівська
Полтавська
Правобережжя Київське Київське
Волинське
Подільське
Степова Україна, Північне Причорномор’я і Приазов’я, Крим Катеринославська Новоросійсько-Бессарабське
Херсонська
Таврійська

Австрії 20 округів – дистриктів. Адміністративно-політичним центром був Львів.

2. Початок національного відродження

☺ Росія і Австро-Угорщина здійснювали політику національного гноблення, усіляко прагнули перешкодити формуванню укр. нації, розвитку укр. культури.

☺ Ідеї Великої французької революції, Наполеонівські війни 1812р.☺ На початку російсько-турецької війни (1828-1829 рр) воєнні дії велися на землях Задунайської Січі. Козаки виступили на боці Росії (загін Йосипа Гладкого), за що турки зруйнували Задунайську Січ. Козаки повернулися з Росії, де їх розселили на узбережжі Азовського моря між Бердянськом і Маріуполем. Їх стали називати Азовським козацьким військом (1830 р). Це військо виконувало охоронну функцію проти контрабандистів до 1864 р. У 1788 р. у Причорномор’ї виникло Чорноморське козацьке військо, яке у 1792 р. переселили на Кубань і з 1860 р. воно стало називатися Кубанське козаче військо.

1846 р. «Історія русів».В творі викладено історичний розвиток України від найдавніших часів до 1769 р. Основним змістом твору є героїчна боротьба українського народу, який відстоював свою рідну землю, вів боротьбу з різними поневолювачами – татаро-монголами, поляками, литовцями, росіянами.

Основна ідея твору – утвердження права кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток.

☻ Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України:

- У 1787 р. Василь Капніст очолив групу автономістів, які опрацьовували проект відновлення козацького війська. У 1791 р. він поїхав із таємною місією до Німеччини, щоб викласти свій план відокремлення України від Росії і приєднання її до Прусії.

- У 80-90-х роках ХVІІІ ст. у Новгороді-Сіверському виник гурток, члени якого виступали за автономію

1798 р. «Енеїда» Івана Котляревського

1863 р. – міністр внутрішніх справ Валуєв – заборона друкувати і викладати укр.. мовою

1876 р. – Емський указ Олександра ІІ – заборона увезення літератури укр. мовою, укр. п’єси та пісні, використання укр. мови в початкових школах, державних закладах. Сама назва «Україна» була заборонена.

☺ Центром національного руху стали міста, де діяли університети: Львів (1661 р. було відкрито перший на українських землях університет), Харків (1805 р.), Київ (1841 р.).

☺У Західній Україні значну роль у національне відродженні відігравало уніатське духовенство, у той час як православне духовенство в Наддніпрянщині було зрусифіковане і виступало опорою російського царизму.

 

3. Рухи

☼ Масонські ложі – релігійно-етичний рух, що висував ідею про єдине людське товариство, моральне самовдосконалення. Виникло в Англії на початку ХVІІІ ст.

Мали в основному антимонархічний характер.

Найбільш відомі ложі – «Любов до істини» 1818 р. (полтавська), київська «Ложа об’єднаних слов’ян» 1818 р., які були своєрідною підготовкою до вступу в таємні декабристські товариства.

«Малоросійське таємне товариство» 1819 р., створив В. Лукашевич, діяло нелегально й мало на меті здобуття незалежності України.

 

☼ Декабристи – представники дворянства Росії, які боролися за повалення царату й скасування кріпацтва.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.