Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Теплопередача випромінювання між твердими тілами.

Кількість тепла, яке передається одним тілом другому залежить від температури цих тіл, їх ступені чорноти, форми і розміщення їх в просторі. Доля енергії, випромінюваної на задану поверхню називається кутовим коефіцієнтом.

Тепловий потік від однієї поверхні до другої визначається:

  (Вт)

 

де Епр. – приведена степінь чорноти двох тіл;

Т12 – температури тіл, К;

F1 – площа поверхні першого тіла, (м2);

У – кутовий коефіцієнт першого тіла на друге.

 

 

    Е1 і Е2 ступінь чорноти 1 і 2го тіла.

 

Теплопередача між двома тілами, одне із яких знаходиться в середині другого визначається:

 

 

Якщо між поверхнями F1 і F2 помістити екран такої ж степені чорноти, як і тіла, то тепловий потік, що передається випромінюванням одного тіла до другого, зменшиться в 2 рази; 2 екрани – в 3 рази, п екранів – в п + 1 раз. Якщо екрани будуть з меншою ступенню, то тепловий потік зменшиться ще більше. Екрани знаходять широке застосування високотемпературних вакуумних електропечах для теплової ізоляції.

Випромінювання газів.

 

Одно і двохатомні гази (СО, Н2, О2, N2) практично не випромінюють і не поглинають променеву енергію, ці гази називають променепрозорими, трьохатомні гази і гази більшої атомарності (СО2, Н2О, SO2 і т.д.) мають значну випромінювальну і поглинальну властивість. Гази можуть випромінювати і поглинати променеву енергію тільки в визначених інтервалах довжин хвиль (полосах), які розміщенні в різних частинах спектру випромінювання.

 

   
   

Рисунок 11 - Спектри випромінювання і поглинання тіл:

1) абсолютно чорного тіла;2) твердого тіла;

3) газу.

Велике значення для випромінювання газів має товщина газового шару, чим більше в шарі газу тим більше і випромінювання.

Ступінь чорнти газу є функція від температури газу і добутку парціального тиску газу на ефективну довжину променів.

 

Е= ƒ (t, P· Sеф)

 

t – температура оС.

Р – парціональний тиск, КПа.

Sеф – ефективні довжини променів (м) (табл. 5 с. 81 – Долотов).

 

В практичних розрахунках необхідно враховувати випромінювання газів, СО2 і Н2О. Ступінь чорноти газової суміші в якій міститься СО2 і Н2О:

 

Β – поправочний коефіцієнт

можна знайти використавши (мал.46, 47 с. 82,83 Долотов Г.П. ).

 

Тепловий потік випромінювання від газу до металу визначається:

 

 

Сг к м – приведений коефіцієнт випромінювання від газів до металу з урахуванням ролі кладки.

 

(Вт.)

 

 

Передача тепла від одного газу до другого через стінку.

Тепловий потік до поверхні стінки дорівнює сумі теплових потоків випромінювання і конвекції.

Рисунок 12 – сумарна теплопередача через плоску стінку

Q=Qв+Qк=

 

  Q=

 

Сумарний коефіцієнт теплопередачі.

 

Розглянемо теплопередачу від одного газового середовища до іншого через стінку товщиною S з теплопровідністю . З однієї сторони знаходиться гарячий газ з температурою t1 а з другої – холодне повітря з температурою t4. Сумарний коефіцієнт теплопередачі на гарячій стороні 1, на холодній – 2. Температурне поле стаціонарне.

Поверхнева щільність теплового потоку гарячого газу до стінки:

Поверхнева щільність теплового потоку через стінку:

Поверхнева щільність теплового потоку від стінки до повітря:

При стаціонарному полі:

+

+

_______________________________

 

 

 

де ккоефіцієнт теплопередачі.

Q= к (t1-t4)

 

Для багатослойної стінки:

 

 

 

Контрольні запитання:

1. З допомогою чого проходить передача теплової енергії?

2. Якою формулою виражається закон Стефана-Больцмана?*

3. Якою формулою виражається закон Кірхгофа?*

4. Від чого залежить кількість тепла, що передається від одного тіла іншому?

5. Які гази мають випромінювальну і поглинальну властивість?

6. За якою формулою визначається тепловий потік випромінювання від газу до металу?**

 

 

Література: 1, с. 27-32., 2, с.61-70.

 

 

Розділ 4. Нагрів металу

Тема 4.1 Окислення і зневуглецювання металу

План

 

1. Основні процеси, які відбуваються в печі.

2. Окислення і відновлення сталі.

3. Навуглецювання і зневуглецювання сталі.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.