Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Функції та ролі паблік рилейшнз

Паблік рилейшнз

Наочний навчальний посібник

Дніпропетровськ – 2009


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Факультет управління песроналом і економіки праці

Кафедра менеджменту

 

Паблік рилейшнз

Наочний навчальний посібник

для студентів усіх форм навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

Дніпропетровськ – 2009

 

УДК 65.291.34

ББК 339.138

Г43

 

Паблік рилейшнз: Наочний навчальний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» /А.Є. Гессен. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 28 с.

 

Наочний навчальний посібник призначений для глибшого засвоєння матеріалу з дисципліни «Паблік рилейшнз», містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню та засвоєнню змісту предмета, надає знання про специфіку комунiкацiй з громадськістю. Використання наочного навчального посібника забезпечує набуття навичок проведення досліджень громадської думки, надає допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз». Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також викладачів дисципліни «Паблік рилейшнз». 

Автор: А.Є. Гессен - старший викладач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: І.Д. Падерін - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
  О.П. Величко - к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпропетровського державного аграрного університету
Відповідальний за випуск: Н.І. Редіна - кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол № __ від __________________ р.

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № __ від __________________ р.


Зміст

Передмова………………………………………………………………………
Модуль 1.
Змістовий модуль 1.Паблік рилейшнз: еволюція, наукові основи, методологія………………………………………………………………………
Тема 1. Сутність та зміст паблік рилейшнз……………………………………
Тема 2. Витоки та історія розвитку паблік рилейшнз………………………..
Змістовий модуль 2.Паблік рилейшнз у дії………………………………….
Тема 3. Паблік рилейшнз у функціональній структурі організації………….
Тема 4. Громадськість у сфері паблік рилейшнз………………………………
Тема 5. Комунікація і вплив на громадськість………………………………..
Тема 6. Управління процесом паблік рилейшинз……………………………..
Тема 7. Паблік рилейшнз у кризових ситуаціях………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................

 


Передмова

Програмою навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз», передбачено вивчення теорії та теоретичних прийомів.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» формування системи знань з питань паблік рилейшнз, оволодіння наукою і мистецтвом зв’язків із громадськістю.

Основними завданнями навчальної дисципліни є навчити студентів проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, зокрема забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо). Формування уявлення про методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації.

Предметом навчальної дисципліни є вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.

Послідовність вивчення програмного матеріалу є традиційною для навчальної літератури з Паблік рилейшнз і обумовлена внутрішньою логікою тем предмета: на матеріалах, які вивчаються з початку, ґрунтується вивчення наступних.

Наочний навчальний конспект з дисципліни «Паблік рилейшнз», в якому викладено курс паблік рилейшнз, написано на базі конспекту лекцій з дисципліни «Паблік рилейшнз», та надає мінімум систематизованих знань відповідно до тем навчальної програми. В схематичному вигляді представлені основні положення навчального матеріалу з дисципліни, Наочне уявлення основних розділів паблік рилейшнз дає змогу читачеві в короткий час не тільки ознайомитись, але і ґрунтовно засвоїти проблемні запитання, що стосуються умов, характеру і механізму відносин з громадськістю.


Модуль 1

Змістовий модуль 1. Паблік рилейшнз: еволюція, наукові основи, методологія

Тема 1. Сутність та зміст паблік рилейшнз

 

План

1. Визначення паблік рилейшнз.

2. Паблік рилейшнз і споріднена з ним діяльність.

3. Принципи і функції паблік рилейшнз.

4. Вимоги до особистих якостей фахівця з паблік рилейшнз.

5. Переваги та недоліки паблік рилейшнз.

6. Основні напрями діяльності паблік рилейшнз.

Public Relations - це управління сукупністю комунікативних процесів компанії у відносинах з громадськістю з метою досягнення взаєморозуміння і довіри

Головна мета паблік рилейшнз – здійснення двостороннього спілкування для з’ясування спільних уявлень чи інтересів і досягнення взаєморозуміння, що ґрунтується на правді, знанні та повній поінформованості.

Головні напрямки використання паблік рилейшнз:

У бізнесі:

· як альтернатива реклами. паблік рилейшнз більш креативний, дешевший і для деяких видів товару ефективніший.

· для вирішення бізнес проблем.

· для роботи впливу на владу.

· для роботи впливу на громадськість.

· для робота впливу на конкурентів.

· для роботи впливу на ціни і попит.

· для зміни законодавчих актів.

У політиці:

· знову ж таки для заміни реклами.

· для переконання суспільства, в чому-небудь.

· для зміни влади та виборів.

Рис. 1.1 Взаємозв’язок Паблік рилейшнз з сучасними науками

Поняття   Науковий предмет теорія   Бізнес
   
           
Функція засіб         Професія-практика
Паблік рилейшнз
           
Галузь діяльності   Організація
   
               
Метод   Механізм   Менеджмент
   
               
    Рис. 1.2. Аспекти розгляду ПР  

Функції та ролі паблік рилейшнз

Паблік рилейшнз як наука виконує декілька головних функцій, котрі відображають специфіку її предмета та місце в системі наук:

· комунікативна..

· Інформаційна.

· Експресивна.

· Прагматична.

· Прогностична.

· Посередницька.

· Захисна.

· гармонізація суспільних відносин.


 
 

Основні вимоги сучасних ринкових суб’єктів до фахівців з паблік рилейшнз:

Фахова підготовка:

- економічна вища освіта для розуміння основних ринкових процесів, які відбуваються в економіці держави і на певних ринках;

- знання сучасних досягнень психології для можливості встановлення результативних комунікативних контактів;

- знання сучасних досягнень соціології, соціальної психології, політології;

- аналітичні здібності, соціально-психологічних ситуацій, які склалися;

- уміння навчатися й навчати членів колективу;

- знання іноземних мов;

- знання персонального.

Особисті риси:

- комунікабельність;

- бажання зрозуміти та вміння переконувати;

- наявність творчого потенціалу та здатності нестандартно мислити;

- прагнення жити своєю професією і повністю їй віддаватися;

- реалізм;

- ерудованість;

- авантюризм.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.