Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

6. Рентабельність окремих видів продукції (RОВП). Визначається як відношення різниці між ціною і собівартістю одиниці реалізованої продукції до собівартості одиниці реалізованої продукції і визначається за формулою

де Ц — ціна одиниці продукції;

С — собівартість одиниці реалізованої продукції.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції.

Розрахунки показників рентабельності виконано на основі даних балансу ф. 1 та звіту про фінансові результати (ф. 2) (дод. 1 і 2).

Спочатку здійснимо загальну оцінку активів за даними балансу.

Як видно з Балансу, розмір активів підприємства в 2004 р. порівняно з 2003 р. збільшився на 6,4 % (6100 : 5735 · 100 = 106,4). Разом з тим відбулося зменшення необоротних активів на 13,8 % (3606 : 4148 · 100 = 86,2), а оборотні активи збільшилися на 60,8 %, що й зумовило збільшення розміру активів підприємства. Щодо пасиву Балансу, то в 2004 р. розмір власного капіталу збільшився на 70,3 % в основному за рахунок поповнення статутного капіталу, який, у свою чергу, зріс на 81,8 %, що матиме вплив на рентабельність власного капіталу. Відбулося суттєве зменшення на (70,5 %) поточних зобов’язань підприємства та збільшились довгострокові зобов’язання (на 21,2 %).

Для розрахунку рентабельності активів з Балансу підприємства використовують такі дані: валюта балансу для розрахунку рентабельності власного капіталу, розмір власного капіталу (рядок 380) для розрахунку рентабельності виробництва — вартість основних засобів та вартість запасів (рядок 100).

За даними Звіту про фінансові результати проаналізуємо, які чинники вплинули в звітному періоді на валовий прибуток підприємства (чистий дохід від реалізації та собівартість реалізованих товарів), на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (валовий прибуток, інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати, витрати на збут), на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (фінансовий результат від операційної діяльності та інші фінансові доходи). Дані Звіту про фінансові результати свідчать, що підприємство в 2003 р. не мало надзвичайних доходів та витрат, і його кінцевий результат був результатом звичайної діяльності, а в 2004 р. у підприємства з’явилися надзвичайні доходи — 50 тис. грн.Майже всі позиції Звіту про фінансові результати будуть використані в подальших розрахунках. Аналізуючи структуру фінансових результатів, слід зазначити, що виручка від реалізації в 2004 р. порівняно з 2003 р. зросла на 33,3 % (1200 : 900 · 100 =
= 133,3), собівартість продукції збільшилася на 38,6 % (610 : 440 · 100 = 138,6). Для інших показників також характерним є зростання. При цьому чистий прибуток підприємства збільшився на 100 %.

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства складемо аналітичну таблицю для проведення розрахунків.

Таблиця 11.3

Дані для проведення розрахунків
показників рентабельності, тис. грн

№ пор. Показник Відхилення, (+) — збільшення, (–) — зменшення
Усього активів +365
Виробничі запаси + 13
Власний капітал +1205
Довгострокові зобов’язання +1260
Виручка від реалізації продукції +300
Собівартість реалізованої продукції +170

 

Інші операційні доходи +40
Адміністративні витрати +40
Інші операційній витрати +10
Прибуток від операційної діяльності +80
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування +210
Чистий прибуток + 100

Для поглибленого сприйняття змін динаміки зростання активів, власного капіталу, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції відобразимо їх за допомогою діаграми (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Показники фінансової звітності підприємства
за 2003—2004 роки

Розрахуємо та узагальнимо показники рентабельності на початок і кінець періоду (табл. 11.3) на основі таких вихідних даних для розрахунків:

витрати на виробництво і збут (рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 (ф. № 2)):

2003 р.: 440 + 50 + 30 + 520 тис. грн;

2004 р.: 610 + 90 + 70 = 770 тис. грн;

прибуток від реалізації (рядок 100 + рядок 090 + рядок 060 (ф. № 2))

2003 р.: 430 + 10 – 60 = 380 грн;

2004 р.: 510 + 20 – 100 = 430 тис. грн.

Як свідчать дані табл. 11.4, спостерігалося зростання рентабельності активів на 1,54 пункта, рентабельності виробництва — на 9,99, рентабельності власного капіталу — на 1,02, рентабельності вкладень — на 2,42, рентабельності діяльності — на 5,56 пункта, але при цьому відбулося зниження рентабельності продукції на 17,24 пункта.

Таблиця 11.4

Розрахунок показників рентабельності, %

№ пор. Показник Відхилення
Рентабельність активів: +1,54
Рентабельність виробництва: +9,99
Рентабельність власного капіталу: +1,02
Рентабельність вкладень (інвестицій): +2,42
Рентабельність діяльності: +5,56
Рентабельність продукції: –17,24


Розрахунок основних показників рентабельності підприємства дає змогу дійти висновку, що загалом підприємство має непогані результати, адже за всіма показники рентабельності, крім показника рентабельності продукції, спостерігається зростання в звітному році. Щодо рентабельності активів, то вона зросла лише на 1,54 пункта. Зростанню рентабельності активів не сприяло зниження дохідності продукції. Проте все-таки в 2004 р. підприємство отримало 3,28 коп. прибутку на кожну гривню активів.

Найбільше зростання характерне для показника рентабельності виробництва. Він збільшився на 9,99 пункта за звітний рік. Цей показник свідчить про те, що на підприємстві в 2004 р. на кожну гривню виробничих ресурсів припадало 22,3 коп. прибутку.

Невеликим було зростання показника рентабельності власного капіталу. При його збільшенні на 1,02 пункта, на 1 грн власного капіталу підприємства у 2004 р. припадало 6,85 коп. прибутку. Він зріс на 2,42 пункта. Досить непоганий у 2004 р. був рівень показника рентабельності вкладень (інвестицій), що мало привернути увагу інвесторів: 11, 12 коп. прибутку на 1 грн інвестицій.

Якщо оцінити ефективність звичайної діяльності підприємства за показниками рентабельності, то слід зазначити, що в 2004 р. у порівняно з 2003 р. підприємство стало працювати більш ефективно. До того ж цей показник свідчить, що в звітному році на одиницю виручки припадало 16,7 коп. чистого прибутку.

Єдиним серед показників, для якого характерне зниження в звітному періоді, є показник рентабельності продукції. Він зменшився на 17,24 пункта. Швидше всього це було наслідком зниження рентабельності якогось виду продукції, що випускає підприємство. Хоча в цілому в 2003 р. з 1 грн реалізованої продукції підприємство отримувало 55,8 коп. прибутку замість 73,1 коп. у 2003 р. Для виявлення причини зниження показника необхідно здійснити більш докладний аналіз за видами продукції підприємства.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.