Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Який із наведених математичних виразів є виразом закону Бойля-Маріотта?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую:

Завідуючий кафедрою

___________проф. Ю.М. Федюшко

“___” ______________2015 р.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для проведення екзамену серед фахівців ОКР ″ Бакалавр ″3 курсу

Напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання

Агропромислового виробництва»

з навчальної дисципліни ″Теплотехніка″

Розробник: к.т.н., доцент Орел О.М.

 

Розглянуті і схвалені на засіданні кафедри ГіТ

“_____” __________ 2015 р., протокол № ___

Мелітополь

1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це:

+ технічна термодинаміка;

-робота;

-внутрішня енергія;

-ентальпія.

 

2. Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

+гази;

-робота;

пара .

 

3. Сукупність матеріальних тіл, що знаходяться в енергетичній взаємодії між собою і зовнішнім середовищем, це:

-внутрішня енергія;

-робота;

+ термодинамічна система;

-теплота;

 

4. Певна кількість термодинамічних параметрів термодинамічної системи характеризує:

+термодинамічний стан;

-Ньютон;

-Ватт;

-фізична атмосфера

 

5. Будь-яка зміна термодинамічного стану, це:

-воздух;

-вода;

+ термодинамічний процес;

-енергия;

 

6. Термодинамічний процес відбувається в результаті обміну ____________ між термодинамічною системою і зовнішнім середовищем:

+ енергією;

-функциєю;

-алгоритмом;

 

7. Форма передачі енергії, обумовлена силовим впливом одного тіла на інше у процесі видимого спрямованого руху, це:-фізична атмосфера.

+ робота;

-Ньютон;

-Ватт;

 

8. Форма передачі енергії, обумовлена різницею температур між тілами і хаотичним рухом молекул, це:

-Ньютон;

+ теплота;

-фізична атмосфера.

 

9. Загальною міра енергії в термодинамічній системі визначається таким параметром як:

-фізична атмосфера.

-Ньютон;

-Ватт;

+ ентальпія.

10. Загальна зміна кількості переданої енергії від одного тіла до іншого визначається:

-Ньютон;

-Ватт;

-фізична атмосфера

+ ентальпією.

 

11. Речовина, яка бере участь у термодинамічних перетвореннях, це:

+ робоче тіло;

-фізична атмосфера.

-Ньютон;

-Ватт;

 

12. Сумарна енергія всіх мікрочастинок ідеального газу, це:

грунт;

рослини;

+ повна енергія.

 

13. Тиск ідеального газу є функцією:

+ температури;

-Ньютон;

-Ватт;

-фізична атмосфера.

.

 

14. Внутрішня енергія реального газу залежить:

-температурі;

- тиску;

-ентропії;

+ від тиску, питомого об’єму і температури.

 

15. Робота газу є функцією:

-Ньютон;

-Ватт;

+ параметрів стану

 

16. Згідно з одиницями SI роботу вимірюють у:

+Джоулях.

- кг

- см

- тон.

 

17. Ентальпія ідеального газу є функцією:

+температури;

-Ньютон;

-Ватт;

 

18. Основними термічними параметрами стану є:

-Ом ;

-Дж;

-мм;

+ абсолютна температура;

 

19. Термодинамічний стан робочого тіла, це:

- атмосфера.

-Ньютон;

-Ватт;

+ зв’язок термічних і калоричних параметрів.

 

 

20. У термодинаміці при рівноважному стані робочого тіла, однаковими для нього мають бути:

-активні ;

-пасивні;

-середні.

+ термічні і калоричні параметри

21. Абсолютний тиск , питомий об’єм , абсолютна температура - це _____________ параметри.

-Ньютон;

-Ватт;

- Атом.

+термічні.

 

22. Внутрішня енергія , ентальпія , ентропія - це ______________ параметри.

-Ньютон;

-Ватт;

- Атом.

+калоричні;

 

23. Відношення є показником:

-Ньютон;

-Ватт;

+ адіабати;

-Атом.

 

24. Основними формами передачі енергії від одного тіла до іншого є:

+ робота і теплота.

-трамвайні колії

-літак;

 

25. У термодинаміці термічними параметрами стану робочого тіла є:

-Ньютон;

-Ватт;

+ абсолютний тиск, абсолютна температура і питомий об’єм.

-Атом.

 

26. У термодинаміці калоричними параметрами стану робочого тіла є:

+ ентальпія, ентропія і внутрішня енергія.

-активні ;

-пасивні;

-середні.

 

27. Політропний процес – це процес, що протікає при:

-фізична атмосфера.

-Ньютон;

-Ватт;

+ постійній теплоємності.

 

28. Сила, яка діє на одиницю площі, це:

+ тиск;

-дерево;

-камінь;

-повітря;

 

29. Середня сила, яка виникає в результаті ударів молекул об поверхню, що обмежує об'єм газу за нормаллю до неї і діє на одиницю поверхні, це:

- сила

+ абсолютний тиск;

-тяжіння

 

30. Основна одиниця вимірювання тиску в системі SI, це:

+ Паскаль;

-постійній температурі;

-постійному тиску;

-постійній ентропії;

 

31. Один паскаль це:

кг/сек

Дж/м3

+ Н/м2

Н/м

 

32. Абсолютний тиск атмосферного повітря вимірюють за допомогою:

-водою .

+ барометра.

-бензином .

-повітрям .

 

33. Парціальним тиском компонента газової суміші називається тиск, який діє на поверхню, коли :

-є тиск.

-є об’єм .

+ він один займає об’єм суміші.

 

34. Тиск газової суміші дорівнює:

- суміші газів.

+ сумі парціальних тисків газів, що входять у суміш.

- температурі.

- питомому об’єму.

 

35. Міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул називається:

+ абсолютним тиском ;

-механізмом ;

-температурою;

 

36. Одиниця вимірювання абсолютної температури, це:

-А;

+ Кельвін;

-Вт;

-ВАр.

 

37. Питомий об'єм газу визначають за формулою:

+ .

 

38. Густину газу визначають за формулою:

;

 

39. Об'єм, який займає 1 кг маси, називають:

-речовиною ;

+ питомим об'ємом;

-атмосферою;

-пегментом.

 

40. Кількість кг маси, яка знаходиться в 1 м3 об'єму газу, називають:

+ густиною;

-проникливістю світла ;

-яскравістю;

 

41. Одиниця вимірювання питомого об'єму, це:

+ м3/кг ;

-моль;

-м;

-см.

 

42. Одиницею вимірювання густини є:

-см;

-м;

+ ;

-Н.

 

 

43. Ентальпія це:

-

-

+

-

 

 

44. Зміну внутрішньої енергії газу визначають за формулою:

-

+

;

 

 

45. Під час розрахунку кількості теплоти для нагрівання речовини у формулі використовують теплоємкість:

-ефективну .

+ масову.

-економічну .

 

46. При постійному об’ємі питома теплоємність:

-висока за температурою;

-висока за струмом;

-висока за напругою;

+ізохорна;

47. Питому масову теплоємність газу визначають за формулою:

+ ;

- ;

- .

-

 

48. Питому об'ємну теплоємність визначають за формулою:

;

+ ;

- .

-

 

49. Кількість теплоти, яку слід підвести до тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

+ теплоємністю ;

-молью;

-масою;

 

50. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кг тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

- теплотою ;

+ масовою питомою теплоємністю;

-атмосферним тиском ;

- пароутворенням.

 

51. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1м3 тіла за нормальних умов, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

- теплотою ;

+ об'ємною питомою теплоємністю;

-ізохорою;

- теплотою.

 

52. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кмолю газу, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

-теплотою ;

+ мольною теплоємністю;

- теплоємністю.

 

53. Кількість теплоти, яку треба підвести до робочого тіла за сталого об'єму, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

+ ізохорною теплоємністю;

-теплотою;

-теплоємністю;

 

54. Кількість теплоти, яку треба підвести до тіла за сталого тиску, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

- теплоємністю;

+ ізобарною теплоємністю;

- теплотою;

 

55. Залежно від температури із збільшенням температури теплоємність газу:

-охолоне;

-не змінюється;

+ збільшується ;

 

56. Теплоємність, яка відноситься до певного інтервалу температур і стала в цьому інтервалі, це:

+ середня теплоємність;

-питома ;

-стала ;

-дійсна .

 

57. Теплоємність для одиниці об’єму або маси називають:

сталою ;

-дійсною ;

+ питомою теплоємністю;

-середньою .

 

58. Рівняння Майєра:

-

+

-

-

 

59. Кількість теплоти в термодинамічному процесі визначають за формулою:

+ ;

- ;

- ;

- .

 

 

60. Ізобарний процес – це процес, який протікає при:

-воді;

-процесі;

-світлі;

+ постійному тиску.

 

61. Ізотермічний процес – це процес, який протікає при:

- воді;

+ постійній температурі;

- процесі;

- світлі .

 

62. Ізохорний процес – це процес, який протікає при:

+ постійному об’ємі;

-воді;

-процесі;

-світлі .

 

63. Адіабатний процес – це процес, який протікає без:

-температури;

- струму;

+ теплообміну з навколишнім середовищем;

-середовища .

 

64. Рівнянням адіабатного процесу є:

-

-

-

+

 

65. Рівнянням ізотермічного процесу є:

-

+

-

-

 

 

66. Рівняння політропного процесу в pv- діаграмі має вигляд:

-

-

+

-

 

 

68. Робота в політропному процесі визначається за формулою:

++

-

-

-

69. П ерший закон термодинаміки встановлює:

+ незмінність сумарної кількості енергії в ізольованій термодинамічній системі.

- робоче тіло.

- енергію .

- тепло.

 

70. Перший закон термодинаміки: коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) любого двигуна завжди менше ___________________

-кг;

+ одиниці;

-мм;

-см.

 

71. Перший закон термодинаміки: вічний двигун другого роду ___________

-світлий ;

+ неможливий;

-темний ;

-яскравобілий .

.

 

72. Рівняння І закону термодинаміки має вигляд:

+ ;

- ;

- ;

- .

 

73. Другий закон термодинаміки встановлює:

- стан.

+ загальні ознаки перетворення теплоти в роботу в кругових циклах.

- потенціал.

- параметр.

74. Основне рівняння стану, записане для 1 кг газу, має вигляд:

+

- ;

-

- .

 

75. Основне рівняння стану, записане для всієї маси газу, має вигляд:

- pVμ = μRT;

-pVμ = μRT;

+ ;

-pVμ = μRT.

 

76. Основне рівняння стану, записане для 1 кмоль, має вигляд:

- ;

+pVμ = μRT;

-

-

 

Який із наведених математичних виразів є виразом закону Бойля-Маріотта?

- .

+ .

- .

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2019 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.