Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Створення умов для подальшого проведення відновлювальних робіт на промислових об’єктах та підприємствах.

Міністерство освіти та науки україни

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

 

Слівко С.Ф.

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

«Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт»

Навчальний посібник

з дисципліни «ЦивільнИЙ ЗАХИСТ»

для самостійної підготовки

студентів денної та заочної форми

 

 

- Запоріжжя -

Слівко С.Ф.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2013, -

В навчальному посібнику розглядаються основи організації та послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

ПЦБ

Протокол №________

від___________ 2013р.

Зав. кафедри________

Доц. Чайка В.А.

ЗМІСТ

1. Ціль навчання……………………………………………………….5

2. Питання для самопідготовки……………………………………...5

3. Рекомендована література…………………………………..……..6

4. Поняття та зміст рятувальних та інших невідкладних робіт....8

5. Основні заходи рятувальних і інших невідкладних робіт при ліквідації осередку ядерного ураження………………………………..11

6. Надання першої медичної допомоги (ПМД)…………………….13

7. Дезактивація споруд, транспорту та спеціальної техніки……..15

8. Основнi ушкодження людей при аваріях АЕС в осередку ядерного ураження ……………………….………………………………16

9. Заходи першої медичної допомоги(ПМД) потерпілим при аварiях на АЕС, в осередку ядерного ураження ………………………………………………………………………………..1610. Заходи рятувальних робіт i першої медичної допомоги в осередку хiмiчного ураження……………………………………………18

8. Види кровотеч (ПМД) при кровотечах………………………......20

9. М’які пов’язки. Класифікація, призначення, правила накладання…………………….........................................................……..23

10. Транспортна іммобілізація кінцівок: Мета, показання до використання, засоби і правила використання…….....................…..25

11. Засоби (ПМД) потерпілим при опіках в осередках масового ураження……......................................................................................……28

12. Основні протишокові заходи……........................................……30

13. Транспортування потерпілих, посадка та їх евакуація…...…31

14. Проведення реанімаційних заходів….................................…….35

15. Проведення рятувальних робіт в зонах катастрофічного затоплення (ЗКЗ)……….......................................................................…..38


Тема:

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Ціль навчання:

Вивчити:

Основи організації та послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.

 

Після вивчення теми студенти повинні:

а) Знати:

· Принципи формування цивільної оборони та її можливості;

· Основи організації та послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

б) Вміти:

· Організовувати рятувальні та інші невідкладні роботи в надзвичайних ситуаціях;

· Проводити санітарну обробку людей;

· Надавати першу медичну допомогу ураженим в осередках хімічного та ядерного ураження, та при стихійних лихах.

в) Бути ознайомленими:

· із способами знезаражування техніки, споруд та місцевості.

 

Питання для самопідготовки:

1. Принцип формування Цивільної оборони та її можливості;

2. Основи організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

3. Мета, сили та засоби, які притягують до проведення рятувальних робіт;

4. Основні заходи рятувальних та інших невідкладних робіт;

5. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій на АЕС, зонах радіаційного забруднення та осередках хімічного зараження;

6. Особливості рятувальних робіт в районах стихійних лих.

7. Організація першої допомоги ураженим при аваріях на АЕС, та в зонах радіоактивного зараження.

8. Організація першої медичної допомоги ураженим в осередках хімічного зараження;

9. Організація робіт по знезаражуванню місцевості, споруд, техніки, одягу та засобів індивідуального захисту.

 

Рекомендована література:

1. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.І Гражданская оборона. – «высш. шк..», 1987. – 288 с.

2. Гражданская оборона: Ученик для студентов пед. институтов / Под редакцией Е.П. Шубина. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

3. Депутат О.П., Коваленко / В, Мужик / С. Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. полк. В.С. Франчука. – Львів; Афіша, 2000 – 336 с.

4. Дидык А.Т. Механическая травма в повседневных условиях и чрезвычайных ситуациях: (для студентов гуманитарных специальностей), Запорожье: ЗГУ, 1995 – 34с.

5. Методические указания к занятиям по разделу «Медицинская помощь при травмах» / Сост.: Б.А. Самура, А.Т. Дидык,- Запорожье: ЗГУ, 1990. – 67 с.

6. Николаев Л.А. Основы защиты населения от оружия массового поражения. Учебное пособие для вузов. – Мн.: Висш. шк., 1998. – 141 с.

7. Сливко С.Ф. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: Методические указания (для самостоятельной подготовки студентов университетов и педагогических вузов) – Запорожье, ЗГУ, 1997. – 23 с.

8. Слівко С.Ф. Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу. – Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2007. – 38 с.

9. Учебное пособие по медицинской службе Гражданской обороны / Под ред. Н.П. Сафанова. – М.: Медицина, 1981. – 186 с.

10. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер / Под ред. А.Г. Сафонова. – М.: Медицина, 1981. – 480 с.


Поняття та зміст рятувальних та інших невідкладних робіт

Високорозвинене сучасне індустріальне суспільство вимагає все більш ускладнених технологій виробництва, що неминуче призводить до збільшення можливостей виникнення аварій та катастроф. Багато численні дані свідчать, що руйнівна сила як техногенних катастроф, так і природних зростає, а нанесений збиток обчислюється дуже великими сумами.

В світі за період з 1948 по 1990 роки в природних і техногенних катастрофах загинуло більше 3-х мільйонів людей и більше одного мільйона залишилося без житла.

В зв’язку з цим важливе соціальне і екологічне значення набуває практика прогнозування та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій (НС), які виникають в результаті аварій та катастроф, стихійних лих.

Це відповідає міжнародному принципу Цивільної оборони:

 

«Попередити – врятувати - допомогти»

Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР) в районах лих та осередках ураження полягає у виконанні задач, передбачених законодавством з питань ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, епідемій, епізоотій, які створюють загрозу життю та здоров’ю населення.

Метою проведення РіНР на ділянках масового ураження являється:

1. порятунок людей та надання першої медичної допомоги потерпівши;

2. ліквідація пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт;

створення умов для подальшого проведення відновлювальних робіт на промислових об’єктах та підприємствах.

РіНР проводяться:

· безперервно,

· вдень та вночі,

· в будь-яку погоду,

· до повного їх завершення.

Для організованого проведення РіНР в осередках масового ураження по рішенню начальника ЦО регіону в мирний час створюються підрозділи сил та засобів ЦО.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС та катастроф, залучають об’єктові та територіальні формування Цивільної оборони, а також війська ЦО, а при необхідності - частини Збройних сил України та Військово – морського Флоту.

Перелічені сили Цивільної оборони забезпечуються засобами індивідуального захисту, приладами, автомашинами, механізмами та іншою технікою, що дозволяє в більш стислий термін виконувати великий комплекс РіНР.

 

Таким чином, для проведення РіНР:

· Створюються і утримуються в готовності до дій сили ЦО;

· Притягуються в разі необхідності інші сили, незалежно від відомчої підлеглості, а також рятувальні добровільні сили;

· Виготовляються необхідні технічні засоби;

· Здійснюється підготовка органів управління ЦО і вироблення відповідних планів;

· підтримується інженерне, хімічне, медичне, транспортне й матеріальне забезпечення дій сил, що беруть участь у проведенні робіт;

· забезпечується дотримання вимог безпеки особовим складом сил ЦО, які беруть участь у РіНР.

 

До рятувальних робіт відносяться роботи спрямовані на рятування людей та підвищення їх життєдіяльності:

· розвідка осередків ураження, визначення їх меж;

· локалізація й гасіння пожеж на підступах до об’єктів і на об’єктах проведення рятувальних робіт;

· пошук потерпілих і витягання їх з під обвалів, з пошкоджених та падаючих споруд, загазованих і задимлених приміщень;

· подача повітря в завалені захисні споруди;

· розкриття завалених споруд і рятування людей, які там знаходяться;

· надання першої медичної допомоги і першої лікарської допомоги потерпілим, та їх евакуація в лікауванні заклади;

· евакуація населення з небезпечних територій;

· оточення осередків ураження;

· санітарна обробка людей, дезактивація їх одягу, взуття, та засобів індивідуального захисту;

· здійснення заходів життєзабезпечення населення;

· соціально - психологічна реабілітація населення;

· здійснення санітарно - гігієнічних і протиепідемічних заходів;

· знезаражування території, споруд, транспорту, спеціальної техніки.

 

До інших невідкладних робіт відносяться роботи, що забезпечують проведення та безпеку рятувальних робіт:

 

· прокладка колонних доріг, влаштування проїзду в завалах та на забруднених ділянках;

· локалізація аварій на газових, енергетичних, водопостачальних, каналізаційних і технологічних сітках;

· укріплення і завалення конструкцій, яким загрожує обвал і які перешкоджають руху та веденню рятувальних робіт;

· ремонт і тимчасове відновлення пошкоджених ліній зв'язку та комунально - енергетичних мереж з метою забезпечення рятувальних робіт;

· ремонт пошкоджених захисних споруд.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.