Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Загальні відомості про резервуари

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни

 

«Інженерні конструкції

Гідротехнічних споруд»

 

Змістовний модуль №2

 

«Залізобетонні конструкції гідротехнічних

Споруд»

 

Рівне 2016

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» (Змістовний модуль №2 «Залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд») для студентів за напрямком підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація» денної та заочної форм / О.І. Корнійчук, Рівне: НУВГП, 2014. - 40 с.

 

Упорядники: О.І. Корнійчук, канд. техн. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск: Є.М. Бабич, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

 

© Корнійчук О.І., 2016

© НУВГП, 2016

 


Конструкції будівель насосних станцій

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Загальні відомості, класифікація

В будівлях насосних станцій розміщують обладнання, трубопровідну арматуру, службові приміщення.

Конструктивна схема будівель залежить від їх призначення; типу та розмірів насосних агрегатів; кліматичних та гідрогеологічних умов, наявних будівельних матеріалів.

Типи будівель насосних станцій:

1. Будівліназемного типу (доцільно споруджувати при поверхневих джерелах з відносно невеликим коливанням їх рівня, насосне обладнання встановлюють на окремих фундаментах, які сприймають і передають на грунт динамічні навантаження)

  • за конструктивною схемою: каркасні та безкаркасні;
  • за наявністю кранового обладнання: без кранів, з мостовими або підвісними кранами

 Рис. 6.1. Наземні насосні станції:

а)каркасного типу, б) безкаркасного типу;

1 – насосне обладнання, 2 – лінія всмоктуючого трубопроводу,

3 – лінія напірного трубопроводу

 

2. Будівлікамерноготипу (доцільно споруджувати при поверхневих джерелах та великих коливаннях їх рівня, що перевищує допустиму висоту всмоктування насосного обладнання, яке встановлюють на суцільній фундаментній плиті, як правило, нижче мінімального рівня джерела).

3. Блочнийтип будівель (доцільно споруджувати при поверхневих джерелах із будь-яким коливанням їх рівня, підземна частина виконується у вигляді масивної залізобетонної плити, в товщі якої виконані підвідні трубопроводи):

 

 

Рис. 6.2. Будівлі насосних станцій камерного (а) та блочного (б) типів:

1 – насосне обладнання, 2 – лінія всмоктуючого трубопроводу,

3 – лінія напірного трубопроводу,

4 – надземна частина (каркасного або безкаркасного типу)

 

4. Будівлі з високою підземною частиною.

Рис. 6.3. Будівлі насосних станцій шахтно-камерного(а) та шахтно-блочного (б) типів:

1 – насосне обладнання, 2 – лінія всмоктуючого трубопроводу,

3 – лінія напірного трубопроводу,

4 – надземна частина (каркасного або безкаркасного типу)

 

Основні положення розрахунку та конструювання

Габаритні розміри будівель та їх окремих елементів призначаються виходячи із умов забезпечення нормального функціонування споруди, параметрів технологічного та вантажопідйомного обладнання, необхідного розміщення технічних приміщень.

Надземну частину споруди проектують як звичайну промислову будівлю.

Прольоти надземної частини приймають від 6 до 24 м, крок колон 6 або 12 м.

Висоту приміщень приймають в приміщеннях

· безкранових та з підвісними кранами - 3…6 м,

· з мостовими кранами 8,4…18 м.

Підземну частину будівель насосних станцій камерного та блочного типів проектують як гідротехнічні споруди.

Бетон підземної частини призначають виходячи з необхідних характеристик міцності, водонепроникності, сульфато- та морозостійкості.

Підземні споруди камерного типу розраховують як прямокутний резервуар, шахтного типу – як вертикальну трубу круглого або прямокутного перерізу.

Всі інші конструкції (перекриття, стіни, фундаментну плиту, тощо) розраховують як звичайні наземні конструкції.

 

Залізобетонні резервуари

7.

Загальні відомості про резервуари

Резервуари – це ємкості, які призначені для зберігання води, нафтопродуктів та інших рідин. Поширеність залізобетонних резервуарів пояснюється їх перевагами: малі експлуатаційні витрати, довговічність, відносна мала вартість.

Резервуари можуть бути:

· за формою у плані: круглі (циліндричні), прямокутні та складної форми (багатогранні, канелюрні, лінзоподібні, тощо);

· за способом зведення: монолітні, збірні та збірно-монолітні (як правило, днище резервуару виконують монолітним);

· за наявністю покриття: відкриті, закриті;

· за розташуванням відносно рівня місцевості: наземні, напівзаглиблені, підземні (підводні) і надземні (встановлені на баштах або поверхах будівель).

Для захисту бетону від агресивних впливів рідин, що знаходяться в резервуарах, з внутрішньої сторони виконують торкретування бетоном, покривають поверхні різними полімерними сполуками (рідке скло, епоксидні смоли), виконують лицювання різними матеріалами.

Для забезпечення постійного теплового режиму (особливо у резервуарах для води) їх необхідно утеплювати, а найдешевшим утеплювачем є грунт, тому найчастіше резервуари є заглибленими (над покриттям резервуару засипають грунт товщиною 0,5…1,0 м).

Для забезпечення вентиляції та доступу людей в покриттях резервуарів передбачають отвори. У днищі резервуару роблять приямки глибиною до 1,0 м на випадок його чистки або повного випорожнення.

Значну увагу приділяють герметизації та надійності стиків, особливо у збірних резервуарах. Стики стінових панелей в збірних резервуарах можуть бути призматичними або шпоночними шириною 20…200 мм.

Рис. 7.1. Види стиків збірних стінових панелей:

а) призматичний, б) шпоночний:

1 – стінова панель, 2 – бетон замонолічення,

3 – випуск арматури з панелі, 4 – цементний розчин

 

Для виготовлення резервуарів використовують бетон кл. В15…В30, морозостійкістю F100…F200, водонепроникністю W4…W8. В якості ненапруженої арматури використовують арматуру класів А240, А400, (А500), Вр-І; напруженої – А500, А600 та вище, а також Вр-ІІ.

В загальному випадку заглиблені резервуари розраховуються окремо на два випадки:

1. Випадоквипробування: ґрунту засипки не має, а тиск води в резервуарі максимальний (рис. 7.2.а).

2. Випадок ремонту: резервуар пустий, а діє тиск ґрунту засипки (рис. 7.2.б).

Моменти, що виникають в 1-у та 2-у випадку мають протилежні знаки, тому робочу арматуру в стінках резервуарів встановлюють з обох боків стінки.

Стінки резервуарів розраховують на міцність та тріщиностійкість.

Якщо не має підпору ґрунтових вод днище армується конструктивно, лише на ділянках зі значними згинальними моментами (в зоні примикання стін та колон) здійснюють додаткове армування. Товщину днища приймають 12…20 см. При невеликих розмірах резервуарів в плані (до 40...50 м) днище роблять суцільним, а при більших – влаштовують температурно-усадочні шви.

Рис. 7.2. Розрахунок стіни резервуара: а) випадок випробування, б) випадок ремонту

 

Покриття резервуарів виконують у вигляді плоских покриттів або оболонок.Покриття резервуарів розраховують аналогічно як і покриття промислових чи цивільних споруд на дію власної ваги покриття разом з конструкцією покрівлі, ваги ґрунту засипки та снігового навантаження.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.