Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 10. Аналіз фінансових звітів.

Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про фінансові результати. Аналіз звітів про рух грошових коштів і власний капітал підприємства. Система показників фінансового стану підприємства. Фінансові коефіцієнти і співвідношення. Взаємозв’язок фінансових показників. Оцінка фінансового стану і кредитоспроможності підприємства за даними аналізу фінансової звітності. Методика виконання експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств. Прогнозування ймовірності банкрутства за допомогою аналізу фінансових коефіцієнтів. Інтегральні показники фінансового стану підприємства, сфера їх застосування.

Література [9; 12; 14; 17; 19; 21; 26; 45; 67].

 

Тема 11 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Зміст і завдання фінансового прогнозування і планування. Довгострокове стратегічне і короткострокове (поточне) планування фінансів підприємства. Основні етапи процесу фінансового планування. Основні принципи фінансового планування. Методи планування фінансових показників. Прогнозування фінансової звітності. Застосування методу процентної залежності від виручки для проектування фінансових звітів. Технологія складання основних фінансових планів – прибутку, капіталовкладень, кредитного, а також балансів – доходів і витрат, грошових надходжень і витрат фінансового розділу бізнес-плану. Бюджетування як технологія фінансового планування; організація бюджетування на підприємстві. Управління платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю як основна мета складання фінансових планів. Контроль за виконанням фінансових планів.Література [2; 4; 10; 14–16; 19; 22; 26; 38; 61; 66].

 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Основні чинники кризового фінансового стану підприємства. Ознаки передкризового та кризового становища підприємства. Діагностика кризового стану і методи її здійснення. Внутрішні механізми фінансової стабілізації. Методи відновлення платоспроможності підприємства. Розробка програми антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства. Основні види санаційних заходів; планування фінансової санації. Оцінка ефективності здійснення програми антикризового управління підприємством.

Література [10; 14; 25; 26; 30; 35; 43; 50; 61].


ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГР

У процесі самостійного вивчення програмного матеріалу студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, відповісти на питання для самоконтролю, а також виконати розрахункові контрольні завдання.

Студенти дають відповідь на 2 теоретичних питання. Номер варіанта для теоретичного завдання студенти вибирають за останніми цифрами залікової книжки (розподіл варіантів див. таблицю 1).

Виконання контрольних завдань пояснюється на практичних заняттях. Допоміжним матеріалом для виконання роботи служать конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

І. Питання до теоретичної частини РГР з курсу «Фінансовий менеджмент».

1. Фінансовий менеджмент. Його суть і основні функції.

2. Фінансовий менеджмент. Цілі, завдання та принципи фінансового менеджменту.

3. Системний підхід у фінансовому менеджменті.

4. Інформаційна база фінансового менеджменту.

5. Базові категорії фінансового менеджменту.

6. Аналіз результатів діяльності підприємства з точки зору основних користувачів фінансової звітності.

7. Категорії ризику і левериджу, їх взаємозв'язок.

8. Леверидж і його роль у фінансовому менеджменті.

9. Ефект фінансового важеля. Фінансовий важіль (леверидж) і методика його розрахунку.

10. Основи прийняття фінансових рішень. Політика залучення позикових коштів.

11. Ефект фінансового важеля з урахуванням ставки оподаткування.

12. Фінансовий леверидж і його складові елементи.

13. Можливості підвищення рентабельності власного капіталу підприємства. Формула «Дюпон» (Du Pont) та її модифікація.

14. Основні складові ефекту фінансового важеля і їх вплив на результати діяльності підприємства.

15. Фінансові коефіцієнти. Логіка і техніка фінансового аналізу та сфери його застосування.

16. Ефект впливу операційного важеля.

17. Операційний важіль (операційний леверидж) і методика його розрахунку.

18. Поріг рентабельності і запас фінансової міцності.

19. Спільний ефект операційного та фінансового левериджа.

20. Результати зниження витрат і цін. Їх вплив на розмір операційного важеля підприємства. Аналіз цільового прибутку.

21. Поняття оптимізації структури капіталу. Етапи оптимізації.

22. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.

23. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рентабельності власного капіталу.

24. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

25. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.

26. Поняття оптимізації структури капіталу. Формування показника цільової структури капіталу.

27. Фінансове планування і бюджетування у фірмі.

28. Сутність бюджетування, його роль у фінансовому менеджменті підприємства.

29. Короткострокове фінансове планування.

30. Прогнозування додаткових фінансових потреб.

Таблиця 1.

Розподіл варіантів теоретичного завдання

2 останні цифри № залікової книжки № 1-го питання № 2-го питання 2 останні цифри № залікової книжки № 1-го питання № 2-го питання
 

 

 

ІІ. Умови завдання для виконання розрахункової частини розрахункової роботи по курсу «Фінансовий менеджмент»

Номер варіанта для розрахункової частини вибирається відповідно за номером списку у групі.

Завдання 1.

Для складання фінансових прогнозів діяльності підприємства на перший рік операцій пропонується певний набір базових припущень, які представлені в доданку 1.

Виходячи з умов, представлених у доданку 1, розрахуйте точку беззбитковості, запас безпеки і величину операційного важеля підприємства. Результати розрахунків оформіть в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2.

Розрахункова таблиця величини операційного важеля

Показники тис. грн. %
Виручка    
Змінні витрати    
Вкладений доход    
Постійні витрати    
Чистий прибуток (збиток)    
Точка беззбитковості (грн.)    
Запас беззбитковості (грн.)    
Запас беззбитковості (%)    
Операційний важіль    

 

Зробіть висновки про рівень операційного ризику підприємства.

Розгляньте наступні варіанти зміни незалежно один від одного.

1. Підприємство планує збільшення витрат на рекламу на 15000 грн., Припускаючи збільшити обсяг продажів на 30000 грн. Чи варто це робити?

2. Підприємство передбачає поліпшення якості продукції за рахунок збільшення змінних витрат на 10 грн. На одиницю продукції. Поліпшення якості дозволить збільшити обсяг продажів при незмінній ціні до 900 одиниць на місяць. Чи варто це робити?

3. Для збільшення обсягу продажу підприємство передбачає зменшити ціну продукції на 20 за штуку і збільшити витрати на рекламу на 15000 грн. За прогнозами маркетолога це призведе до збільшення реалізації на 50%. Чи варто це робити?

4. Замість фіксованої заробітної плати продавцям 3000 грн. на місяць планується комісія 15 за кожну продану одиницю товару. За прогнозами маркетолога це призведе до збільшення реалізації на 15%. Чи варто це робити?

Результати розрахунків оформити в таблиці 3 для кожного запропонованого варіанту.

Таблиця 3.

Розрахунок економічної доцільності альтернативних варіантів

Базовий варіант Альтернатива
Показники, тис. грн. Всього На одиницю % Всього На одиницю %
Виручка            
Змінні витрати            
Вкладений дохід            
Постійні витрати            
Прибуток            

 


Завдання 2.

На підставі даних доданку 2 оцініть ефективність кожного з виду позикових коштів та їх частку у формуванні ефекту фінансового важеля. Розрахунок проведіть у таблиці 4.

Таблиця 4.

Розрахунок складових ефекту фінансового важеля

Рентабельність сукупного капіталу  
Ефект фінансового важеля (ЕФВ) для короткострокових кредитів:  
ЕФР для довгострокових кредитів:  
ЕФР для товарного кредиту:  
ЕФР для вексельного боргу:  
Сумарний ЕФР  
Коефіцієнт фінансового ризику  

 

На підставі розрахунку сумарного ефекту фінансового важеля та коефіцієнта фінансового ризику зробіть взвод про доцільність та ефективність використання позикового капіталу підприємством.

Завдання 3.

Підприємство має такий баланс (доданок 3):

Бізнес протікав повільно, внаслідок чого основні засоби були сильно недовантажені. Керівництво підприємства вважає, що наступного року обсяг продажів зросте в 2 рази у зв'язку з виробництвом нового типу товарів. Додаткових основних засобів не потрібно, і очікується, що підприємство не збільшить статтю «нерозподілений прибуток» у наступному році.

Який обсяг додаткового фінансування потрібно в наступному році?

Для виконання розрахунків скористайтеся наступною таблицею 5.

 

Таблиця 5.

Розрахунок потреби в додатковому фінансуванні

 

Оборотні засоби   Рахунки кредиторів  
  Векселі до оплати  
Основні засоби   Довгострокова заборгованість  
  Власний капітал  
Усього активів   Усього пасивів  
Потреба у додатковому фінансуванні      

 


Завдання 4.

Баланс підприємства за минулий рік має наступний вигляд (додаток 4):

Власник підприємства очікує збільшення обсягу продажів у два рази, яке призведе до зростання чистого прибутку до величини 1000. Власник впевнений, що зможе уникнути збільшення основних засобів.

Чи буде підприємству додатковий капітал, якщо рада директорів не планує виплачувати дивіденди? Якщо ТАК, то скільки?

Для виконання розрахунку заповнити наступну таблицю:

Таблиця 6.

Грошові кошти   Рахунки до оплати  
Рахунки до отримання   Нарахована зарплата  
Товарно-матеріальні запаси   Векселі до оплати  
Основні засоби   Позика під заставу  
Акціонерний капітал  
Нерозподілений прибуток  
Усього   Усього  
Додатковий капітал      

Завдання 5.

У поточному році підприємство мало наступний баланс і звіт про фінансові результати (доданок 5):

Підприємство планує збільшення продажів на 5%, що не потребують введення в експлуатацію додаткових потужностей. Визначте потребу в додатковому фінансуванні, використовуючи такі вихідні дані:

Обсяг додаткового фінансування розділіть між такими джерелами: власний капітал, довгостроковий позику, короткостроковий банківський кредит у співвідношенні 2:1:1. Для вирішення виконати 4 наближення.

Додаткові дані для розрахунку завдання 5 знаходяться у доданку 6.


Додаток 1.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.