Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фізичні фактори негативного впливу на організм людини

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра біології людини та імунології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач кафедри

доцент Гасюк О.М.

 

“___” вересня 2015 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПН 03 ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 

Напрям підготовки6.040102. Біологія*

 

СпеціалізаціяБотаніка та мікологія. Імунологія та біохімія

 

Факультет біології, географії і екології

 

Навчальний рік


Програма складена на основі авторської програми “Навчальна програма “Екологія людини” / Укл. Шмалєй С.В.- Херсон: Айлант, 1999.- 25 с.

Робоча програма “Екологія людини” для студентів за напрямом підготовки6.040102. Біологія*

 

 

Розробник: Лановенко Олена Геннадіївна, доцент кафедри біології

людини та імунології

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри біології людини та імунології

 

Протокол від “____” вересня 2015 року № ___

 

Завідувач кафедри біології людини та імунології

 

доцент Гасюк О.М. (__________________)

(підпис)

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0401. Природничі науки За вибором  
Напрям підготовки 6.040102. Біологія*  
Модулів – 2   Рік підготовки:
Змістових модулів –2 1-й 3-й
Загальна кількість годин – 90 Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 50 самостійної роботи студента – 40 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 26 годин 6 годин
Лабораторні
24 години 6 годин
Самостійна робота
40 год. 78 годин
Вид контролю: диференційований залік

 Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):

 

для денної форми навчання – 55,6: 44,4

для заочної форми навчання – 13,3: 86,7

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальний курс " Екологія людини" дозволяє студентам ознайомитися з особливостями впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків; причинами виникнення глобальної екологічної кризи та способами її подолання для забезпечення стійкого розвитку суспільства й охорони природного середовища.

Мета курсу - формування у студентів знань про закономірності та еколого-фізіологічні механізми адаптації людини до різноманітних клімато-географічних і антропогенних факторів середовища, що дозволяють розробляти науково обґрунтовані заходи щодо профілактики захворювань, спричинених забрудненням оточуючого середовища.

Завдання:

Студент повинен мати системне уявлення про особливості дії на організм людини забруднюючих речовин антропогенного опходження та способи адаптації до стресогенних чинників довкілля.

Студент повинен знати:

- загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям;

- особливості впливу факторів середовища на організм людини;

- напрями цілеспрямованого збереження і поліпшення здоров’я населення;

- шляхи збереження оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовища.

Студент повинен вміти:

- аналізувати процеси, що відбуваються нині в екосистемах різного рівня (від локальних до глобальної);

- оцінити характер, спрямованість і наслідки впливу конкретних форм діяльності людини на екосистеми;

- визначати способи захисту оточуючого середовища від антропогенних забруднень;

- аналізувати планування житлової теріторії за її відповідністю санітарно-гігієнічним нормам;

- визначати хронобіотип людини з використанням оціночних тестів;

- визначати адаптивні можливості населення різних кліматичних зон до низьких та високих температур, гіпоксії, режиму рухової активності тощо;

- разробляти схеми надходження токсичних речовин в організм людини;

- визначати достатність мікроелементів і вітамінів в організмі людини методом тестування;

- проводити кількісну оцінку вмісту нітратів у різних овочах.

Студент повинен володіти навичками самостійного засвоєння нових знань; використання методів антропоекологічних досліджень: аналіз, спостереження, прогнозування, моніторинг.

 

Для успішного вивчення даної дисципліни студенту необхідні знання з генетики, біології людини, соціальної екології, загальної екології та охорони природи, біохімії.

Програма навчальної дисципліни

Предмет, об’єкт і завдання екології людини.

Місце екології людини в системі природничих і гуманітарних наук.

Розділи екології людини: екологія міста (урбоекологія), технічна екологія, екологічна етика, психологічна екологія, етноекологія, палеоекологія, медична екологія.

Методи досліджень екології людини

Зародження і розвиток екології людини

Тема 1. Вплив фізичних параметрів Землі на людський організм

Вплив фізичних полів Землі на стан здоров’я людини

Поняття про геомагнітні полюси, магнітну напруженість, магнітні бурі, біопатогенні зони.

Вплив геліомагнітного та електромагнітного випромінювання на організм людини. Класифікація джерел електромагнітного випромінювання за впливом на людину.

Залежність конституції тіла і расових особливостей людини від кліматогеографічних умов її життя.

Тема 2. Закономірності впливу факторів природного середовища на живі організми

Екологічні фактори. Загальні закономірності їх впливу на живі організми. Абіотичні фактори, їх характеристика.

Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозвязків.

Антропогенні фактори, їх характеристика. Поняття про ресурси та умови середовища.

Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Сила дії фактора. Оптимум і пессімум. Критичні точки. Екологічна валентність виду.

Головні екологічні закони, принципи і правила.

Поняття про екосистеми (А. Теслі).

Класифікація та основні елементи екосистем.

Вчення про біогеоценози (В.М. Сукачев).

Енергетичні взаємовідношення в екосистемах.

Ланцюги живлення, харчові мережі та трофічні рівні.

Біологічна продуктивність. Первинна і вторинна продукція.

Екологічні піраміди .

Поняття про біосферу. Основні компоненти біосфери за В.І. Вернадським. Фізико-хімічні умови існування живої матерії в біосфері.

Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна роль

Межі біосфери. Нерівномірність розподілення життя в біосфері.

Геохімічна робота живої речовини.

Стабільність біосфери. Регуляторні механізми стабілізації біосфери.

Біологічний кругообіг речовин. Харчові цикли як механізми здійснення біологічного кругообігу.

Тема 3. Особливості впливу макро-і мікроелементів на організм людини

Макроелементи, їх властивості і вплив на організм людини

Мікроелементи, їх властивості і вплив на організм людини

Особливості впливу на людський організм мікроелементів-канцерогенів

Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини

Глобальна міграція забруднювачів. Методика визначення коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини.

Методика розрахунків коефіцієнта природних умов.

Континентальні екологічні особливості.

Розрахунок коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини

Визначення рівня людського розвитку.

Тема 4. Наслідки впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків

Фізичні фактори негативного впливу на організм людини

Шум і вібрації в навколишньому середовищі, особливості їх впливу на організм людини.

Електричне і магнітне випромінювання як негативні фактори впливу на людину. Вплив електромагнітного випромінювання на людський організм.

Особливості впливу іонізуючого випромінювання на людський організм. Природні і штучні джерела випромінювання. Види опромінення. Шляхи надходження радіонуклідів в організм людини. Гостра і хронічна променева хвороба. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах.

Генетичні наслідки впливу радіонуклідів на організм.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.