Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Практика проводиться згідно з навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю “Менеджмент ” та програмою проведення практики.

Студенти направляються на практику на підставі наказу ректора ЛНАУ.

Методичне управління навчальною практикою студентів здійснює

кафедра менеджменту і права.

Обов’язки керівника практики від навчального закладу:

· забезпечує студентів методичними рекомендаціями(програмою практики);

· проводить інструктаж щодо порядку проходження навчальної практики;

· керує розробкою індивідуальних планів проходження студентами практики;

· контролює процес проходження студентами практики та збирання ними матеріалів для написання звіту;

· перевіряє звіти студентів про практику.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Під час практики студенти отримують нові знання, уміння і навички, при вивченні теоретичних питань та виконанні конкретних практичних завдань з дисципліни «вступ до фаху».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

 

1. Вища освіта в Україні . Державний стандарт вищої освіти в Україні
2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування
3. Історія і традиції ВНЗ
4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ
5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців
6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ
7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах
8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств
9. Професійне самовизначення студента

  

Основна тематика навчальної практики з дисципліни «Вступ до фаху»

Тема1. Вища освіта в Україні.Державний стандарт вищої освіти в Україні

 

1. Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору.

2. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

3. Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

4. Система державних стандартів вищої освіти.

5. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент».

Тема2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування

 

1. Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

2. Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ.

3. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби.

4. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів.

5. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

6. Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.

Тема3. Історія і традиції ВНЗ

 

1. Етапи розвитку вищого навчального закладу. Прапор і герб ВНЗ.

2. Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

3. Роль ректорів, викладачів - відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ.

4. Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

5. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв'язки. Почесні гості та делегації. Наукові видання.

 

Тема4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ

1. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією.

2. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

3. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

4. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень.

5. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

6. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

Тема5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

 

1. Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

2. Кадровий склад випускової кафедри. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту.

3. Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

4. Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою.

5. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.

6. Види і зміст навчальних занять.

7. Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу у ВНЗ.

8. Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

9. Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

 

Тема6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ

 

1. Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ.

2. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань.

3. Інформаційні можливості сайту ВНЗ.

4. Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів.

 

Тема7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

1. Характеристика статусу підприємства.

2. Характер організації управління діяльністю підприємства.

3. Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби.

4. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

5. Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства.

6. Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв'язки з громадськістю.

7. Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

 

Тема8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

 

1. Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з .метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

2. Планування і прогнозування діяльності підприємства.

3. Управління персоналом. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

4. Прийняття управлінських рішень. Контроль виконання управлінських рішень.

5. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Формування іміджу підприємства.

Тема9. Професійне самовизначення студента

 

1. Вимоги до особистості менеджера. Лідерство.

2. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні.

3. Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

4. Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з'ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.

3. Тематика рефератів
навчальної практики з дисципліни

«Вступ до фаху»

1. Роль менеджера в сучасному управлінні.

2. Роль менеджера в управлінні конфліктами.

3. Ролі менеджерів за Г.Мінцбергом.

4. Менеджери і підприємці в сучасній організації: спільне і відмінне.

5. Роль і місце менеджера в системі управління організацією.

6. Оцінка ефективноств менеджменту.

7. Кризовий менеджмент.

8. Моделі теорії прийняття рішень менеджером: класична, поведінкова, ірраціональна.

9. Службова кар'єра менеджера.

10. Роль менеджера в підвищенні ефективності виробництва.

11. Роль менеджера у формуванні ефективних управлінських команд.

12. Менеджери в інноваційній сфері підприємств.

13. Основні функції менеджерів в сучасній організації.

14. Повноваження і відповідальність менеджерів у сфері прийняття управлінських рішень.

15. Оцінка ефективності роботи топ-менеджерів.

16. Оцінка ефективності роботи менеджерів середньої ланки.

17. Оцінка ефективності роботи менеджерів низової ланки.

18. Оцінка ділових якостей менеджерів організації.

19. Функції і завдання проектних менеджерів.

20. Повноваження і відповідальність фінансового менеджера.

21. Якості сучасного менеджера.

22. Управлінські комунікації.

23. Менеджер по кадрам: основні завдання та функції.

24. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору.

25. Оцінка управлінського потенціалу менеджерів.

26. Організація праці менеджера.

27. Менеджер – як організатор діяльності фірми, відділу, групи.

28. Менеджер і лідер: спільне та відмінне.

29. Менеджер і система інформаційного забезпечення.

30. Менеджер у сфері управління персоналом.

31. Планування управлінської діяльності менеджера.

32. Особливості організації робочого місця менеджера.

33. Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки.

34. Управління конфліктами.

35. Мистецтво спілкування в роботі менеджера.

36. Модель сучасного менеджера.

37. Сучасна система підготовки менеджерів.

38. Формування стратегічного бачення менеджерів.

39. Функції кризового менеджера.

40. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.

41. Функціональний аналіз діяльності менеджера.

42. Вимоги, які висуваються до сучасного менеджера.

43. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

44. Розпорядча діяльність менеджера.

45. Роль та значення планування особистої роботи менеджера.

46. Особливості планування особистої праці менеджера.

47. Вибір пріоритетних справ менеджера.

48. Делегування повноважень в діяльності менеджера.

49. Нормування управлінської праці.

50. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

 

 

Форма звітності з практики

За результатами проходження практики студент складає звіт про виконання програми практики. Звіт повинен містити відомості про виконання всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список використаної літератури.

Текст звіту ілюструють відповідними розрахунками, таблицями, схемами, рисунками тощо.

Орієнтовний план звіту про виконання програми практики:

· вступ, де зазначають мету та завдання практики;

· матеріали про виконання завдання, пов’язаного з поглибленням знань з курсу “Операційного менеджменту”;

· висновки про проходження практики;

· список літератури.

Звіт оформлюють на аркушах паперу формату А4, скріплюють та подають керівнику практики. Керівник практики від навчального закладу пише відгук, де зазначає ступінь виконання студентом програми навчальної практики, опанування методів виконання досліджень та набуття необхідних умінь.

Звіт про практику подають на кафедру не пізніше як через два дні після завершення практики.

Звіти про практику студенти захищають на кафедрі. Захист звітів оформлюється протоколами з диференційованою оцінкою роботи студентів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник для студ. екон. вузів. – К.: «Кондор» - 2002. – 518 с.

4. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Бочарова, Є.В. Крикавський та ін..; за ред.. А.О. Старостіна. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

5. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 468 с.

6. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент. Практикум, Тернопіль, 2008.

7. Крушельницька О.В. Управління персоналом. К.:Кондор, 2005.

8. Микитюк, Петро Петрович Інноваційний менеджмент. К. : ЦНЛ, 2007.

9. Білоконь М.Д. Структури в організаціях аграрного сектору економіки Украіни. Дніпропетровськ:АРТ-ПРЕС, 2008.

10. Кривов’язюк И.В. Антикризове управління підприємством. К.:Кондор, 2008.

11. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, К.:ЦУЛ, 2002.

12. Міжнародний менеджмент/О.Б.Чернега, Львів:Магнолія, 2009.

13. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. К., 1998.

14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств. М., 2004.

15. Кривов’язюк І.В. Підприємництво в умовах ринку. К.: Кондор, 2009.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.