Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Практична частина до екзаменаційних питань з курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

1.Навести приклади українських відповідників до іншомовних слів.

Мандат, класифікувати, елементарний, дислокація, граціозний, візит, баталія, антракт, натуральний, приватизація.

 

2.Доберіть до слів іншомовного походження українські відповідники. Подайте коментар.

Абстракція, абсолютний, апеляція, констатувати.

3.Замініть визначення синонімами-словами іншомовного походження.

1) Пригнічений психічний стан.

2) Сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві.

3) Друковане й усне поширення і роз’яснення ідей, учень, поглядів, політичних, наукових та інших знань.

4) Перебудова, перетворення, зміна структури, форм організації або управління.

5) Надання законної сили, перехід до легального стану.

 

4.Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами.

Мотив – мотивація, криз – криза, особистий – особовий, дипломат – дипломант, громадський – громадянський.

 

5.Конкретизуйте значення кожного із паронімів через поєднання з іншими словами. Яким чином вживання паронімів пов’язане із точністю мовлення?

Адрес і адреса, тактичний і тактовний, особистий і особовий, кампанія і компанія.

6.Доберіть до наведених слів антоніми. Утворіть із ними словосполучення.

Оригінал, агресивний, консервативний, оптиміст, факультативний, міфічний, бінарний.

7.Поставте наголос у поданих нижче словах. Складіть з ними (за вибором) 3 речення з однорідними членами речення: діалог, літопис, експерт, урочистий, мережа, низина, каталог, показ, перепустка, черпати.

 

8.Поставити наголос у словах. Прокоментувати суспільний характер орфоепічної норми.Читання, чорнозем, індустрія, ознака, низький, уродженець, квартал, старий, видання, ненавидіти, живопис, одинадцять, сімдесят, бесіда, заслання, професори, розпад, вісімдесят, сороковий.

9.Запишіть прізвища за алфавітом. Поясніть правопис апострофа і м’якого знака.

Чубинський, Січинський, Ґудзь, Лазарев, Сердюк, Воронець, Щербина, Труш, Журавель, Астаф’єв, Тищенко, Кузьмінська, Остапчук, Іваненко, Шпак, Черепанова, Мановицький.

10.Запишіть подані прізвища українською мовою.

Писарев, Лосев, Васильев, Вяземский, Григорьев, Соловьев, Дьяченко, Евсеенко, Житецкий, Лукьяненко, Наседкин, Никитин, Филлипов, Арефьев, Плещеев, Почтарев, Слепцов, Орел, Воинов, Жилин, Тимирязев, Муровцев.

11.Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини і поясніть закінчення.

Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Оксана Олексіївна, лаборант Романишин Анатолій Сергійович.

12.Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обґрунтуйте закінчення ‑а(я), у(ю)

Документ, договір, протокол, інструмент, Кривий Ріг, вівторок, листопад, дощ, сентимент, рік, інститут, юрист, формуляр, вокзал, об’єкт, принцип, Алжир, Вітер, вітер, Дніпро.

 

13.Провідміняйте числівники. Подайте коментар.

127, 278, 684, 1000, 97.

 

14.Запишіть цифри у сполученнях словами. Прокоментуйте правило відмінкових закінчень числівників.

Добратися до 60 кілометра, за 7 замками, у 90 питаннях із 100; на 136 маршруті автобуса, вручити мандати 678 делегатам, користуйтесь 9 джерелами.

 

15.Від яких прикметників можна утворити ступені порівняння, від яких не можна?

Жовтогарячий, криворізький, бузковий, масовий, близький, чистенький, чистісінький, премудрий, рудий, кислий, надзвичайний, солов’їний, тітчин, смугастий.

16.Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванию; по моим сведениям; работать по схеме; день по вопросу; по возможности; по причине; отпуск по болезни; старший по возрасту.

 

17.Перекласти конструкції українською мовою. Зробити висновок.

По поручению, по свидетельству, по собственному желанию, по образованию, по многим причинам, курс лекций по географии, назвать по имени и отчеству, вызвать по служебным делам, по праздникам, по возвращению, приказ по части, сообщить по телефону.

 

18.До поданих ненормативних („суржикових”) слів та конструкцій підберіть нормативні: опровергати, откритка, оточуюче середовище, Венгрія, видержка з протоколу, з достоїнством, мебель, міроприємство, обжалування, заслуговує уваги, двухкомнатний, приют, предохранитель, одобрити пропозицію, підписка (на газету).

19.Знайдіть помилку у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти: попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відповідно з постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; любе питання, звернутися по імені та по батькові, по тій причині, по цілим дням, приступити до обговорення, провести міроприємство.

20.З’ясуйте, чи логічно побудовані наведені конструкції, чи можливі вони граматично.

Трохи синюватий, дуже чистенький, більш гучніший, сухий спирт, мокра вода, смертельно гарна, смертельно поранений, хуртовина айстр, гарячий сніг.

21.Поясніть, як правильно сказати:

Житель чи мешканець України?

Поштова скринька чи поштовий ящик у під’їзді?

Аптека працює круглу чи цілу добу?

Підбивати чи підводити підсумки?

Працювати замісником чи заступником директора?

Освіта музична чи музикальна?

 

22.Виберіть правильний варіант словосполучення.

Завідувач кафедри / кафедрою; заслуговувати уваги / на увагу; зазнати поразки / поразку; виступити на захист / у захист.

 

23.Виберіть правильний варіант словосполучення: завідувач кафедри /кафедрою; заслуговувати уваги /на увагу; доводимо до відома /для відома; дякуємо Вам /Вас; зазнати поразки / поразку; виступити на захист /у захист.

 

24.Поясніть, чому у наведених словосполученнях немає логічності.

Дуже синюватий, зовсім глухий, трохи синенький, дещо солодкуватий, найбільш важливіший, надто зеленуватий, жахливо гарний, живий труп, сильно пристрасний.

 

 

25.Виправте помилки у поєднанні слів. Як називають такі помилки?

Місяць травень, адреса проживання, моя автобіографія, колега по професії, прейскурант цін, головний лейтмотив, на долонях рук, моя власна думка, вільна вакансія, народний фольклор, місцевий абориген, передовий авангард, свій автопортрет, уперше дебютував.

26.Знайдіть недоліки у наведених реченнях.

1) Місцевком і адміністрація підготували ювілярові адресу;

2) Особиста справа – це сукупність документів, що містять найповніші відомості про працівника.

3) Директорові заводу мимохідь довелося приймати адміністративні міри.

4) Що не говори, людина тактична, вміє добре слово сказати.

27.Відредагуйте речення. Поясніть причини порушення логічності.

1) До характеристики прикладається: атестат, справка з місця роботи; виписка з протоколу зборів трудового колективу.

2) На святкування ювілею школи, котре розпочалося рівно в сімнадцять годин, зібралося багато бувши випускників.

3) Перебуваючи в пошуках свого нового обличчя, Україні необхідно спрямовувати свою стратегію на побудову правової й соціально орієнтованої держави.

28.Відредагуйте речення.

1) На слідуючій неділі по телевізору буде продовження американського телесеріалу.

2) Привернувша увагу книга виявилася дуже цікавою.

3) Я раджу, що екзамен по математиці мені вдасться здати на „відмінно”.

4) Замовляючи проспекти у видавництві „Майдан”, вони вам коштуватимуть на 30 % дешевше.

 

29.Виявіть недоречності у поданих реченнях. Відредагуйте.

1) Палац культури був заповнений журналістами, чоловіками, жінками, дітьми.

2) Працюючи над створенням образів п’єси, автор широко використовує фольклорні джерела і мовностилістичні особливості для їх індивідуалізації.

3) Лірика В. Сосюри сповнена громадянського змісту і любов’ю до Батьківщини.

 

30.Подані назви текстів запишуть у дві колонки: зліва – ті, що називають тему висловлювання, справа – ті, що називають тему і відображають основну думку.

1) Т. Шевченко і сучасність – Геній України.

2) Екологічна ситуація в Україні – Чи цвісти барвінку в Україні?

3) Вогнище кульбабного літа – Літо на Криворіжжі.

4) Лікарські рослини України – Цілюща сила Іванових трав.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.