Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2.8. Трудова дисципліна та методи її забезпечення (2 год.)

Плани практичних занять з навчальної дисципліни

«Трудове право»

Модуль 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1.1. Історичні витоки та становлення трудового права (2 год.)

1. Виникнення і призначення трудового права

2. Поняття права на працю

3. Основні гарантії права на працю

 

Тема 1.2. Поняття, предмет, метод і система трудового права

(2 год.)

1. Поняття та предмет трудового права

2. Метод трудового права

3. Система трудового права

4. Функції трудового права

5. Місце трудового права в системі права України

 

Тема 1.3. Принципи трудового права (2 год.)

1. Поняття принципів трудового права та їх ознаки

2. Класифікація принципів трудового права

3. Зміст основних принципів трудового права

 

Тема 1.4. Джерела трудового права (2 год.)

1. Поняття та особливості джерел трудового права

2. Види джерел трудового права

3. Значення Конституції України у регулюванні трудових відносин

4. Міжнародно-правові акти про працю

5. Загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні

6. Локальне регулювання умов праці

7. Єдність і диференціація трудового права

 

Тема 1.5. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права

(2 год.)

1. Поняття, види суб’єктів трудового права та їх правовий статус

2. Працівники як суб’єкти трудового права

3. Роботодавці як суб’єкти трудового права

4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права

5. Інші органи як суб’єкти трудового права (органи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, державна служба зайнятості, органи з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів) 

Тема 1.6. Статус трудового колективу у трудовому праві (2 год.)

1. Поняття трудового колективу організації як суб’єкта трудового права

2. Повноваження трудового колективу та їх класифікація

3. Механізм здійснення повноважень трудового колективу

 

Тема 1.7. Трудові правовідносини: поняття та ознаки (2 год.)

1. Поняття, ознаки та елементи трудових правовідносин

2. Відмінність трудових правовідносин від інших відносин, пов’язаних з працею

3. Суб’єкти та зміст трудових правовідносин

4. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин

5. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин

6. Юридичні факти, пов’язані з виникненням, зміною та припиненням трудових правовідносин

 

Тема 1.8. Класифікація правовідносин (2 год.)

1. Правовідносини з працевлаштування

2. Організаційно-управлінські правовідносини у сфері праці

3. Правовідносини з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників на виробництві

4. Правовідносини у зв’язку з матеріальною відповідальністю сторін трудового договору

5. Правовідносини, пов’язані з вирішенням трудових спорів

 

Тема 1.9. Поняття і сторони колективних договорів (2 год.)

1. Поняття та сфера укладання колективних договорів

2. Сторони колективного договору

3. Зміст і структура колективного договору

4. Значення колективного договору

5. Дія колективного договору

6. Визнання недійсними умов колективних договорів

 

Тема 1.10. Поняття і сторони колективних угод (2 год.)

1 Поняття, моделі, рівні та сфера соціального партнерства

2. Суб’єкти соціального партнерства

3. Колективні угоди: поняття, види та сторони

4. Зміст колективних угод

 

Тема 1.11. Порядок укладення колективного договору (2 год.)

1. Порядок укладення колективного договору: загальні положення

2. Порядок укладення колективного договору на новоствореному підприємстві

3. Реєстрація колективного договору

4. Контроль за виконанням умов колективного договору

 

Тема 1.12. Поняття зайнятості та працевлаштування (2 год.)

1. Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення

2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

3. Поняття працевлаштування та його співвідношення з поняттям зайнятості

4. Загальний порядок прийняття на роботу

5. Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу

6. Особливості працевлаштування окремих категорій осіб (працевлаштування неповнолітніх, працевлаштування інвалідів)

7. Працевлаштування іноземних громадян в Україні

 

Тема 1.13. Правовий статус безробітного (2 год.)

1. Поняття «безробітні»

2. Зміст правового статусу безробітного

 

Тема 1.14. Державна служба зайнятості (2 год.)

1. Державна служба зайнятості: структура та повноваження

2. Правові питання організації працевлаштування державною службою зайнятості

 

Тема 1.15. Міжнародно-правове регулювання праці (2 год.)

1. Поняття та ознаки міжнародно-правового регулювання праці

2. Суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці

 

Тема 1.16. Міжнародна організація праці (2 год.)

1. Основні функції Міжнародної організації праці

2. Нормотворча діяльність Міжнародної організації праці

Модуль 2

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 2.1. Трудовий договір (поняття, сторони, зміст) (2 год.)

1. Поняття трудового договору та його відмінність від договорів цивільно-правового характеру

2. Cторони трудового договору

3. Форма та зміст трудового договору

4. Поняття трудової функції

5. Випробування при прийнятті на роботу

 

Тема 2.2. Види трудових договорів (2 год.)

1. Класифікація трудових договорів

2. Строкові трудові договори

3. Контракт як різновид трудового договору: зміст, форма та сфера застосування

4. Трудовий договір у порядку переселення та організованого набору працівників

5. Трудовий договір у порядку оплачуваних громадських робіт

6. Трудовий договір з нештатними працівниками

7. Трудовий договір з неповним робочим часом

8. Трудові договори про роботу за сумісництвом. Правове регулювання сумісництва, його розмежування із суміщенням та заступництвом

9. Трудові договори із суміщенням професії (посади)

10. Трудові договори з надомниками

 

Тема 2.3. Порядок укладання та зміни трудового договору (2 год.)

1. Загальний порядок укладання трудового договору. Фактичний допуск до роботи

2. Особливості укладання окремих видів трудових договорів (із сезонними та тимчасовими працівниками, з іноземними громадянами, з молодими спеціалістами, з неповнолітніми, з інвалідами, з роботодавцями – фізичними особами)

3. Зміна умов трудового договору: поняття, порядок здійснення, правові наслідки

4. Поняття, види та порядок переведення працівників на іншу роботу

5. Переведення працівників на іншу постійну роботу

6. Переведення працівників на іншу тимчасову роботу

7. Переміщення працівника на інше робоче місце

8. Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки

 

Тема 2.4. Припинення трудового договору (2 год.)

1. Поняття припинення трудового договору та його відмінність від відсторонення працівника від роботи

2. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація

3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

4. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

5. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб

6. Підстави припинення трудових правовідносин, які можуть бути передбачені в контракті

7. Порядок звільнення з роботи та розрахунку зі звільненим працівником

 

Тема 2.5. Робочий час (2 год.)

1. Поняття, види, ознаки та нормативи робочого часу

2. Режим робочого часу та його види за трудовим правом

3. Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу

4. Ненормований робочий день

5. Правове регулювання надурочних робіт

6. Чергування

7. Робота в нічний час

8. Облік робочого часу

 

Тема 2.6. Час відпочинку (2 год.)

1. Поняття та види часу відпочинку

2. Перерва протягом робочого дня

3. Щоденний і щотижневий відпочинок

4. Порядок залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні

5. Поняття та види відпусток за трудовим законодавством України

6. Поняття та порядок надання щорічних основних відпусток

7. Додаткові щорічні відпустки за особливий характер праці: тривалість, підстави та порядок надання

8. Додаткові щорічні відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці: тривалість, підстави та порядок надання

9. Додаткові відпустки працівникам у зв’язку з навчанням

10. Інші види щорічних відпусток, передбачені законодавством України

11. Соціальні відпустки та порядок їх надання

12. Відпустки без збереження заробітної плати

 

Тема 2.7. Оплата праці (2 год.)

1. Поняття оплати праці

2. Сфера регулювання оплати праці

3. Поняття, ознаки та функції заробітної плати

4. Мінімальна заробітна плата

5. Структура заробітної плати

6. Форма і системи оплати праці

7. Тарифна система оплати праці

8. Порядок виплати заробітної плати.

9. Відрахування із заробітної плати

10. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов праці

11. Оплата праці за сумісництвом

12. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника

13. Преміювання працівників

14. Нормування праці

15. 14. Гарантійні виплати

16. Компенсаційні виплати

 

Тема 2.8. Трудова дисципліна та методи її забезпечення (2 год.)

1. Поняття трудової дисципліни

2. Правове регулювання трудової дисципліни

3. Забезпечення трудової дисципліни

4. Заходи заохочення у трудовому праві та порядок їх застосування

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.