Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ КОВШОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ

1. Накреслити схему елеватора, записати вихідні дані.

2. Підібрати об’єм ковша, орієнтуючись за таблицею стандартів ківшів, і визначити крок ківшів.

3. Задатися режимом розвантаження ковшів, визначити: діаметр бара­бана (ділильного кола урухомної зірочки); частоту обертання барабана (зірочки); полюсну відстань. Накреслити схему верхньої головки, нанести вектори сили тяжіння вантажу, що знаходиться у ковші та відцентрової сили, нанести полюсну відстань.

4. Проаналізувати відповідність кроку ківшів висоті задньої стінки ковша (за режимом розвантаження). Накреслиш ескіз ковша.

5. Визначити силу опору руху тягового органа.

6. Наближено визначити рушійну силу тягового органа і підібрати його за таблицями стандарту. Уточнити погонну масу тягового органа.

7. Для ланцюгового тягового органа визначити динамічні сили, які виникають внаслідок нерівномірності руху ланцюгів.

8. Уточнити сили опору руху тягового органа і рушійну силу (силу тяги).

9. Визначити натяги в характерних перерізах тягового органа. Накреслити схему елеватора і нанести на неї вектори всіх сил.

10. Перевірити тяговий орган на міцність, а стрічковий (крім перевірки на міцність) - на передачу рушійної сили за рахунок зчеплення стрічки з барабаном.

11. Визначити потужність на урухомному валу елеватора, по­тужність, що відбирається від вала двигуна, підібрати двигун і накресли­ти його ескіз.

12. Визначити передаточне число трансмісії, накреслити кінематичну схему урухомника і розрахувати трансмісію.

13. Накреслити компоновочний ескіз урухомної головки елеватра та ескізи вузлів вальниць; розрахувати урухомний вал елеватораа і вибрати вальниці.14. Накреслити ескіз зупинника і розрахувати його.

15. Накреслити ескіз натяжної головки, ескізи вузлів вальниць, розрахувати вісь і вибрати вальниці.

16. Накреслити ескіз натяжного пристрою і розрахувати його деталі.

16. Перевірити на міцність деталі кріплення ковша до тягового органа.

Після них розрахунків необхідно накреслити загальний компоновочний ескіз і перейти до креслених вузлів та зовнішнього вигляду. Потім зробити перевірочний розрахунок на міцність, жорсткість і стійкість проти зношування деталей елеватора та скласти остаточну розрахунково-пояснювальну записку.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ

1. Накреслити схему конвеєра, записати вихідні лані.

2. Визначити швидкість переміщення вантажу вздовж жолоба (кожуха) шнека.

3. Визначити кут нахилу конвеєра до горизонту, при якому транспортер вважається пологопохилим, і віднести проектований транспортер до відповідної групи.

4. Для крутопохилих конвеєрів визначити кут підйому гвинтової лінії, по якій рухається поверхня шару вантажу, що стискається з внутрішньою поверхнею кожуха шнека.

5. Визначити частоту обертання шнека, лінійні швидкості руху вантажу, кутові швидкості шнека і вантажу. Накреслити вектори швидкостей на схемі конвеєра і накреслити графік швидкостей.

6. Визначити потужність, що витрачається: у період зміни швидкостей вантажу від початкової до кінцевої; на тертя вантажу по внутрішній поверхні кожуха (жолоба); на тертя вантажу по поверхні шнека і на пе­реміщення вантажу до розвантажувального патрубка. При ньому накреслити силові схеми і на них нанести вектори сил.

7. Визначити загальну потужність на валу шнека і потужність на валу двигуна.

8. Вибрати двигун, накреслити його ескіз і записати технічну характеристику.

9. Визначити передаточне число трансмісії, накреслити кінематичну схему урухомника і розрахувати трансмісію.

10. Накреслити компоновочні ескізи головок конвеєра, розрахува­ти вал шнека, накреслити ескізи вузлів вальниць і вибрати їх.

11. Вибрати місце для запобіжної муфти, накреслити її ескіз і розрахувати.

12. Для довгих конвеєрів накреслити ескіз вузла проміжної опори і розрахувати її, накреслити ескіз з’єднання окремих діля­нок вала шнека і кожуха шнека. Зробити розрахунки деталей з’єднання.

Після цих розрахунків накреслити загальний компоновочний ескіз і перейти до креслених вузлів та зовнішнього вигляду. Потім зробити перевірочний розрахунок на міцність, жорсткість і стійкість проти зношування деталей конвеєра та скласти остаточно розрахунково-пояснювальну записку.

ВАНТАЖОПІДЙОМНІ МАШИНИ І ПРИСТРОЇ

Металоконструкції машин, які виготовляють у формі ферм або рам, розраховують за допомогою методів, відомих з курсів "Опір матеріалів", "Теоретична механіка", "Підіймально-транспортні машини".

Розраховувати окремі механізми вантажопідіймальних машин можна у такій послідовності [З], [11], [12], [13].

 

МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ

1. Визначити К.К.Д. поліспасту.

2. Знайти максимальний натяг у набігаючій на барабан вітці канату.

3. Визначити руйнуюче зусилля канату за правилами Держгіртехнагляду.

4. Визначити діаметр блока за рекомендаціями Держгіртехнагляду та вибрати профіль рівчака.

5. Вибрати за номінальною вантажопідйомністю гак.

6. Розрахувати барабан.

7. Визначити загальний К.К.Д. механізму підйому.

8. Визначити розрахункову потужність електродвигуна.

9. Вибрати крановий електродвигун з урахуванням ПВ%.

10. Скласти кінематичну схему урухомника механізму підйому і вибрати редуктор. Дати ескіз.

11. Вибрати гальма. Дати ескіз.

І2. Виконати розрахунок деталей механізму підйому на статичну міцність.

 

МЕХАНІЗМ ПЕРЕСУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ВІЗКА

1. Скласти кінематичну схему механізму.

2. Визначити масу вантажного візка.

3. Визначити реакцію ходових коліс.

4. Вибрати тип рейки та профіль ходового колеса.

5. Визначити діаметр цапфи.

6. Виконати перевірку контактної міцності ходових коліс.

7. Підібрати вальниці ходових коліс.

8. Визначити опір переміщенню ходового візка.

9. Знайти потужність, що витрачається на переміщення ходового візка.

10. Вибрати електродвигун з урахуванням ПВ % .

11. Вибрати редуктор.

12. Вибрати гальма.

13. Виконати розрахунок деталей механізму пересування ходового візка на міцність.

МЕХАНІЗМ ПОВОРОТУ

1. Визначити масу металоконструкції вантажопідіймальної машини.

2. Знайти масу противаги.

3. Визначити реакції опор в механізмі повороту.

4. Розрахувати міцність колони.

5. Визначити статичний момент опору повороту.

6. Вибрати електродвигун.

7. Знайти передаточне число механізму повороту.

8. Вибрати редуктор.

9. Вибрати запобіжну муфту.

10. Вибрати гальмо.

11. Розрахувати фундамент.

12. Виконати перевірочний розрахунок міцності деталей механізму повороту.

 

МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ СТРІЛИ

1. За прийнятою схемою запасовки каната механізму підйому стріли та заданому навантаженні визначити максимальне зусилля, що діє на канат (з урахуванням кратності поліспаста) при горизонтальному положенні стріли.

2. Вибрати канат та визначити діаметр барабана лебідки підйому стріли, а також момент на валу барабана.

3. Вибрати ручну лебідку за відомим крутним моментом та передаточним числом.

4. Виконати розрахунок стріли на міцність.

5. Виконати розрахунок міцності розтяжки та щогли.

6. Визначити зусилля, що діють у захватах крана, та перевірити міцність захватів крана, що утримують його від перекидання.

 

ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Графічну частину курсової роботи розпочинають з виконання креслення загального вигляду проектованої машини. До початку цієї роботи вже повинні бути вибрані з таблиць ГОСТів, нормалей або розраховані всі складальні одиниці машини. Основна задача при виконанні цього листа курсової роботи полягає в тому, щоб скомпонувати всі складальні одиниці в одне ціле згідно з прийнятою схемою. У процесі виконання цього креслення доводиться уточняти конструкцію рами машини. Одночасно з такими змінами необхідно уточнювати і розрахунки. Розміщення елементів машини повинно бути таким, щоб було зручно і безпечно керувати нею. Для цього необхідно розміщувати важелі та ручки управління у таких місцях, які забезпечують зручність роботи ними. Безпечність роботи з вантажопідіймальною або транспортуючою машиною забезпечується виконанням правил, передбачених Держгіртехнаглядом. У небезпечних місцях необхідно передбачити огородження елементів машин, автоматичні обмежувачі піднімання вантажу або пересування машин, гальма, стопор та зупинники. Всі ці пристрої необхідно показати на кресленні або оговорити це в технічних умовах. На кресленні загального вигляду машини потрібно показати струмоприймачі або місця підведення струму до електродвигунів.

Технічні характеристики таких елементів машин, як двигуни, редуктори, гальма та інше, можуть бути розмішені у відповідній графі специфікацій або винесені окремо як і технічна характеристика машини. Графічна частина курсової роботи з ПТМ складається з двох креслень формату А1 (594 х 841).

Креслення загального вигляду виконуються за ГОСТ 2.109-68 з урахуванням додаткових вимог до навчальних креслень. На кресленні загального вигляду має бути:

1) зображення виробу або складальної одиниці, що дає уявлення про розміщення та взаємний зв’язок складових частин, розрізи, перетини та місцеві вигляди, які необхідні для розміщення конструктивної будови виробу;

2) розміри, граничні відхилення та інші параметри і вимоги, виконані за даним кресленням загального вигляду;

3) вказівки про характер спряження та методи його досягнення, якщо точність спряження забезпечується не заданими відхиленнями розмірів, а підгонкою, підбором тощо, а також вказівки про спосіб виконання нероз’ємних з’єднань (наприклад, зварних);

4) нумерація позицій складових частин, що входять до складальної одиниці;

5) габаритні розміри;

6) установочні та приєднувальні розміри, а також необхідні довідкові розміри.

Сусідні вироби і складальні одиниці показуються як "обстановка" ("оточення") суцільними лініями (за ГОСТ 2.303 - 68 ) і проставляються розміри, що визначають їх взаємне розміщення.

Складові частини складальної одиниці, розміщеної за "обстановкою". показуються як видимі. Предмети "обстановки" показуються спрощено і приводяться необхідні дані для визначення місця установки, методів кріплення і приєднання складальної одиниці.

Назви і позначення предметів, що складають "обстановку", розмішують безпосередньо на зображенні "обстановки1 або на полицях ліній виносок, проведених до відповідного зображення.

На кресленні загального вигляду допускаються спрощення. Наприклад, можна не показувати:

а) фаски, проточки, заглиблення, виступи, накатки, насічки та інші дрібні елементи:

б) зазори між стержнями і отворами;

в) накривки, щити, кожухи, перегородки та інше, якщо необхідно показати закриті частини. При ньому робиться відповідний надпис;

г) видимі складові частини виробів або їх елементи, розміщені за сіткою, а також частково закриті розмішеними попереду складовими частинами.

Деталі, розмішені за гвинтовою пружиною, зображеною лиш перерізами витків, показують до осьової лінії перерізу витка. При наявності зображень декількох однакових складових частин (коліс, опорних котків та ін.) допускається виконувати повне зображення лише однієї складової частини, а зображення інших частин - спрощене.

Зварний виріб з однорідного матеріалу у складі з іншими виробами в розрізах штрихують як монолітний (в один бік), зображуючи межі між деталями зварного виробу суцільними основним лініями.

При нанесенні установочних і приєднувальних розмірів необхідно нанести:

а) координати розміщення і розміри з граничними відхиленнями еле­ментів, які необхідні для з'єднання із спряженими виробами;

б) модуль, кількість та напрям спіралей зубів для зубчастих коліс, що служать елементами зовнішнього зв’язку, наприклад m= 2; z=26.

Згідно з вимогами до навчальних креслень рекомендовано виконувати без спрощень зображення ряду деталей і складальних одиниць вальниць, манжетних ущільнень та ін. Всі складові частини виробу нумерують згідно з нумерацією, наведених у специфікаціях до креслень загального вигляду чи складальної одиниці. Номери позицій показують на полицях ліній-виносок (полиці і лінії-виноски виконують тонкими суцільними лініями), що проводиться від зображень складових частин. На зображенні лінія-виноска закінчується крапкою.

Номери позицій розміщують паралельно основному напису креслення за контуром зображення і згруповують їх у колонки або строчки на одній лінії.

Номери позицій наносять на кресленні, як правило, один раз. Допускається повторно показувати номери позицій однакових складових частин, виділяючи при цьому номер, що повторюється, подвійною полицею.

Розмір шрифту номерів позицій повинен бути на один-два розміри більший, ніж розмір шрифта, що прийнято для розмірних чисел цього креслення.

Для групи кріпильних деталей, що належать до одного і того ж місця кріплення, або групи деталей з чітким взаємозв’язком допустимо робити загальну лінію-виноску з вертикальним розміщенням номерів позицій. Специфікації виконуються згідно з доданою нижче формою (ГОСТ2.108-4І8) на окремих листах формату А4 (297x210).

Заповнюються специфікації у такій послідовності: документація (креслення загального вигляду, пояснювальна записка), складальні одиниці, деталі, стандартні вироби (кріпильні вироби, вальниці) та інші матеріали (мастило, фарба, ґрунтовка). Допускаються застосування стандартних бланків специфікацій. Заповнення специфікацій за ГОСТ-2.105-68 виконується креслярським шрифтом або машинописним способом за допомогою стрічки чорного кольору.

Основний надпис для креслень і специфікацій виконують за ГОСТ 2.104-68. Назви виробів і складальних одиниць зазначаються в основному надпису так: кран-балка, лебідка, обойма рухома з гаком.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Листи розрахунково-пояснювальної записки зшивають у спеціальний альбом. Титульний лист альбому виконують за наведеною нижче формою на креслярському папері креслярським шрифтом олівцем або тушшю чорного кольору.

Титульний лист вважається першим листом записки. На другому листі наводяться дані індивідуального завдання (схема машини, яку необхідно запроектувати, та вихідні дані). У кінці записки пришивають специфікації.

Листи графічної частини після захисту складають за ГОСТ 2.501-68 до формату А4 і прикладають до записки.

При підготовці до захисту курсової роботи доцільно користуватись типовими питаннями студентам, які наведені в кінці цих методичних вказівок.

 

ТИПОВІ ПИТАННЯ СТУДЕНТАМ

Транспортуючі машини

1. Які сили опору руху тягового органа визначили в розрахунку транспортної машини (стрічкового, скребкового, ківшового, пруткового конвеєра)?

2. Як визначити рушійну силу для урухомника транспортної машини з гнучким тяговим органом?

3. Як вибрати гнучкий тяговий орган?

4. Як кріпляться скребки, ківші, планки до гнучкого тягового органа?

5. Як перевірити стійкість ківша?

6. Як перевірити стійкість скребка?

7. Як визначити зусилля на подолання жорсткості тягового органа?

8. Як визначити діаметр барабана у стрічковому конвеєрі?

9. Які способи розвантаження стрічкового конвеєра Вам відомі?

10. Яким способом можна запобігти сповзанню стрічки з барабанів?

Стрічкові конвеєри

1. Як визначається ширина стрічки?

2. Які сили опору руху стрічки враховують при визначенні рушійної сили?

3. Як визначають хід натяжного барабана?

4. Які способи натягу стрічки, крім використаного в проекті, можна запропонувати?

5. Який спосіб з'єднання кінців стрічки використано в даному проекті?

6. Який фізичний зміст сили опору руху стрічки в період завантаження конвеєра?

7. Як визначається діаметр урухомного барабана?

8. Які способи розвантаження вантажу із рухомої стрічки, крім використаного в даному проекті, можна запропонувати?

9. Яким конструктивним прийомом забезпечується центрування стрічки на барабані?

10.Які вальниці використовують у кроликових опорах?

11.В якому випадку сила опору руху холостої вітки дорівнює нулю?

12.Які вальниці використано в опорах вала урухомного барабана?

13.Які вальниці використано в опорах осі натяжного барабана?

14.Яким мастилом змащують вальниці, використані в даному стрічковому конвеєрі?

15.Який об'єм мастила закладають у корпуси вальниць урухомного барабана?

16.Чому в опорах вала урухомного барабана доцільно використовувати сферичні вальниці?

17.В яких випадках доцільно використовувати стрічку із застібкою?

18.Які стрічки називають морозостійкими?

19.Чим відрізняється стрічка харчова від звичайної?

20.Що таке "белтінг"?

21.В яких межах встановлена швидкість стрічки при транспортуванні зернових вантажів?

22.Яким конструктивним прийомом здійснюють центрування стрічки, коли її робоча вітка лежить на трьох роликових опорах?

23.Чому не рекомендують з'єднувати кінці стрічки за допомогою болтів ("гребінцем")?

24.Якими конструктивними прийомами можна збільшити кут нахилу робочої вітки стрічкового конвеєра до горизонту?

25.Якими конструктивними прийомами можна збільшити тягову здатність стрічки, не підвищуючи при цьому її попередній натяг?

26.Які параметри потрібно знати, щоб визначити потрібну ширину стрічки в похилому стрічковому конвеєрі?

27.Які сили опору руху стрічки слід враховувати при визначенні потрібної потужності урухомного двигуна?

28.Яка властивість вантажу визначає максимально допустимий (граничний) кут нахилу стрічкового конвеєра до горизонту?

29.Які параметри слід враховувати при визначенні ширини стрічки?

30.При якій конструкції стрічкового конвеєра сила опору руху стрічки буде найменша?

31.З якого матеріалу найкраще використовувати стрічки для переміщення хімікатів (мінеральних добрив, пестецидів, гербіцидів)?

32.Який інтервал робочих температур допускають прогумовані стрічки загального призначення?

33.При яких температурах навколишнього середовища можуть успішно працювати спеціальні (морозостійкі, теплостійкі) стрічки?

34.Яку стрічку рекомендовано застосовувати для транспортування пиловидних та отруєних вантажів?

35.3 якою метою в конструкціях стрічкових конвеєрів застосовують відхиляючий барабан?

36.3 яким кроком рекомендовано ставити роликові опори на ділянці робочої (неробочої) вітки стрічки?

37.Яку конструкцію зовнішніх очищувачів стрічки рекомендовано використовувати при транспортуванні липких матеріалів?

38.3 якою метою під неробочою (холостою) віткою стрічкового конвеєра встановлюють вузькі дискові ролики?

39.Під яким кутом до горизонту розміщують ролики в жолобовидних роликоопорних стрічкових конвеєрах, що застосовують для транспортування зерна і продуктів його переробки?

40.Які фактори слід враховувати при визначенні сили опору руху стрічки (при завантаженні, та розвантаженні, на робочій та неробочій ділянці)?

41.Як змінюється сила опору руху стрічки, коли замість запроектованих настилів поставити роликові опори?

42.В якій точці контуру стрічки натяг її буде найменшим?

43.Як перевірити тягову здатність стрічки?

44.Як визначити рушійну силу в стрічковому конвеєрі?

45.Як перевірити можливість передавання рушійної сили за рахунок зчеплення стрічки з урухомним барабаном?

46.3 якою метою виконують футерування урухомного барабана в стрічковому конвеєрі?

47.Яким критерієм користуються при визначенні діаметра урухомного і натяжного барабанів стрічкового конвеєра?

48.Яку частину вартості стрічкового конвеєра становить вартість тягового органа?

49.В яких конструкціях конвеєрів стрічка не є тяговим органом?

50.Які двигуни найчастіше використовують в урухомниках стрічкових конвеєрів сільськогосподарського призначення?

Ланцюгові конвеєри

1. Який основний недолік скребкових конвеєрів?

2. В яких межах здійснюється транспортування скребковими конвеєрами при порційному волочінні?

3. Вказати, де найбільше витрачається енергія на транспортування одиниці вантажу на однакову відстань, якщо застосовувати або скребковий, або стрічковий конвеєри, або установку пневматичного транспорту?

4. Які основні недоліки скребкових ланцюгових конвеєрів скорочують його застосування?

5. Під яким кутом до горизонту можливо переміщувати вантаж скребковим конвеєром?

6. Які типи ланцюгів використовують у скребкових ланцюгових конвеєрах як тягові робочі органи?

7. Як визначити діаметр ділильного кола зірочки, що зачіплюється з блочним, гачковим або пластинчастим ланцюгом?

8. В яких межах слід вибирати швидкість руху тягового органа скребкового конвеєра суцільного волочіння (скребки робочої вітки повністю зануренні в масу вантажу)?

9. В яких межах є співвідношення між шириною і висотою скребка?

10. Від яких параметрів залежить величина динамічних навантажень конвеєрів з ланцюговим тяговим органом?

11. Як змінюється величина динамічних навантажень у ланцюговому тяговому органі конвеєра, коли швидкість транспортування збільшити вдвоє?

12. Чи зміниться величина динамічних навантажень у ланцюговому, тяговому органі, якщо крок ланцюга збільшити вдвоє, а всі інші параметри залишити без змін?

13. 3 якою швидкістю поширюється динамічне зусилля вздовж ланцюгового тягового органа?

14. 3а якими параметрами визначають зведену масу ланцюгового тягового органа при визначенні динамічних навантажень в коротких ланцюгових конвеєрах з жорстким (пружним) натягом тягового органа?

15. В якому випадку сила опору руху холостої (неробочої) вітки конвеєра наближається до нуля?

16. Які параметри ланцюгового скребкового конвеєра впливають на величину коефіцієнта заповнення міжскребкового простору?

17. В яких точках контуру тягового органа натяг ланцюга буде найменший (найбільший)?

18. Який фізичний зміст має сила опору руху тягового органа, що виникає в період завантаження?

19. Від яких параметрів конвеєра залежить величина його рушійної сили?

20. Які параметри конвеєра слід врахувати при визначенні сили опору руху тягового органа на прямолінійній робочій ділянці?

21. Який фізичний зміст зусилля, що витрачається на подолання жорсткості ланцюгового тягового органа конвеєра?

22. На якому шляху формується порція вантажу перед скребком у ланцюговому конвеєрі?

23. Які параметри потрібно врахувати при визначенні продуктивності скребкового конвеєра (суцільного) порційного волочіння?

24. Як визначити погонну масу тягового опору при попередніх розрахунках сил опору руху тягового органа скребкового конвеєра?

25. Як визначити хід натяжного пристрою в конвеєрі з ланцюговим тяговим органом?

26. На яку деформацію слід розраховувати натяжні гвинти у скребковому конвеєрі з ланцюговим тяговим органом?

27. Який крок скребків слід приймати при проектуванні конвеєра для великошматкових і одиничних вантажів?

28. Який запобіжний пристрій застосовано в спроектованому конвеєрі з ланцюговим тяговим органом?

29. Як перевірити натяг тягового ланцюга в спроектованому конвеєрі?

30. Як і для чого перевіряють стійкість скребка?

31. 3 якою метою роблять увігнуті скребки?

32. Яка мінімальна кількість зубів урухомної зірочки скребкового конвеєра з ланцюговим тяговим органом?

33. Які вальниці використовують для опор урухомного вала скребкового конвеєра?

34. Як здійснюється заміна зношеного ланцюгового тягового органа в скребковому конвеєрі?

35. Чи можна ставити в опорах урухомного вала скребкового конвеєра вальниці типу 7200, 7300 та 27300?

36. Як здійснити заміну пошкодженого скребка в конвеєрі з ланцюговим тяговим органом?

37. Які пристрої (крім гвинтового) можна запропонувати для натягування ланцюгового тягового органа?

38. Які регулювання передбачено а конструкції скребкового конвеєра, щоб усунути тертя скребків по бортах?

39. 3 якою метою використовують прутки як транспортуючий орган?

40. 3 якого матеріалу виготовляють скребки при транспортуванні зерна (гною, коренебульбоплодів)?

41. Як визначити повну довжину ланцюгового тягового органа та необхідну для нього кількість скребків?

42. Яке мастило рекомендовано для вальниць спроектованого конвеєра

43. 3 яких умов визначають розміри завантажувального бункера конвеєра?

44. Як здійснити конструктивно проміжне розвантажування скребкового конвеєра?

Ковшові елеватори

1. Що називають вильотом ковша?

2. Які способи завантаження ківшом відомі і застосовуються?

3. Який спосіб завантаження ковшів використано у проектованому елеваторі?

4. Який спосіб розвантаження ківшів застосовано у проектованому елеваторі?

5. Які способи розвантаження ковшів відомі і найбільш широко застосовуються?

6. Що називають полюсною відстанню?

7. При якій полюсній відстані здійснюється відцентрове розвантаження ковшів?

8. Що таке норійна труба?

9. Який ковшовий елеватор називають норією?

10. Під яким кутом до горизонту (найменшим) проектують ковшові елеватори?

11. Що називається башмаком у ковшовому елеваторі?

12. Для чого в ковшовому елеваторі передбачено зупинник?

13. Які конструкції зупинників використовують у ковшових елеваторах?

14. Де встановлюють зупинники?

15. За якими напруженнями перевіряють міцність роликів, втулки та диска роликового фрикційного зупинника?

16. 3 якого матеріалу виготовляють ролики, втулку та диск роликового фрикційного зупинника?

17. При якій полюсній відстані здійснюється змішане (вільно-самопливне, вільно-направлене) розвантаження ковшів?

18. Які тягові робочі органи використовують у ковшових елеваторах?

19. В якій точці контуру тягового робочого органа ковшового елеватора величина натягу буде найбільша (найменша)?

20. Від яких параметрів елеватора залежить величина полюсної відстані?

21. Який кут повороту ковша допустимий при визначенні величини попереднього натягу тягового робочого органа?

22. Як визначити діаметр урухомного і натяжного барабанів ковшового елеватора?

23. Як перевірити запас зчеплення між стрічкою і урухомним барабаном?

24. Які параметри необхідно знати, щоб перевірити спосіб розвантажування ківшів?

25. Що передбачено в конструкціях елеватора для регулювання ступеня заповнення ківшів?

26. Як визначити продуктивність ківшового елеватора?

27. Який спосіб розвантажування ковшів застосовують при використанні гострокутних ківшів?

28. В яких межах приймають швидкість тягового робочого органа коли використовують стрічку?

29. На яку максимальну висоту можливо здійснювати підйом вантажів вертикальним ковшовим елеватором, коли тяговим робочим органом є стрічка (ланцюг)?

30. В яких межах є продуктивність вертикальних ковшових елеваторів (норій) сільськогосподарського призначення?

31. Що таке конвеєр, елеватор, норія?

32. Які сили опору руху тягового органа беруть до уваги при визначенні рушійної сили?

33. Які сили беруть до уваги при визначенні полюсної відстані?

34. 3 якою метою один з барабанів ковшового елеватора виконують із випуклою робочою поверхнею?

35. В яких випадках ковші кріплять до одного ланцюга, а в яких до двох?

36. Як правильно підібрати стрічку, коли відомі розміри ковша?

37. При якій ширині ковша застосовують як тяговий робочий орган два ланцюги?

38. Для яких сільськогосподарських вантажів рекомендовано використовувати як тяговий робочий орган стрічку (ланцюг)?

39. Від якого параметра ковшового елеватора із стрічковим робочим органом залежить величина ходу натяжного барабана в башмаку?

40. Які типи ланцюгів використовують для тягових органів ковшових елеваторів?

41. Який мінімальний хід натяжного пристрою можна спроектувати для ковшового елеватора з ланцюговим тяговим органом?

42. Який запас міцності встановлено при виборі пластинчастих (кругло ланцюгових, роликових) ланцюгів при застосуванні їх тяговими робочими органами елеваторів?

43. Як визначити необхідність встановлення зупинника у ківшовому елеваторі?

44. Як визначити силу опору руху тягового органа на робочій (холостій) дільниці?

45. Який фізичний зміст сили опору руху у період заповнення ковшів?

46. Від чого залежить величина коефіцієнта заповнення ковшів?

47. Для яких вантажів застосовують глибокі (мілкі, гострокутні) ковші?

48. Який натяжний пристрій бажано використовувати в ковшових елеваторах для регулювання натягу ланцюгового тягового органа?

49. Що треба зробити, щоб усунути сходження стрічки з барабана і уникнути зачеплення ковшів за норійні труби?

50. Як визначити погонну масу вантажу (масу, що припадає на 1 метр довжини елеватора)?

51. Де раціональніше розмістити натяжний пристрій тягового органа норії?

52. 3а якою залежністю рекомендовано вибирати крок ківшів при відцентровому (змішаному, вільно - самопливному, вільно направленому) способі розвантажування ківшів?

Гвинтові конвеєри

1. На якій відстані один від одного встановлюють проміжні підвісні вальниці вала гвинта?

2. В яких межах встановлюють зазор між гвинтом та жолобом у гвинтових конвеєрах сільськогосподарського призначення?

3. Якими шнеками можна транспортувати вантаж криволінійними трасами?

4. В яких межах приймають частоту обертання гвинта при горизонтальному та пологопохилому транспортуванні?

5. В яких межах найбільш доцільно приймати співвідношення між діаметром вала шнека та зовнішнім діаметром гвинта?

6. При яких співвідношеннях між кутом нахилу осі гвинта до горизонту та кутом природного укосу вантажу під час руху конвеєр вважають пологопохилим?

7. 3а яких умов роботи гвинтовий конвеєр вважають крутопохилим?

8. 3 якою метою виготовляють гвинти з кроком, що поступово збільшується (від завантажувального бункера до розвантажувальної горловини)?

9. Як впливає величина співвідношення між кроком гвинтової лінії та діаметром шнека на продуктивність гвинтового конвеєра? .

10. Як впливає величина кута нахилу осі гвинта до горизонту на кутову швидкість шнека?

11. Які типи вантажів можна транспортувати двогвинтовим конвеєром?

12. Чи можна двогвинтовим конвеєром транспортувати штучні вантажі?

13. Як зміниться величина коефіцієнта заповнення міжвиткового простору, якщо горизонтальний шнек розмістити похило на підйом вантажу під кутом 10° до горизонту?

14. На яку найбільшу відстань можна переміщувати вантаж стаціонарним гвинтовим конвеєром?

15. 3 якої заготовки найчастіше виготовляють гвинтову поверхню шнека в кормоприготувальних машинах при серійному та індивідуальному виробництві?

16. Які параметри впливають на продуктивність гвинтового конвеєра?

17. Назвіть складові затрати енергії при транспортуванні вантажу гвинтовим конвеєром?

18. 3 якою метою виготовляють гвинти з кроком, що поступово зменшується (від завантажувального бункера до розвантажувальної горловини)?

19. Які функції можна виконувати гвинтовим конвеєром (крім переміщення вантажу)?

20. Які типи вальниць використовують у кінцевих та проміжних опорах шнеків?

21. Які пристрої, що захищають шнек від перевантаження крутним моментом, можна використовувати в гвинтових конвеєрах?

22. Яке місце поверхні шнека найшвидше зношується?

23. На яку деформацію слід перевіряти вал шнека у гвинтовому конвеєрі?

24. В якому місці найбільш доцільно ставити упорну вальницю, що сприймає осьову силу, яка діє на гвинт?

25. Яку траєкторію має частка вантажу, що рухається в кожусі вертикального гвинтового шнеку при роботі гвинтового конвеєра на підйом вантажу?

26. При якому співвідношенні продуктивності горизонтального (1), вертикального (2) та похилого (3) збірного гвинтового конвеєра завантажувача сухих кормів типу ЗСК виникає забивання конвеєра при вивантажуванні?

27. Яку форму мають шнеки, призначені для розпушування злежалих вантажів?

28. В яких межах встановлюють зазори між гвинтом та жолобом у гвинтовому конвеєрі сільськогосподарського призначення?

Пневмотранспортні установки

1. У скільки разів швидкість транспортованої суміші в об'ємному відокремлювачі повинна бути меншою, ніж швидкість суміші у трубопроводі, щоб відокремлювання вантажу від повітря було надійним?

2. Що таке ежектор?

3. При якому розрідженні повітря надійно працюють всмоктувальні пневмотранспортні установки?

4. Який пристрій пневмотранспортної установки називають сопло?

5. Який пристрій пневмотранспортних установок називають шлюзовим затвором?

6. Який завантажувальний пристрій пневмотранспортних установок називають "шахтним затвором"?

7. В яких пневмотранспортних установках рекомендовано використовувати шахтні затвори?

8. В яких межах тиску працюють пневмотранспортні установки низького тиску?

9. Вказати в яких межах тиску працюють пневмотранспортні, установки середнього тиску?

10. В яких межах тиску працюють пневмотранспортні установки високого тиску?

11. Якими способами очищають повітря в пневмотранспортних установках?

12. Що таке аерожолоб?

13. Яку установку називають пневмомеханічним підіймачем?

14. Що називають швидкістю витання?

15. На яку відстань можна транспортувати сипкі незатарені вантажі за допомогою пневмотранспортної установки?

16. На яку відстань можна транспортувати вантажі, які затарені в окремих посудинах і переміщуються в трубопроводах, під дією тиску повітря?

17. Який недолік найбільше стримує застосування пневмотранспортних установок?

18. Яку найбільшу продуктивність можуть мати пневмотранспортні установки?

19. Що називають коефіцієнтом масової концентрації суміші?

20. В яких межах рекомендовано приймати коефіцієнт масової концентрації суміші при транспортуванні зерна всмоктуючою пневмотранспортною установкою?

21. Яка швидкість вантажу більша витання чи транспортування?

22. Якої товщини стінки використовують для матеріалопроводів?

23. Що найбільше стримує застосування неметалевих труб (пластмасових і скляних) у пневмотранспортних установках?

24. Якого типу завантажувальні пристрої використовують у всмоктувальних пневмотранспортних установках?

25. Які завантажувальні пристрої рекомендовано використовувати для подачі вантажу з бункера до матеріалопроводу у нагнітальних пневмотранспортних установках?

26. Який сільськогосподарський вантаж має найменшу критичну швидкість (швидкість витання)?

27. Що потрібно знати, щоб визначити потрібну витрату повітря для роботи пневмотранспортної установки?

28. Які дані слід враховувати, щоб визначити діаметр трубопроводу в пневмотранспортній установці?

29. Яка різниця між статичним і динамічним напором?

30. В яких співвідношеннях рекомендовано приймати швидкість вантажу і повітря в трубопроводах пневмотранспортних установок?

31. В яких межах рекомендовано приймати величину гідравлічного коефіцієнта опору руху суміші при розрахунках пневмотранспортних установок?

32. Яку з пневмотранспортних установок називають змішаною (всмоктувально-нагнітальною)?

33. Як залежить тиск повітря, що створює вентилятор пневмотранспортної установки, від частоти обертання його ротора?

34. Як залежить продуктивність вентилятора пневмотранспортної установки від частоти обертання його ротора?

35. Як залежить витрата енергії на привод вентилятора пневмотранспортної установки від частоти обертання Його ротора?

36. Який з перелічених зернових вантажів (пшениця, соя, кукурудза, соняшник) має найбільшу критичну швидкість (швидкість витання) при переміщуванні їх у пневмотранспортних установках?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.