Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Що не належить до функцій Відділу технічного контролю?

Варіант 1

1. Техпроцеси поділяють на періодичні, безперервні та комбіновані за:

а) напрямками руху теплових і матеріальних потоків;

б) кратністю обробки сировини і матеріалів;

в) способом організації;

г) характером зміни властивостей сировини і матеріалів.

 

2. У перекладі з грецького слово "технологія" означає:

а) мистецтво, ремесло;

б) ремесло, наука;

в) мистецтво, ремесло, наука;

г) діяльність, мистецтво, наука.

 

3. Вкажіть зайвий вид сировини при класифікації її за походженням:

а) рослинна;

б) тваринна;

в) штучна;

г) мінеральна.

 

4. Сукупність взаємозалежних робіт, що забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску даного виду продукції — це:

а) технологічна операція;

б) технологічна підготовка виробництва;

в) технологічна система;

г) технологічний процес.

 

5. Вкажіть складові частини технологічного народногосподарського комплексу:

а) техпроцес, технології;

б) технології, кадри, продукція;

в) виробнича та невиробнича сфери та галузі;

г) жодна вдповідь не є правильною.

 

6. Розрізняють декілька способи видобутку корисних копалин. Вкажіть зайвий:

а) геотехнологічний;

б) відкритий;

в) підземний;

г) хімічний.

 

 

7. Абсорбція, адсорбція, дистиляція, кристалізація, висушування, мембранізація є процесами типу:

а) теплоперенос;

б) масоперенос;

в) біоперенос;

г) правильна відповідь відсутня.

 

8. Відповідність виробу визначеним виробничо-технічним умовам виробництва, що дозволяє виготовити цей виріб у даних умовах виробництва з мінімальними матеріальними і трудовими
затратами — це:а) уніфікованість виробу;

б) стандартизація виробу;

в) сертифікація виробу;

г) технологічність виробу.

 

9. Житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, зв'язок, освіта, культура, медицина належать до:

а) виробничої сфери народногосподарського комплексу;

б) невиробничої сфери народногосподарського комплексу;

в) галузей народногосподарського комплексу;

г) жодна відповідь не є правильною.

 

10. Якими двома основними способами здійснюється процес подрібнення мінеральної сировини:

а) хімічним та механічним;

б) сухим та мокрим;

в) ручним та механічним;

г) природним та штучним?

 

11. Хімічні процеси поділяються на :

а) екзотермічні та ендотермічні;

б) гомогенні та гетерогенні;

в) періодичні, безперервні та комбіновані;

г) поворотні та безповоротні.

 

12. Відношення загальної кількості найменувань деталей і вузлів у конструкції до загального числа деталей і вузлів у конструкції — це:

а) коефіцієнт повторюваності;

б) коефіцієнт спадкоємності конструкції;

в) коефіцієнт застосовності матеріалів;

г) коефіцієнт використання матеріалів.

 

 

13. Продукція групи «А» — це:

а) хліб, молоко, риба;

б) пилосос, пральна машинка, телевізор;

в) станок, паяльна станція, металорізальний верстат;

г) одяг, взуття.

 

14. До способів очищення води належать:

а) відстоювання та фільтрація;

б) знезаражування, пом’якшення та знесолення;

в) дегазація та нейтралізація;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Якщо для протіканні техпроцесу застосовується тиск нижче атмосферного, то такі процеси називають:

а) процеси високого тиску;

б) процеси низького тиску;

в) вакуумні процеси;

г) відповіді п. а) та в) є правильними.

 

16. Документ, у якому вказується структура технологічного процесу і її зміст, послідовність виконання технологічних операцій, застосовуване устаткування і режими його роботи, застосовуване технологічне оснащення і т.п., методи контролю і т.п. — це:

а) маршрутна карта;

б) карта техпроцесу;

в) операційна карта;

г) технологічна карта.

 

17. Технологічна операція — це:

а) логічно упорядкована послідовність трудових і інших дій робітників, в результаті яких із вихідних матеріалів і сировини утворюється проміжна або кінцева продукція;

б) одноразове переміщення інструмента щодо заготовки, при якому безпосередньо відбувається зміна форми, розмірів, стану поверхні, обсягу заготовки, сировини тощо;

в) елементарна закінчена частка техпроцесу, яка виконується одним робочим або бригадою на одному робочому місці;

г) визначене положення заготовки щодо інструмента.

 

18. Вставте пропущене слово: «Біологічні способи очищення стічних вод полягають у введенні в ці води різноманітних …, що розкладають шкідливі домішки, окислюючи їх»:

а) хімічно активних речовин;

б) кислот;

в) подрібнених часток;

г) бактерій та мікроорганізмів.

 

19. Лазерні процеси — це такі техпроцеси, які:

а) здійснюються за допомогою застосування спеціального джерела монохроматичного випромінювання;

б) відбуваються під дією мікроорганізмів;

в) протікають при присутності спеціальної речовини – каталізатора;

г) виникають і протікають під впливом світла.

 

20. Максимально припустима кількість матеріалів, необхідних для виготовлення однієї деталі з урахуванням відходів і втрат — це … норми витрат матеріалів:

а) подетальні;

б) специфіковані;

в) зведені;

г) групові середньозважені.

 

21. На вибір технології впливають такі чинники:

а) кваліфікація персоналу;

б) вартість сировини;

в) обсяг продукції, що випускається;

г) оргструктура підприємства.

 

22. Світлова енергія використовується для:

а) перетворення в електричну;

б) здійснення електрохімічних реакцій, для нагрівання, плавлення;

в) обігріву, сушіння, виплавки металів і т.п., перетворення в електричну;

г) роботи фотоелектричних датчиків і т.п.

 

23. Вкажіть основні види механічних техпроцесів:

а) подрібнення, свердління, різання;

б) теплоперенос і масоперенос;

в) ендотермічні та екзотермічні;

г) гомогенні та гетерогенні.

 

24. Час безпосереднього виконання технологічних операцій — це:

а) підготовчо-заключний час;

б) час технічного обслуговування робочого місця;

в) час оперативної роботи;

г) у переліку правильна відповідь відсутня.

 

25. Показники, які визначають винятково технічні параметри техпроцесів — це:

а) конкретні технічні показники;

б) часткові технічні показники;

в) узагальнені технічні показники;

г) комплексні технічні показники.

 

26. Встановлення обов'язкових вимог до тих чи інших об'єктів, дій, розмірів, видів, типів і т.п., порушення яких не допускається — це:

а) стандартизація;

б) сертифікація;

в) обмеження;

г) у переліку правильна відповідь відсутня.

 

27. Оптимізація витрат може мати такі форми:

а) оптимізація розміру витрат за окремими статтями;

б) оптимізація структури витрат;

в) відповіді п. а) та б) є правильними;

г) правильна відповідь відсутня.

 

28. Основні та допоміжні матеріали, сировина, паливо та енергія на технологічні цілі, покупні напівфабрикати — це:

а) постійні витрати;

б) змінні витрати;

в) прямі витрати;

г) непрямі витрати.

 

29. Усі витрати, які прямо та безпосередньо перераховуються на собівартість одного виробу — це:

а) постійні витрати;

б) змінні витрати;

в) прямі витрати;

г) непрямі витрати.

 

30. Основні напрямки робіт із забезпечення якості продукції на підприємствах включають:

а) підвищення якості технологічного процесу;

б) правильну організацію технічного контролю за ходом технологічного процесу;

в) підвищення якості проектів;

г) усе вище перераховане.

 

31. Вкажіть вид калькуляції собівартості продукції, якого не існує:

а) попередня;

б) планова;

в) звітна;

г) нормативна.

 

 

32. До завдань, які стоять перед обліком процесу будь-якого виробництва не належить:

а) облік виробництва і контроль за дотриманням кошторисів ви­трат;

б) пошук оптимальних шляхів управління якістю продукції;

в) виявлення невикористаних резервів на виробництві і конт­роль за недопущенням небажаних втрат у виробництві.

г) облік і контроль за випуском продукції за обсягом, асортиме­нтом, якістю та виконанням договорів-замовлень за цими показ­никами.

33. Об'єктивна особливість продукції, що виявляється при створенні цієї продукції, її експлуатації або споживанні — це:

а) рівень якості продукції;

б) сортність продукції;

в) властивість продукції;

г) якість продукції.

 

Що не належить до функцій Відділу технічного контролю?

а) мотивування працівників до зростання продуктивності праці

б) розробка організаційних форм здійснення контрольних операцій;

в) оформлення документів, що засвідчують відповідність продукції установленим вимогам, а також оформлення претензій до постачальників сировини, матеріалів, що комплектують;

г) участь в іспитах нових видів продукції, в узгодженні технічної документації.

 

35. Вкажіть, що не належить до елементів процесу управління собівартістю:

а) організація обліку витрат виробництва та обігу;

б) аналіз собівартості продукції та нормування витрат матеріальних і трудових ресурсів;

в) планування собівартості продукції;

г) правильна відповідь відсутня.

 

36. Відношення матеріалоємності виробу до значення основного технічного показника виробленого виробу —це:

а) матеріаловіддача виробу;

б) матеріалоємність виробу;

в) питома матеріаловіддача виробу;

г) питома матеріалоємність виробу.

 

37. Розрізняють такі підходи до визначення рівня якості продукції:

а) комплексний та узагальнений;

б) диференційований та метод бальних оцінок;

в) «прийнятний рівень якості»;

г) усі відповіді правильні.

 

38. Процедура, у результаті якої виробник продукції (продавець) за свій рахунок перевіряє відповідність своєї продукції встановленим у даній країні стандартам, нормам і правилам — це:

а) стандартизація;

б) сертифікація;

в) обмеження;

г) контролінг.

39. Який вид калькуляції собівартості відображає фактичні витрати на виробницт­во та реалізацію продукції, у тому числі й непродуктивні витрати:

а) проектно-кошторисна;

б) звітна;

в) планова;

г) нормативна?

 

40. Технічні умови — це:

а) стандарти, що розробляються на продукцію за відсутності державних стандартів України чи у разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів;

б) стандарти, що розробляються у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів. Ці стандарти можуть використовуватися на основі добровільної згоди користувачів;

в) стандарти, що розробляються на продукцію, що використовується лише на конкретному підприємстві;

г) документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.