Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Узор афармлення тытульнага ліста дыпломнай работы

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ»

Факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва
Кафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

 

Дапушчана да абароны:

Заrадчык кафедры, прафесар

Р.Ф. Шаура

« » 20 г.

 

СТВАРЭННЕ ТВОРА ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА «ШЛЯХ ПРОДКАЎ»

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

 

Спецыяльнасць Народная творчасць

Напрмак спецыяльнасці Народная творчасць (народныя рамёствы)

 

 

Выканала

студэнтка 4 курса 413к групы

Чэркесава Юлія Сяргееўна

 

Навуковы кіраўнік

дацэнт

Непачаловіч Ала Іванаўна

 

 

Мінск, 20

 

ДАДАТАК Б

 

Узор афармлення Рэферата.

 

РЭФЕРАТ


Аб'ект даследавання - традыцыйнае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі.
Прадмет даследавання - вобраз дрэва жыцьця ў традыцыйным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.
Мэтай працы з'яўляецца стварэнне дэкаратыўнага пано «Дрэва жыцця» ў тэхніцы выбарнага ткацтва.
У дадзенай працы пастаўлены наступныя задачы:
• вывучыць інфармацыю аб дрэве жыцця ў сусветным мастацтве;
• прааналізаваць матэрыял, звязаны з сімволікай сонца, месяца, дрэва, кветкі, птушкі;
• стварыць аўтарскі мастацкі вобраз у матэрыяле, з выкарыстаннем беларускай традыцыйнай тэхнікі выбарнага ткацтва.
Выкарыстаныя метады даследавання: параўнальна-апісальны; метад аніліза і сінтэзу; структурны аналіз; прынцып ўзаемасувязі з'яў гісторыі, культуры, мастацтва, светаўспрымання.

Выбар дадзенай тэмы прадыктаваны цікавасцю да даследавання традыцыйнага народнага мастацтва ў кантэксце развіцця сучаснага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі і з'яўляецца актуальным і значным. 

ДАДАТАК В

Узор афармлення зместу дыпломнай работы

 

ЗМЕСТ

 

УВОДЗІНЫ……………………………..…………………………………………3

ГЛАВА 1 АНАЛІЗ НАВУКОВЬІХ КРЫНІЦ ПА ТЭМЕ ДАСЛЕДА- ВАННЯ ……………………………………………....…………………………...5

1.1 Асноўныя паняцці і прынцыпы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў культурным асяроддзі. Значэнне традыцыі ў беларускай культуры………..…71.2 Гісторыя і працэс стварэння традыцыйных тканых вырабаў …………...12

1.3 Характар працэссу стварэння традыцыйных керамічных вырабаў...........18

1.4 Міфасемантыка ў традыцыйных вырабах дэкараратыўна-прыкладнога мастацтва……………………………………………………………………….25

ГЛАВА 2 ВЫРАШЭННЕ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ “ШЛЯХ ПРОДКАЎ”

2.1 Мастацкі вобраз……………………………..…………………………...…..41

2.2 Кампазіцыйнае і каляровае вырашэнне………………………….………...46

2.3 Этапы і тэхналогія выканання працы у матэрыяле………………….…….49

ЗАКЛЮЧЭННЕ…………………………………………..…………...……....…55

ЛІТАРАТУРА……………………………………………..…………….…….…57

ДАДАННЕ…………………………………………………..……………...…….61

 

 

ДАДАТАК Г

 

Узор афармлення Рэферата.

 

РЭФЕРАТ


Аб'ект даследавання - традыцыйнае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі.
Прадмет даследавання - вобраз дрэва жыцьця ў традыцыйным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.
Мэтай працы з'яўляецца стварэнне дэкаратыўнага пано «Дрэва жыцця» ў тэхніцы выбарнага ткацтва.
У дадзенай працы пастаўлены наступныя задачы:
• вывучыць інфармацыю аб дрэве жыцця ў сусветным мастацтве;
• прааналізаваць матэрыял, звязаны з сімволікай сонца, месяца, дрэва, кветкі, птушкі;
• стварыць аўтарскі мастацкі вобраз у матэрыяле, з выкарыстаннем беларускай традыцыйнай тэхнікі выбарнага ткацтва.
Выкарыстаныя метады даследавання: параўнальна-апісальны; метад аніліза і сінтэзу; структурны аналіз; прынцып ўзаемасувязі з'яў гісторыі, культуры, мастацтва, светаўспрымання.

Выбар дадзенай тэмы прадыктаваны цікавасцю да даследавання традыцыйнага народнага мастацтва ў кантэксце развіцця сучаснага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі і з'яўляецца актуальным і значным.

 

 

ДАДАТАК Д

Узор афармлення бібліяграфічнага апісання ў бібліяграфічным спіске, які змяшчаецца ў дыпломнай рабоце

Прыклад апісання самастойных ізданняў

Характарыс- тыка крыніцы Прыклад афармлення
Адзін, два ці тры аўтары Котаў, А.Л. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедьткс, 2003. – 168 с.
Чатыры і болей аўтараў Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
Калектыўны аўтар Национальная стратегия устойчивого социально-эконо- мического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
Мнагатомнае выданне Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000-2005. – 6 т.
Асобны том у мнагатомным выданні Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гaл. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVII1 стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Зборнік артыкулаў, прац Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка; ред- кол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с.
Зборнікі без агульнай назвы Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Пев- знер; пер. О.Р. Демидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» / Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 с.
Матэрыялы канферэнцый Правовая система Реслублики Беларусь: состояние, проблемы, перспективьт развития: материалы V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.
Інструкцыя Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. Банка Респ. Беларусь 30. 04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с.

 

Вучэбна- метадычныя матэрыялы Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГц, 2004. – 108 с.
Інфармацый- ныя выданні Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998-2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с.
Каталог Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921-2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с.
Аўтарскае пасведчанне Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.
Патэнт Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гoc. ун-т. – № a 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174.
Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070-2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с.
Справаздача аб НДР Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 c. – № ГР 1993310.
Аўтарэферат дысертацыі Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Ту- раўшчыне: (да праблемы лакaльных тыпаў старажытна- славянскай мовы): аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с.
Дысертацыя Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрмі- налогія: (семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. – Мінск, 2003. – 129 л.
Дэпаніраваныя навуковыя працы Влияние деформации и больших световых лотоков на люминесценцию монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев и др.; Воронеж. ун-т. - Воронеж, 1993. – 14 с. Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. Спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3-4. – С. 368.  
Архіўныя матэрыялы 1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. – Уголовное дело № 2/1 577.
Электронныя рэсурсы Театр [Электронный pecypc] энциклопедия: по материалам изд-ва «Большая российская энциклопедия»: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – І диск.
Рэсурсы аддаленага доступу Националъный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронньтй ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http:// www.pravo.by.– Дата доступа: 25.01.2006.
Proceeding of minі-symposium on biological nomenclature in the 21St centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.mform. тд.еди/РВІО/ brum.html. – Date of access: 14.09.2005.
     

 

 

Прыклады апісання састаўных частак

 

Характарыс- тыка крыніцы Прыклад афармлення
Састаўная частка кнігі Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90-101.
Састаўная частка зборніка Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47-74.
Глава з кнігі Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие / С.H. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112-125.
Частка са збору твораў, выбраных твораў Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 36. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382-383.
Артыкулы з тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія пытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173-178.

 

Артыкул з бягучага выдання Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возникновения глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233-238.
Артыкул з часопіса Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масля- ніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49-53.
Артыкул з газеты Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў //ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.
Артыкул з энцыклапедыі, слоўніка Дарашэвіч, Э.К. / Э.К. Дарашэвіч, І. І. Хралтовіч // Мыслі- целі і асветнікі Беларусі (Х-ХІХ стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Масльгка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С 326-328.
Рэцэнзіі Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянanьныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78-84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Об утверждении важнейших параметров прогноза со- циально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь [Электронный ре- сурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
Архіўныя матэрыялы Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18-19.
Састаўная частка CD-ROMa Введенекий, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Вве- денекий // История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Рэсурсы аддаленага доступу Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская пуща – ХХІ век [Электронный pecypc]. – 2004. – Режим доступа: http:// bp21.org.by/ru/art/ а041031. htm1. – Дата доступа: 02.02.2006.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.