Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Рецензія

На робочий зошит з навчальної електромонтажної практики

для студентами аграрних ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації зі спеціальності монтаж обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК. З предмету « Електропостачання сільського господарства» розроблени викладачем Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака СНАУ Масловим Віктором Олексійовичем.

 

Робочій зошит дозволяє студентам витрачати менше часу на оформлення звітів. Приділяти більше уваги роботи з довідниковою літературою. Розвивати навички самостійної роботи, дає можливість більше працювати практично.

 

Матеріал викладений змістовно, послідовно, відповідно до програми з предмету “ Електропостачання сілького господарства

 

Викладач-методист Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ А.О. Снігир

Укладач: Маслов В.О. Викладач Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ

«Спеціаліст І категорії.»

Рецензент:Снігир А.О. Викладач-методистГлухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. «Заслужений вчітель України»

Робочий зошит з навчальної електромонтажної практики складено у відповідності з типовою програмою практики для аграрних вищих навчальних закладів і–іі рівнів акредитації із спеціальності 5.10010102 "монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі . затвердженою Навчально-методичним центром в 2011 році і схвалено цикловою комісією спеціальних дисциплін відділення Електрифікації і автоматизації сільського господарства.Протокол № 1 від “10” вересня 2014 року.

Робочий зошит з навчальної електромонтажної практикипризначені для оптимізації навчальної діяльності студентів. Його застосування дає можливість студентам самостійно опанувати теоретичну частину, більше уваги приділяти аналізу отриманих результатів, поглибленій роботі з спеціальною та довідниковою літературою, більше працювати практично.


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. С.А. КОВПАКА СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ПРАКТИКИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 10010102

«МОНТАЖ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК В АПК»

 

Студент__ групи_____________________

 

 

20
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочий зошит призначений для оптимізації навчальної діяльності студента. Його застосування дає можливість судентам разом із підготовкою до практичної роботи оформляти звіт.

Практичні заняття слід проводити на робочих місцях, забезпечених необхідним обладнанням та інструментом, наочними посібниками та інструкційними методичними вказівками, заводськими інструкціями, плакатами.

На кожному робочому місці повинен бути монтажний стіл, монтажні стеди, планшети, макети кімнат обладнані інструментом, вимірювальними приладами, спеціальними засобами тощо.

До кожного практичного заняття необхідно розробити конкретні завдання і методичні вказівки для їх виконання та інструкційно-технологічні картки.

До виконання практичних робіт допускаються студенти, які засвоїли теоретичний матеріал.

Виконання практичних робіт вимагає самостійності і високої творчої активної діяльності студентів. При цьому необхідна увага повинна приділятися питанням якості, продуктивності праці, економії трудових та матеріальних затрат.

У кожній лабораторії і практичній роботі пропонується: мета та її зміст, довідниково-технічна література основних теоретичних положень, необхідних для виконання роботи, технологічна інструкція, яка визначає зміст переходів, форми таблиць для запису отриманих результатів і контрольні запитання, на які студент повинен відповісти після домашнього опрацювання змісту практичної роботи.

Практичні роботи виконуються після вивчення відповідних тем

Для виконання практичних робіт навчальну групу поділяють на ланки по 2 - З студента у ланці. Заняття проводяться за розкладом лабораторії.

На першому інструктивно-методичному занятті студентам повідомляється зміст практичних робіт з дисципліни, проводять інструктаж з охорони праці в лабораторіях, дільницях навчально-виробничої майстерні та полігонах, знайомлять з документацією, довідниково-технічною літературою й організацією робочих місць, графіком виконання робіт. Час на проведення кожної практичної роботи залежить від складності роботи, об'єму роботи, кількості годин, передбачених програмою практики і складає від 3 до 6 академічних годин.

Виконання кожної практичної роботи складається з чотирьох самостійних етапів, тісно пов'язаних між собою.

1. Домашня підготовка, яка включає в себе вивчення даної роботи,встановлення вихідних (нормативних) даних і внесення їх у бланк звіту атакож накреслення електричної схеми, заданої викладачем.

2. Первірка викладачем готовності студентів до виконання практичноїроботи.

3. Доповнення вихідних даних і виконання практичнлї роботи.

4. Організаційно-технічне обслуговування робочого місця (демонтаж зібраної схеми, прибирання робочого місця, здача матеріалів,приспособлень, інструментів, приладів і літератури викладачу або лаборанту), оформлення звіту та захист результатів роботи.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Студент вдома або в бібліотеці готується до практичного заняття і в робочому зошиті підготовляє (за вказівкою викладача або за номером варіанту) схеми, ескізи, таблиці тощо.

Кожен студент повинен чітко знати мету роботи, теоретичний матеріал, щоб під керівництвом викладача в лабораторії (майстерні, полігоні тощо) провести дослудження, спостереження або виконання якогось процесу чи роботи. Виконуючи практичну роботу, студент повинен ретельно записувати дані спостережень, досліджень, висновки з виконаної роботи у робочому зошиті, робити необхідні зарисовки. Записи вести чорнилом (пастою), електричні схеми креслити простим олівцем або кольоровою пастою, зарисовки робити тільки чорним олівцем.

Бажано оформлення практичної роботи закінчувати під час заняття і здати (захистити) її викладачеві.

Студенти, які не були допущені до виконання практичних робіт або відсутні

на заняттях, повинні виконати ці роботи в призначений день.

Зміст та об'єм практичних занять є рекомендованим і в залежності від матерально-технічного забезпечення навчального закладу та затвердження кількості годин, відведених на навчальну практику, викладачі можуть проводити обгрунтовані зміни в їх переліку, який розглядається і затверджується предметною (цикловою) комісією.

Щоб не допустити нещасних випадків при виконанні практичних робіт необхідно виконувати вимоги правил охорони праці. До практичних робіт допускаються студенти тільки після засвоєння ними названих правил, що підтверджується підписом студента у спеціальному журналі

Охорона праці регламентується в лабораторіях відповідним переліком документів, які повинні бути узгоджені з профспілковим комітетом і затверджені адміністрацією навчального закладу.

На першому інструктивно-методичному занятті викладач проводить первинний інструктаж з охорони праці та робить відмітку в журналі.

Лабораторії повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння за встановленими нормами. У лабораторії повинна бути аптечка з медикаментами, необхідними для надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

Загальні правила техніки безпеки

Перед початком робіт викладач проводить відповідний інструктаж. Під час виконання практичних робіт студент повинен суворо дотримуватись техніки безпеки

1. До виконання практичних робіт допускають студентів, які теоретично оволоділи знаннями, пройшли інструктаж з охорони праці.

2. Всі студенти повинні чітко знати і виконувати всі вимоги викладені в інструкції.

3. Перевірку знань викладених в інструкції проводить викладач перед початком виконання першої роботи і періодично при виконанні робіт.

4. Приміщення лабораторії і все устаткування повинно бути у справному стані і чистоті. Забороняється захаращувати лабораторію, проходи і виходи повинні бути вільними.

5. Під час виконання практичних робіт студенти повинні бути одягнені в спецодяг.


 

6. Перед початком робіт студент готує робоче місце. Перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів та іншого устаткування, звільняє робоче місце від зайвих предметів. Розкладає у відповідному порядку необхідні для роботи інструменти, пристосування, матеріали. Вивчає зміст та послідовність виконання роботи.

7. Студентам не дозволяється подавати напругу на робочі місця з головного розподільного щита лабораторії.

8. Перед початком складання схеми впевнитись в тому, що комутаційний апарат на робочому місці вимкнено.

9. З'єднання елементів схеми проводити провідниками з клемами, чи штепселями і непошкодженою ізоляцією.

10. Необхідно слідкувати за тим, щоб вимірювальні прилади та інші елементи схеми відповідали робочим напругам і струмам.

11. Після складання схеми необхідно прибрати робоче місце від зайвих предметів.

12. Не вмикати схему в мережу без перевірки її керівником занять.

13. При вмиканні схеми під напругу необхідно попередити своїх товаришів: "Обережно, вмикаю!"

14. Забороняється торкатися струмоведучих елементів схеми, що знаходяться під напругою.

15. Зміни в схемі проводити лише після відключення її від мережі живлення.

16. Не наближатись до обертаючих або рухаючих частин установки в незастебнутому халаті, вільно звисаючому шарфі, краватці, поясі, волоссі,косинці.

17. Не підніматись на опори з несправними або незастебнутими ременями лазів і не працювати на висоті без страхуючого пояса.

18. При виявленні несправності приладів та обладнання необхідно доповісти про це керівнику занять.

19. Про закінчення роботи студент доповідає викладачу. Прибирає робоче місце.

20. При виникненні аварійної ситуації необхідно зняти живлення з робочого місця і доповісти керівнику.

21. Про кожний нещасний випадок студент, який його виявив, або сам потерпілий, повинні доповісти викладачу і вжити заходів для надання долікарської допомоги.

22. Під час проходження практики слід дотримуватись правил пожежної безпеки.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1 технічні характеристики неізольованих та ізольованих проводів, кабелів таїх розрахунок і вибір за допустимим нагріванням;

2 правила і норми по спорудженню внутрішніх та зовнішніх проводок такабельних ліній; конструкції і спорудження повітряних ліній.

3 порядок та умови вибору плавких вставок запобіжникув;

4 основні параметри запобіжникув;

• вимоги умови вибірності (селективності) захисту та шляхи її забезпечення;
уміти:

5 складати план внутрішньої і зовнішньої проводки розраховувати і вибирати
проводи та кабелі за допустимим струмом нагрівання;

6 вести монтаж внутрішніх і зовнішніх проводок, повітряних і кабельних
ліній;

7 з'єднувати мідні та алюмінієві жили;

8 під'єднувати лічильники електричної енергії та комутаційні прилади і
світильники;

9 проводити ремонт вищеназваних об'єктів, складати акти та іншу
документацію на електромонтажні роботи;

10 вибирати номінальні струми плавких вставок для захисту освітлювального
навантаження;

11 вибирати перерізи ізольованих проводів за допустимим нагріванням
робочим струмом та узгоджувати із захистом.


Практична робота №1

Тема: Вимоги правил до електроустановок .

 

Мета заняття: Навчити виконувати монтаж електроустановок згідно діючих правил.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:Інструкційні картки; плакати; довідникова література; стенди.

Література:Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв «Монтаж електрообладнання і систем керування» Київ «Аграрна освіта» 2009 348с. І. А. Будзко Н.М. Зуль; «Електропостачання сільського господарства» Москва,1990 «Агропроміздат»; І.П. Притака «Електропостачання сільського господарства» Вища школа, 1983; «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» навчальний довідник, НМЦ 2006р; «ПУЕ 2008» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Харків «Індустрія» 2007 271с. «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів» Київ «Основа2007» 380с.

 

Завдання

1. Як згідно з Правилами повинно виконуватись електропостачання електроприймачів?

2. Які умови слід передбачити при реконструкції житлових і громадських будівель ?

3. В яких випадках допускається виконання кабелями і проводами з алюмінієвими жилами?

4. Як слід виконувати мережу від РЩ до квартири?

5. Скільки проводів допускається прокладати в одному каналі?

6. Занотуйте умовні позначення системи заземлення.

7. Замалюйте графічне позначення провідників.

8. Намалюйте типи мереж.

Зміст роботи

 

1. Як згідно з Правилами повинно виконуватись електропостачання електроприймачів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Які умови слід передбачити при реконструкції житлових і громадських будівель ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. В яких випадках допускається виконання кабелями і проводами з алюмінієвими жилами?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Як слід виконувати мережу від РЩ до квартири?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Скільки проводів допускається прокладати в одному каналі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Занотуйте умовні позначення системи заземлення?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Замалюйте графічне позначення провідників?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


8. Намалюйте типи мереж.

 

 


Контрольні питання

1. В яких випадках рекомендується передбачати захисне відключення?

2. Де слід виконувати відключення?

3. З якими жилами необхідно використовувати кабелі і проводи у житлових будинках?

4.Який найменший допустимий переріз мідних жил провідників?

5.Яка характеристика видів заземлення нейтралі джерела живлення ?

 

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка________________


Практична робота №2

Тема:Визначення електропроводок. Технічні вимоги до монтажу електропроводок.

Мета заняття: Вивчити класифікацію електропроводок.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:Інструкційні картки; плакати; довідникова література; стенди.

Література: Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв «Монтаж електрообладнання і систем керування» Київ «Аграрна освіта» 2009 348с. І. А. Будзко Н.М. Зуль; «Електропостачання сільського господарства» Москва,1990 «Агропроміздат»; І.П. Притака «Електропостачання сільського господарства» Вища школа, 1983; «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» навчальний довідник, НМЦ 2006р; «ПУЕ 2008» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Харків «Індустрія» 2007 271с. «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів» Київ «Основа2007» 380с.

Завдання

1. Що називають електропроводкою?

2. Які способи прокладки застосовують при відкритій електропроводці?

3. Які способи прокладки застосовують при схованій електропроводці?

4. Що називають зовнішньою електропроводкою?

5. Назвіть основні посилання елементів конструкцій при виконанні монтажу електропроводок.

6. Які вимоги і умови повинні враховуватись при виборі і способу прокладки проводів?

7. . Які жили кабелів повинні застосовуватись для стаціонарних електропроводок?

8. Технічні умови на монтаж?.

9. .В яких випадках припускається спільна прокладка проводів і кабелів всіх кіл одного агрегату?

 

Зміст роботи

 

1. Що називають електропроводкою?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Які способи прокладки застосовують при відкритій електропроводці?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які способи прокладки застосовують при схованій електропроводці?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Що називають зовнішньою електропроводкою?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. . Назвіть основні посилання елементів конструкцій при виконанні монтажу електропроводок._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Які вимоги і умови повинні враховуватись при виборі і способу прокладки проводів?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

7. Які жили кабелів повинні застосовуватись для стаціонарних електропроводок?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Технічні умови на монтаж?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. В яких випадках припускається спільна прокладка проводів і кабелів всіх кіл одного агрегату?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Контрольні питання

1.На які види розділяються електропроводки?

2. Дайте визначення відкрита електропроводка?

3. Дайте визначення схована електропроводка?

4. Дайте визначення ввід?

5. Дайте визначення струна, трос?

6. Дайте визначення лоток, короб?

7. Які специфічні особливості сільськогосподарських приміщень?

8. Яким умовам повинна відповідати електропроводка?

9. З якою метою в місцях з’єднання передбачено запас проводу?

10. Яка повинна бути відстань між трубопроводом та кабелем при перетинанні?

11. Яка повинна бути відстань між трубопроводом та кабелем при паралельній прокладці?

12. За яких умов вибирають тривало допустимий струм на проводи і кабелі?

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка________________


Практична робота №3

Тема: Ізольовані і не ізольовані проводи.

 

Мета заняття:Навчити студентів відрізняти різни типи ізоляції проводів

 

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:Інструкційні картки; плакати; довідникова література; стенди.

Література:І. А. Будзко Н.М. Зуль; «Електропостачання сільського господарства» Москва,1990 «Агропроміздат»; І.П. Притака «Електропостачання сільського господарства» Вища школа, 1983; «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» навчальний довідник, НМЦ 2006р; «ПУЕ 2008» «Прввила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Харків «Індустрія» 2007 271с. «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів» Київ «Основа2007» 380с. Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв «Монтаж улектрообладнення і сисем керування» Київ «Аграрна освіта» 2009 348с.

Завдання

1. На яку напругу виготовляють проводи с ізоляцією?

2. Які ізоляції вам відомі?

3. Намалювати провода з гумовою ізоляцією (у розрізі).

4. Намалювати провода з ПХВ ізоляцією.

5. Намалювати провода з комбінованою ізоляцією.

6. Які матеріали застосовують разом с ізоляцією для захисту проводів від механічних пошкоджень?

7. Які марки ізольованих проводів і кабелів найпоширеніші в с/г?

8. Чим відрізняється ізольований провід від кабеля?

9. Які методи з’єднання алюмінієвих і мідних жил вам відомі?

10. На які типи поділяються неізольовані проводи за конструктивним виконанням?

Зміст роботи

 

1. На яку напругу виготовляють проводи с ізоляцією?_______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Які ізоляції вам відомі?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Намалювати провода з гумовою ізоляцією (у розрізі).

 

 

 

4. Намалювати провода з ПХВ ізоляцією.

 

 

 

1. Намалювати провода з комбінованою ізоляцією.

 

 

 

6. Які матеріали застосовують разом с ізоляцією для захисту проводів від механічних пошкоджень?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Які марки ізольованих проводів і кабелів найпоширеніші в с/г?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Чим відрізняється ізольований провід від кабеля?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Які методи з’єднання алюмінієвих і мідних жил вам відомі?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. На які типи поділяються неізольовані проводи за конструктивним виконанням?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання

1. Які голі проводи використовують для повітряних електромереж?

2. Як позначаються голі проводи з різних металів?

3. Які мінімальні перерізи проводів вибирають для повітряних електричних ліній? Чому?

4.Які допустимі температури нагрівання голих та ізольованих проводів? Чим вони обмежуються?

5. В яких випадках проводи захищають від перевантажень?

 

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка________________


Практична робота №4

Тема:Способи прокладання відкритих та прихованих проводок.

Мета заняття: Навчити студентів способам прокладання відкритих та прихованих проводок.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:Інструкційні картки; плакати; довідникова література; стенди.

 

Література: Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв «Монтаж електрообладнання і систем керування» Київ «Аграрна освіта» 2009 348с. І. А. Будзко Н.М. Зуль; «Електропостачання сільського господарства» Москва,1990 «Агропроміздат»; І.П. Притака «Електропостачання сільського господарства» Вища школа, 1983; «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» навчальний довідник, НМЦ 2006р; «ПУЕ 2008» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Харків «Індустрія» 2007 271с. «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів» Київ «Основа2007» 380с.

Завдання

1. Основні вимоги до якості монтажу електропроводки?

2. Послідовність монтажу електропроводки?

3. Які ви знаєте види електропроводок?

4. Переваги структурованих кабельних систем.

5. Монтаж з використанням ПВХ- труб.

6. Монтаж накладним способом.

7. Проводами якого перерізу виконують ввід?

8. За чим класифікуються щитки серії ЩК - 8805?

9. Нарисуйте принципову електричну схему лічильників серії ЩК – 8805 -0208; ЩК – 8805 -0218 ?

10. Склад і розміщення вимикачів?

 

Зміст роботи

 

1. Основні вимоги до якості монтажу електропроводки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Послідовність монтажу електропроводки? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Які визнаєте види електропроводок?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Переваги структурованих кабельних систем.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Монтаж з використанням ПВХ- труб ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Монтаж накладним способом.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Проводами якого перерізу виконують ввід?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. За чим класифікуються щитки серії ЩК - 8805? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

9. Нарисуйте принципову електричну схему лічильників серії ЩК – 8805 -0208; ЩК – 8805 -0218 ?

 

10. Склад і розміщення вимикачів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Контрольні питання

1. Які вимоги до монтажу електропроводок у перфорованих коробах і лотках?

2. Які вимоги до монтажу електропроводок у металевих коробах і лотках?

3. Які вимоги до монтажу схованих електропроводок ?

4. Які вимоги до монтажу електропроводок в гнучких гофрованих трубах.?

5. Яка технологія монтажу вводів у приміщення і ввідних розподільних пристроях?

6. Які вимоги до монтажу приладів обліку електричної енергії?

 

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка________________


Практична робота №5

Тема:Технологія монтажу повітряних ліній електропередач.

 

Мета заняття:Навчити студентів монтажу повітряних ліній.

 

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: Інструкційні картки; плакати; довідникова література; стенди.

 

Література: Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв «Монтаж електрообладнання і систем керування» Київ «Аграрна освіта» 2009 348с. І. А. Будзко Н.М. Зуль; «Електропостачання сільського господарства» Москва,1990 «Агропроміздат»; І.П. Притака «Електропостачання сільського господарства» Вища школа, 1983; «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» навчальний довідник, НМЦ 2006р; «ПУЕ 2008» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Харків «Індустрія» 2007 271с. «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів» Київ «Основа2007» 380с.

Завдання

1. За чим розрізняють повітряні лінії?

2. Які існують режими для розрахунку повітряної лінії?

3. Основні конструктивні елементи повітряних ліній.

4. Кріплення СІП на магістральних ділянках ПЛ і їх відгалуження.

5. Габарити, перетини і зближення СІП.

6. Монтаж ПЛ СІП.

7. Монтаж відгалужень до вводів в будівлі CІП.

8. Кріплення голих проводів на опорах.

9. Розкочування СІП.

10. Натягування проводів і тросів.

Зміст роботи

1. За чим розрізняють повітряні лінії?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2 Які існують режими для розрахунку повітряної лінії.?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

3. Основні конструктивні елементи повітряних ліній.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Кріплення СІП на магістральних ділянках ПЛ і їх відгалуження

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Габарити, перетини і зближення СІП.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Монтаж ПЛ СІП.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Монтаж відгалужень до вводів в будівлі CІП.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Кріплення голих проводів на опорах.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.