Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 5. Облік грошових коштів банку

Питання, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

“Облік у банках”(для підготовки до іспиту) 2015-2016 н.р.

Тема 1. Система бухгалтерського обліку в банках України

1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком. Предмет, метод та об’єкти фінансового обліку.

2. Організація бухгалтерського обліку в банках. Зміст “Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України”. Основні функції служби бухгалтерського обліку.

3. Зміст обліково-операційної роботи. Бухгалтерський процес.

4. Банківська документація. Організація документообігу.

5. Обліковий цикл та його етапи.

6. Фінансовий та управлінський облік: зміст, призначення, взаємозв’язок та методологічні основи. Порівняльна характеристика видів бухгалтерського обліку.

7. Фінансовий облік: зміст, об’єкти, призначення та методологічні основи.

8. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування.

 

Тема 2.Огляд фінансової звітності банків

1. Облікова політика комерційного банку: сутність, призначення, функції, основи організації.

2. Фінансова звітність банків: призначення, компоненти та основні елементи фінансової звітності.

3. Балансовий звіт банку: призначення, формат, структура, тлумачення змісту показників. Облікова формула балансу.

4. Характеристика статей балансового звіту “Активи”, умови за яких актив визначається як об’єкт фінансового обліку.

5. Характеристика статей балансового звіту “Зобов’язання”, умови за яких актив визначається як об’єкт фінансового обліку.

6. Звіт про фінансові результати: призначення, елементи звіту, структура та принципи її побудови. Методика розрахунку результату діяльності банку. Доходи та витрати банку: визначення, види та класифікація7. Звіт про рух грошових коштів: призначення, елементи, структура звіту в залежності від видів грошових потоків. Види діяльності банків.

8. Звіт про власний капітал: призначення, елементи звіту та структура, джерела зростання капіталу банку.

 

Тема 3.Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку та організація аналітичного обліку в комерційних банках

1. Законодавча та нормативна база організації бухгалтерського обліку в банках.

2. Бухгалтерські рахунки та їх класифікація.

3. Особливості плану рахунків та принципи його побудови.

4. Структура класів Плану рахунків. Логічні схеми взаємозв’язку між рахунками груп окремих розділів.

5. Класифікація рахунків за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності.

6. Організація аналітичного обліку в комерційних банках. Параметри і форми аналітичного обліку. Формування номера аналітичного рахунка та нумерація рахунків доходу бюджету.

 

Тема 4.Облік операцій з формування статутного капіталу комерційного банку

1. Система рахунків для обліку капіталу банка та їх характеристика.

2. Облік операцій з формування статутного фонду банка.

3. Облік операцій за розрахунками з акціонерами.

4. Облік результатів переоцінювання основних засобів та нематеріальних активів.

5. Відображення в обліку результатів поточного року.

Тема 5. Облік грошових коштів банку

1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках.

2. Правила здійснення касових операцій. Синтетичний облік касових операцій.

3. Облік операцій, здійснюваних прибутковими касами.

4. Облік операцій здійснюваних вечірніми касами.

5. Організація і порядок роботи каси перерахунку готівки.

6. Облік операцій, здійснюваних видатковими касами.

7. Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційними банками.

8. Характеристика міжбанківських розрахунків та кореспондентських відносин.

9. Класифікація балансових рахунків, призначених для обліку міжбанківських розрахунків.

10. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ. Порядок відкриття кореспондентських рахунків іншим банкам у територіальних управліннях НБУ.

11. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій.

12. Відкриття та порядок ведення рахунків Лоро та Ностро. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами.

 

Тема 6. Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками

1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банків, принципи побудови платіжних рахунків у балансі та їх ознаки.

2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями.

4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами –дорученнями.

5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

6. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

 

Тема 7:Облік депозитів та інших зобов’язань комерційного банку

1. Правові основи та загальні питання організації обліку депозитних операцій банку.

2. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій в залежності від контрагентів банку.

3. Облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом. Вплив методу виплати процентів (за період або на період) на облік номіналу депозиту. Облік депозитних операцій в залежності від контрагентів банку.

4. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту.

 

Тема 8: Облік кредитних операцій та позабалансових зобов’язань кредитного характеру

1. Правові основи та загальні питання організації обліку кредитних операцій.

2. Класифікація рахунків для обліку кредитних операцій банку.

3. Облік позичкових операцій.

3.1.Облік операцій з видачі кредиту, нарахування та сплати відсотків за кредитом ( в залежності від способу їх сплати), погашення кредиту.

3.2. Облік застави.

3.3. Порядок обліку пролонгованих, прострочених, сумнівних кредитів.

4. Облік міжбанківських операцій (кредитних та по розміщенню коштів в інших банках).

5. Облік операцій за овердрафтом.

6. Облік операцій РЕПО.

7. Облік факторингових операцій.

8. Облік операцій з дисконтування векселів.

9. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами та нарахованими доходами за кредитними операціями. Облік сумнівних кредитів та порядок списання безнадійних кредитів.

 

Тема 9.Облік фінансових інвестицій комерційних банків

1. Структура балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку операцій з розміщення, обігу, сплати доходу та погашення власних і придбаних цінних паперів.

2. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком для їх подальшого продажу.

3. Облік вкладення банку в боргові цінні папери з метою продажу.

4. Особливості обліку операцій з довгострокових вкладень банку в акції. Облік вкладення в асоційовані та дочірні компанії.

5. Облік вкладення банку в боргові цінні папери на інвестиції.

6. Облік операцій з випуску та реалізації власних боргових зобов'язань банку у вигляді векселів та ощадних сертифікатів.

7. Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами: процентних, комісійних, торговельних та інших.

 

Тема 10: Облік операцій в іноземній валюті

 

1. Організація обліку валютних операцій та характеристика рахунків для їх обліку.

2. Облік операцій в іноземній валюті , що виконуються за дорученням клієнтів.

3. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті.

 

Тема 11.Облік основних засобів та нематеріальних активів банку

 

1. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів і нематеріальних активів. Облік надходження основних засобів і нематеріальних активів.

2. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

3. Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів.

 

 

Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку

 

1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку. Класифікація та економічна характеристика банківських та небанківських доходів (витрат) банку.

2. Структура класів 6 і 7 («Доходи» і «Витрати») Плану рахунків.

3. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком. Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і ви­рат банку за принципами міжнародних стандартів обліку: нарахування; відповідності; обережності.

4. Порядок закриття рахунків доходів (витрат), визначення фінансового результату поточного року, його облік і відображення у фінансовій звітності.

 

Тема 13. Складання та подання фінансових звітів банку

1. Якісні характеристики фінансових звітів. Організація їх підготовки та подання.

2. Методика складання балансового звіту.

3. Методика складання звіту про фінансові результати.

4. Методика складання звіту про рух грошових коштів.

5. Методика складання звіту про зміни у власному капіталі.

6. Примітки до фінансових звітів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.