Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Теми рефератів по курсу історії медицини та фармації

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

З історії медицини та фармації

для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання

 

Історія медицини та фармації є обов’язковою дисципліною в системі вищої фармацевтичної освіти, яка формує у майбутнього провізора науковий світогляд, підвищує рівень загальної та професійної культури.

У процесі вивчення історії медицини та фармації студенти знайомляться з етапами розвитку медицини і фармацевтичної галузі упродовж тисячоліть, з досвідом лікування та лікознавства світової цивілізації за різних соціальних умов.

Головним завданням вивчення історії медицини та фармації є виховання у студентів історичного та логічного мислення з метою кращого оволодіння професійними знаннями. При вивченні даного курсу особлива увага звертається на розвиток аптечної справи на теренах України, який нараховує не одну сотню років. Історія фармації є одним з розділів загальної історії культури людства. Вона розглядає розвиток знань, скерованих на пошук та удосконалення засобів для лікування, а також для збереження і зміцнення здоров’я людини.

Форма контролю - залік.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра організації та економіки фармації

 

Реферат з історії медицини та фармації

на тему:_________________________________________

 

студент(ки) ______курсу групи фармацевтичного факультету

заочної форми навчання

№ залікової книжки_____________

П.І.Б.__________________________________________________

 

Контрольна робота студентів має важливе значення в навчальному плані з історії медицини та фармації. Виходячи за межі короткого курсу, вона розширює науковий кругозір студентів в галузі обраної спеціальності, дозволяє їм вже на початку курсу ознайомитись з історією окремих медичних та фармацевтичних дисциплін, видатних наукових відкриттів, діяльністю всесвітньо відомих вчених, становленням і розвитком національної медицини та фармації у поступальному процесі відтворення духовної культури нації.Контрольна робота обсягом 15-20 сторінок друкованого тексту чи написаного від руки. Папір формату А-4, 1,5 інтервал, шрифт текстового редактору Word розміру 14. Виконується з використанням літературних джерел з обраної теми. Список літератури подається в кінці роботи на окремому аркуші відповідно до загальних правил бібліографії.

Під час захисту контрольної роботи на практичному занятті студент відповідає на запитання викладача та студентів.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти такими навичками:

- практичного, історичного аналізу;

- групування першорядних і другорядних фактів;

- укладання історичних фактів в логічній послідовності;

- укладання історичних дат в хронологічній послідовності;

- узагальнення однорідних історичних явищ;

- аналізу характеру подій;

- прогнозування історичного ходу розвитку фармацевтичної спеціальності.

 

Теми рефератів по курсу історії медицини та фармації

1. Аптечна справа в період 1917-1940 рр.

2. Аптечна справа в Україні в 1950-1990 рр.

3. Аптечні династії Києва

4. Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі після Великої Вітчизняної війни

5. Етапи становлення аптек та лікознавства в Київській Русі

6. Життя і діяльність Парацельса

7. Життя та діяльність Галена

8. Життя та медична діяльність Авіценни

9. Життя та філософія Гіппократа

10. Значення алхімії для розвитку фармації

11. Історія виникнення заводу «Київмедпрепарат»-«Артеріум»

12. Історія виникнення Києво-Подільської вільної аптеки

13. Історія гомеопатії як методу лікування

14. Історія медицини та фармації Української козацької держави (1648-1783р.)

15. Лікарська діяльність Авіцени

16. Лікарська допомога в перші роки Радянської влади та в період громадянської війни

17. Лікувальна діяльність іартохіміків

18. Медицина Скіфів і Язичницької Русі

19. Медицина та фармація Єгипту

20. Медицина та фармація Індії

21. Медицина та фармація Китаю

22. Медицина та фармація стародавньої Греції

23. Наукові відкриття в медицині і фармації у просвітницьку епоху (XVIII ст.)

24. Наукові відкриття у галузі медицини і фармації у XVIII-XIX ст.

25. Націоналізація аптек у 1920-1930 рр.

26. Перші аптеки Києва

27. Перші фармакопеї Київської Русі

28. Розвиток аптечної мережі в Києві в XIX столітті

29. Розвиток фармацевтичного виробництва ліків в Україні у 1950-1980 рр.

30. Стан виробництва і постачання лікарських засобів у кінці XIX ст. - на початку XX ст. в Україні

31. Становлення фармацевтичного сектору після Другої Світової війни

32. Становлення фармації у VIII-IX ст.

33. Фармакопеї для «бідних»

34. Фармація 60-х та 70-х років

35. Фармація в післявоєнний період

36. Фармація в роки Великої Вітчизняної війни

37. Фармація в роки довоєнних часів

38. Храмова медицина та фармація Київської Русі

39. ЮРОТАТ – значення та роль у розвитку аптечної справи України

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Сятиня М.Л. Історія фармації: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Львів, 2002. - 660с.

2. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Книга п’ята. - К.: Купола, 2006. - 460 с.

3. Верхратський С.А. Історія медицини. - К.: Здоров’я, 1964.

4. Мультановский М.П. История медицины. - М: Медицина, 1961.

5. Бородулин Ф.Р. История медицины. - М.: Медиздат, 1961.

6. Сорокіна Т.С. Історія медицини. - Москва, 1988р.

7. Фармацевтична справа в Україні: Минуле. Сьогодення. День прийдешній. - К.: Інститут Історії України НАН України, 1998. - 334с.

8. Забусов Г.И. Вопросы морфологии нервной и сосудистой систем. – Казань, 1966.

9. Саладзе Л. Ташкент: Ибн-Сина Авиценна. - Г. Гуляма, 1983.

10. Решетникова С.А. Книга о сложных лекарствах Ибн - Сины // Аптечное дело. - 1963. - №2.

11. Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI-XVIII вв. - М.: Медгиз, 1960.

12. Думка М.С. Медицина Скіфів. - К.: Здоров’я, 1960.

13. Браткис Г.А., Лекарь Л.Г. Теория и организация советского здравоохранения. - М.: Медгиз, 1961.

14. Виноградов Н.А. Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. - М.: Медгиз, 1955.

15. Матеріали до історії розвитку охорони здоров’я України. Під редакцією К.Ф. Дуплянка. - К.: Здоров’я, 1957. - С.5-17.

16. Мультановский М.П. История медицины. - М.: Медицина, 1961. - С.37-49.

17. Отамановський В.Д. Перші аптеки на Україні // Фармацевтичний журнал. - 1960. - №2. - С.19.

18. Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII в. в Москве. - М.: Медицина, 1959.-С.6-13.

19. Шапиров И.Я. Из истории медицинского образования в западных областях Украины и Буковины. - Львов: Каменяр, 1957. - С.11-23.

20. Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине. Под ред. Б.Д.Летрова, В.Д.Братуся, К.Ф.Дупленко. - К.: Здоров’я, 1954. - С.14-19, 43-53.

21. Брылева Н.И. Лекарственное обеспечение Украины / автореф. дис. канд. - Харьков, 1964. - С.5-8.

22. Ена М.Г. Развитие химико-фармацевтической промышленности в Украинской ССР / автореф. дис. канд. - Львов, 1967. - С.7-12.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

23. Малик В. Князь Кий. - М.: Гепта-Трейд, 1996. - 532с.

24. Продан Ю. Дорога на Тмутаракань. - М.: Гепта-Трейд, 1996. - 492с.

25. Малик В. Князь Игорь. - М.: Гепта-Трейд, 1996. - 518 с.

26. Галицкий В. Слово о полку Игореве. - М.: Гепта-Трейд, 1996. - 461с.

27. Костомаров Н.И. Руина, Мазепа, Мазепинцы. - М.: Чарли, 1995. - 389с.

28. Костомаров Н.И. Русские нравы. - М.: Чарли, 1995. - 482с.

29. Костомаров Н.И. Славянская морфология. - М.: Чарли, 1995. - 394с.

30. Костомаров Н.И. Казаки. - М.: Чарли, 1995. - 431с.

31. Костомаров Н.И. Земские соборы. - М.: Чарли, 1995. - 447с.

32. Ю.Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства. - М.: Чарли, 1995. - 407с.

33. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. - М.: Наука, 1982. - 537с.

34. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.: Наукова думка, 1992. - 504с.

35. Аркас М. Історія України-Русі. - К: Вища школа, 1993. - 348с.

36. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. - К.: Либідь, 1992. - 507с.

37. Полонська-Василенко Н. Історія України. -К: Либідь, 1992.- 603с.

38. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. - М.: Мысль, 1988-1995 гг. - 1487с.

39. Карлагов В. Русский шит. - Н. Новгород, Параллель, 1994. - 414с.

40. Аристов В. Ключ-город. - Н. Новгород, Параллель, 1994. - 442с.

41. Маношкин М. Перед гуннами. - Н. Новгород, Параллель, 1994. - 391с.

42. Авенарис В.П. Три венца. - Курск, Кронос, 1993. - 405с.

43. Загоскин М.Н. Русские в начале 18 столетия. - Курск, Кронос, 1994. - 379с.

44. 3акоскин М.Н. Аскольдова могила. - Курск, Кронос, 1994. - 411с.

45. Зарин А.Е. Двоевластие. На изломе. - Курск, Кронос, 1994. - 433с.

46. Красницкий А.И. Свет истины. Гроза Византии. - Курск, Кронос, 1995. - 457с.

47. Булгарин Ф.В. Мазепа. Исторические повести. - Курск, АЛ Курск, 1995. - 547с.

48. Резник С. Жизнь замечательных людей: Мечников. - М.: Молодая гвардия, 1973. - 423с.

49. Гончарова Т. Жизнь замечательных людей. Эпикур. - М.: Молодая гвардия, 1988.-373с.

50. Жизнь замечательных людей. Первопроходцы. - М.: Молодая гвардия, 1983. - 532с.

51. Яновская М. Жизнь замечательных людей. Пастер. - М.: Молодая гвардия, 1960. - 407с.

52. Мифы народов мира. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - 1,2 кн. - 17-23с.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.