Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. Фінанси Європейського Союзу.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

ФІНАНСИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

до виконання індивідуальної роботи

з навчальної дисципліни «Фінанси»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит» ,

5.03050901«Бухгалтерський облік»

денної форми навчання

 

Затверджено

на засіданні циклової комісії спеціальності «Фінанси і кредит»

Протокол № 11 від 14.05.2015 р.

 

 

Львів – 2015


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 5 від 17 червня 2015 р.)

 

Фінанси: Методичні вказівки та завдання до індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» / Укл.: О.П. Волошин, К.С. Квик/ – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - 19 с.

 

Укладачі: Волошин О.П., канд. екон.наук.,

Квик К.С., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Гориславець П.А., канд. екон. наук,

завідувач кафедри фінансів

 

 

Рецензент: Алєксєєв І.В., доктор екон. наук , проф.,. завідувач кафедри фінансів

Національного університету

«Львівська політехніка»

  

Оригінал-макет підготовлений у видавничому відділі

Навчально-науковому Інституті підприємництва та перспективних технологій

Національного університету «Львівська політехніка»

 


ЗМІСТ

1. Загальні положення…………………………………………………...…………4

2. Зміст основних тем дисципліни………………………….…………………......5

3. Структура та зміст індивідуальної роботи та методичні вказівки до її виконання………………………………………………………………………...8

3.1. Варіанти завдань індивідуальної роботи……………………...…….…..8

3.2. Завдання індивідуальної роботи (теоретичні питання)………………..9

3.3. Загальні вимоги щодо оформлення та виконання індивідуальної роботи.……………………………………………………………………………...12

4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи………………………….…….14

5. Список рекомендованої літератури……………………………………...….15

6. Додатки ………………………………………………………………………....18

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є:

· вивчення сутності та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі;

· дослідження структурної будови та засад функціонування фінансової системи;

· дослідження фінансової політики держави і механізму її реалізації;

· надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

· вивчення питання призначення і специфічних ознак сфер та ланок фінансової системи;

· дослідження економічної природи і суті страхування;

· дослідженняфінансових відносин суб’єктів господарювання та організації їх фінансової діяльності.

Результатом ґрунтовного та послідовного вивчення дисципліни «Фінанси» є засвоєння студентами основних теоретичних положень, практичне застосування отриманих знань і підвищення компетентності щодо:

1. Розуміння історичного ракурсу виникнення поняття фінансів та основних напрямків у теорії їх розвитку.

2. Оволодіння категорією змісту фінансової системи, фінансових відносин.

3. Вміння оцінити залежність фінансів у контексті розвитку ринкових зв’язків та трансформації господарських відносин різних ланок фінансової системи.

4. Оволодіння складовими елементами та грошовими потоками фінансового ринку.

Індивідуальна робота студента, як складова його самостійної роботи, є невід'ємною частиною навчального процесу і базою належного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з дисципліни.

 

Методичні вказівки містять загальні положення, зміст основних тем дисципліни, завдання та вимоги до виконання і оформлення індивідуальної роботи, критерії оцінювання індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури.

 

ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Сутність та функції фінансів. Генезис і еволюція фінансів.

Необхідність та сутність фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Основні фінансові категорії, їх взаємозв’язок. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Виникнення науки про фінанси. Видатні вчені класичної економічної теорії про науку «Фінанси». Розвиток фінансової науки в ХІХ – ХХ столітті. Становлення та розвиток фінансів.

 

Фінансова система та її ланки.

Структурна будова та засади функціонування фінансової системи. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи. Управління фінансовою системою. Фінансова система України. Суть і значення фінансового контролю. Об’єкти і суб’єкти, форми, види і методи фінансового контролю.

 

Фінансова політика та механізм її реалізації. Фінансове право.

Сутність, складові і типи фінансової політики. Фінансовий механізм. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики: фінансове право, фінансове планування, організація здійснення фінансової політики.

 

Фінанси суб’єктів господарювання. Фінанси домогосподарств.

Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств. Основні фонди та оборотні засоби підприємства. Фінанси невиробничої сфери і громадських організацій. Фінанси установ соціальної сфери. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі. Фінансові ресурси населення. Джерела формування доходів населення, їх класифікація. Утворення заощаджень домогосподарств.

Бюджет і бюджетна система. Державний кредит і державний борг. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Сутність, призначення та структура бюджету держави. Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного процесу та його основні елементи. Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету. Бюджетний дефіцит. Державний кредит і державний борг. Сутність фондів фінансових ресурсів цільового призначення. Економічна сутність місцевих фінансів. Доходи місцевих бюджетів. Витрати місцевих бюджетів. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності місцевого самоврядування.

Податки і податкова система.

Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків. Основи побудови податкової системи та організація оподаткування. Податкова система України.

Страхування і страховий ринок.

Економічна природа і суть страхування. Функції страхування. Галузі, форми і види страхування. Фінансові результати страхових компаній. Страховий ринок.

 

Фінансовий ринок.

Сутність фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Правове регулювання фінансового ринку. Оподаткування доходів від цінних паперів. Фондова біржа. Фінансовий ринок в Україні: економічні передумови і перспективи розвитку.

Міжнародні фінанси.

Виникнення і розвиток міжнародних фінансів. Грошові потоки в системі міжнародних фінансових відносин. Валютний ринок. Міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові інституції. Міжнародний фінансовий ринок.

 

Фінансова безпека держави.

Сутність фінансової безпеки держави, її визначники. Місце фінансової безпеки в економічній безпеці держави. Фінансові кризи, їх види. Вплив фінансової кризи на безпеку держави. Механізм та проблеми забезпечення фінансової безпеки. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України.

Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. Фінанси Європейського Союзу.

Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою. Основні аспекти фінансової системи США. Особливості функціонування фінансової системи Японії. Основні положення структури фінансової системи Великої Британії, Німеччини та Франції. Основи функціонування фінансової системи Скандинавських країн. Структура бюджету та принципи оподаткування в державах Європейського Союзу. Валютна інтеграція Європейського Союзу та перспективи розвитку фінансової системи ЄС.

Фінансовий менеджмент.

Фінансовий менеджмент як навчальна дисципліна, її особливості. Сутність фінансового менеджменту, його місце в системі управління підприємством. Джерела інформації, які використовуються в фінансовому менеджменті.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.