Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 4. Гігієна праці, виробнича санітарія в системі заходів охорони праці.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати:

♦ головні положення нормативно-правових документів з охорони праці на рівні об’єкта господарювання та країни загалом;

♦ систему управління охороною праці та її організацію на об’єкті господарювання, організаційно-технічні заходи з безпеки праці;

♦ основні методи збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу.

вміти:

♦ виконувати функції, обов’язки повноваження з питань охорони праці щодо забезпечення особистої та колективної безпеки;

♦ обгрунтовувати вибір безпечних режимів праці та організовувати діяльність виробничого колективу з врахуванням вимог охорони праці;

♦ проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.Програма навчальної дисципліни Змістовний модуль 1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці та організація забезпечення виробничої безпеки та гігієни праці

Тема 1. Загальні питання охорони праці.

Лекція 1. Головні поняття охорони праці

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Об’єкт та предмет охорони праці. Суб’єкти охорони праці. Головні поняття та визначення в галузі охорони праці. Головні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов праці.

Лекція 2. Стан травматизму в Україні та методичні підходи його оцінювання.

Порівняльний аналіз стану травматизму в У країні та світі, методи для оцінювання стану травматизму на державному рівні. Зв’язок між ВВП і безпекою праці. Динаміка зміни загального та смертельного виробничого травматизму в Україні. Регіональний та галузевий виміри.

Самостійна робота. Перспективи розвитку охорони праці в умовах ринкової економіки Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці

Лекція 3. Конституційні засади охорони праці в Україні та нормативно-правові

Документи зохорони праці..

Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Нормативно-правові документи з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.

Документи з охорони праці, що діють в організації, їхній склад і структура. Інструкції з охорони праці. Опрацювання та затвердження документів з охорони праці, що діють в організації.

Самостійна робота. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.

Засади державної політики в галузі охорони праці на прикладі нормативно-правових документів.

Аналіз нормативно-правовових документів з погляду забезпечення здорових і безпечних умов праці.

Права та обов’язки громадян з питань охорони праці на прикладі нормативно-правових документів.

Аналіз нормативно-правових документів з погляду обов’язків і прав працівників з питань охорони праці.

Тема 3. Управління охороною праці.

Лекція 4. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський

Контроль за охороною праці

Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

Органи державного нагляду за охороною праці, їхні головні повноваження і права. Громацський контроль за дотриманням законодавства за охороною праці

Лекція 5. Організація охорони праці на підприємстві.

Структура, головні функції і завдання управління охороною праці в організації. Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних та здорових умов праці. Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.

Комісія з питань охорони праці підприємства. Головні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їхні обов'язки і права.

Лекція 6. Навчання з питань охорони праці та профілактика травматизму і

Професійних захворювань

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Мета, головні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. Гігієнічна класифікація умов праці та критерії оцінювання умов праці за окремими чинниками, проведення атестації умовного робочого місця за умовами праці.

Самостійна робота. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Участь працівників в управлінні охороною праці. Повноваження профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Стимулювання охорони праці.

Навчання з питань охорони праці посадових осіб. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.

Визначення організаційного чинника забезпечення безпеки праці, кількісні оцінки нормативів з охорони праці, що діють на об’єкті господарювання, кількісні оцінки штрафних санкцій.

Тема 4. Гігієна праці, виробнича санітарія в системі заходів охорони праці.

Лекція 7. Основи фізіології та гігієни праці Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Головні вимоги закону “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” щодо організації, розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним нормам.

Ліцензування видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою для здоров’я людей. Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Влаштування та утримання робочих місць та виробничих приміщень. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.