Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Размер, формат, маска ввода, условие на значение, сообщение об ошибке, значение по умолчанию, подпись

Мәліметтерді көрсетудің логикалық құрылымын және оларменен жасалынатын операцияларды келесі анықтайды:

Индекс

Мәліметтер қорындағы diskadmin қасиеті нені білдіреді

SQL Server дискісіндегі файлдарды басқару

МҚ логикалық құрылымын МҚБЖ тілімен сипаттау қалай аталады

Кесте

МҚ физикалық құрылым сипаттау қалай аталады

сақтау кестесі

МҚ-ң дамыған уақыт кезеңін белгілеңіз

1980-1990

МҚБЖ сәулеті анықтамасын беріңіз

МҚБЖ функционалдық компонеттері, қамсыздандыру құралдары және өзара және пайдаланушылар мен жүйелік персоналдық іс-әрекеттер жасау құралдары жиынтығы

МҚ құрудағы жобалық шешімдерді қайта қарастыруға бола ма

иә, жобалаудың кез-келген кезеңінде

МҚ құрылымын жобалаудың автоматтандырылңан құралдары бар ма

ER Wіn

МҚ жобалау процесіне инструменталды жүйені таңдау әсер ете ме

иә, МҚБЖ параметрлері бойынша жобалау процесіне түгел

МҚ құрамын анықтауды қарастырудағы мәліметтердің бүтіндігін қадағалау қай кезде оңайырақ

синтездеуде

МҚ құруда қай модельмен сәйкестілігін тексеріп отыру қажет

қолданылатын облыстың инфологиялық моделімен

МҚБЖ-нің программалар құрамына қандай типтер кіреді

басқару, аудару, қызметші

МҚБЖ-ді бағалау үшін қандай параметрлер қолданылады

сандық, сапалық

МҚ-ның администраторы виртуалды файлдар журналында сан мен өлшемді бере алады маБере алмайды

МҚ логикалық құрылымын сипаттау қалай аталады?

Кесте

МҚ құрудағы жобалық шешімдерді қайта қарастыруға бола ма

иә, жобалаудың кез-келген кезеңінде

МҚ-мен қолданушының өзара байланысына арналған программа – бұл...

мәліметтер қорын басқару жүйесі

МҚ (ДҚ) ең толық және дұрыс анықтамасын таңдаңыз

МҚ – бұл белгілі бір белгісіне қарай біріктірілген байланысты ақпараттың кез-келген жиынтығы;

Microsoft Access-тағы макрос - бұл

Деректер базасын автоматтандыру үшін қолданушы берген Microsoft Access әрекеттер жиынтығы

Microsoft Access ДБ-да деректерді сақтауға арналған элементті атаңыз

Кестелер

Microsoft Access ДБ-дағы есеп ... арналған

Деректерді басып шығаруға

Microsoft Access ДБ-да деректерді қарап шығу мен редакциялауға арналған - ...

Формалар

Microsoft Access ДБ-дағы кілт деп...

Деректер қайталанбайтын өріс

Microsoft Access ДБ-да белгілі бір критерий (шарт) бойынша деректерді саралауға (іріктеуге) немесе фильтрлеуге арналған - ...

Сұраныстар

Microsoft Access мәліметтер қорының қай терезесінде байланыс орнатылады

«Схема данных» терезесінде

MS Access- те көлемі 256 символдан артатын текст және сандар қамтитын өрістің типін көрсетіңіз

МЕМО

MS Access мүмкіндік емес мәнді енгізгенде экранға шығатын хабарды анықтайтын өріс ќасиеті:

Сообщение об ошибке

MS Access-те санның және мәтіннің максималдық ұзындығын анықтайтын өріс қасиетін көрсетіңіз:

Размер поля

НННННННННННННННН

Негізінде мәліметтерді көрсетудің қай деңгейінде МҚ администраторы жұмыс істейді

Концептуалдық

Нысанмен қарым-қатынаста болатын ақпараттық айнымалылар, олар:

объект идентификаторлары және олардың қасиеттерін айқындайтындар

Нысан ұқсастандырушыларын басқаша қалай атайды?

деректердің түйінді элементтері

ОООООООООООООООО

Орталықтандырылған программалық басқару астындағы логикалық байланыстағы құрылынған және көпмақсатты пайдалануға арналған мәліметтер жиынтығы дегеніміз не

Мәліметтер қоры

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өмірлік цикл негізгі сұлба ішінде неше циклдан тұрады

5

Өрісті белгелеу аймағы-

өріс тақырыбы аймағы, оны шерту сол өрісті түгел белгілеу мүмкіндігін береді

ПППППППППППППППП

Пәндік сала кеңейсе және қайта ұйымдастырылса, деректер базасы қалайша өзгеруі тиіс?

кеңеюі тиіс

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Реляциялық мәліметтер қорындағы атрибуттар жиынтығы, олар:

Кортеж

Репозиторий деп төменде көрсетілгендердің қайсысы аталады:

жүйенің ядросы

Релияциялық модель график түрінде қалай көрсетіледі

кесте түрінде

Релияциялық модельде мәліметтер элементтері арасындағы байланыстар шартты түрде қалай көрсетіледі

M:M ( көптен көпке )

Релияциялық мәліметтер қорының базалық операциясы қайсы

Біріктіру

Релияциялық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны-бұл:

Кесте

Реляциялық ДБ-да кестеаралық байланыстарды қанша типке ажыратады?

3

Репозиторий нені анықтайды?

жүйенің ядросын

Релияциялық мәліметтер қорындағы атрибуттар жиынтығы қалай аталады

Кортеж

Реляциялық модель терминологиясында кесте бағаны қалай аталады?

Атрибут

Реляциялық ДБ-да байланыстардың мынадай типтерін ажыратады:

Бірдің бірге, бірдің көпке, көптің көпке

СССССССССССССССССС

Сақтау ортасындағы мәліметтерді ұйымдастыруды мәліметтерді көрсетудегі қай деңгей анықтайды

Физикалық

Сұраныс құру кезінде “│” синтаксистік конструкциясы нені білдіреді

берілген екі мәннің біреуін анықтайды

Сұраныс құру кезіндегі * белгісі нені білдіреді

барлық мәндер ұғымы

Сұраныс құру кезінде “;” нені білдіреді

SQL инструкциясының аяғын білдіреді

Семантикалық моделді басқаша қалай атаймыз

Инфологиялық

Сөздікті ұйымдастыру қағидаларына қай модель негізделген

тезаурустық

Сандық тип өрістері

Размер, формат, число десятичных знаков, маска ввода, подпись, значение по умолчанию, индексированное поле

Санауыш тип қасиеттері

При вводе новых записей ведет счет записей

Сұраныс құру режимдері

Простой, конструктор, повторяющиеся записи, перекрестный, записи без подчиненных

Санауыш ол-

кестедегі жазбалардың реттік номірлері орналасатын өріс

Сұраныстар не үшін қажет

сұраныс беру арқылы кестедегі мәліметтерді жаңартуға, жоюға, көбейтуге немесе жаңа кестелер құруға болады

Синтездеу және резюмирлеу принципі қашан қолданылады

МҚ құрамын анықтағанда

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Тізімнен мәнді таңдап алуға мүмкіндік беретін өрістегі деректер типі қандай?

ауыстырымдық мастері

Түйінді өріс дегеніміз не

кестедегі жазбаларды таңдап алу үшін мәндері қолданылатын негізгі өріс

Төмендегі классификация нені білдіреді: Инфологиялық, даталогиялық, физикалық

МҚ жобалау кезеңдерін

Тұжырымдамалық модель жасауда қатынастарды нормалаудың алғашқы сатысы қандай?

құрамында деректер элементтері бар екі өлшемді кесте құру

Тұжырымдамалық модель жасауда қандай негізгі түсінік енгізіледі?

қатынастардың қалпына келуі

 

УУУУУУУУУУУУУУУУУ

Уақыт/мерзім типтері

Формат, маска ввода, условие на значение, сообщение об ошибке, значение по умолчанию, подпись, обязательное поле

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұзындығы 255 аспайтын символдарды теру мәліметтер типін анықтаңыз:

Мәтіндік

ФФФФФФФФФФФФФФ

Фактографиялық модель нені анықтайды

моделдің сыныптамасын

ШШШШШШШШШШШ

Шебер бұл-

белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп орындайтын программа

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Экономикалық көрсеткіштердің қай бөлігі ақпараттық айнымалылар үшін міндетті түрде дискретті болып келеді

реквизит-көрсеткіш

“Бүтін-бөлік² қатынастарын көрсететін нысандар, олар:

Құрылымдық

“ Ағаш түбірі “ ұғымы білдіреді

мәліметтердің иерархиялық моделін

“ Бастан аяғына дейін “ МҚ классикалық жобалау тағы да қалай аталады

Каскадтық

«Иә» және «Жоқ» мәндері сақталатын өріс типі қалай аталады (MS Access):

Логикалық

SQL тілінің қай түрінде көптеген қосымшаларға сәйкес амал орындау тіл жабдықтары арқылы іске асады

Ендірілген

SQL Server құрамында қандай мәліметтер базалары бар

жүйелік және қолданбалы

SQL Server 2000 барлық мәліметтер қорының ақпараттарын қайда сақтайды

МҚ-ң мастері және МҚ-ң негізгі файлында

SQL тіліндегі like амалы қай өрістер үшін қолданылады

Жолдық

SQL құрылымына қарай неше топқа бөлінеді

3

SQL тіліндегі қай команда арқылы сұраныс нәтижесін сақтау жүзеге асырылады

Insert

SQL тілінің decimal типі нені білдіреді

ондық сан

SQL тілі қандай түрлерге бөлінеді

Ендірілген, интерактивті

SQL тілі алғаш рет қай жылы стандартталынған

Ж

SQL тіліндегі қай спецификация нәтиженің кесте түрінде сақталуы үшін қолданылады

INTO TEMP

SQL-дің DDL құрылымдық бөлігін басқаша қалай атайды

мәліметтерді анықтау тілі

SQL тілінің қай түрінде көптеген қосымшаларға сәйкес амал орындау тіл жабдықтары арқылы жүзеге асады

Ендірілген

SQL тілінің құрылымдық бөліктеріне қайсысы жатпайды

DBD

SQL-дегі unique кілтті сөзі нені білдіреді

қайталанбайтын мәндерді

DATABASE ұғымын кім енгізді

Кодд

DCD бұл

мәліметтерді басқару тілі

DDL мәліметтерді анықтау тілінің негізгі командалары


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2019 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.