Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Сертифікат – це документ, що підтверджує відповідність продукції встановленим вимогам продукції встановленим вимогам нормативного документа.(Документ, що підтверджує якість товару).

Слово "сертифікат" утворилося від латинського і означає "засвідчує".

Сертифікація - це один із ефективних методів, який широко застосовується у світовій практиці і дозволяє на основі дослідження продукції в спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача, давши йому достовірну та об’єктивну інформацію про властивості продукції, її характеристику і відповідність стандартам.

Сертифікація стимулює виготовлювача задовольняти вимоги споживача і ринку до якості продукції, а також підвищувати організаційно-технічний рівень виробництва, що в свою чергу, сприяє створенню умов для випуску конкурентної спроможної продукції і розширенню ринку збуту її за кордоном.

Стандартизація і сертифікація взаємозв'язані, вони є невід'ємною складовою частиною суспільного виробництва і одночасно створюють ефективний механізм управління якістю та номенклатурою продукції.

Сертифікація продукції з урахуванням вимог її безпечності для життя й здоров'я людей і охорони навколишнього середовища повинна проводитися відповідно до стандартів з використанням стандартизованих методів і засобів випробувань та вимірювань.

Передбачувані в стандартах показники і методи контролю дозволяють об’єктивно оцінювати якість продукції.

Інформаційна база про якість і номенклатуру продукції, тобто результати сертифікації і каталогізації, допомагають виявленню об’єктів стандартизації, удосконаленню фонду стандартів і вміщених у них вимог.

В Україні для керівництва питаннями сертифікації створено Управління сертифікації, яке входить до складу Держстандарту України.Управління сертифікації видає керівні нормативні документи - КНД. Вже випущено сім офіційних видань.

Створена система сертифікації має назву УкрСЕПРО (сертифікат продукції).

Види діяльності УкрСЕПРО:

- сертифікація продукції (процесів, послуг);

- сертифікація систем якості;

- атестація виробництв;

- акредитація органів з сертифікації продукції.

Сертифікація буває обов'язковою і добровільною (там де не віднесені до обов'язкових)

Основні терміни, визначення та поняття використовуються в УкрСЕПРО відповідають вимогам ІСО, закону України. Про захист прав споживачів і КНД.

УкрСЕПРО встановив наступний розподіл відповідальності:

- виготовлювач (виконавець, постачальник) несе відповідальність за невідповідність сертифікованої продукції вимогам документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил;

- продавець несе відповідність за відсутність сертифікату або знаку відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації;

- випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за недостовірність та необ’єктивність результатів випробування сертифікованої продукції;

- орган з сертифікації несе відповідальність за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів.

 

18 ЛЕКЦІЯ

 

Тема:"Управління якістю продукції"

 

1 Загальні положення

 

Якість продукції, або якість послуг є одним з важливіших факторів успішної діяльності будь якого виробництва ( організації).

Нині в усьому світі значно підвищились вимоги споживача до якості продукції.

Підвищення вимог супроводжується необхідністю постійного підвищення якості, без чого не можливе досягнення і підтримання ефективної економічної діяльності.

ІSО 8402-86 затвердив поняття якості.

Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, які придають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені або передбачені потреби людства.

На якість продукції або послуг впливають такі взаємозалежні види діяльності, як проектування, виготовлення або процес обслуговування і ремонту.

Вся промислова продукція з метою оцінки її рівня якості поділена на два класи (рисунок 18.1 ) :

 

Рисунок 18.1- Класифікація промислової продукції

 

- продукція першого класу витрачається за призначенням у процесі використання (експлуатації);

- продукція другого класу при використанні за призначенням витрачає свій ресурс. При цьому продукція використовується до технічного або морального спрацювання.

 

2 Класифікація показників продукції

 

Показники якості продукції в залежності від характеру задач, які вирішуються при оцінці рівня якості продукції класифікуються за різними ознаками.

Рівень якості продукції за її властивостями оцінюється такими показниками:

- призначення (потужність, габарити, конструкція);

- надійність (безвідмовність і довговічність);

- ергономіка (властивості фізіологічні, гігієнічні, психологічні, антропологічні);

- естетика (раціональність форми, цільність композиції);

- технологічність (трудомісткість, матеріаломісткість, собівартість);

- уніфікація (складові одиниці);

- транспортування;

- патентування;

- екологія (рівень шкідливості);

- безпечність (безпеки) ;

- взаємозамінність.

Взаємозамінність - це основна властивість виробів, яка визначає якість продукції.

Взаємозамінність має велике народногосподарське значення і забезпечує єдність науково - технічних, економічних і організаційних заходів.

Взаємозамінність є однією з важливіших передумов організації серійного і масового виробництва, сприяє широкому кооперуванню галузей виробництва, заснованих на виготовленні численних комплектуючих елементів виробів машинобудування на різних спеціалізованих підприємствах.

Взаємозамінність дозволяє не тільки краще організувати виробництво продукції, а й скоротити час, затрачений на її виготовлення, підвищити якість ремонту виробів у процесі експлуатації.

Забезпечення взаємозамінності в заводському виготовленні дешевше, ніж при монтажі в польових умовах; при експлуатації часом дешевше замінити деталь (вузол), ніж її ремонтувати.

 

3 Системи якості

 

Система якості - це сукупність організаційної структури, відповідальності процедур, процесів і ресурсів, яка забезпечує здійснення загального керівництва якістю.

Міжнародні стандарти ІSО встановили 11 стадій життєвого циклу виробів:

- маркетинг, пошуки і вивчення ринку;

- проектування і (або) розробка технічних вимог, виготовлення продукції;

- матеріально-технічне забезпечення;

- підготовка і розробка виробничих процесів;

- виробництво;

- контроль, проведення випробувань і обстежень;

- упакування і зберігання;

- реалізація і розподіл продукції;

- монтаж і експлуатацію;

- технічна допомога і обслуговування;

- утилізація після використання.

Ці 11 стадій, що впливають на якість продукції складають так звану петлю якості (спіраль якості)

Рисунок 18.2 - Петля якості - спіраль якості

 

 

4 Метрологічне забезпечення якості

 

Організація метрологічного забезпечення якості продукції націлена на своєчасне виконання у повному обсязі заходів щодо досягнення єдності і потрібної точності вимірювання параметрів виробів, матеріалів і сировини, режимів технологічних процесів, характеристик обладнання та інструменту.

Метрологічне забезпечення здійснюється у відповідності з вимогами ГОСТ 1.25-76. Перевірка засобів контролю повинна проводитися до того, як контрольована ними продукція буде допущена до використання у виробничому процесі.

Обладнання повинно перевірятися на відповідність зразковим мірам через означені відрізки часу.

На виробництві мають бути визначені обсяг робіт і регулярність проведення перевірок та їх реєстрація, що підтверджує здійснення управління якістю цього обладнання.

У сферу управління включаються калібри, інструменти, датчики, розміточні плити, спеціальне випробне обладнання. Важливим є проведення дослідження браку з метою його попередження.

Проведення контролю і випробування продукції повинно підтверджуватися маркуванням, пломбами, ярликами, бирками, маршрутними картами, даними реєстрації контролю, програмами забезпечення випробування та іншими можливими засобами.

Відповідальність за стан метрологічного забезпечення якості продукції несе керівник підприємства.

 

 

5 Принципи забезпечення якості продукції

 

Наукові дослідження та практика показала, що передумовами забезпечення якості продукції є три основні групи факторів:

- технологічний фактор;

- людський фактор (тобто зацікавленість робітників у праці є двигуном якості, тому треба розвивати зацікавленість робітників шляхом удосконалення конкурентних виробничих відносин на виробництві);

- адміністративний фактор (це організація робіт, яка забезпечує можливість реалізації технологічного і людського факторів).

 

6 Принципи управління якістю продукції

 

Управління якістю-це вплив на процес створення та експлуатації продукції з метою забезпечення її якості (стандарт ІSО).

Управління якістю - це система якості, що впливає на виробництво і організує виконання таких функцій:

- розробка політики якості;

- контроль якості продукції на всіх етапах її створення;

- збір, аналіз та розподіл інформації про якість випущених виробів та перспективних виробів, а також про досягнення науки, техніки та технології.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.