Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 4. Статистика фінансів.

Загальне поняття фінансів. Статистичне вивчення фінансових ресурсів.

Показники статистики Зведеного та Державного бюджету.

Статистика грошового обігу.

 

  1. Загальне поняття фінансів. Статистичне вивчення фінансових ресурсів.

Фінанси – це система економічних відносин, яка охоплює процеси утворення, розподілу і використання грошових фондів, а також виконує функції регулятора виробництва, розподілу і перерозподілу суспільного продукту.

В процесі вивчення фінансової системи статистика здійснює аналіз:

ü виконання, структури та динаміки бюджету;

ü показників грошового обігу;

ü кредитних та розрахункових операцій;

ü показників діяльності страхових компаній;

ü фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємств.

2. Показники статистики Зведеного та Державного бюджету.

 

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Зведений бюджет України включає в себе Державний бюджет України та місцеві бюджети ( обласні, районні, міські, сільські та селищні).

Державний бюджет відповідно має доходну та видаткову частини.

Доходи – частина державного бюджету, частка ВВП, що використовується державою для виконання нею своїх функцій.

До фінансів держави належать також позабюджетні фонди цільового призначення, які формуються за рахунок спеціальних внесків та відрахувань і за своєю економічною суттю є податками.

Видатки ДБУ – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених бюджетом. Складаються з коштів на закупівлю товарів і послуг, оплати праці держслужбовцям, соціальних виплат, обслуговування державного боргу тощо. 


За економічними характеристиками видатки поділяються на:

ü поточні – витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, яка наявна на початок бюджетного року, а також фінансових заходів щодо соціального захисту населення;

ü капітальні – витрати бюджетів на фінансування інвестицій та інновацій, тобто фінансування капітальних вкладень, фінансування структурної перебудови економіки, субвенції та інші витрати, що пов’язані з розширеним відтворенням;

ü кредитування за вирахуванням погашення – надання державою пільгових цільових кредитів за вирахуванням погашених відсотків.

В процесі виконання державою своїх функцій та відповідного отримання доходів і здійснення видатків може виникати таке явище як дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами (ефективний, якщо не перевищує 3% від ВВП).

Основними джерелами погашення дефіциту бюджету є:

Ø додаткова емісія грошових знаків (ефективно на короткий термін);

Ø випуск державних цінних паперів, тобто документів, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила та придбала і передбачають виплату дивідендів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів (облігація та казначейські зобов’язання);

Ø секвестр (скорочення видатків, тобто їх пропорційне зменшення);

Ø державні позики.

Статистика державного бюджету вивчає показники його формування і використання на потреби державного і економічного розвитку. Зокрема, вираховуються наступні показники:

1. Обсяг доходів (видатків) бюджету країни - обсяг доходів (видатків) бюджету України розраховується шляхом сумування доходів (видатків) ДБ, БАРК і місцевих бюджетів за вирахуванням засобів отриманих (переданих) за взаєморозрахунками.

2. Структура доходів (видатків) бюджету країни. Структура доходів (видатків) бюджету визначається як відношення окремих груп (розділів, глав, параграфів, статей бюджетної класифікації) до загального обсягу доходів (видатків) бюджету, виражене в процентах. Структуру визначають в цілому по ДБ країни, в тому числі, за окремими видами бюджету – автономному і місцевих – в розрізі основних підрозділів бюджетної класифікації.

3. Показники динаміки доходів і видатків бюджету, а також сітки, штатів і контингентів бюджетних установ. Показники динаміки доходів і видатків бюджету, а також сітки, штатів і контингентів бюджетних установ визначають за допомогою показників рядів динаміки (абсолютного приросту, темпів росту і приросту, абсолютного значення 1% приросту).

4. Показники виконання плану бюджету, в томі числі за окремими підрозділами бюджетної класифікації. Показники виконання плану характеризують ступінь виконання бюджету в його дохідній і розхідній частинах у відповідності з основними підрозділами бюджетної класифікації. Показник виконання плану – це відношення фактичного обсягу доходів (видатків) бюджету до плану, виражена в %.

5. Відношення доходів(видатків) бюджету до ВВП – характеризує рівень централізації фінансових ресурсів.

6. Коефіцієнти еластичності – використовують для оцінювання зв’язку між доходами (видатками) бюджету та ВВП, показує на скільки процентів зміниться величина доходів (видатків) (У) зі зміною ВВП (Х) –

7. Відношення дефіциту бюджету до ВВП – розглядається як характеристика фінансового стану держави. Якщо значення цього показника не перевищує 3%, то фінансовий стан країни вважається задовільним. Важливо визначити джерела фінансування дефіциту (внутрішні чи зовнішні) та встановити співвідношення між ними.

8. Розмір та структура державного боргу – гранична межа державного богу 60%.

9. Відношення платежів з обслуговування боргу до доходів бюджету – індикатор боргового тиску.

Приклад

1. За даними про стан Зведеного бюджету та ВВП визначити основні показники статистики бюджету та зробити висновки:

Таблиця 1

Інформація про стан Зведеного бюджету України у 2012-2013 роках

Показник, млрд. грн
Доходи Зведеного бюджету України 445,45 442,74
Видатки Зведеного бюджету України 492,40 506,33
Державний борг 406,11 584,37
ВВП 1411,24 1454,93
Видатки на обслуговування державного боргу 30,41 34,97

Розв’язання:

Таблиця 1

Інформація про стан Зведеного бюджету України у 2011-2012 роках

Показник Висновки
Рівень доходів бюджету до ВВП, % (445,45/1411,24)*100= 31,56 (442,74/1454,93)*100= 30,43 Рівень централізації доходів в економіці знизився
Рівень видатків бюджету до ВВП, % (492,4/1411,24)*100= 34,89 (506,33/1454,93)*100= 34,80 Рівень централізації видатків в економіці знизився
Дефіцит, млрд. грн 445,45-492,4= -46,95 442,74-506,33= -63,59  
Рівень дефіциту бюджету до ВВП, % (46,95/1411,24)*100= 3,33 (63,59/1454,93)*100= 4,37 Перевищує граничне значення у 3%, що є негативним
Рівень державного боргу до ВВП, % (406,11/1411,24)*100= 28,78 (584,37/1454,93)*100= 40,16 Зростає, хоча ще і не досяг граничного значення у 60%
Норма обслуговування державного боргу, % (30,41/445,45)*100= 6,83 (34,97/442,74)*100= 7,90 Зростає, що є негативним і спричинене зростанням державного боргу

 

 

3. Статистика грошового обігу.

 

Грошовий оборот — це сукупність грошових операцій за визначений період часу, або потік грошової маси.

На мікроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругооборот індивідуального капіталу і виступає як його складова частина.

Рух грошей як грошей, на відміну від їх руху як капіталу, називається грошовим обігом.

Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий оборот, він поділяється на безготівковий і готівковий. Безготівковий оборот- це перерахування грошових сум на рахунки. Готівковий оборотздійснюється через оплату покупок і боргових зобов'язань законними платіжними засобами - банківськими чи казначейськими білетами та розмінною монетою.

Вагоме значення для аналізу макроекономічних пропорцій має аналіз динаміки показників рівняння обміну - індексів зміни швидкості обороту, номінальної і реальної грошової маси, цін номінального і реального валового внутрішнього продукту. Статистичний аналіз динаміки макропоказників грошового обороту проводять на базі рівняння обміну Фішера:

М*V = p*q,

де М- грошова маса станом на певний час; V - швидкість обер­тання грошової одиниці; р - середній рівень цін; q - фізичний обсяг вироблених товарів та наданих послуг.

Отже, добуток М* v - обсяг грошей в обігу на швидкість їх обертання дорівнює номінальному валовому внутрішньому про­дукту (pq = Q). Коли рівність порушується (М*v > р* q), від­бувається знецінення грошей (інфляція), проявляється це у ви­гляді зростання цін на товари і послуги.

Масу грошей, що функціонує в сфері обігу, слід розраховувати з урахуванням середнього числа оборотів кожної купюри (V):

Кількість грошей, необхідних для обігу, прямо пропорційно залежить від вартості товарів та послуг, що реалізуються, і обернено пропорційно - від швидкості обороту грошей.

Під грошовою масоюрозуміють всю сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які знаходяться в розпорядженні суб'єктів грошового обороту на певний момент часу.

При поділі грошової маси за ступенем ліквідності зарубіжна наука виділяє декілька грошових агрегатів:Мо, М1 М2, М3. Грошові агрегати побудовані шляхом приєднання до попередніх величин нових кредитних інструментів у послідовності, що характеризує зниження можливості їх використання для купівлі товарів та послуг, тобто в міру зменшення їх ліквідності.

Грошові агрегати – зобов’язання депозитних корпорацій (Національного банку України та інших депозитних корпорацій (банків України)), що мають відносно високий ступінь ліквідності, перед іншими секторами економіки, крім депозитних корпорацій і сектора загального державного управління. До зобов’язань депозитних корпорацій належать готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити, інші депозити та цінні папери, крім акцій.

§ Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

§ Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті (M1–M0).

Переказні депозити – фінансові активи, що за першою вимогою можуть бути обміняні на готівкові кошти за номіналом та безпосередньо використані для здійснення платежу.

§ Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити (M2–M1).

Інші депозити – не переказні депозити, що в короткий термін можуть бути обміняні на готівкові кошти чи переказні кошти, а саме кошти на вимогу, які безпосередньо не використовуються для здійснення платежу, строкові кошти та ощадні депозити.

§ Грошовий агрегат М3 – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій (M3–M2).

Цінні папери, крім акцій – фінансові інструменти, що обертаються на ринку та є підтвердженням про зобов’язання бути погашеними готівковими коштами, фінансовим інструментом чи іншим економічно цінним об’єктом. Це облігації, казначейські зобов’язання, векселі, ощадні (депозитні) сертифікати корпорацій тощо.

Наведені грошові агрегати відрізняються між собою і кількісно, і якісно. М1 виражає масу грошей, яка знаходиться в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу та платежу. В інших грошових агрегатах (М2, М3, L) враховані також нагромадження грошей в різних організованих формах. Ці гроші тимчасово вийшли з обігу, виконуючи функцію нагромадження вартості.

Ще однією характеристикою грошового обігу є грошова база Н, яка включає готівкові гроші МО та банківські резерви R (обов'язкові резерви комерційних банків в НБУ):

Для контролю за динамікою грошової маси, аналізу можливо­стей комерційних банків розширяти обсяги кредитних вкладень в економіку використовують грошовий мультиплікатор К, який характеризує зростання грошової маси в обігу внаслідок зменшення банківських резервів. Його визначають за формулою:

де М2 – грошовий агрегат; D – депозити; R – обов’язкові банківські резерви.

Отже, величина грошового мультиплікатора залежить від співвідношення готівкових і депозитних грошей (структури аг­регату М2) та ставки обов'язкових резервів, яку встановлює Національний банк для комерційних банків.

Приклад

1. За даними таблиці 2 визначити грошові агрегати, структуру грошової маси та рівень монетаризації економіки. Зробити висновки

Таблиця 2

Динаміка складових грошових агрегатів України протягом 2013 року

Показник, млрд. грн
Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями 237,78
Переказні депозити в національній валюті 146,12
Переказні депозити в іноземній валюті 52,38
Інші депозити 470,04
Цінні папери, крім акцій 2,76

Розв’язання:

Таблиця 2

Грошові агрегати України протягом 2013 року

Показник, млн. грн Структура, %
Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями 237,78 26,16
Переказні депозити в національній валюті 146,12 16,07
Переказні депозити в іноземній валюті 52,38 5,76
Інші депозити 470,04 51,71
Цінні папери, крім акцій 2,76 0,30
Всього 909,08 100,00

У структурі грошової маси значно переважають інші депозити та готівка, тоді як найменша частка належить цінним паперам, крім акцій.

 

Грошові агрегати, млн грн
М0 237,78
М1 237,98+146,12 = 383,90
М2 383,9+52,38+470,04 = 906,32
М3 906,32+2,76 = 909,08
Рівень монетизації, % (909,08/1454,93)*100 = 62,48

Рівень монетизації економіки зростає у 2013 році становить 62,48%, що є негативним, оскільки відображає зростання насиченості національної економіки грошима.

2. За даними про обсяги грошової маси та ВВП України за 2012-2013 роки визначити число оборотів, тривалість одного обороту грошової маси, індекс-дефлятор ВВП та грошовий мультиплікатор. Зробити висновки.

Таблиця 3

Обсяги ВВП та грошової маси в Україні протягом 2012-2013 років

Показник, млн. грн
ВВП в поточних цінах
ВВП в постійних цінах
Грошова маса в обігу (М3)
Грошова маса (М2)
Грошова база

Розв’язання:

Таблиця 3

Обсяги ВВП та грошової маси в Україні протягом 2012-2013 років

Показник
Число оборотів грошової маси 1411238/773199 = 1,825 1454931/909074=1,600
Тривалість 1 обороту, дні 360/1,825 = 197,26 360/1,600=225
Дефлятор ВВП, % (1411238/1304064)*100 = 108,22 (1454931/1410609)*100= 103,14
Мультиплікатор 773126/255283= 3,029 906316/307218=2,95

За 2012 рік грошова маса здійснила 1,83 об, тоді як за 2013 рік – 1,6 об. Відповідно тривалість обороту становила 197,26 днів та 225 днів. ВВП у 2012 році за рахунок зростання цін зріс на 8,22%, у 2012 році – на 3,14%. У 2012 році із зміною обов’язкових банківських резервів грошова маса змінювалась у 3,03 рази, а у 2013 році – у 2,95 рази, що свідчить про зростання ефективності грошово-кредитної політики НБУ.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.