Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 5. Статистика зовнішньоекономічної діяльності.

ЗЕД як об’єкт статистичного вивчення.

Основні показники платіжного балансу.

Статистичне вивчення зовнішньоторговельного обороту країни.

 

  1. ЗЕД як об’єкт статистичного вивчення.

Зовнішньоекономічна діяльність ви­значається як сфера економічної діяльності підприємств, фірм, компаній і країни, пов'язаних із зовнішньою торгівлею, іноземни­ми кредитами й інвестиціями, здійсненням спільних проектів з ін­шими країнами.

Відповідно до закону України про ЗЕД розрізняють такі види зовнішньоекономічної діяльності:

ü експорт та імпорт товарів, послуг, робіт, прав;

ü міжнародні фінансові операції та операції з цінними папе­рами;

ü кредитні та розрахункові операції;

ü товарообмінні (бартерні) операції;

ü орендні, зокрема лізингові, операції;

ü операції з придбання й обміну валюти тощо.

Статистичний облік зовнішньоторговельних операцій полягає у спостереженні за рухом товарних потоків через державний кор­дон. Залежно від напряму руху товарів виокремлюють два об'єк­ти статистичного спостереження:

Þ статистика експорту — спостереження за товарами, що ви­возяться з країни;

Þ статистика імпорту — спостереження за товарами, що над­ходять до країни.

2. Основні показники платіжного балансу.

 

Платіжний баланс— це статистичний звіт про еко­номічний розвиток держави та її фінансовий стан. Він відображає зовнішньоекономічні відносини однієї країни з іншими країнами за певний період, а саме: розвиток зовнішньої торгівлі, залучення іноземних інвестицій, інвестиції за кордон, своєчасність пога­шення зовнішнього боргу, зміну резервів Національного банку.Складовими платіжного балансу є рахунок поточних операцій і баланс руху капіталів.

Þ Рахунок поточних операцій(зовнішньоторговельний баланс за товарами і послугами) — це різниця між фактичними надхо­дженнями доходів у країну й витратами з експортно-імпортних операцій (без вартості товарів, проданих у кредит). Іншою складовою зовнішньоторговельного балансу є баланс за «невидимими операціями» — це різниця між доходами від експорту послуг і витратами на їх імпорт.

Þ Рахунки операцій з капіталом і фінансовими активами й зобо­в'язаннями пов'язані з інвестиційною діяльністю. Баланс руху капіталів— це різниця між увезенням і вивезенням приватних і державних капіталів (інвестицій), одержанням і наданням міжна­родних позик і кредитів. Рух капіталу й міжнародний кредит ха­рактеризують об'єктивну тенденцію перерозподілу капіталів між країнами, задоволення потреб у цьому факторі виробництва через світовий ринок. Вивезення капіталу здійснюється у формі держав­них позик, кредитів міжнародних фінансових організацій. Основ­не призначення балансу руху капіталів — виявити можливості покриття дефіциту балансу поточних операцій. Позитивне сальдо балансу руху капіталів спостерігається у країн-інвесторів, від'єм­не — у країн-боржників.

Þ При одержанні кредитів у країни виникають боргові зо­бов'язанняперед іншими країнами (кредиторами), а якщо країна надає кредити — боргові вимогидо інших країн. Боргові вимоги, включені в баланс, показують, на яку суму країна надала кредит і зробила інвестиції за кордон. Боргові зобов'язання характеризу­ють суму кредитів чи інвестицій, отриманих країною.

Þ Звітний баланс,складений за певний період, характеризує ди­наміку заборгованості та вимог країни до інших держав. Розрахун­ковий балансна певну дату показує співвідношення грошових ви­мог і зобов'язань країни незалежно від того, коли вони виникли.

Активи й зобов'язання в платіжному балансі класифікують за функціональним призначенням: прямі інвестиції, портфельні ін­вестиції (акції, цінні папери, облігації тощо), інші інвестиції (кредити, готівка, депозити) та резерви.

Для усунення платіжних дисбалансів у зовнішньоекономічно­му секторі використовують резервні активи.Складовими резер­вів є ліквідні іноземні активи та монетарне золото, які належать або контролюються органами грошово-кредитного регулювання. Скорочення резервів у платіжному балансі відображається зна­ком «+», зростання — знаком «—».

Платіжний баланс буває активним (додатним), коли надхо­дження в країну перевищують її платежі, і пасивним (від'єм­ним), коли платежі перевищують надходження. За пасивного платіжного балансу зростає зовнішній борг країни, падає курс її національної валюти, виснажуються валютні та золоті запа­си. Тому врівноваженість платіжного балансу — основа стало­сті валютно-фінансового стану країни.

Рівень державного зовнішнього боргу (К) визначається від­ношенням суми державного зовнішнього боргу (ЗБ) до ВВП. Застосовується також інший метод його визначення — відно­шенням суми державного зовнішнього боргу до експорту країни. За рівнем цього показника країни поділяють на три групи: з високим, помірним і низьким рівнем зовнішнього бо­ргу:

Групи країн Рівень боргу, %
До експорту До ВВП
Країни з високим рівнем боргу Понад 200 Понад 80
Країни з помірним рівнем боргу 60-200 60-80
Країни з низьким рівнем боргу Менше 60 Менше 60

 

 

Виплата зовнішнього боргу та процентів за ним становить су­му щорічного обслуговування зовнішнього боргу. Норма обслу­говування зовнішнього боргу (N)— це відношення суми виплат зовнішнього боргу (С) до суми валютних надходжень (VP): N = С / VP (або до експорту країни). Норма обслуговування зов­нішнього боргу розраховується за відповідний рік, і вважається, що вона не повинна перевищувати 25 %.

Приклад

У Таблиці 1 необхідно заповнити пропущені рядки:

Таблиця 1

Платіжний баланс України за 2012 рік

Стаття Значення, млн. дол. США
РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Баланс товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
Баланс товарів
Експорт товарів
Імпорт товарів
Баланс послуг
Експорт послуг
Імпорт послуг
Доходи (сальдо) -2969
Поточні трансферти (сальдо)
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Рахунок операцій з капіталом
Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Інші інвестиції
БАЛАНС

Розв’язання:

Таблиця 1

Платіжний баланс України за 2012 рік

Стаття Значення, млн. дол. США
РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ -14348-2969+2910= -14407
Баланс товарів та послуг 89443-103791= -14348
Експорт товарів та послуг 69755+19688=89443
Імпорт товарів та послуг 90238+13553=103791
Баланс товарів 69755-90238= -20483
Експорт товарів
Імпорт товарів
Баланс послуг 19688-13553=6135
Експорт послуг
Імпорт послуг
Доходи (сальдо) -2969
Поточні трансферти (сальдо)
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 39+10194=10233
Рахунок операцій з капіталом
Фінансовий рахунок 7045+386+2763=10194
Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Інші інвестиції
БАЛАНС -14407+10233= -4174

Приклад

1. У 2014 році загальний державний борг країни становив 69,81 млрд дол США, з них 55,6% - зовнішні зобов’язання. Оцініть рівень зовнішнього боргу України відносно експорту та ВВП, а також норму обслуговування, якщо експорт становить 68,485 млрд дол США, ВВП – 132,528 млрд дол. США, а витрати на обслуговування зовнішнього боргу – 4,44 млрд дол США.

Розв’язання:

§ Зовнішній державний борг = 69,81*0,556 = 38,814 млрд $

§ Рівень зовнішнього державного боргу відносно ВВП = (38,814/132,528)*100% = 29,29%

Україна має низький рівень зовнішнього боргу щодо ВВП (до 60%)

§ Рівень зовнішнього державного боргу відносно експорту = (38,814/68,485)*100% = 56,68%

Рівень зовнішнього боргу щодо експорту теж є незначним (до 60%)

§ Норма обслуговування державного зовнішнього боргу = (4,44/68,485)*100% = 6,48%

Норма обслуговування державного зовнішнього боргу не перевищує граничного значення у 25%, а отже є незначною.

 

3. Статистичне вивчення зовнішньоторговельного обороту країни.

 

Сутністю зовнішньої торгівлі є економічний обмін із закордонними країнами, вивезення товарів та послуг із країни (експорт) та їх увезення у країну (імпорт). Зовнішня торгівля ак­тивно впливає на економіку країни.

У зовнішньоторговельних операціях обліковуються окремо товари, послуги, кредити. Оборот зовнішньої торгівлі окремої країни та оборот світової торгівлі визначаються за календарний період в натуральному і вартісному виразі у національній валюті та в доларах США.

У практиці міжнародної торгівлі використовуються групуван­нязовнішньоекономічних операцій між країнами-контрагентами:

ü за видами операцій — купівля-продаж товарів, торгівля по­слугами, надання кредитів;

ü групами товарів (машини, устаткування, мінеральні продук­ти тощо) і видами послуг (транспортні, туристичні, послуги зв'язку, будівельні, страхові, фінансові і т. ін.);

ü ступенем технологічного оброблення товару — сировина, напівфабрикати, готові вироби;

ü видами товарообмінних операцій — комерційні операції, бартер, операції з давальницькою сировиною.

Групування слугують основою аналізу структури експорту (імпорту) і структурних зрушень. На основі розподілу експорту за видами операцій, групами товарів і видами послуг визначають найвагоміші експортні товари (послуги), для імпорту — товари критичного імпорту. Для характеристики виробничо-технологічного потенціалу країни особливо важливе значення має структу­ра за ступенем технологічного оброблення товарів, зокрема:

ü частка сировини в загальному обсязі експорту;

ü частка готових виробів у загальному обсязі імпорту;

ü співвідношення експорту (імпорту) промислових виробів і продукції агропромислового комплексу.

Структура обороту зовнішньої торгівлі досліджується ста­тистикою у двох напрямах:

ü з погляду географічного розподілу імпорту й експорту, тоб­то визначення частки експорту (імпорту) окремої країни (групи країн) у загальному експорті (імпорті) своєї країни;

ü з погляду їхньої товарної структури (частка окремих товар­них груп в експорті (імпорті).

Приклад

2. За даними Таблиці 2 визначити показники рівня розвитку і збалансованості зовнішньої торгівлі України за 2014 рік:

Таблиця 2

Обсяги ВВП, експорту та імпорту товарів та послуг в Україні за 2014 рік

Показник, млн. дол. США Значення, млн. дол. США
ВВП
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг

Розв’язання:

§ Зовнішньоторговельний оборот = Е+І = 68485+73768 = 142253 млн. $

§ Сальдо зовнішньої торгівлі = Е-І = 68485-73768 = -5283 млн. $

§ Коефіцієнт покриття імпорту експортом = = (68485/73768)*100 = 92,84%

§ Експортна квота = = (68485/132528)*100% = 51,68%

§ Імпортна квота = = (73768/132528)*100% = 55,66%

§ Зовнішньоторговельна квота = = (142253/132528)*100% = 107,34%

Висновки. Сальдо руху товарів та послуг у 2014 році є від’ємним, що вказує на перевищення імпортом експорту. Коефіцієнт покриття вказує на незбалансованість зовнішньої торгівлі. У 2014 році, 7,16% імпорту не покривається експортними надходженнями. Значення експортної квоти є більшими від 35%, що свідчить про значну відкритість економіки України. Імпортна квота або коефіцієнт імпортної залежності значно перевищує безпечну для економіки межу у 15% Зовнішньоторговельний оборот перевищує ВВП на 7,34%.

В цілому показники зовнішньоекономічної діяльності країни свідчать про значну відкритість економіки та занадто небезпечне зростання її залежності від імпорту та неможливість покриття витрат на нього за допомогою експортних надходжень.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.