Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ІV. Програмна тематика курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

ТА МАРКЕТИНГУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної та індивідуальної робіт з дисципліни

"МАРКЕТИНГ"

для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання

Напряму підготовки 6.030 503

Міжнародна економіка”

«Міжнародний туризм»

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри економіки та маркетингу
Протокол № ___ від __________
Зав. кафедри ________________
д.е.н., проф. Васильчак С.В.

 

 

ЛЬВІВ-2015

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "Маркетинг"

 

Навчальними планами заочної форми навчання напряму підготовки ”Міжнародна економіка”, «Міжнародний туризм» передбачено виконання письмової контрольної роботи з курсу „Маркетинг”.

Маркетинг – це постійний і систематичний аналіз потреб ринку, що сприяє розробці ефективних товарів чи послуг з особливими властивостями, призначених для конкретних груп покупців. Для того, щоб покращити економічну ситуацію, наситити ринок необхідними товарами й послугами потрібно боротися за споживача, постійно оновлюючи продукцію, що випускається, розширюючи коло пропонованих послуг, а також підвищуючи їх якість. Саме слідуючи цим правилам можна забезпечити ефективну і „безперебійну” роботу підприємства в сучасних ринкових умовах. Освоївши цей курс, студенти отримають теоретичні знання з усіх аспектів маркетингу і практичні навики в плануванні та організації маркетингових заходів.

Контрольна робота є важливою формою самостійного вивчення науки про маркетинг і виступає, з одного боку, засобом набуття та поглиблення знань студента з даної дисципліни, а з іншого – формою самоконтролю і контролю навчання студентів з боку кафедри економіки та маркетингу.Виконання контрольної роботи має на меті поглиблене вивчення студентами основних аспектів здійснення маркетингової діяльності, зокрема, принципів та правил маркетингової діяльності на підприємствах, основних засад маркетингових досліджень ринку, механізму функціонування ринку, сутності його сегментації, стратегій конкуренції та тактики боротьби з ними, товарної політики підприємства, політики ціноутворення, процесу організації комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві, організації і контролю маркетингового обслуговування підприємства.

Виконання контрольної роботи у міжсесійний період забезпечує студентам-заочникам систематичне вивчення курсу на основі опрацювання рекомендованих підручників і навчальних посібників, самостійного пошуку необхідних літературних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, самостійного дослідження та письмового виконання теоретичних питань. Це допоможе майбутнім фахівцям у виробленні вміння творчого застосування своїх знань в практичній діяльності, в досягненні високої професійної майстерності з тим, щоб впевнено, економічно грамотно працювати у різних компаніях, підприємствах, структурах внутрішнього чи міжнародного бізнесу.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

«Міжнародний туризм»

Тема Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усьо-го Аудиторних у тому числі с.р усього Аудиторних у тому числі с.р.
л п лаб с л п лаб с
Тема 1. Маркетинг – сучасна філософія управління. - - - - -
Тема 2. Організація маркетингового дослідження. - - - - -
Тема 3. Маркетингова сегментація ринку. - - - - -
Тема 4. Сегментація туристичного ринку. - - - - - - -
Тема 5. Поведінка споживачів на ринку - - - - - - -
Тема 6. Товар як елемент маркетингу. - - - - -
Тема 7. Управління послугами. - - - - -
ВСЬОГО за VI семестр - - -

 


ІІІ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 

«МАРКЕТИНГ»

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 „Економіка і підприємництво”

 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030 503 „міжнародна економіка”

 

„МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ”

 

(заочної форми навчання)

Поточна успішність (10 балів)

Т 1 Т2 Т3 Т6 Т7 ∑ Балів
бали бали бали бали бали

 

Самостійна робота–форма організації навчального процесу, яка передбачає виконання завдань здобувачем вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Індивідуальна робота- форма організації навчального процесу, яка забезпечує реалізацію творчих можливостей здобувача вищої освіти через індивідуально спрямований розвиток його здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Наукова робота– виконане під керівництвом викладача наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки.

Домашня контрольна робота– індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання здобувачем вищої освіти певної аналітичної і практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Залік –форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань, самостійної, наукової роботи. Залікова робота проводиться у письмовій формі на останньому занятті.


ІV. Програмна тематика курсу

VI СЕМЕСТР


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.