Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 15: Аутсорсинг як форма досягнення конкурентних переваг підприємства

Суть, мета і завдання аутсорсингу.

Види та загальні схеми аутсорсингу. ІТ-аутсорсинг. Фінансовий аутсорсинг. Аутсорсинг трудових ресурсів. Маркетинговий аутсорсинг. Аутсорсинг логістики. Аутсорсинг документообігу.

Переваги та недоліки маркетингового аутсорсингу на стратегічному і тактичному рівнях.

Оцінка ефективності аутсорсингу. Ситуації найефективнішого використання аутсорсингу.

Розвиток аутсорсингу у світі та в Україні *.

Аутсорсинг в логістиці *.

 

Тема 16: Комп’ютерні прикладні програми в маркетингу і туризмі

Значення комп’ютерних прикладних програм в практичній діяльності підприємства.

Пакети прикладних програм „Парус-Менеджмент і Маркетинг”, „Парус-Туристичне Агенство”.

 

„Парус-Менеджмент і Маркетинг”. Підготовка системи до роботи заповнення словників *.

Розділ „Маркетинг і збут”. Введення інформації, розсилка інформації. Розділ „Журнал доставки”. Розділ „Журнал обліку звернень”. Розділ „Маркетингові заходи”. Розділ „Маркетингові дослідження”. Розділ „Журнал обліку рекламацій”.

 

„Парус-Туристичне Агенство”. Підготовка системи «Парус» до роботи. Створення бази даних для роботи в системі *. Довідкова система, заповнення словників. Робота з модулем: реєстрація дисконтних карток, реєстрація заявок, підготовка документів, реєстрація готелів, реєстрація квитків.

 

 

V. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи відповідає порядковому номеру студента в навчальному журналі.

VІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з маркетингу виконується згідно з планом-графіком навчання студента-заочника. Він подається в деканат у визначений термін.VIІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується українською мовою. В контрольній роботі студент повинен розкрити поставлене питання, показати змістовні знання з даної проблеми, дати відповідь на тестові питання.

Обсяг контрольної роботи 18-24 сторінки учнівського зошита. Обов’язковим є формування самостійних творчих узагальнень та висновків, що витікають із змісту висвітлюваного питання.

При використанні цитат необхідно давати посилання на їх джерела.

В кінці роботи наводиться список вивченої та використаної відповідної літератури.

При виконанні контрольної роботи необхідно підібрати відповідно до питань належну літературу. Як правило студент використовує близько 10 літературних джерел, це нормативна база, підручники, монографії, брошури, періодичні видання, статистичні довідники, мережа Internet. Для їх підбору необхідно скористатися систематичними та предметними каталогами у бібліотеці інституту та інших бібліотеках.

При підготовці до написання роботи треба перш за все ретельно ознайомитись з програмою курсу "Маркетинг" та вивчити відповідні розділи навчальних підручників та посібників.

Якість контрольної роботи оцінюється, перш за все, по тому, наскільки студентом самостійно, правильно і глибоко розглянуті та всебічно висвітлені основні питання теми. Текст роботи повинен бути грамотно написаний, добре відредагований і лаконічно викладений. Текст треба висловлювати від себе, своїми словами. Для підтвердження висловів, запозичених у інших авторів, можуть наводитися цитати з використаних літературних джерел, вони повинні мати відповідне наукове оформлення (посилання на джерела).

За результатами виконання контрольної роботи студент повинен вміти:

– коротко викласти зміст основних положень роботи;

– відповісти на питання згідно з темою роботи;

– виявити знання літературних джерел.

Роботи, які не відповідають належним вимогам, не зараховуються і повертаються студенту на доробку.


VІІІ. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

1. Суть, значення та функції маркетингу.

2. Маркетингові дослідження туристичного ринку

3. Що є основним у визначеннісуті маркетингу?

а) збут товарів;

б) зниження витрат виробництва;

в) задоволення потреб споживачів.

4. Обсяг туристичних послуг, що реалізуються на ринку протягом певного часу – це:

а) місткість ринку;

б) частка ринку;

в) сегмент ринку.

ВАРІАНТ 2

1. Концепції маркетингового розвитку.

2. Сегментація туристичного ринку за віком споживачів.

3. Яка із перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

а) товарна орієнтація;

б) збутова орієнтація;

в) орієнтація на споживача, суспільство в цілому.

4. Якщо частка фірми знаходиться на рівні чи перевищує середню частку ринку 2-3х найбільших конкурентів – то у неї:

а) велика частка ринку;

б) середня частка ринку;

в) мала частка ринку.

ВАРІАНТ 3

1. Основні поняття маркетингу.

2. Сегментація туристичного ринку за рівнем доходів та рівнем освіти.

3. Об'єктами маркетингу є:

а) товари і послуги;

б) фірми, люди, ідеї;

в) усі перераховані елементи.

4. Предмети антикваріату, колекційні предмети належать до:

а) товарів відсутнього попиту;

б) товарів особливого попиту;

в) товарів попереднього вибору

ВАРІАНТ 4

1. Основні види маркетингу.

2. Сегментація туристичного ринку за спонукальними мотивами.

3. До якого виду товарів відносяться газети, журнали?

а) товар з підкріпленням;

б) товар пасивного попиту;

в) товар імпульсиного попиту

4. До основних характеристик послуг відносять:

а) непостійність якості; нездатність до зберігання;

б) невідчутність; невіддільність від постачальника;

в) вірні відповіді а) та б)


ВАРІАНТ 5

1. Сегментація туристичного ринку на основі комбінації ознак (класифікація Гана).

2. Характеристика та класифікація послуг. Комплекс „4 Не”.

3. Яка із концепцій маркетингу за основний об’єкт уваги бере витрати виробництва?

а) концепція вдосконалення товару;

б) концепція маркетингу;

в) концепція вдосконалення виробництва

4. Оберіть послугу, в якій витрати „на її запас” будуть найбільшими:

а) суднова компанія (морські перевезення);

б) міні-готель;

в) перукарня

ВАРІАНТ 6

1. Макро- та мікросередовище маркетингу.

2. Особливості поведінки споживачів на ринку послуг.

3. Яка із концепцій маркетингу за основний об’єкт уваги бере потреби споживачів?

а) концепція вдосконалення товару;

б) концепція маркетингу;

в) концепція вдосконалення виробництва

4. Оберіть послугу, в якій витрати „на її запас” будуть найменшими:

а) суднова компанія (морські перевезення);

б) міні-готель;

в) перукарня

ВАРІАНТ 7

1. Поняття маркетингової інформаційної системи.

2. Управління маркетингом послуг.

3. Яка із концепцій маркетингу за основний об’єкт уваги бере стимулювання збуту товарів?

а) концепція вдосконалення товару;

б) концепція маркетингу;

в) концепція інтенсифікації комерційних зусиль

4. Оберіть продукт, у якому основне місце займає матеріальна складова:

а) спортивний одяг, придбаний у фірмовому магазині;

б) шевські послуги (пошиття взуття на індивідуальне замовлення);

в) відвідання дельфінарію

 

ВАРІАНТ 8

1. Суть і завдання маркетингового дослідження.

2. Структура туристичного продукту та методи його продажу.

3. Необхідність у їжі, одязі, сні належить до:

а) соціальних нестатків;

б) особистісних нестатків;

в) фізіологічних нестатків

4. Оберіть продукт, у якому основне місце займає нематеріальна складова:

а) спортивний одяг, придбаний у фірмовому магазині;

б) шевські послуги (пошиття взуття на індивідуальне замовлення);

в) відвідання дельфінарію

 

 

ВАРІАНТ 9

1. Процес організації маркетингового дослідження.

2. Оцінка ринкових можливостей підприємства.

3. Необхідність у взаєморозумінні, увазі, підтримці належить до:

а) соціальних нестатків;

б) особистісних нестатків;

в) фізіологічних нестатків

4. Оберіть продукт, який можна назвати комплексним:

а) спортивний одяг, придбаний у фірмовому магазині;

б) шевські послуги (пошиття взуття на індивідуальне замовлення);

в) відвідання дельфінарію

 

ВАРІАНТ 10

1. Вторинна і первинна маркетингова інформація. Переваги і недоліки.

2. Поведінка споживача на ринку товарів широкого вжитку: процес прийняття рішення про купівлю.

3. Необхідність у отриманні знань, самореалізації належить до:

а) соціальних нестатків;

б) особистісних нестатків;

в) фізіологічних нестатків

4. Зі скількох рівнів складається комплексний товар?

а) двох;

б) трьох;

в) чотирьох

 

ВАРІАНТ 11

1. Методи збору первинної інформації.

2. Класифікація чинників, що впливають на процес прийняття рішення споживачем.

3. Виберіть фактори, які належать до мікросередовища маркетингу:

а) конкуренти; б) демографічні чинники; в) споживачі; г) постачальники; д) природні чинники е) економічні чинники

4. Перший рівень комплексного товару становить:

а) супутній товар;

б) додатковий товар;

в) основний товар

 

ВАРІАНТ 12

1. Інструменти збору первинної інформації. Анкетування.

2. Психологічні чинники та їх вплив на процес прийняття рішення про купівлю товару чи послуги споживачем.

3. Виберіть фактори, які належать до макросередовища маркетингу:

а) конкуренти; б) демографічні чинники; в) споживачі; г) постачальники; д) природні чинники е) економічні чинники

4. Другий рівень комплексного товару становить:

а) супутній товар;

б) додатковий товар;

в) основний товар

 

ВАРІАНТ 13

1. Товар, його суть і класифікація.

2. Соціокультурні чинники та їх вплив на процес прийняття рішення про купівлю товару чи послуги споживачем.

3. Метод збору первинної інформації, який відповідає пошуковій цілі маркетингового дослідження:

а) спостереження;

б) опитування;

в) експеримент

4. Третій рівень комплексного товару становить:

а) супутній товар;

б) додатковий товар;

в) основний товар

ВАРІАНТ 14

1. Поняття життєвого циклу товару. Етапи ЖЦТ.

2. Ситуаційні чинники та їх вплив на процес прийняття рішення про купівлю товару чи послуги споживачем.

3. Метод збору первинної інформації, який відповідає описовій цілі маркетингового дослідження:

а) спостереження;

б) опитування;

в) експеримент

4. Який із видів товарів споживач оцінює і купує керуючись своїми відчуттями при їх придбанні?

а) купівля одягу, автомобіля;

б) відвідання ресторану, туристичні подорожі;

в) користування послугами хімчистки, навчання

ВАРІАНТ 15

1. Стратегія розробки нових товарів.

2. Поведінка споживача на ринках організацій.

3. Сегментування ринків проводиться спочатку за:

а) демографічним принципом;

б) географічним принципом;

в) поведінковим принципом

4. Який із видів товарів споживач оцінює і купує спираючись на попередній досвід?

а) купівля одягу, автомобіля;

б) відвідання ресторану, туристичні подорожі;

в) користування послугами хімчистки, навчання

 

ВАРІАНТ 16

1. Асортимент і номенклатура товарів.

2. Суть, значення та функції маркетингу.

3. Вид маркетингової стратегії, коли фірма пропонує на весь ринок однорідний товар і використовує для нього один комплекс маркетингу:

а) диференційований маркетинг;

б) концентрований маркетинг;

в) недиференційований маркетинг

4. Який із видів товарів споживач оцінює і купує спираючись більше на довіру постачальнику (виробнику)?

а) купівля одягу, автомобіля;

б) відвідання ресторану, туристичні подорожі;

в) користування послугами хімчистки, навчання.

ВАРІАНТ 17

1. Ринкова атрибутика товарів: товарна марка та упаковка.

2. Концепції маркетингового розвитку.

3. Вид маркетингової стратегії, коли фірма пропонує на різних сегментах ринку різні (або модифіковані) товари і використовує для їх просування окремі комплекси маркетингу:

а) диференційований маркетинг;

б) концентрований маркетинг;

в) недиференційований маркетинг

4. В стратегії підтримання рівня задоволення і вірності клієнта компанії першим кроком є:

а) навчання персоналу, підвищення його кваліфікації;

б) виявлення незадоволеного клієнта та причини його незадоволення;

в) толерантне залагодження конфлікту персоналом компанії.

 

ВАРІАНТ 18

1. Суть, значення та принципи маркетингової сегментації ринку.

2. Основні поняття маркетингу.

3. Вид маркетингової стратегії, коли фірма зосереджує свої зусилля на одному сегменті ринку і прагне максимально задовольнити потреби його споживачів:

а) диференційований маркетинг;

б) концентрований маркетинг;

в) недиференційований маркетинг

4. В стратегії підтримання рівня задоволення і вірності клієнта компанії другим кроком є:

а) навчання персоналу, підвищення його кваліфікації;

б) виявлення незадоволеного клієнта та причини його незадоволення;

в) толерантне залагодження конфлікту персоналом компанії.

 

ВАРІАНТ 19

1. Вибір цільових ринків. Маркетингова стратегія охоплення ринку.

2. Основні види маркетингу.

3. Ринок, на якому існує велика кількість продавців однакового товару, використовується недиференційований маркетинг:

а) фрагментарний;

б) товарний;

в) сегментований

4. В стратегії підтримання рівня задоволення і вірності клієнта компанії третім кроком є:

а) навчання персоналу, підвищення його кваліфікації;

б) виявлення незадоволеного клієнта та причини його незадоволення;

в) толерантне залагодження конфлікту персоналом компанії.

 

ВАРІАНТ 20

1. Типи конкурентних ситуацій на ринку.

2. Процес розробки нових товарів.

3. Ринок, на якому діє мало продавців, що пропонують однаковий товар, але використовують різні маркетингові стратегії:

а) фрагментарний;

б) товарний;

в) сегментований

4. В стратегії підтримання рівня задоволення і вірності клієнта компанії четвертим кроком є:

а) навчання персоналу, підвищення його кваліфікації;

б) використання скарг клієнтів для зміни стратегії компанії, покращення якості її послуг;

в) толерантне залагодження конфлікту персоналом компанії.

 

ВАРІАНТ 21

1. Макро- та мікросередовище маркетингу.

2. Сутність та основні форми франчайзингу.

3. Ринок, на якому діє мало продавців, що пропонують унікальний товар і використовують концентровану маркетингову стратегію:

а) фрагментарний;

б) товарний;

в) сегментований

4. Який із елементів комплексу „4Р” справляє найбільший вплив на попит на послугу?

а) товар;

б) ціна;

в) канал розподілу;

г) комунікації (система просування)

 

ВАРІАНТ 22

1. Маркетингові стратегії встановлення ціни на новий товар.

2. Сутність та види бенчмаркінгу.

3. Дії з розробки пропозиції компанії та її іміджу, спрямовані на те, щоб вона посіла окреме сприятливе місце у свідомості цільової групи споживачів:

а) позиціонування товару;

б) вибір цільового ринку;

а) сегментування ринку

4. Назвіть всі складові туристичного продукту:

а) тур;

б) тур, додаткові туристично-екскурсійні послуги;

в) тур, додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари;

г) тур, послуги розміщення, додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари

 

ВАРІАНТ 23

1. Принципи та правила розробки анкети як основного інструменту для проведення маркетингових досліджень.

2. Особливості та класифікація послуг.

3. Поділ ринку на індивідуумів характерний для:

а) підприємств, що виробляють товари широкого вжитку;

б) підприємств, що надають послуги;

в) підприємств, що виробляють товари промислового призначення.

4. До структури турпакету входять:

а) туристичний центр; послуги розміщення; транспорт;

б) туристичний центр; послуги розміщення; транспорт; трансфер;

в) послуги розміщення; транспорт; трансфер

 

ВАРІАНТ 24

1. Товар, його суть і класифікація.

2. Методи збору первинної інформації.

3. Меблі, одяг, побутову техніку можна віднести до товарів:

а) імпульсивної покупки;

б) попереднього вибору;

в) для екстрених випадків.

4. До структури туру входять:

а) туристичний центр; послуги розміщення; транспорт; трансфер; комплекс послуг на маршруті;

б) турпакет; комплекс послуг на маршруті;

в) обидві відповіді вірні

 

ВАРІАНТ 25

1. Значення брендингу у туристичній індустрії.

2. Суть та умови маркетингової сегментації ринку. Сегментація туристичного ринку за віком споживачів.

3. Зі скількох етапів складається життєвий цикл товару:

а) трьох;

б) п’ятьох;

в) шести

4. Оберіть послугу, в якій витрати „на її запас” будуть найбільшими:

а) авіакомпанія;

б) міні-готель;

в) перукарня

 

ВАРІАНТ 26

1. Концепції маркетингового розвитку.

2. Типи конкурентних ситуацій на ринку.

3. Етап життєвого циклу товару, на якому з’являються перші прихильники товару, народжується попит на нього, конкуренти шукають резерви для виготовлення аналогу:

а) розробка товару;

б) зростання;

в) виведення на ринок

4. Оберіть послугу, в якій витрати „на її запас” будуть найменшими:

а) авіакомпанія;

б) середнього розміру готель;

в) перукарня

 

ВАРІАНТ 27

  1. Процес організації маркетингового дослідження.
  2. Способи управління попитом на туристичну послугу.
  3. Етап життєвого циклу товару, на якому товар користується попитом у споживачів, конкуренти виготовили перші його аналоги:

а) розробка товару;

б) зростання;

в) виведення на ринок

  1. Першим етапом цільового маркетингу є:

а) позиціонування товару на ринку;

б) сегментація ринку;

в) вибір цільових ринків

 

ВАРІАНТ 28

1. Поняття життєвого циклу товару. Етапи ЖЦТ.

2. Особливості поведінки споживачів на ринку послуг.

3. Етап життєвого циклу товару, на якому товаром потроху перестають цікавитися, немає черги на його придбання, конкуренти виготовили кращі за якістю чи дешевші товари-аналоги:

а) розробка товару;

б) зростання;

в) спад

4. Другим етапом цільового маркетингу є:

а) позиціонування товару на ринку;

б) сегментація ринку;

в) вибір цільових ринків

ВАРІАНТ 29

1. Ринкова атрибутика товарів: товарна марка та упаковка.

2. Позиціювання товару чи послуги на ринку.

3. Рівень товару, в основі якого лежить основна вигода або послуга від нього

а) товар з підкріпленням;

б) товар у реальному виконанні;

в) товар згідно із задумом.

4. Останнім етапом цільового маркетингу є:

а) позиціонування товару на ринку;

б) сегментація ринку;

в) вибір цільових ринків

 

ВАРІАНТ 30

1. Вибір цільових ринків. Маркетингова стратегія охоплення ринку.

2. Сутність, види та загальні схеми аутсорсингу.

3. Рівень товару, який застосовується на ринку в моменти жорсткої конкуренції, щоб продовжити його ЖЦ:

а) товар з підкріпленням;

б) товар у реальному виконанні;

в) товар згідно із задумом.

4. Як обчислити ринкову частку фірми?

а) діленням обсягу збуту фірми на місткість ринку;

б) діленням місткості ринку на обсяг збуту фірми;

в) множенням місткості ринку на обсяг буту фірми

 


ІХ. Індивідуальні завдання

Проведіть маркетингове дослідження на основі збору вторинних даних та проведення опитування (для чого складіть анкету) і оцініть ринок існуючих та потенційних споживачів певного товару (послуги) (номер завдання відповідає індивідуальному шифру студента):

1. Мобільні телефони;

2. Зубні пасти;

3. Чіпси;

4. Соки;

5. Морозиво;

6. Холодильники;

7. Фотоапарати;

8. Пральні машини;

9. Ноутбуки/нетбуки;

10. Праски;

11. Шампуні;

12. Гелі для душу;

13. Шоколадні плитки;

14. Пиво;

15. Йогурти;

16. Кава;

17. Чай;

18. Жуйки;

19. Послуги певної турфірми (загалом);

20. Певний тур туроператора;

21. Готель у Львові.

22. Заклади відпочинку і розваг;

23. Ваш варіант товару / послуги.

Отримані результати представте у вигляді таблиці, графіків, діаграм. Зробіть відповідні висновки.


Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України „Про інформацію” від 20 листопада 1992 р.

2. Закон України „Про рекламу” від 3 липня 1996 р.

3. Закон України „Про телебачення і радіомовлення” від 2 червня 1995 р.

4. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.

5. Алешина И.В. Паблик рилейшнз в менеджменте и маркетинге. // Маркетинг. – 1996. – №3. – с. 108-111.

6. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Переклад з англ.: Уч. пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001.

7. Берет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. под. ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.

8. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

9. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка, 2008.

10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.

11. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994.

12. Эстерлинг С., Флоттман Э., Джериган М., Маршал С. Мерчандайзинг в розничной торговле / Пер. с англ. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

13. Р.Дудяк, В.Липчук. Маркетинг: теорія, методика, практика. Навч. посібник. – Л.: НВФ „Українські технології”, 2002.

14. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

15. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-ге вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.

16. Мерчандайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями / Аслан Веллхофф, Жан-Эмиль Масон и др. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2004.

17. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Вища шк.., 1994.

18. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002.

19. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001

20. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

21. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Монографія. – К.: ООО „Експерт”, 2001.

22. Ромат Е.В. Реклама. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002.


Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

 

 

Кафедра економіки та маркетингу

 

 

Контрольна робота

з предмету «Маркетинг»

Варіант №

 

Студент(ка) ­гр.­________

П.І.П.________________

_____________________

 

Львів 2015

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.