Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Види зовнішньоекономічної діяльності.

До видів зовнішньоекономічної діяльності належать:

1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

2. надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що не заборонені законами України;

3. надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

4. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

5. навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

6. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

7. кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

8. створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

9. створення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

10. спільна підприємницька діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;11. підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності;

12. аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

13. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

14. організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

15. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

16. орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

17. операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

18. роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

19. роботи іноземних фізичних осіб на контрактній сплатній основі з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

20. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

В Україні забороняється:

· експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, у відповідності із законами України;

· імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров’ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або

· призвести до руйнування навколишнього середовища;

· імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції

· експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

· Конкретний перелік товарів, які забороняються експортувати, імпортувати, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України

 

.4. Поняття інвестиційної діяльності. Основні форми здійснення іноземних інвестицій в Україні.

Інвестиційною діяльністю, за Законом України Про інвестиційну діяльність, є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Особливості режиму іноземного інвестування на території України визначає Закон України Про режим іноземного інвестування. За цим законом іноземні інвестори це суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме:

· юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

· фізичні особи іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

· іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

· інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України;

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

· іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

· валюти України при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

· будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;

· акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

· грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

· будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України

· авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

· прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

· інших цінностей відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

· часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

· створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

· придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири,

· приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші : об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та ..- майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та о, інших цінних паперів;

· придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та, використання природних ресурсів на території України;

· придбання інших майнових прав;

· господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;

· в інших формах, які не заборонені законами України,

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.