Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Українське культурно-національне відродження ранньомодерної доби

Зміст семінарських занять

З курсу “Історія української культури”

 

Модуль І. Давня, середньовічна і ранньомодерна культура

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.)

Теоретичні засади вивчення історії української культури

План

1. Теоретико-методологічні аспекти курсу.

2. Українська культура як історичний феномен: загальна характеристика.

3. Предмет і завдання курсу, його місце в системі навчальних дисциплін вишів України.

Рекомендована література

1. Гіптерс З. В. Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. – К. : Професіонал, 2006. – 327 с.

2. Духовна велич України [Текст] : наук.-публіц. зб. / Упоряд.: І. Новиченко, Т. Кондратенко, А. Негрієнко. - К. : Просвіта, 2004. - 248 с.

3. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

4. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

5. Історія культури [Текст] : навч. посіб. / О. А. Гаврюшенко; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2004. - 763 с.

6. Історія культури України [Текст] : навч. посібник / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. - 2-е вид., доп. - К. : МАУП, 2002. - 252 с.

7. Історія світової та української культури [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / В. Греченко, І. Чорний , В. Кушнирук. - К. : Літера ЛТД, 2002. - 464 с.

8. Історія світової та української культури [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко . - К. : Літера ЛТД, 2005. - 464 с.

9. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.10. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

11. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

12. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.

13. Костюк, І. Історія культури і українські школяри : чи є точки дотику? (До проблеми зовнішнього оцінювання знань з історії) / І. Костюк // Історія в школах України. – 2007. – №9/10. - С.16-19.

14. Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. : М. М. Заковича. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

15. Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Яртись, В. П. Мельник, М. В. Кашуба та ін.; за ред. А. Яртися, В. Мельника. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Л. : Світ, 2005. - 568 с.

16. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 12: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2003. – 94 с.

17. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 19: Культурологія / упоряд. : М. А. Собуцький (голова), Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 92 с.

18. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 5: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Стилос, 2000. – 135 с.

19. Наукові записки [Текст], Т.24. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" ; В.С. Брюховецький, М.А. Собуцький. - К. : Академія, 2004. - 91 с.

20. Світова та українська культура [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Абрамович ; С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - Л. : Світ, 2004. - 344 с.

21. Теорія та історія світової і вітчизняної культури [Текст] : курс лекцій / Бичко А. Д., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. - К. : Либідь, 1992. - 392 с.

22. Терно, С. Як знайти виважений спосіб викладання національної ідентичності та культурної різноманітності в шкільному курсі історії? / С. Терно // Історія в школах України. 2009. – №1/2. – С.4-8.

23. Українська культура: 120-річчю від дня народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) присвячується. [Текст] : науково- популярна література / Іван (Митрополит Іларіон) Огієнко; упоряд., авт. передмови і комент. М. С. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2002. - 343 с.

24. Українська культура: історія і сучасність [Текст] : навч. посібник для студентів ун-тів і пед. ін-тів / С.О. Черепанова, В.Г. Скотний, І.В. Бичко ; За ред. Черепанової С.О. - Л. : Світ, 1994. - 456 с.

25. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Шевнюк. - К. : Знання- Прес, 2002. - 277 с.

26. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.В. Кордон. - К. : Центр учбової літератури, 2002. - 507 с.

27. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.

28. Чечель, Н. До історії стилістичної парадигми української культури / Н. Чечель // Практична філософія. – 2002. – №2. - С.48-68.

 

Семінарське заняття № 2 (2 год.)

Давня та середньовічна культура на території України

План

1. Культурно-еволюційні процеси на території України в доісторичні часи.

2. Язичництво: питання його розквіту і занепаду в українській традиційній культурі.

3. Матеріальні й духовні цінності населення Київської Русі.

4. Культурне життя Русі-України в ХІІІ – першій половині ХVІ ст.

Рекомендована література

1. Власов, В. Історія української культури XVI ст. Матеріали до уроків / В. Власов // Історія в школах України. – 2008. – №10. - С.21-28

2. Довбня, В. Філософсько-освітня думка Чернігово-Сіверщини в епоху середньовічя / В. Довбня // Українознавство. – 2006. – №1. – С.102-106

3. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

4. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

5. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

6. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

7. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

8. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.

9. Киричок, О. Політика та мораль у письмовій спадщині давньої Русі (на матеріалі "Повчання" Володимира Мономаха) / О. Киричок, О. Ківшик // Філософські обрії. – 2007. – № 18. – С.51-60.

10. Колодюк, І. Куди веде коріння знахарства? / І. Колодюк // Київська старовина. – 2006. – №1. - С.46-55

11. Кулишева, О. Основні чинники виникнення й подальшої розбудови ідеалу православного виховання в Україні (X-XV ст.) / О. Кулишева // Історія в школах України. – 2007. – №9/10. - С.12-13

12. Лисенко, О. В. Роль православ'я у формуванні духовної культури українського народу / О. В. Лисенко // Практична філософія. – 2002. – №2. - С.91-97.

13. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 12: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2003. – 94 с.

14. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 19: Культурологія / упоряд. : М. А. Собуцький (голова), Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 92 с.

15. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 5: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Стилос, 2000. – 135 с.

16. Острась, Е. Звідки пішла назва "Україна"? / Е. Острась // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.56-63.

17. Палієнко, С. Трипільські міфи / С. Палієнко // Україна. – 2008. – №4. - С.44-45.

18. Печеранский, І. Образ людини в українській філософії епохи Відродження XV-XVI ст. / І. Печеранский // Українознавство. – 2006. – №1. – С.79-83

19. Сліпушко, О. Давньоруське любомудріє / О. Сліпушко // Філософська думка. – 2007. – №1. - С.144-152

20. Тихолаз, А. Г. До питання про присутність філософії Платона в культурі Київської Русі / А. Г. Тихолаз. - // Практична філософія. – 2002. – №2. - С.48-68

21. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.

22. Целік, Т. В. Місто Київської Русі як чинник формування особистісної свідомості / Т. В. Целік // Практична філософія. – 2002. – №2. - С.41-48.

 

Семінарське заняття № 3 (2 год.)

Українське культурно-національне відродження ранньомодерної доби

План

1. Культурно-національне відродження другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

2. Козацьке бароко як самобутнє культурне явище.

3. Українська культура середини – другої половини ХVІІІ ст. Г. Сковорода.

Рекомендована література

1. Власов, В. Історія української культури першої половини XVII ст. Матеріали до уроків / В. Власов // Історія в школах України. – 2009. – №1/2. – С.18-23.

2. Грогорій Сковорода. Інтерпретації : Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство : зб. наук. праць / відп. ред. В. Т. Поліщук, Ю. В. Тимошенко ; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧДУ ; Брама, 2003. – 194 с.

3. Денисенко, Володимир. Своє серце зверни до навчання. Нариси історії Переяславського колегіуму / В. Денисенко // Пам'ять століть. -2008. -№ 1-2. - С. 52-69.

4. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

5. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

6. Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам'ять [Текст]. - К. : Темпора, 2008.

7. Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968. – Т. 1, 2.

8. Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.

9. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

10. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

11. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

12. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

13. Історія української культури. – К., 1990.

14. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1954.

15. Історія української літератури: У 8 т. – Київ, 1967. – Т. 1.

16. Історія української музики: У 6 т. – Київ, 1989. – Т. 1.

17. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.

18. Стратій, Я. Києво-Могилянська академія та державно-правові концепції в Україні XVII-XVIII ст. / Я. Стратій // Практична філософія. – 2002. – №2. - С.166-179.

19. Українська культура другої половини XVII-XVIII століть [Текст]. – Том. 3. / ред. кол. тому В. А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2003. – 1245 с.

20. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.

21. Шибанов, Г. Інтелектуально-мистецьке оточення Григорія Сковороди на Слобожанщині у 60-х роках XVIII століття / Г. Шибанов // Київська старовина. – 2007. – №1. - С.151-159.

 

Модуль ІІ. Модерна та постмодерна культура

Семінарське заняття № 4 (2 год.)


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.