Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Українська культура кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.

План

1. Початок модерного культурно-національного відродження України.

2. Українські романтики кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

3. Феномен Т. Шевченка.

4. Структура української культури середини ХІХ ст.

Рекомендована література

1. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

2. Єфремов, С. О. Літературно-критичні статті [Текст] / С. О. Єфремов . - К. : Дніпро, 1993. - 349 с. - (Українська літературна думка).

3. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

4. Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968. – Т. 1, 2.

5. Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.

6. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

7. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

8. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

9. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

10. Історія української культури. – К., 1990.

11. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1954.

12. Історія української літератури: У 8 т. – Київ, 1967. – Т. 1.

13. Історія української музики: У 6 т. – Київ, 1989. – Т. 1.

14. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.15. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 12: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2003. – 94 с.

16. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 19: Культурологія / упоряд. : М. А. Собуцький (голова), Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 92 с.

17. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 5: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Стилос, 2000. – 135 с.

18. Опанасенко, С. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя / С. Опанасенко // Україна. – 2008. – №4. - С.90-93.

19. Українська культура другої половини XVII-XVIII століть [Текст]. – Том. 3. / ред. кол. тому В. А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2003. – 1245 с.

20. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.

 

Семінарське заняття № 5 (2 год.)

Українська культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

План

1. Історичні умови еволюції української культури в епоху модерності.

2. Видатні культурні діячі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

3. Характерні особливості української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Рекомендована література

1. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

2. Єфремов, С. О. Літературно-критичні статті [Текст] / С. О. Єфремов . - К. : Дніпро, 1993. - 349 с. - (Українська літературна думка).

3. Журбелюк, Г. Сторінки розвитку політико-правової культури України / Г. Журбелюк // Київська старовина. – 2007. – №1. - С.44-58

4. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

5. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

6. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

7. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

8. Історія української культури [Текст] : у 5 т. / гол. редкол. Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. - К. : [б. и.], 2005 - Т. 4 : Українська культура другої половини XIX століття, Кн. 2 / М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук та ін.; редкол. : Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін. . - К. : [б. и.], 2005. - 1293 с.

9. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.

10. Луцак, С. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / С. Луцак. // Філософська думка. – 2007. – №1. - С.153-156

11. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 12: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2003. – 94 с.

12. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 19: Культурологія / упоряд. : М. А. Собуцький (голова), Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 92 с.

13. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 5: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Стилос, 2000. – 135 с.

14. Меднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Знання, 2002. – 214 с.

15. Орлик, О. Журнальні видання України 1917-1920 років як джерело історії української преси / О. Орлик // Вісник Книжкової палати. – 2008. – №5. - С.34-37.

16. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.

 

Семінарське заняття № 6 (2год.)

Українська культура радянської доби

План

1. Українці в умовах становлення та розвитку радянської культури.

2. Національна складова культурної трансформації.

3. Культура в роки кризи радянської системи та політики “перебудови”.

4. Українське суспільство і проблема співіснування субкультур.

 

Рекомендована література

1. Білокінь, С. Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930-х роках [Текст] : публікація текстів / С. Білокінь // Пам'ять століть. - 2005. - №3-4. - С. 61-137.

2. Дроб’язко В. С. У єдиному руслі радянської культури / В. С. Дроб’язко. – К. : Знання, 1986. – 48 с. – (Сер. VI: Література і мистецтво).

3. Дяченко Н. В. Отрицание и преемственность в развитии культуры / Н. В. Дяченко. – Х. : Основа, 1992. – 169 с.

4. Единение народов – единение культур : Украинско-болгарские культурные связи: история и современность : К Х Международному съезду славинистов : монография / С. Балинова, Н. К. Гаврилюк, В. А. Захаржевская [и др.] ; АН УССР. – К. : Наук. думка, 1987. – 263 с.

5. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

6. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

7. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

8. Історія української культури [Текст] / Під заг. ред. І. Крип'якевича. - К. : АТ "Обереги", 1991 - 1993

9. Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. ; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

10. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін. ; за ред. : С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Прес, 2002. - 352 с.

11. Карпова Л. О. Звідки береться культура? / Л. О. Карпова. – К. : Т-во „Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

12. Климчук В. Естетика тоталітаризму // Сучасність. – 2001. – № 4. – С. 122-134.

13. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 12: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2003. – 94 с.

14. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 19: Культурологія / упоряд. : М. А. Собуцький (голова), Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 92 с.

15. Магістеріум : зб. наук. праць. Вип. 5: Культурологія / упоряд. : О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай ; редкол. : О. І. Погорілий (голова), Л. І. Брюховецька, В. С. Горський [та ін.] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Стилос, 2000. – 135 с.

16. Меднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Знання, 2002. – 214 с.

17. Основы социалистической культуры : учебно-метод. пособие / В. А. Зоц, А. Н. Семашко, А. А. Лапутина [и др.]. – К. : Вища шк., 1991. – 311 с.

18. Суковата, В. Політики маскулінності та влади у радянській та пострадянській культурі / В. Суковата // Філософська думка. – 2007. – №1. - С.36-59.

19. Українська художня культура : навч. посібник для студентів вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.]. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.