Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Кафедра міжнародного туризму

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 4 курсу

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Галузь знань 1401"Сфера обслуговування"

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

на 2015-2016 навчальний рік

10 тижнів: з 07.12.2015 по 20.12.2015

та з 11.01.2016 по 06.03.2016

КИЇВ-2015


Укладачі: канд. екон. наук, доц. Верезомська І.Г.

 

 

Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму

Протокол № 3 від 10 жовтня 2015 р.

 

 

Зав. кафедри міжнародного туризму В.С. Антоненко

 


ВСТУП

 

У сучасних ринкових умовах критеріями оцінки якості підготовки фахівців є те, наскільки успішно випускники вирішують практичні та соціально-економічні питання, наскільки досконала їх професійна підготовка та як швидко вони орієнтуються в кон'юнктурі вітчизняного туристичного ринку.

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців напряму «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Відповідно до навчального плану виробнича практика проводиться на четвертому курсі у 7-му семестрі (2 тижнів) в період з 07.12.2015 р. по 20.12.2015 р. та у 8-му семестрі (8 тижнів) в період з 11.01.2016 р. по 06.03.2016 у провідних туристичних фірмах м. Києва та в інших обласних центрах України.

Практична підготовка студентів з фаху регламентується згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України №351 від 20.12.1994 р., наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки «Туризм» і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів.Виробнича практика є логічним продовженням ознайомчої практики, що дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання з блоку дисциплін: «Організація туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Спеціалізований туризм», «Туристичне країнознавство», «Економіка підприємства», «Інформаційні системи та технології в туризмі», «Організація екскурсійної діяльності» та ін.

Програма підготовлена з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення виробничої практики.

 

МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Мета виробничої практикиполягає в закріпленні теоретичних знань і набутті навичок практичної роботи із забезпечення основних технологічних циклів створення та реалізації турпродукту, організації праці в туристичних закладах.

Впродовж практики студент повинен ознайомитися з нормативними документами, напрямами діяльності туристичної організації та основними технологічними процесами.

Зміст практики.

Під час практики студент вивчає такі питання:

- визначення організаційних форм функціонування підприємства;

- аналіз особливостей національної економіки, міжнародних економічних відносин і проблем інтеграції України в систему сучасних світових господарських зв’язків;

- засвоєння технології роботи з посольствами і консульствами;

- ознайомлення з принципами, методами і функціями управління, специфікою управління виробництвом послуг;

- засвоєння основ проведення статистичних спостережень і обробки статистичної інформації;

- аналіз загальних особливостей взаємодії суспільства і природи, основ управління процесом природокористування тощо.

 

При виконанні завдань впродовж практики студент отримує:

- фахові навички роботи в туристичній фірмі;

- набуває досвіду аналітичного опису діяльності її структурних підрозділів і закладів, що співпрацюють з туристичними фірмами;

- навчається встановлювати ділові контакти й ділове співробітництво;

- освоює основні технологічні процеси, наявні в даній галузі.

 

Для вивчення бази практики студент повинен ознайомитися з:

- нормативними документами;

- основними напрямами діяльності туристичного закладу;

- технологією створення та реалізації туристичного продукту;

- особливостями роботи з партнерами по туристичному бізнесу;

При цьому використовуються такі джерела й методи отримання інформації: бесіди зі штатними працівниками фірми та активістами; вивчення документації (плани, звіти, штатний розклад, загальна документація та ін.); особисті спостереження за проведенням окремих заходів, рекламою фірми; знайомлення з її матеріальною базою, публікаціями про діяльність та ін.

Хід виконання завдання фіксується у щоденнику, де відбивається діяльність практиканта зі збору матеріалу та підсумковий аналітичний опис бази за схемою:

1. Тип організації, її підпорядкування.

2. Нормативні документи, що регулюють її діяльність.

3. Стислі відомості про базу практики.

4. Клієнтура.

5. Структура організації, її штатний розклад.

6. Навчання та підвищення кваліфікації адміністративних і рядових працівників.

7. Загальні відомості про планування, проведення обліку роботи закладу, його звітність, фінансове і матеріально-технічне забезпечення.

8. Інформаційно-рекламна робота, основні її напрями.

9. Участь у громадській роботі та благодійності, її матеріальні основи, форми здійснення.

Типові вимоги до виконання студентом завдань можуть бути скориговані керівником практики в залежності від специфіки функціонування даної бази.

Свої пропозиції щодо вдосконалення роботи даної туристичної фірми студент може викласти в окремих розділах щоденника або згрупувати їх у заключній частині звіту.

Студенти можуть проходити практику як на штатних посадах (з оплатою і без оплати), що є найбільш доцільним для освоєння професії, так і в ролі дублерів штатних працівників, але в будь-якому випадку характер виконуваних ними обов’язків має відповідати профілю навчання.

Практиканти повинні суворо дотримуватися прийнятих на базі практики норм охорони праці й протипожежної безпеки, коректно ставитись як до штатних працівників, так і до клієнтів туристичної фірми.

В ході виконання програми практики студентам рекомендовано використовувати нормативні та описові матеріали, рекламну продукція фірми тощо.

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів напряму підготовки «Туризм» проводиться на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми практики. Базами практики є провідні туристичні фірми Києва та України, що є складовими туристичної індустрії. За бази практики обираються заклади, що мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок (список орієнтовних баз практики наведено у додатку 1).

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори або отримує від керівника баз практики лист - погодження на проходження виробничої практики студентами.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання в якості бази практики.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється кафедрою міжнародного туризму і затверджується наказом ректора.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівництво університету. Загальне керівництво виробничою практикою та відповідальність за її організацію і контроль у КУК покладається на співробітника департаменту управління навчальним процесом, котрий підпорядковується проректору з навчальної роботи.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми виробничої практики напряму підготовки «Туризм» забезпечує кафедра міжнародного туризму. Загальний контроль за підготовкою і проведенням практики здійснюється завідувачем кафедри міжнародного туризму. Безпосереднє керівництво практикою на окремих базах покладається на викладачів кафедри. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри міжнародного туризму. Термін проведення виробничої практики на третьому курсі визначається наказом ректора. Розподіл студентів за базами практики і призначення керівників від університету здійснюється кафедрою міжнародного туризму і затверджується наказом ректора.

Під час практики за кожним студентом закріплюється робоче місце в одній з туристичних фірм. Для студентів встановлюється режим роботи, обов'язковий для робітників закладу. Студент-практикант повинен вивчити програ­мне завдання кафедри і виконати всі роботи, які випливають із завдання, він повністю відповідає за точне й своєчасне виконання дорученої йому роботи.

Безпосереднє керівництво й виконання програми практики покладається на керівника практики від кафедри. Він розробляє програму, веде навчально-методичну документацію, визначає бази практики, вивчає їх можливості та готовність до проведення практики, готує необхідні матеріали для укладання договорів між університетом та керівниками баз практики.

Відповідальні за проходження практики від кафедри зобов’язані завчасно подбати про надання студентам робочих місць на базах практики; розробити індивідуальні завдання для студентів і графік проходження практики; контролювати виконання програми практики і вживати необхідних заходів у разі виникнення непорозумінь і відхилень від програми.

 

Перед початком практикикерівник практики від кафедри забезпечує проведення таких організаційних та практичних заходів:

- проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, видача студентам-практикантам направлень та роз'яснення щодо оформлення щоденника практики, календарного плану;

- видачу тематичних завдань виробничої практики;

- контроль підготовленості баз практики, з'ясування графіка роботи студентів на базах практики, визначення форм роботи та видів діяльності;

- визначення складу груп та бригад практикантів;

- повідомлення студентів про систему звітності з практики, ухвалену на кафедрі, а саме: здача письмового звіту та щоденника практики, виконання індивідуального завдання;

- встановлення термінів складання диференційованого заліку з практики;

- розробку графіка щодо здійснення контролю за відвідуванням студентами бази практики та виконанням даної програми.

З метою забезпечення виконання програм і підвищення ефективності практики керівник від кафедри підтримує повсякденний контакт і взаємодіє з керівниками від баз практики.

Керівник практики від туристичної фірми:

- організовує проходження практики закріплених за ним студентів, виділяє кожному практиканту певну ділянку роботи, забезпечує ро­бочим місцем;

- складає для кожного студента графік роботи, погоджує його з керівником від кафедри;

- знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робо­чих місцях, допомагає їм правильно виконувати всі завдання, навчає прак­тикантів раціональним способам роботи;

- надає допомогу студентам у проведенні науково-дослідної роботи;

- здійснює постійний контроль за виробничою роботою практи­кантів і їхньою дисципліною, контролює ведення щоденників, підготов­ку звітів з практики;

- після закінчення практики на кожного студента складає виробничу характеристику, в якій повинна бути дана об'єктивна оцінка виконання програми практики, ставлення студента до роботи, підготовленості його до самостійної діяльності, якості набутих ним знань, дисциплінованості.

 

У разі, коли проходження практики відбувається групами з кількох осіб, з їх числа призначається старший групи, в обов'язки якого входить:

- щоденний облік явки студентів на практику;

- систематичний зв'язок групи практикантів з керівниками прак­тики від кафедри і підприємства;

- інформування керівника практики від кафедри про всі непорозу­міння під час практики (в той же день).

Обов’язки під час виробничої практики студент:

- на кафедрі одержує про­граму практики та тематичне завдання;

- вчасно прибуває на базу практики;

- в повному обсязі виконує всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівника практики;

- у процесі практики збирає, узагальнює й систематизує матеріал для курсової роботи, розробляє пропозиції;

- вивчає і суворо дотримується правил охорони праці, техніки без­пеки;

- відповідає за виконану роботу й правдивість всіх да­них, зібраних для курсової роботи, та наведених у щоденнику, звіті;

- вчасно складає залік з практики.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.