Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми практики.

 

Форма звітності студента про практику

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1. Щоденник практики (звітність за кожний день практики).

2. Письмовий звіт про практику, підписаний та оцінений безпосередньо керівником від бази практики.

3. Характеристика, що видається керівником бази практики.

4. Аналітична записка з діяльності підприємства – бази практики.

5. Паспорт установи – бази практики (додаток 4).

 

Всі фактичні дані, отримані в ході практики, записуються студентом у щоденник, форма якого розроблена університетом (додаток 2).

Звіт про виробничу практику

Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно оформлений. Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами. Текст друкується на аркушах формату А-4, міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт 14, Times New Roman.

Зміст звіту повинен складати 20-25 друкованих сторінок основного тексту та містити в собі відомості про результати виконання всіх вимог програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції щодо покращення ефективності практики в подальшому, список використаної літератури, додатки із вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно представляють зібрану інформацію.

Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти. Звіт повинен бути зброшурований і мати тверду обкладинку.

 

Рекомендується така структура звіту:

1. Титульний аркуш (додаток 3).

2. Зміст.

3. Перелік позначок, скорочень, символів і спеціальних термінів (якщо вони є).4. Вступ.

5. Основна частина.

6. Висновки.

7. Список джерел, які використовували.

8. Додатки (якщо вони є).

 

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається характеристика студента-практиканта, яка, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчена печаткою. Всі звітні документи передаються студентом-практикантом на кафедру міжнародного туризму.

Захист звіту з практики

Звіт з виробничої практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від КУК і, за можливістю, від баз практики, викладачі кафедри, які читали практикантам курси спеціальних дисциплін.

 


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

 

За результатами проходження виробничої технологічної практики студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок за всі етапи проходження практики та оцінки за залік (захист звіту з практики).

 

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за всі етапи проходження практики
1. Ведення щоденника
2. Виконання тематичних завдань програми практики
3. Позитивна характеристика на студента з підприємства бази практики  
4. Якість складання звіту про практику та його відповідність вимогам програми
5. Складання аналітичної записки
6. Складання паспорту установи – бази практики
7. Захист звіту з практики
  Всього 100 балів

Форми поточного контролю:

- контроль представником бази практики під час проходження практики;

- обов’язкове виконання студентом завдань відповідно до програми практики;

- контроль з боку керівника практики від кафедри.

Умови допуску студента до захисту практики:

- повне проходження практики на базах практики;

- систематичне ведення щоденника з детальним описом усіх завдань відповідно до програми практики;

- позитивна характеристика представника бази практики;

- наявність звіту з практики відповідно до вимог;

- наявність аналітичної записки;

- наявність паспорту установи – бази практики (для студентів, котрі проходять практику на туристичній фірмі).

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
90 – 100 A – відмінно відмінно зараховано
84 – 89 B – дуже добре добре
74 – 83 C – добре
66 – 73 D – задовільно задовільно
61 – 65 E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21 – 60 FХ – незадовільно незадовільно не зараховано
0 – 20 F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

Оцінка за виробничу практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

Підсумки щодо виробничої практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до студентів. Загальні підсумки практики підбиваються на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.


Додаток 1

 

БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(орієнтовний список)

1. Мережа туристичних агентств «АвенТур»

2. ПП «Огієнко В.В.» Туристичне агентство «Віта-тур»

3. ПП «СТАР СКАЙ ТРЕВЕЛ»

4. ТОВ «АртФлай» Туристична агенція «АртФлай»

5. ТОВ «Грін Лайн Тревел» Туристичне агенство

6. ТОВ «Діамант тревел груп»

7. ТОВ «Курортмаг.ЮА» Туристична фірма «Курортмаг.ЮА»

8. ТОВ «ЛАНЖЕРОН-ТУР» Туристична агенція

9. ТОВ «Одісей 2012» Туристичне підприємство

10. ТОВ «Орандж Тревел» Туристична агенція «Орандж Тревел»

11. ТОВ «Травел Клаб»

12. ТОВ «Щасливої дороги»Туристична агенція «Щасливої дороги»

13. ТОВ «ЩАСТЯ ТРЕВЕЛ»

14. Туристична агенція «Ілона Тур»

15. Туристична агенція «Поїхали з нами»

16. Туристична агенція сімейного відпочинку «Святовит»

17. Туристична фірма «Гарячі тури»

18. Туристичне агенство «ВААН ТУР»

19. Туристичне агентство «TIME TOUR»

20. Туристичне агентство «АЛАДДІН»

21. Туристичне агентство «Море турів»


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

______________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

 

студента _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Кафедра міжнародного туризму ______________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

 

напрям підготовки __________________________________________________________________

 

спеціальність_________________________________________________________________________

(назва)

 

_________ курс, група _______________

 


 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 


Основні положення практики

 

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

- інструктаж керівника практики від кафедри;

- оформлений щоденник;

- індивідуальні завдання з практики;

- направлення на практику

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.