Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Як розподілити навчальний час згідно основних етапів уроку?

Чи існують механізми розподілу навчального часу за основними етапами уроків і видами діяльності? На це запитання не має однозначної відповіді. Відомий радянський методист О. І. Стражев у свій час стверджував, що не можна визначити раз і назавжди час для певних видів діяльності [22; с. 184]. Однак, саме він, використовуючи досвід учителів, запропонував одну із моделей розподілу навчального часу уроку, про яку згадували вище.

Тривалі спостереження, які ми проводили на уроках історії, дозволяють сьогодні запропонувати також одну із моделей розподілу часу за основними етапами уроків. Практика показала, що у більшості випадків на уроках різних типів, учителі до 33 % (до 15 хвилин) часу використовували на початковий і заключний етапи уроку (організація навчальної діяльності, підготовка до уроку, підведення підсумків, оголошення та інструктаж домашнього завдання, виставлення оцінок та мотивація). Від важливості цих етапів, час розподілявся у співвідношенні 1:2 або 2:1. Ми зауважили, що пропорційне співвідношення 1,5:1,5 мало місце, але не було домінуючим. Окрім того на уроках контролю, як правило, цієї пропорційності учителі дотримувалися не завжди. На тих уроках, які не потребували додаткового інструктажу щодо виконання окремих завдань, підготовчий етап займав до 5 хвилин (за наявності друкованих варіантів завдань), а заключного етапу, як такого, практично не було. Більшість учителів не вчать дітей здавати роботи до завершення уроку і не проводять інструктаж домашнього завдання, а якщо і роблять це, то обмежуються кількома хвилинами уроку, або інструктують за рахунок перерви. Таку практику не потрібно підтримувати і узаконювати. Вона зникне лише за умови, коли учитель ретельно плануватиме основні етапи уроку, розраховуватиме час на виконання різних завдань, не перевантажуватиме учнів такими завданнями, які вони не зможуть виконати упродовж відведеного часу тощо.



Основний етап уроку у більшості випадків займає не менше 66% (30 хвилин) від загального часу. На окремих уроках він може збільшуватися і до 80-90 %. Однак подібне зустрічається як виняток, а не як правило. Право розподілу навчального часу завжди залишатиметься за учителем. Він є головним “режисером”, “сценаристом”, “постановником” цього великого дійства, назва якого – урок.

На основі педагогічного спостереження ми розробили окремі моделі розподілу навчального часу за основними етапами уроків згідно їх типів.

І. Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.

1. Підготовчий етап (5-10 хв.).Основні складові цього етапу за видами діяльності: організація робочого місця і роботи класу; активізація розумової діяльності школярів шляхом фронтального опитування, пригадування, відтворення матеріалу, який є базовим для вивчення нового; повторення вивченого з метою встановлення логічного взаємозв’язку з новим матеріалом; перевірка умінь (нагадування, тренувальні вправи).

2. Основний етап (25-30 хв.).Складові етапу: оголошення теми; повідомлення завдань, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями нового матеріалу; узагальнення і систематизація знань (може здійснюватися, як правило, в процесі пояснення); формування умінь та навичок.

3. Заключний етап (5-10 хв.). Основні види діяльності: підведення підсумків уроку; оцінювання та мотивація; фіксація найголовнішого з теми, що потребує осмислення, запам’ятовування, розуміння; інструктаж домашнього завдання.

ІІ. Урок перевірки знань, умінь та навичок (урок тематичної атестації).

1. Підготовчий етап (5-10 хв.).Складові етапу: організація робочого місця і роботи класу; оголошення теми і завдань уроку; інструктаж за основними видами діяльності перевірки знань та умінь; мотивація запропонованих способів перевірки завдань; колективне виконання тренувальних вправ з особливо складних завдань (у разі необхідності).

2. Основний етап (30-35 хв.).Складові етапу: перевірка знань і умінь: усне опитування, виконання письмових, тестових завдань, розв’язування історичних задач тощо.

3. Заключний етап (5-10хв.).Основні види діяльності етапу: підведення підсумків уроку; оцінювання за результатами усного опитування; оцінювання видів роботи, що підлягають взаємоперевірці; інструктаж домашнього завдання.

ІІІ. Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

1. Підготовчий етап (5 хв.).Складові етапу: організація робочого місця і роботи класу; оголошення теми, завдань уроку, способів діяльності; мотивація навчальної діяльності.

2. Основний етап (30 хв.).Складові етапу: організація роботи з метою повторення вивченого; систематизація вивченого за підготовленими завданнями; узагальнення вивченого на рівні висновків, характерних рис, особливостей, укладання логічно-структурних схем, значення тощо.

3. Заключний етап (10 хв.).Складові етапу: підведення підсумків уроку; оцінювання та мотивація; інструктаж домашнього завдання.

ІV. Комбінований урок.

Варіант А.

1. Підготовчий етап (5 хв.).Складові етапу: організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

2.1. Перевірка вивченого (15 хв.).Складові етапу:повторення навчального матеріалу; перевірка вивченого за допомогою завдань (колективних, індивідуальних, усних, письмових тощо); оцінювання знань та умінь, мотивація оцінок.

2.2. Вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок (20 хв.).Складові етапу:оголошення нової теми, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу; виконання тренувальних вправ; розв’язування історичних задач; узагальнення і систематизація знань.

3. Заключний етап (5 хв.).Складові етапу:підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.

Варіант Б.

1. Підготовчий етап (5 хв.).Складові етапу: організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

2.1. Вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок (20 хв.).Складові етапу: оголошення нової теми, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу; виконання тренувальних вправ; розв’язування історичних задач.

2.2. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.).Складові етапу: повторення вивченого матеріалу; систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо; виконання завдань із застосуванням отриманих знань, умінь; узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, положень, логічних ланцюжків, логічно-структурних схем тощо

3. Заключний етап (5 хв.).Складові етапу:підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.

Варіант В.

1. Підготовчий етап (5 хв.).Складові етапу: організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

2.1. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.)Складові етапу: повторення вивченого матеріалу; систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо; виконання завдань із застосуванням отриманих знань, умінь; узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, положень, логічних ланцюжків, логічно-структурних схем тощо

2.2. Перевірка знань та умінь (20 хв.).Складові етапу: перевірка знань і умінь: усне опитування, виконання письмових, тестових завдань, розв’язування історичних задач тощо.

3. Заключний етап (5 хв.).Складові етапу:підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.

Пропонований розподіл навчального часу не є еталоном. Він лише узагальнює результати тривалого спостереження і має право на використання як однієї із моделей. Цю модель можуть запозичити студенти історичних факультетів та учителі, що лише починають свою трудову діяльність. Більше того, як варіант, пропонуємо до планів-конспектів уроків увести додаткову графу, в якій би фіксувався розподіл навчального часу за основними етапами уроку та видами діяльності. Така практика сприяє плануванню робочого часу, апробації запланованих часових меж, на ділі утверджує ідею наукової організації праці як учителя, так і його вихованців. Зразки розподілу навчального часу за основними етапами різних типів уроків подані в додатках.

Запитання і завдання для самоконтролю.






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.