Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Структура навчальної дисципліни

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

В.о. начальника кафедри

Фінансових розслідувань

______________ Г.Л. Чигрина

«___» ______________ 2015 року

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До проведення практичних занять та

організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи курсантів та студентів

З навчальної дисципліни

«Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД)

Напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 6.030402

«Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(денна форма навчання)

Напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 7.03040201

«Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

(денна форма навчання)

Напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 8.03040201

«Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

(денна форма навчання)

Напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 6.030402

«Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(заочна форма навчання)

Напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 8.03040201

«Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

(заочна форма навчання)

Ірпінь – 2015

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД), затвердженої у 2014 році.

 

Автори:

Чигрина Галина Леонідівна -к.ю.н., доцент,

в.о. начальника кафедри фінансових розслідуваньНаціонального університету ДПС України

 

Домбай Марина Миколаївна –старший викладач

кафедри фінансових розслідувань

Національного університету ДПС України

майор податкової міліції

 

Рецензенти:Цимбал Петро Васильович, д.ю.н., професор,

завідувач кафедри кримінального права,

процесу та криміналістики

Національного університету ДПС України

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри фінансових розслідувань

Національного університету ДПС України

Протокол № 1 від « 27 » серпня 2015 р.

В.о. начальника кафедри

фінансових розслідувань _____________ Г.Л. Чигрина

 

 

  З М І С Т   1. Передмова………………………………………………………………………….. 4   2. Структура навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) для рівнів вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» (денної форми навчання)……………….. 5   3. Структура навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) для рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» (заочна форми навчання)……………………………… 9   4. Розподіл балів за рейтинговою системою з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД): 4.1. Розподіл балів за рейтинговою системою з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 8.03040201 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр») …… 12   4.2. Розподіл балів за рейтинговою системою з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 7.03040201 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст») … 14   4.3. Розподіл балів за рейтинговою системою з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр») …… 16   5. Терміни та скорочення, застосовані у Методичних рекомендаціях та письмових процесуальних документах …………………………………………………………… 17   1. 6. Загальні вимоги до письмових процесуальних документів у кримінальному провадженні …………………………………………………………………………….. 21 2. 3. 7. Порядок розміщення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні (кримінальній справі)……………………………………………………. 28 4. 5. 8. Рекомендована література до вивчення навчального курсу «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) ………………………………………………………………………………… 34   9. Перелік тем, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) та питання для самоконтролю знань по кожній темі…………………………………………………………………………. 35 1. П Е Р Е Д М О В А Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань»(ПСПД) є:   - напрацювання курсантами навичок застосування теоретичного матеріалу базових навчальних дисциплін кримінально-процесуального блоку – «Кримінальне право», «Кримінальний процес» та «Криміналістика» для вирішення ситуаційних завдань досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування; - удосконалення вмінь та знань щодо порядку фіксування у письмових процесуальних документах результатів проведених слідчим підрозділу фінансових розслідувань процесуальних дій та прийнятих процесуальних рішень під час досудового розслідування; - підготовка курсантом (від свого імені) основних видів письмових процесуальних документів, наближених за формою та змістом до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення злочинів у сфері оподаткування; - напрацювання навичок роботи з електронними формами (бланками) процесуальних документів; - виготовлення електронних процесуальних документів та оформлення паперових примірників цих документів (письмових процесуальних документів). Для досягнення поставленої мети, на першому занятті курсанти навчального взводу (студенти) одержують від викладача завдання, пов’язане з виявленням кримінального правопорушення у сфері оподаткування (уніфікований Акт перевірки), на основі якого, протягом вивчення курсу, готують до кожного практичного заняття окремі письмові процесуальні документи (згідно визначених навчальною програмою завдань до практичного заняття, які перелічені нижче).   З метою забезпечення активної індивідуальної роботи в аудиторії, на кожне практичне заняття курсант (студент) повинен приносити: 1. Конституцію України; 2. Кримінальний кодекс (КК) України; 3. Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України; 4. Ноутбук, планшет чи інший електронний пристрій, який дозволяє працювати з електронними версіями документів (набирати текст, змінювати раніше набраний текст, зберігати виготовлений документ тощо);   5. Електронні версії процесуальних документів (згідно завдання до відповідного практичного заняття), підготовлені від свого імені, використовуючи інформацію із завдання, наданого викладачем (Акту перевірки) та попередньо підготовлених письмових процесуальних документів. В аудиторії, під час практичного заняття виправляються допущені помилки у електронних версіях підготовлених процесуальних документів, а на наступне практичне заняття ці процесуальні документи виготовляється вже на паперових носіях (роздруковуються), проставляються у необхідних місцях підписи слідчого та інших учасників кримінального провадження, дати, реєстраційні номери тощо.   6. На кожне практичне заняття (крім першого заняття) курсант повинен приносити письмові процесуальні документи, складені від свого імені, електронні версії яких відпрацьовувались на попередньому практичному занятті (із підписами та іншими реквізитами, згідно вимог КПК України).   Таким чином, на кожному практичному занятті, на персональному комп’ютері, під керівництвом викладача, курсант перевіряє електронні версії підготовлених ним під час самостійної роботи процесуальних документів, закріплюючи при цьому теоретичні знання положень КПК України та одержуючи практичні навички оформлення процесуальних рішень, прийнятих у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення у сфері оподаткування.   Крім того, такий підхід до організації роботи курсантів в аудиторії, дозволяє їм, готуючись до наступного практичного заняття, виготовляти на паперових носіях (друкувати) тільки правильно складені письмові процесуальні документи, з електронними версіями яких вони працювали на минулому практичному занятті.   2. Структура навчальної дисципліни для рівнів вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» (денної форми навчання) Структура навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) напрям підготовки 0304 «Право», спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (денна форма навчання) (2015-2016 навчальний рік)
№ п/п Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Практичні заняття Індивідуально-консультаційна робота СРС
Т. 1 Початок досудового розслідування податкових злочинів та процесуальний порядок його здійснення 13,25 0,25
Т. 2 Основні форми фіксування процесуальних дій та рішень під час досудового розслідування податкових злочинів 13,25 0,25
Т. 3 Документи як джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх збирання під час досудового розслідування 14,5 0,5
Т. 4 Висновки експертів як джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх отримання під час досудового розслідування 14,25 0,25
Т.5 Речові докази ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх зберігання під час досудового розслідування 14,5 0,5
Т.6 Показання як джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх отримання під час досудового розслідування 16,25 0,25
Т. 7 Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру у вчиненні податкового злочину та збирання відомостей, які стосуються особи підозрюваного 13,25 0,25
Т. 8 Підстави застосування арешту майна та запобіжних заходів під час розслідування податкових злочинів 14,25 0,25
Т.9 Міжнародне співробітництво та процесуальний порядок його здійснення під час досудового розслідування податкових злочинів 14,25 0,25
Т.10 Зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування податкових злочинів 16,25 0,25
За період вивчення курсу одна підсумкова контрольна робота (за рахунок практичних занять - 2 год.)          
Разом годин з курсу

Структура навчальної дисципліни

«Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД)


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.