Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристика й основні вимоги до баз переддипломної практики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.18010016 «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

 

 

Полтава


Методичні вказівки для виконання переддипломної практики студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 44 с.

 

Укладачі: Маркіна І.А., д.е.н., професор

Біловол Р.І., к.е.н., доцент

Дячков Д.В., асистент

 

Рецензент: Бакало Н.В., к.е.н., доцент.

Дробітько Н.А.,к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск: Маркіна І.А., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор.

 

 

  Затверджено науково-методичною радою університету від ________20_ р., протокол № __     Коректор _______________  

 

 

20.25.05.03

ЗМІСТ

  Стор.
РОЗДІЛ 1 ВСТУП
1.1 Загальні положення
1.2. Характеристика й основні вимоги до баз переддипломної практики
1.3. Організація та керівництво переддипломною практикою
РОЗДІЛ 2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
РОЗДІЛ 3 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ  
3.1. Тематичний план переддипломноїпрактики
3.2. Зміст, завдання та методичні рекомендацій щодо виконання завдань переддипломної практики з менеджменту  
РОЗДІЛ 4 ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
РОЗДІЛ 5 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
РОЗДІЛ 6 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
6.1. 6.1.Критерії оцінювання переддипломної практики
РОЗДІЛ 7 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 РОЗДІЛ 1

ВСТУП

 

Переддипломна практика є складовою частиною у практичній підготовці фахівців спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» напряму підготовки «Специфічні категорії» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» напряму підготовки «Специфічні категорії» та навчальних планів спеціальності.

Переддипломна практика з менеджменту є одним із етапів фахової підготовки студента в умовах виробництва та основою для формування інформаційної бази для виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

Робоча навчальна програма переддипломноїпрактики з менеджменту визначає тематичний план та конкретний зміст даного виду практики, завдання, послідовність та методичні рекомендації щодо вивчення окремих питань, форми поточного і підсумкового контролю, вимоги до звіту, перелік рекомендованої навчально-методичної літератури.

Загальні положення

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері бізнес-адміністрування.

У процесі проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Головними завданнями проходження студентами практики є:

вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та принципів їх функціонування;

систематизація теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;

оволодіння сучасними методами аналізу та оцінки стану економічної діяльності підприємства (організації) у науково-технічній, виробничій, торговельній та інвестиційно-фінансовій сферах;

засвоєння інструментарію регулювання діяльності підприємства на різних рівнях управління.

Під час проходження практики студенти повинні:

- визначити місце об’єкта практики;

- ознайомитися з наявним інформаційним та методичним

- забезпеченням аналізу діяльності бази практики;

- оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

- проаналізувати тенденції розвитку економічної діяльності на базах практики;

- оцінити конкурентні позиції об’єкта практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об’єкта практики.

У процесі проходження практики студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері бізнес-адміністрування, а саме:

- визначати предмет та об’єкт економічної діяльності;

- досліджувати та аналізувати кон’юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;

- оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства;

- виявляти фактори прямого і непрямого впливу на діяльність підприємства (організації);

- розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;

- користуватись існуючими методами та інструментами аналізу й прогнозування макроекономічних показників діяльності підприємств (організацій);

- розробляти нові методичні підходи до аналізу економічної діяльності підприємств та розроблення прогнозних показників її розвитку на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу;

- професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційних системах та оволодіти новітніми технологіями обробки інформації;

- визначати відповідність використання набутих світовим досвідом моделей і механізмів регулювання діяльності підприємств та адаптувати їх до реалій української економіки;

- застосовувати сучасні методи наукових досліджень господарських процесів;

- знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників. Вміти формулювати наукову проблему й обґрунтовувати тему дослідження;

- ідентифікувати об'єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження;

- складати попередній план роботи, грамотно і логічно викладати текст роботи, оформляти наукову роботу відповідно до вимог;

- володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними та економіко-математичними методами і моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі. Вміти застосовувати ці методи й моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;

- застосовувати в економічних дослідженнях основні поняття й категорії системного підходу, співвідношення системного підходу з комплексним і вузькоспеціалізованими критеріями. Вміти використовувати методи системного підходу при проведенні економічних досліджень.

За результатами проходження практики студенти подають науковому керівникові звіт про проходження практики та індивідуальне завдання. Програма переддипломної визначає тематичний план та конкретний зміст практики, методику її проходження, форми та методи контролю, вимоги до звіту та підведення підсумків практики і призначена для практичного керівництва при організації та проведенні практичної підготовки як для студентів, так і для керівників практики від університету та від підприємства (організації, установи).

Характеристика й основні вимоги до баз переддипломної практики

Переддипломна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» напряму підготовки «Специфічні категорії» може проводитись на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності, що за профілем, обсягами і станом господарсько-фінансової діяльності, станом матеріально-технічної бази, рівнем організації виробничих, торгово-технологічних процесів та управлінської праці, кваліфікаційним складом персоналу, забезпечують необхідні умови для досягнення мети і завдань практики і відповідають вимогам наскрізних програм практики за обраним професійним спрямуванням.

Робочі місця студентів у структурних підрозділах баз практики в процесі проведення практики повинні забезпечувати набуття ними практичних умінь і навичок із питань, передбачених програмою з відповідної спеціальності, та освоєння ними робіт, визначених кваліфікаційною характеристикою.

Основні вимоги до баз (робочих місць) переддипломної практики:

1. Бази практики повинні здійснювати основні види господарської діяльності, мати відокремлений баланс, вести облік за обраною формою, застосовувати у фінансово-бухгалтерській роботі передові технології і комп'ютерну техніку.

2. Апарат управління бази практики повинен включати такі основні структурні підрозділи (групи спеціалістів): фінансово-економічний, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійний, організаційний, юридичний, служба управління персоналом (відділ кадрів) із заміщенням передбачених у них посад фахівцями з відповідною вищою повою та вищою базовою освітою.

3. На базах практики повинні бути відповідні положення і посадові інструкції, у яких конкретно визначені обов'язки, права і відповідальність кожного структурного підрозділу, керівника і спеціаліста.

4. При веденні облікових операцій на підприємствах - базах практики повинні застосовуватися персональні комп'ютери, або вони повинні користуватися послугами обчислювальних підприємств.

5. Робочі місця практикантів повинні бути оснащені сучасними засобами обробки економічної інформації та сучасною оргтехнікою, забезпечені основними організаційно-розпорядчими документами, інструктивно-нормативними, правовими і методичними матеріалами, бланками первинних документів, фінансових розрахунків та бухгалтерських звітів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.