Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 7. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства

На практиці студенти знайомляться з організацією фінансово-економічної роботи на підприємстві, функціями фінансового, економічного відділів та бухгалтерії та порядком проведення фінансово-економічного контролю, вивчають основні показники господарсько-фінансової діяльності, структуру майна та фінансову структуру капіталу підприємства, знайомляться з механізмом формування прибутку, вивчають структуру операційних витрат, аналізують показники фінансової стійкості, платоспроможності та рентабельності господарської діяльності. Для виконання завдань з теми слід ознайомитися з основними документами річної бухгалтерської звітності, показниками господарсько-фінансового стану підприємства. Додайте до звіту копію основних документів річної фінансової звітності за 3 роки, поданих нижче.

Завдання 1. На основі форм державної статистичної звітності досліджуваного підприємства (форми № 1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства»; форми № 1-П «Звіт промислового підприємства по про­дукції»; форми № 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих по­слуг») здійсніть аналіз асортименту реалізованої продукції підприємством (обсягу виконаних робіт, наданих послуг). Результати оформіть у таблиці 9.

Таблиця 9

Динаміка структури асортименту реалізованої продукції (назва підприємства) за (вказати період)

Найменування товару (продукції), тис. грн Звітні роки Відхилення (+;-), 20_ р. від
20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Товар А          
Товар Б          
Товар В          
           
Разом          

 Завдання 2. Проаналізуйте та дайте оцінку активам підприємства. Для виконання завдання необхідно скористатися формами річної фінансової звітності: балансом (форма № 1); звітами про фінансові результати (форма № 2); звітами про рух грошових коштів (форма № 3); звітами про власний капітал (форма № 4); додатками до річної фінансової звітності (форма № 5). Результати оформіть у таблицях 10-12.

Таблиця 10

Аналіз ефективності складу і розміщення активів (назва підприємства) за (вказати період)

    Активи Звітні роки Відхилення (+; -) 20___р. від, %
20_ 20_ 20_ 20_ 20_
тис. грн. част- ка,% тис. грн. част- ка,% тис. грн. част- ка,%
Нематеріальні активи                
Незавершене будівництво                
Основні засоби                

Продовж. табл. 10

Довгострокові фінансові інвестиції                
Інші фінансові інвестиції                
Справедлива (залишкова вартість) інвестиційної нерухомості                
Відстрочені податкові активи                
Інші необоротні активи                
Запаси товарно-матеріальних цінностей                
Дебіторська заборгованість                
Грошові кошти та еквіваленти                
Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів                
Валюта балансу                

Таблиця 11

Аналіз показників ефективності використання основних фондів

(назва підприємства) за (вказати період)

Показники 20_ 20_ 20_ Відхилення (+; -) 20_ р. від.
20_ 20_
Коефіцієнт зносу, %          
Коефіцієнт оновлення,%          
Коефіцієнт придатності, %          
Коефіцієнт вибуття,%          
Фондоозброєність, грн./особу          
Фондомісткість, грн./грн          
Фондовіддача, грн./грн          

 

Таблиця 12

Аналіз структури активів (назва підприємства) за (вказати період)

    Активи Роки Відхилення (+;-) 20_ р. від
20_ 20_ 20_
тис. грн. част- ка,% тис. грн част- ка,% тис. грн. част- ка,% 20_ 20_
Оборотні активи                
Необоротні активи                
Разом          

Завдання 3. Визначте структуру та динаміку зміни джерел фінансових ресурсів підприємства. Для виконання завдання необхідно скористатися формами річної фінансової звітності: балансом (форма № 1); звітами про фінансові результати (форма № 2); звітами про рух грошових коштів (форма № 3); звітами про власний капітал (форма № 4); додатками до річної фінансової звітності (форма № 5). Результати оформіть у таблицях 13-14.

Таблиця 13

Аналіз структури та динаміки джерел фінансових ресурсів (назва підприємства) за (вказати період)

  Пасив Звітні роки Відхилення (+; -) 20___ року від , %
20_ 20_ 20_ 20_ 20_
тис. грн. част- ка,% тис. грн. част- ка,% тис. грн. част- ка,%
Власний капітал                
Довгострокові зобов'язання                
Поточні зобов'язання                
Доходи майбутніх періодів                
Баланс                

 

Таблиця 14

Аналіз структури та динаміки власного капіталу (назва підприємства) за (вказати період)

Пасив 20_ 20_ 20_ Відхилення (+; -)
20_ 20_
тис. грн част- ка,% тис. грн част- ка,% тис. грн част- ка,% тис. грн част- ка,% тис. грн част- ка,%
Статутний капітал                    
Додатковий капітал                    
Резервний капітал                    
Нерозподіле- ний прибуток                    
Забезпечення виплат персоналу                    
Цільове фінансування                    
Доходи майбутніх періодів                    
Всього                    

Завдання 4.Проаналізуйте та дайте оцінку основних показників господарської діяльності підприємства. Для виконання завдання необхідно скористатися формами річної фінансової звітності: балансом (форма № 1); звітами про фінансові результати (форма № 2). Результати оформіть у таблиці 15.

Таблиця 15

Динаміка основних показників господарської діяльності (назва підприємства) за (вказати період)

Показники Одиниці виміру Звітні роки Відхилення 20__ р (+;-) від
20_ 20_ 20_ 20_ р. 20_р.
Виручка від реалізації продукції тис.грн.          
Середньооблікова чисельність працівників осіб          
Оплата праці та відрахування на соціальні тис.грн.          
Матеріальні витрати тис.грн.          
Основні засоби тис.грн.          
Амортизація тис.грн.          
Оборотні активи тис.грн.          
Продуктивність праці тис.грн.          
Матеріаловіддача грн.          
Фондовіддача основних засобів грн.          
Фондоємність продукції коп.          

 

Завдання 5. Дайте оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства з метою виявлення основних чинників впливу на кінцевий фінансовий результат господарської діяльності. Охарактеризуйте динаміку зміни виручки від реалізації продукції (товарообороту), собівартості реалізованої продукції, прямих і непрямих податків, позареалізаційних доходів і витрат. Результати оформіть у таблиці 16.

Таблиця 16

Аналіз прибутковості господарської діяльності (назва підприємства) за (вказати період)

  Показники Звітні роки Відхилення (+; -) 20__р. від
20_ 20_ 20_ 20_ 20_
1. Виручка від реалізації          
2. ПДВ, АЗ та інші відрахування з виручки          
3. Витрати виробництва і реалізації          
4. Прибуток від реалізації          
5. Збиток від реалізації          

Продовж. табл. 16

6. Інші доходи (операційні, позареалізаційні, фінансові)          
7. Інші витрати (операційні, фінансові)          
8. Прибуток до оподаткування          
9. Збиток до оподаткування          
10. Податок на прибуток          
11. Чистий: Прибуток          
Збиток          

 

Завдання 6. З метою визначення можливості підприємства вчасно погашати свої боргові зобов’язання розрахуйте та дайте економічне обґрунтування показників платоспроможності (ліквідності). Результати оформіть у таблиці 17.

Таблиця 17

Аналіз показників платоспроможності (назва підприємства) за (вказати період)

Показники   Роки Нормативне значення Відхилення від нормативу (+; -)
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Коефіцієнт абсолютної ліквідності       0,1      
Коефіцієнт проміжної ліквідності       0,5      
Коефіцієнт поточної ліквідності            
Коефіцієнт забезпечення власними коштами       <0,1      

Завдання 7. З метою визначення рівня незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування майна здійсніть розрахунок та дайте економічне обґрунтування показників фінансової стійкості. Результати оформіть у таблиці 18.

Таблиця 18

2004 рік
Аналіз показників фінансової стійкості (назва підприємства) за (вказати період)

Показники   Роки Нормативне значення Відхилення від нормативу (+; -)
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Коефіцієнт автономії       >0,5      
Коефіцієнт фінансування       <0,5      
Коефіцієнт заборгованості       <0,5      
Коефіцієнт незалежності       <2      

Продовж. табл. 18

Коефіцієнт фінансової стійкості            
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами       >0,8      
Коефіцієнт забезпеченості оборотними коштами       >0,5      

Завдання 8. З метою визначення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства здійсніть розрахунок і дайте економічне тлумачення основних показників рентабельності. Запропонуйте напрями збільшення прибутковості господарської діяльності підприємства. Результати оформіть у таблиці 19.

Таблиця 19

Динаміка показників рентабельності господарської діяльності (назва підприємства) за (вказати період)

Показники 20_ 20_ 20_ Відхилення (+,-) 20__р. від
20_ 20_
Рентабельність власного капіталу          
Рентабельність позичково капіталу          
Рентабельність активів          
Рентабельність основних фондів          
Рентабельність витрат          
Рентабельність оборотних коштів          

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.