Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема № 5 Страховий (трудовий) стаж

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра соціально-правових дисциплін

Право соціального забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

кандидат юридичних наук, доцент

завідувач кафедри СПД

О.М. Пащенко

« » ____________ 201_ р.

 

 

Методичні рекомендації

Щодо проведення семінарських/практичних занять

Напрям підготовки 6.03040101 «правознавство»

Юридичний факультет

 

 

 

 

Рік

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів 3 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.03040101 «правознавство».

«___» ________ 201__ року - __ с.

Розробник:

к.ю.н., доцент кафедри соціально-правових дисциплін Антоненко О.А.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціально-правових дисциплін юридичного факультету ОДУВС.

Протокол від «__» ________ 201_ року № __

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол від «__» ________ 201_ року № __

ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасне право соціального забезпечення України складалося із значного числа нормативно-правових актів. Передусім це Конституція України, закони України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, “Про збір на обов’язкове соціальне страхування”, “Про затвердження прожиткового мінімуму”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про міліцію”, “Про зайнятість населення”, “Про відпустки”, “Про державний бюджет України”, інші закони, а також постанови Кабінету Міністрів України з питань пенсійного фонду, соціального страхування, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо.Соціальне забезпечення це передбачена законодавством система матеріального забезпечення й обслуговування громадян у випадку повної або часткової втрати працездатності, старості, а також членів сім’ї, що втратили годувальника. Найважливішими видами соціального забезпечення є: пенсії, допомоги, пільги, утримання непрацездатних громадян у будинках для пристарілих і інвалідів. Соціальне забезпечення здійснюється за рахунок соціальних фондів чи державного бюджету.

Отже право соціального забезпечення можна розглядати як систему правових норм, встановлених державою, що регулюють соціальне страхування, пенсійні та деякі інші відносини щодо забезпечення громадян у старості і при непрацездатності, державну допомогу сім’ям з дітьми, медичне, санаторно-курортне лікування, а також тісно пов’язані з ними процедурні відносини щодо встановлення юридичних фактів та вирішення суперечок.

З усіх тем надається перелік найважливіших питань з навчальної дисципліни, а також, приблизний перелік літератури, з якою слід ознайомитись при підготовці до семінарських занять.

Ця програма обіймає основні положення соціального забезпечення в Україні. Студенти повинні бути обізнані в питаннях соціального забезпечення.

Тема №1: Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення.

2 години

План

  1. Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення в Україні.
  2. Сучасний стан соціального забезпечення в Україні. Реформа пенсійної системи.
  3. Поняття права соціального забезпечення.
  4. Предмет права соціального забезпечення.
  5. Методи права соціального забезпечення.
  6. Система права соціального забезпечення.
  7. Функції права соціального забезпечення.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2013 - № 24. - Ст. 243.

6. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ // ВВР України,2000. -№35

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003. – №№ 40 – 44. – Ст. 356.

Література:

1. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. -М. :Юрид. лит., 1987.

2. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні Курс лекцій. -К. :Юрінком Інтер,1998. -288

3. Сулейманова Г. В. Социальное обеспечение и социальное страхование. -М. : “Контур”,1998.

4. Соціальний захист: Інформаційний та науково-виробничий журнал,2000. -№11. -С. 15.

 

 

Тема №2 Джерела права соціального забезпечення

1 година

План

1. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види.

2. Поняття форм права соціального забезпечення та їх класифікація.

3. Конституція України як форма права соціального забезпечення.

4. Міжнародно-правові акти як форма права соціального
забезпечення.

5. Закони України як форма права соціального забезпечення.

6. Підзаконні нормативні акти як форма права соціального
забезпечення.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ//ВВР України,2000. -№35

 

Література:

1. Общая теория права и государства: Учебник, под ред. В. В. Лазарева. -М.:Юрист,1994.

2. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. П.Д.Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.


Тема №3 Принципи права соціального забезпечення

1 година

План

1. Поняття і види принципів права соціального забезпечення.

2. Роль і значення загальноправових та міжгалузевих прин­ципів у праві соціального забезпечення.

3. Зміст галузевих принципів права соціального забезпечення.

4. Внутрігалузеві принципи права соціального забезпечення.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993р. №3723-ХІІ (зі змінами і доповненнями)//ВВР України,1993. -52. -Ст. 490 (зі змінами).

Література:

1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. Посіб. – Київ.: “Знання”, 2008.

3. Сташків Б.І. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення // Держава і право: 36. наук, праць. Юридичні і політичні науки. — Вип. 23. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ПАН України, 2004. — С. 337—344.

 

 

Тема №4 Правовідносини в сфері соціального забезпечення

1 година

План

1. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері со­ціального забезпечення.

2. Передумови виникнення, зміни та припинення правовідно­син у сфері соціального забезпечення.

3. Суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

4. Об'єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення.

5. Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин.

6. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення.

7. Процесуальні правовідносини у сфері соціального забезпечення.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ//ВВР України,2000. - №35.

5. Положення про Пенсійний фонд України // ЗП уряду України - 1994.- №9; 1998.- №3.

6. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 1 червня 2000р. №1767-ІІІ//ВВР України,2000. - №35. -Ст. 289.

7. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997р. №540/97-ВР//ВВР України,1997. -№50. - Ст. 302.

Література:

1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України:
Навч. посіб. — К.: Олан, 2004.

3. Стаховська Н.М. Деякі проблеми нормативного регулю­вання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні // Вісник Київського нац. ун-ту імені Т. Шевченка.Серія "Юридичні науки". — Вип. 38. — К., 2000. — С. 51—56.

 

Тема № 5 Страховий (трудовий) стаж

1 година

План

1. Поняття та юридичне значення страхового (трудового) стажу.

2. Класифікація трудового стажу та його види.

3. Правила обчислення трудового стажу (загального, спеціального). Пільговий порядок обчислення трудового стажу.

4. Вислуга років. Поняття і види.

5. Значення страхового (трудового) стажу в призначенні пенсій та допомог.

6. Докази трудового стажу.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення стажу державної служби" від З травня 1994 р. № 283 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 8.- Ст. 213.

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати .грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 22 листопада 2001 р, № 1571 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2103.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" від 12 серпня 1993р. №637 // Зібрання постанов Уряду України. - 1993, - № 12. - Ст. 273.

5. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

 

Література:

1.Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

2.Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення
України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. — К.: Т-во "Знан­
ня", КОО, 2003.

 

 

Тема № 6 Пенсії за віком

2 години

План

1. Поняття, види і соціальне призначення пенсії.

2. Основні умови призначення пенсії за віком.

3. Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій працівників.

4. Порядок обчислення пенсії за віком.

5. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. (зі змінами).

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховно Рад. – 2003. - № 49 – 51. – Ст. 376 (зі змінами).

5. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

6. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. №м1057-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 47 – 48. – Ст. 376 (зі змінами).

8. Положення про Пенсійний фонд України: Затв. Указом президента України від 1 березня 001 р. № 121/2001 (зі змінами і доп.).

 

Література:

1.Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України:
Навч. посіб. — К.: Олан, 2004.

2. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

3. Сивак С.М. До питання удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення /7 Вісник Одеського інституту міліції, - 2000. - № 1. - С. 107-111.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.