Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристики та організація телекомунікаційної мережі міста .

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

Навчально науково-виробничий

центр м. Львів

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”

на тему : “Проектування інформаційної мережі доступу”

 

Студента (ки) _______ курсу, групи ________

_______________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

201__ р.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

ННВЦ м.Львів Кафедра “Телекомунікаційних систем”

 

Напрям 0924 “Телекомунікації”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ННВЦ

_________Яковлєва Т.С

“____”_____________201_ р.

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”

Тема проекту “Проектування інформаційної мережі доступу”

Студенту (ці) групи ТСМ-51 _________________________________________

(прізвище , ім`я , по батькові)

Керівник проекту :__________________________________________________

Дата видачі завдання : _______________________________________________

Термін здачі студентом закінченого проекту : “___”_______________201__ р.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ :

 

Шифр варіанту ______

Технологія мережі абонентського доступу ______________________________

Кількість жителів у населеному пункті _________________________________ 

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

 

Вступ

1. Характеристики та організація телекомунікаційної мережі міста .

2. Огляд технології абонентського доступу .

3. Схема доступу на базі заданої технології .

4. Розрахунок кількості користувачів .

5. Інформаційно-потоковий розрахунок .

Аніліз результатів проектування .

Перелік посилань

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 

1.Схема телекомунікаційної мережі міста .

2. Схема організації абонентського доступу .

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ п/п Назва етапів Термін виконання Примітки
Розділ 1    
Розділ 2    
Розділ 3    
Розділ 4    
Розділ 5    
       

 

Завдання до виконання отримав студент _______________________________

Керівник__________________________________________________________

 

Характеристики та організація телекомунікаційної мережі міста .

 

В курсовому проекті розглядається населенний пункт з чисельністю населення 700 тис. чоловік , нам слід показати організацію телекомунікаційної мережі для заданого населеного пункту . Задамося наступними параметрами та характеристиками проектуючого населеного пункту (нп)

Площа розташування нп Kм. Кв − обласний центр.

Рівень підпорядкування нп – місто обалсний центр.

Вид інфраструктури нп − промислове.

Відповідно до заданих характеристик розрахуємо кількість квартир та індивідуальних житлових помешкань .

Встановлюємо кількість сімей відповідно до середньостатистичних відомостей :

700 000/3 = 233 000 сімей

Задамося , що 20 % населення проживає в індивідуальному секторі , а

80 % комунальна .

Забудова комунального сектору в основному складається з 5-ти поверхових будинків та частково з 9-ти поверхових у відношенні 1:1 .

Встановлюємо кількість будинків комунального сектора при умові , що 5-ти поверховий будинок встановлює – 75 квартир ( 5 під`їздів , 3 кв. на поверх) , а 9-ти поверховий – 144 квартир (4 пі`їздів , 4 квартири на поверх) .

При заданому співвідношенні 6:1 встановлюємо наступний розподіл квартир 93 200 квартир розмістимо в 5-ти поверхових будинках , а 93 200 в

9-ти поверхових .

Знайдемо кількість будинків 5-ти поверхових забудов :

93 200/75 = 1242 будинків

Знайдемо кількість 9-ти поверхових забудов :

93 200/ 144 = 647 будинків

Та 46 600 тис. індивідуальних забулов

Реальна кількість абонентів , які мають доступ до існуючої телекомунікаційнох мережі міста приймаємо , як 30 % від загальної кількості квартир .

Nаб.кв = 233 000 * 30 % = 69 900 абонентів

Окрім квартирних абонентів встановлюємо кількість абонентів офісного та промислового сектору на рівні 10 % від квартирних абонентів .

Nаб.оф = N аб.кв * 10 % = 69 900 * 10 % = 6990 абонентів

Загальна кількість абонентів заданого населеного пункту встановлено на рівні 76 890 абонентів .

Визначимо загальну кількість абонентів , перейдемо до визначення області необхідних АТС буде складати 5000 номерів

Nатс = Nоб.заг/5000 = 76 890 /5000 = 15,3 АТС = 15 АТС

Враховуючи перспективу розвитку , кількість АТС мало б бути збільшена як мінімум на 10 % , тобто на 1 АТС . В такому разі загальна кількість АТС становить 15 .

У такому випадку кількість АТС в мережі перевищує 10 , відбувається групування АТС у вузлі (1 вузол = 10 АТС) . В нашому випадку буде утворено 2 вузол з ЦАТС та 13-ми кінцевих АТС . Задамося радіальною системою включення відповідно до якої потрібно вибрати сім систем передачі даних .

На сьогоднішній день у складі телекомунікаційної мережі перебувають АТС від координатного типу до електронного (цифрового) . Невідємним обладнанням телекомунікаційних мереж являється системи передачі даних , які представленні у широкому діапазоні , починаючи від (СП) ІКМ різної кількості каналів та сучасними системами передачі провідних виробників Watson , Cisco , Simens та інші .

Встановлюємо кількість абонентів по різному квартирноиу секторі.

В будівлях 5-ти поверхових забудов :
75 * 30 % = 22.5 *1242 = 27 945 абонентів

В будівлях 9-поверхових забудов :

144 * 30 % = 432 *647 = 27 950 абонентів

Індивідульний сектор :

69 900 - 27 945 - 27950 = 14005 абонентів

Резерв 15 АТС * 5 тис. номерів =76 890 - 75 000 = 1890 номерів (розвиток)

Звідси знаходимо загальну кількість розподільних шаф (РШ) , розрахуємо 1 шафу на 1000 номерів в нашому випадку необхідно 40 РШ .

Розподільні коробки розподіляються наступним чином при 5-ти поверхових забудовах необхідно

3 коробки(1*10 номерів) , 3 * 1242 буд. = 3726 роз. коробок

для 9-ти поверхових забудов

5 коробок , 5 * 647 буд. = 3235 роз. Коробок

 

В результаті виконаних розрахунків телекомунікаційна мережа міста набуває наступного вигляду (Рис.1.1)

 

Рис. 1.1 Телекомунікаційна мережа міста


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.