Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РОЗДІЛ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

В процесі проходження технологічної практики для підвищення фахового рівня підготовки студентів планується виконання науково-дослідної роботи та відповідних індивідуальних завдань. При виборі студентом базою практики непідприємницької організації у сфері туризму (туристичні асоціації, об’єднання, відділи туризму в державних, регіональних, муніципальних органах влади та інші туристичні організації) індивідуальні завдання стають головним програмним матеріалом для проходження практики в цих установах та змістовною основою написання звіту.

Під час виконання завдань поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, ведеться збір інформації та практична підготовка до виконання науково-дослідної роботи. До початку практики студент разом із викладачем-керівником від університету визначають наукову проблему, мету, об'єкт і предмет дослідження, складають перелік питань, які повинні входити до розділів звіту. Згідно із розробленим планом визначається обсяг інформаційних матеріалів, що повинні бути зібрані, систематизовані та проаналізовані у процесі проходження практики.

Зміст, кількість та обсяг практичного матеріалу, що збирається студентом під час практики, залежить від наукової теми, типу і виду об’єкта дослідження, мети, що ставиться при виконання науково-дослідної роботи і погоджується студентом з керівником практики від університету.

Студентам також пропонується виконати індивідуальні завдання, які пов'язані не тільки з написанням звіту, а і з виконанням конкретних досліджень на замовлення туристичної організації – бази проходження практики та згідно з тематикою науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.Зміст науково-дослідної роботи та індивідуальних завдань, порядок їх виконання, методи дослідження з'ясовуються безпосередньо з керівником практики від університету в індивідуальному порядку. Обробка інформаційних матеріалів, виконання індивідуальних завдань науково-дослідної роботи здійснюється студентами з використанням сучасних інформаційних технологій.

Після закінчення практики студент звітується перед керівником про виконання індивідуальних завдань. Форма звіту – таблиці, графіки, схеми, текстові матеріали, що містять інформацію про предмет дослідження, письмовий аналіз поданих матеріалів, власні висновки та пропозиції.

РОЗДІЛ 5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

 

За результатами проходження виробничої практики студенти складають залік. До призначеного часу студентом подається щоденник практики з робочими записами, відгуком та оцінкою керівника практики від підприємства (установи, організації) роботи студента.

Результати практики визначаються за національною шкалою та шкалою ЄКТС. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента за підписом членів комісії.

При оцінюванні результатів виробничої практики враховуються такі критерії, як володіння питаннями, передбаченими програмою практики, зміст робочих записів у щоденнику, відгук та оцінка керівника практики від підприємства (установи, організації).

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, відраховується з університету.

Список рекомендованих джерел

 

Основний

1. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: Перевозки. Издание третье, переработанное и дополненное / М.Б. Биржаков, В.И. Никифоров. – СПб.: Издательский дом Герда, 2007. – 528 с.

2. Будко И.И. Транспортное обслуживание туризма / И.И. Бутко. – ­ Р.-н-Д.: ИКЦ «МарТ». – 2006. – 336 с.

3. Грачева О.Ю., Маркова Ю.А., Мишина Л.А., Мишунина Ю.В. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта / О.Ю. Грачёва и др. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 276 с.

4. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие / Г.П. Долженко. – Москва–Ростов-на-Дону: Феникс, МарТ, 2009. – 272 с.

5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник / Б.В. Емельянов – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с.

6. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Стратегия и финансы / Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 192 с.

7. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Организация деятельности: Учебник / Е.Н. Ильина. – М. Финансы и статистика, 2005. – 480 с.

8. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности / А.Б. Косолапов. – М.: КРОНУС, 2008. – 288 с.

9. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов / О.Я Осипова. – М.: Академия, 2010. – 384 с.

10. Савина Н.В. Экскурсоведение: Учебное пособие / Н.В. Савина. – Минск: БГЭУ, 2009. – 256 с.

11. Ушаков Д.С. Прикладной туроперейтинг / Д.С. Ушаков. –­ Р.-н-Д.: ИКЦ «МарТ», 2004. – 416 с.

12. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: Навч. посібник / О.О. Фастовець. – К.: Музична Україна, 2003. – 190 с.

Додатковий

 

1. Бабарицька В.К. Малиновська О.Ю. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпородукту: Навч. посібник / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтпрес, 2004. – 288 с.

2. В помощь экскурсоводу: Сборник методических и справочных материалов. – М.: РМАТ, 1998.

3. Веткин В.А. Технология создания туристского продукта / В.А. Веткин. – М.: Гросс Медиа: РОСБУХ, 2008. – 200 с.

4. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок / В.Г Гуляев. – М.: Финансы и статистика. – 2001. – 512 с.

5. Дворниченко В.В., Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт / В.В. Дворниченко, Б.В. Емельянов. – М.: 1984. – 163 с.

6. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения / Р.А. Дьякова, Б.В. Емельянов, П.С. Пасечный – М.: Просвещение. – 1985. – 255 с.

7. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода: Учеб. Пособие / Б.В. Емельянов. – М.: ЦРИБ «Турист», 1986.

8. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление. Пер. с польского И.Д. Рудинского / Я. Качмарек и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 495 с.

9. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навч. посібник / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.

10. Нечаев М.П. Экскурсионная деятельность в образовательном процессе / М.П. Нечаев. – М.: Перспектива, 2007. – 28 с.

11. Омельченко Б.Ф. Дифференцированный подход к обслуживанию различных групп туристов и экскурсантов: Конспект лекцій / Б.Ф. Омельченко. – М., ИПК, 1997. – 120 с.

12. Организация и методика экскурсионной работы: Учеб. пособие / Под. ред. А.В. Даринского. – Л.: Высшая профсоюзная школа культуры, 1983, – 125 с.

13. Савина Н.В. Организация экскурсионной деятельности: Учебно-практ. Пособие / Н.В. Савина. – М.: МЭСИ, 2000, - 96 с.

14. Савина Н.В., Горбылева З.М. Экскурсоведение: Учебное пособие / Н.В. Савина, З.М. Горбылева. – Минск: 2004. – 236 с.

15. Требования к методической разработке экскурсии: методические рекомендации. М.: ЦРИБ «Турист», 1997.

16. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности / Н.М. Хуусконен, Глушанок Т.М. – М.: Герда, 2008. – 208 с.

17. Черных Н.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Н.Б. Черных. – М.: Советский спорт, 2005. – 358 с.

Інтернет-ресурси

1. Державна служба туризму і курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua.

2. Культура и туризм во Львове [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cultureandtourism.lviv.ua.

3. Новости турбизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novosti-turbiznesa.info.

4. ТрансТемпо. Международные автобусные рейсы: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transtempo.com.ua.

5. Туристичний портал Tour.com.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tour.com.ua.

6. Энциклопедия путешествий и туризма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travel.rin.ru.

7. KM.RU. Новости. Туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ru/turizm.

8. Tourua.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourua.com.

9. Travel.ru. Всё о туризме и путешествиях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travel.ru.

10. Travel Trade Gazette Russia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ttg-russia.ru.

Додаток 1

Введено наказом ректора КНТЕУ

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

 

ПАСПОРТ

Бази практики

для студентів спеціальності № ________________________________

 

(назва)

 

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ)__________

 

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА, ТЕЛЕФОН_____________________________

 

 

КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА

(ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ) __________________________________

(підпис)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

“____”_________________20__р. М.П.

 

 

Характеристика підприємства (організації, установи) відповідно до вимог програм практики:

 

1. Дата заснування__________________________________________

2. Форма власності __________________________________________

(державна, приватна, колективна та ін.)

3. Організаційно-правова форма діяльності ____________________

 

(оренда, кооператив, господарче товариство, акціонерне, з обмеженою відповідальністю та ін.)

4. Відомча підпорядкованість (членство) ______________________

 

(повна назва міністерства, комітету, асоціації)

5. Структура підприємства __________________________________

(його підрозділи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Тип підприємства _________________________________________

____________________________________________________________

7. Оснащення (устаткування) ________________________________

____________________________________________________________

8. Форми обслуговування ____________________________________

 

Організація бухгалтерського обліку та характер бухгалтерської звітності ___________________________________________________

 

 

 

9. Основні економічні показники:

- статутний фонд _________________________________________

- чисельність працюючих __________________________________

- обсяг діяльності (обсяг реалізації)

 

 

- вартість основних засобів, ________________________________

в т.ч. активної частини ______________________________

- вартість майна __________________________________________

- власні активи, в т.ч. обігові _______________________________

- прибутковість продажу ___________________________________

- прибутковість капіталу ___________________________________

10. Розмір підприємства:

______________________________________________________

11. Спеціалізація підприємства

12. База практики відповідає / не відповідає програмі практики

 

 

Завідувач кафедри ___________________ / _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

“___”_________________20__р.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.