Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Матеріали для виготовлення конструкції

Контроль якості зварювання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів вищих навчальних закладів з підготовки

Молодших спеціалістів

Спеціальності 5.05050401

«Зварювальне виробництво»

 

Укладачі: викладач вищої категорії Безцінний В.І.

викладач другої категорії Кравчонок О.О.

 

 

Рекомендовано методичною Радою коледжу

Протокол № ____від _____2013р

 

Розглянуто і рекомендовано цикловою комісією електротехніки, електромеханіки татехнології зварювального виробництва

Протокол № 6 від 04 01 2013р.

Голова циклової комісії ___________Л.П. Недоімченкова

 

Харків

2013

ЗМІСТ

с.

Анотація………………………………………………………………………...…2

1 Структура та обсяг курсового проекту……………………………………4

1.1 Титульний лист……………………………………………………………...5

1.2 Завдання на курсове проектування…………………………………………5

1.3 Відомість курсового проекту………………………………………………5

1.4 Зміст………………………………………………………………………….5

1.5 Вступ…………………………………………………………………………6

2 Основні робочі розділи проекту……………………………………………6

2.1 Характеристика зварної конструкції………………………………………6

2.2 Характеристика матеріалу для виготовлення зварної конструкції………6

2.3 Визначення етапів контролю якості………………………………………..8

2.4 Вибір та обґрунтування методів контролю якості………………………..9

2.5 Вибір та характеристика обладнання для контролю якості………………9

2.6 Методика проведення контролю якості…………………………….……10

2.7 Визначення заходів по усуненню зварювальних дефектів……….……..10

2.8 Основні заходи з техніки безпеки та протипожежний захист……….…103 Індивідуальне завдання…………………………………………………….11

4 Графічна частина проекту………………………………………………...17

5 Література………………………………………………………………….18

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

 

 


Анотація

Даний методичний посібник розроблений для надання допомоги студентам під час виконання курсового проекту в процесі вивчення дисципліни«Контроль якості зварювання»студентами спеціальності 5.05050401 “Зварювальне виробництво”.

Мета виконання курсового проекту полягає в наступному:

· узагальнення, поглиблення знань, одержаних студентами під час вивченнязагальнотехнічних та спеціальних дисциплін, використання цих знань для комплексного виконання конкретної інженерної задачі;

· розвиток аналітичного підходу під час вибору способів проведення контролю якості зварювання з урахуванням реальних умов виробництва, економічності прийнятого варіанту;

· оволодіння системним підходом вибору серійного обладнання для проведення контролю якості, поширення знань студентів за рахунок вивчення додаткової технологічної і довідкової літератури, нормативних матеріалів, стандартів та іншої документації;

· розробка та оформлення технологічної документації згідно з вимогами ЄСКД і ЄСТД;

· оволодіння навичками аналізувати необхідну літературу

Для виконання курсового проекту використовуються знання, здобуті студентами під час вивчення дисциплін «Виготовлення зварних конструкцій», “Контроль якості зварювання” та «Обладнання для контролю якості зварних з’єднань», а також інших загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом за вказаною спеціальністю.

Основна форма роботи над проектом – це самостійна робота з літературою та індивідуальні консультації з викладачем. Курсовий проект

 

необхідно виконувати державною мовою на аркушах формату А4 та оформлювати згідно з ГОСТ 2.105 -95. Курсовий проект є самостійною творчою роботою студента, і він повністю несе відповідальність за своєчасність його виконання та якість . Для ефективного використання часу та забезпечення можливості контролю за ходом виконання курсового проекту складається відповідний графік. Зразок графіку наводиться в додатку А

До змісту

Структура та обсяг курсового проекту

Курсовий проект складається графічної частини та пояснювальної записки (25-30 сторінок рукописного тексту або 20-25 сторінок машинописного тексту на аркушах формату А4). Зміст пояснювальної записки та графічної частини проекту, їх обсяг приводиться в таблиці 1.

Таблиця 1 – Структура та обсяг курсового проекту

Номер розділу Назва розділів Орієнтований обсяг, арк.
  Вступ 1-2
Характеристика зварної конструкції
Характеристика матеріалу для виготовлення конструкції 1 - 2
Визначення етапів контролю якості
Вибір та обґрунтування методів контролю якості зварної конструкції 1-2
Вибір та характеристика обладнання для проведення контролю якості 3-4
Методика проведення контролю якості 3-4
Визначення заходів щодо усунення дефектів 1-2
Основні заходи з техніки безпеки під час проведення контролю якості 1-2
  Графічна частина

Титульний лист

Титульний лист проекту виконується згідно додатку Б. Студентові необхідно пам’ятати, що курсовий проект може бути допущений до захисту тільки тоді, коли проект перевірений і підписаний консультантом.

До змісту

Завдання на курсове проектування

Тематика курсовогопроектву повинна відповідати змісту дисципліни «Контроль якості зварювання» і тісно пов’язуватися з практичними вимогами до професійних компетентностей фахівця спеціальності 5.05050401 “ Зварювальне виробництво ”.

Рекомендується така тематика курсових проектів:

1 Технологія контролю якості зварної конструкції

2 Вдосконалення існуючої технології контролю якості зварної конструкції

3 Лабораторний стенд, модель, макет та ін. (розробка та виготовлення) для використання в навчальному процесі

Завдання видається індивідуально для кожного студента викладачем.

До змісту

Відомість курсового проекту

Зразок цього документу наводиться в додатку В.

До змісту

Зміст

У змісті вказується повна назва розділів пояснювальної записки і сторінка їх початку .

 

До змісту

Вступ (анотація)

Треба коротко викласти основні етапи розвитку контролю якості зварювання, показати технологічні та економічні переваги. Визначити місце та роль контролю якості зварювання в підвищенні ефективності виробництва Виходячи із можливостей зварювального виробництва, необхідно обґрунтувати актуальність контролю якості зварювання.

Анотація пишеться після закінчення роботи над основними розділами проекту, в ній обґрунтовується актуальність рішень, які прийняті в проекті та доцільність всього проекту.

До змісту

Основні робочі розділи

Характеристика зварної конструкції

Згідно з кресленням і властивостями конструкційного матеріалу відзначити головні конструкційні особливості зварного вузла, його призначення таособливості використання. Визначити вимоги до зварних з’єднань (герметичність ).

Виконати аналіз технологічності зварної конструкції згідно з вимогами

Література: [1,2,4].

 

До змісту

 

Матеріали для виготовлення конструкції

Обґрунтувати раціональність використання заданої марки матеріалу, для виготовлення зварної конструкції, керуючись наступними основними вимогами:

- забезпечення необхідної міцності та жорсткості при найменших витратах на виготовлення, враховуючи максимальну економію металу;

- гарантована умова гарної зварюваності при мінімальному розміцненні та зниженні пластичної деформації в зоні зварних з’єднань;

- забезпечення надійності експлуатації конструкції при заданих статичних та динамічних навантаженнях, в агресивних середовищах та під час впливу змінних температур.

Визначити та дослідити хімічний склад металу, з якого виготовляється задана зварна конструкція, показати основні фізичні якості і механічні характеристики. Розрахувати вуглецевий еквівалент для вуглецевих та низько вуглецевих сталей і оцінити зварюваність металу. Хімічний склад та механічні властивості сталі навести в таблицях 1.1 та 1.2

Таблиця 1.1 –Хімічний склад сталі,

У відсотках,%

Марка сталі     Вміст елементів  
С Si Mn Cr Mo Ni P S
                   

 

Таблиця 1.2 - Механічні властивості сталі

Марка сталі   Тимчасовий опіррозриву, МПа Межа текучості, МПа Відносне подовження   Відносне звуження Ударна в'язкість, Дж/см2
                       

 

Оцінка зварюваності сталі здійснюється за повним еквівалентом вуглецю Се %, якийвраховує вплив на зварюваність хімічного складу сталі і товщини, і визначається за формулою

Сє = Сх( 1+0,005*S),(2.1)

де Сх - хімічний еквівалент вуглецю, у відсотках, який визначається за формулою

360*Сх = 360*С+ 40*Mn+40*Cr+20*Ni+28*Mo (2.2)

Якщо повний еквівалент вуглецю Се<0,45, то сталь не вимагає підігріву до зварювання івідноситься до добре зварювальних.

 

Якщо Се>0,45, то сталь вимагає підігріву перед зварюванням. В цьому випадкутемпературу підігрівуТ під, оСвизначаємо за довідковими даними чи розрахунком за формулою:

Т під =350 (2.3)

Література [1,2,4]

 

До змісту


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.