Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Ерітінділер туралы ілім87054367799

1. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) бірге тең?

1) Na2SO4

2) ++NaNO3

3) СaCl2

4) Na2CO3

5) Na3PO4

2. ЭКВИВАЛЕНТТІК ФАКТОРЫ (fэ) 1/2-ге ТЕҢ ЗАТТАР

1) Ca3(PO4)2

2) Na3PO4

3) ++ВаSO4

4) KNO3

5) ++CaCl2

6) NaBr

7) KCl

3. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) 1/3-ге тең?

1) Na2CO3

2) ++Na3PO4

3) NaNO3

4) Ca(OH)2

5) Al2(SO4)3

4. ЭКВИВАЛЕНТТІК ФАКТОРЫ (fэ) 1/6-ге ТЕҢ ЗАТТАР

1) Mg(NO3)2

2) ++Ca3(PO4)2

3) ++Al2(SO4)3

4) Al(OH)3

5) Na3PO4

6) NaNO3

7) CaCl2

8) KCl

5. Қандай концентрация моль/кг-мен өлшенеді?

1) молярлық концентрация

2) эквивалентті молярлы концентрация

3) ++моляльді концентрация

4) массалық үлес

5) мольдік үлес

6. Молярлы концентрация қандай қатынаспен есептелінеді?

1)

2) ++

3)

4)

5)

7. Эквивалентті молярлы концентрация қандай қатынаспен есептелінеді?

1)

2)

3) ++

4)

5)

8. Ерітіндінің массалық үлесі қандай формулалар бойынша есептелінеді?

1)

2) ++

 

3)

4)

5)

9. 1 литр ерітіндіде 3,65 г хлорсутек бар. Осы ерітіндінің молярлы концентрациясы неге тең?

1) 1 моль/л

2) 0,5 моль/л

3) ++0,1 моль/л

4) 0,05 моль/л

5) 0,01 моль/л

10. Хирургияда натрий хлоридінің 10%-дық ерітіндісімен сіңірілген гипертонды таңғыштар қолданылады. Осындай 500 г ерітінді дайындау үшін қанша грамм тұз және су қажет?

1) 5 және 495

2) 10 және 490

3) 25 және 475

4) ++50 және 450

5) 75 және 425

11. 95 г суда 5 г глюкоза ерітілген. Алынған ерітіндіде глюкозаның массалық үлесі (%) нешеге тең?

1) ++5,00

2) 5,26

3) 5,56

4) 5,88

5) 6,00

12. Ерітіндінің қайнау температурасының таза еріткіштің қайнау температурасына қарағанда салыстырмалы жоғарылауы

1) нөльге тең

2) еріген заттың массалық үлесіне тура пропорционал3) еріген заттың мольдік үлесіне тура пропорционал

4) ++ерітіндінің моляльдігіне тура пропорционал

5) еріген заттың концентрацичсына тәуелсіз

13. «Н2О2 3%-дық ерітіндісі» деген ұғым нені білдіреді?

1) 1 литр ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

2) 1000 г ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

3) ++100 г ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

4) 100 г ерітіндіде 3 моль сутек пероксиді бар

5) 1000 г еріткіште 3 г сутек пероксиді бар

14. Судың эбуллиоскопиялық константасы 0,52о. Глюкозаның сулы ерітіндісінің қайнау температурасы нешеге тең, егер оның моляльдік концентрациясы 1 моль/кг тең болса

1) 100оС

2) ++100,52оС

3) 101,04оС

4) 99,48оС

5) 98,96оС

15. ҚАН ПЛАЗМАСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ГИПЕРТОНДЫ БОЛАТЫН ЕРІТІНДІЛЕР

1) ++15%-дық NaCl ерітіндісі

2) ++10%-дық NaCl ерітіндісі

3) 0,9%-дық NaCl ерітіндісі

4) 0,1%-дық NaCl ерітіндісі

5) ++5%-дық NaCl ерітіндісі

6) 0,15 М NaCl ерітіндісі

7) 0,01 М NaCl ерітіндісі

8) 0,3 М NaCl ерітіндісі

16. ҚАН ПЛАЗМАСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ИЗОТОНДЫ БОЛАТЫН ЕРІТІНДІЛЕР

1) 0,1%-дық NaCl ерітіндісі

2) ++0,9%-дық NaCl ерітіндісі

3) 10%-дық NaCl ерітіндісі

4) 15%-дық NaCl ерітіндісі

5) 5%-дық NaCl ерітіндісі

6) 0,15 М NaCl ерітіндісі

7) 0,01 М NaCl ерітіндісі

8) 0,3 М NaCl ерітіндісі

9) 1 М NaCl ерітіндісі

17. ҚАН ПЛАЗМАСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ГИПОТОНДЫ БОЛАТЫН ЕРІТІНДІЛЕР

1) ++0,01%-дық NaCl ерітіндісі

2) 0,9%-дық NaCl ерітіндісі

3) 10%-дық NaCl ерітіндісі

4) 15%-дық NaCl ерітіндісі

5) 5%-дық NaCl ерітіндісі

6) ++0,05 М NaCl ерітіндісі

7) ++0,01 М NaCl ерітіндісі

8) ++0,03 М NaCl ерітіндісі

9) 1 М NaCl ерітіндісі

18. Төменде келтірілген заттардың қайсысының сулы ерітіндісінің қату температурасы ең максималды болады, егер осы ерітінділердің эквивалентті молярлы концентрациялары бірдей болған жағдайда?

1) ++С6Н12О6

2) NaNO3

3) Ca(NO3)2

4) Al(NO3)3

5) Al2(SO4)3

19. Төменде келтірілген заттардың қайсысының сулы ерітіндісінің қату температурасы ең минималды болады, егер осы ерітінділердің эквивалентті молярлы концентрациялары бірдей болған жағдайда?

1) С6Н12О6

2) КNO3

3) Mg(NO3)2

4) Fe(NO3)3

5) ++Al2(SO4)3

20. Бірдей температурада, молярлы концентрациясы 0,1 моль/л болатын ерітінділер өзара изотонды. Осы шарт қандай ерітінділер жұбы үшін сақталады?

1) фруктоза мен натрий хлориді

2) натрий хлориді мен натрий сульфаты

3) сахароза мен магний хлориді

4) ++кальций нитраты мен натрий сульфаты

5) калий хлориді мен калий сульфаты

21. Жоғары молекулалы компоненттердің қатысуы себепті пайда болатын осмос қысымының бір бөлігі қалай аталады?

1) таза еріткіш бетіндегі қаныққан бу қасымы

2) ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қасымы

3) осмостық қысым

4) диастоликалық қысым

5) ++онкотикалық қысым

22. Стандартпен салыстырғанда осмостық қысымы жоғары ерітінді қалай аталады?

1) гипотонды

2) изотонды

3) физиологиялық

4) қаныққан

5) ++гипертонды

23. Эритроциттерді 10%-дық натрий хлоридінің ерітіндісіне батырғанда қандай құбылыс байқалады?

1) гемолиз

2) ++плазмолиз

3) деплазмолиз

4) ультрасүзгілеу

5) эндосмос

24. Эритроциттерді 0,1%-дық натрий хлоидінің ерітіндісіне батырғанда қандай құбылыс байқалады?

1) ++гемолиз

2) плазмолиз

3) диализ

4) коагуляция

5) экзосмос

25. Төменде келтірілген тұздардың молярлы концентрациясы бірдей: 0,01 моль/л-ге тең. Ерітінділердің қандай жұбы үшін 1 литр ерітіндісінде бөлшектер саны бірдей болады?

1) Na2SO4 және NaCl

2) Na2CO3 және NaBr

3) NaBr және K2SO4

4) ++NaCl және KBr

5) NaCl және Na3PO4

26. Эквиваленттізат мөлшері төмендегідей қатынас деп есептеуге болады

1) заттың молярлық массасының оның массасына

2) заттың массының оның молярлық массына

3) эквивалентті молярлық массаның оның массасына

4) ++заттың массасынң оның эквивалентті молярлық массасына

5) зат массасының ертінді массасына

27. Эквивалентті фактор мен заттың молярлық массасының көбейтіндісін қандай шамамен есептеуге болдады?

1) Массалық үлес

2) молярлықконцентрация

3) эквиваленттің молярлықконцентрациясы

4) ++экваленттің молярлық массасы

5) молдің үлес

28. Еріген зат мөлшерінің ертінді көлеміне қатынасын қандай шамамен анықталады?

1) Массалық үлес

2) ++молярлықконцентрация

3) эквиваленттің молярлықконцентрациясы

4) моляльдық концентрация

5) молдің үлес

29. Еріген зат мөлшерінің еріткіш көлеміне қатынасын қандай шамамен анықталады?

1) Массалық үлес

2) Молярлық концентрация

3) эквиваленттің молярлық концентрациясы

4) ++моляльдық концентрация

5) молдің үлес

Буферлік ерітінділер

 

1. Бейтарап ерітінді үшін қай тұжырым дұрыс болады?

1) ++ [H+] = [OH-]

2) [H+] = 14 - [OH-]

3) [H+] < [OH-]

4) [H+] × [OH-] = 14

5) [H+] > [OH-]

2. Хлорсутек қышқылының аз мөлшерін қосқанда гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің қай компоненті әрекеттеседі?

1) H2CO3

2) ++NaHCO3

3) Na2CO3

4) CaCO3

5) K2CO3

3. Ацетатты буферлік ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады?

1) ++

2)

3)

4)

5)

4. Гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) ++H2CO3 және NaHCO3

2) Na2CO3 және K2CO3

3) Na3PO4 және Na2HPO4

4) CaCO3 және H2CO3

5) K2CO3 және CaCO3

5. Фосфатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) Na3PO4 және H3PO4

2) ++Na2HPO4 және NaH2PO4

3) NaH2PO4

4) Na3PO4 және Na2НPO4

5) Ca3(PO4)2

6. Аммиакатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) NH4NO3 және (NH4)2SO4

2) (NH4)2CO3 және NH4Cl

3) ++NH4Cl және NH4OH

4) (NH4)2SO4

5) NH4OH және HCl

7. СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕ [H+] < [OH-] ҚАТЫНАСЫ САҚТАЛАДЫ

1) CH3COOH

2) ++Са(OH)2

3) ++NH4OH

4) H3PO4

5) ++NaOH

6) NaCl

7) KCl

8. СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕ [H+] > [OH-] ҚАТЫНАСЫ САҚТАЛАДЫ

Са(OH)2

1) NH4OH

2) ++H3PO4

3) ++HNO3

4) NaOH

5) NaCl

6) KOH

7) ++HCl

9. 25°С температурада таза судағы сутек иондарының концентрациясы [H+] (моль/л) неге тең?

1) 10-14

2) ++10-7

3) 107

4) 101

5) 7

10. Сон- концентрациясы нешеге тең, егер Сн+ = 10-4?

1) 14

2) 10-14

3) 10-7

4) ++10-10

5) 10-4

11. Сұйытылған сулы ерітінділер үшін рН және рОН қосындысы нешеге тең?

1) 10-14

2) 10-7

3) 1

4) 7

5) ++14

12. Ағзада реакция ортасының қышқылды ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

1) осмос

2) ++ацидоз

3) алколоз

4) гдролиз

5) бейтараптану

13. Ағзада реакция ортасының сілтілік ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

1) ацидоз

2) ++алколоз

3) гидролиз

4) гомеостаз

5) бейтараптану

14. рОН =11 тең болатын сулы ерітіндіде сутек иондарының концентрациясы (моль/л) нешеге тең?

1) 10-1

2) ++10-3

3) 10-5

4) 10-9

5) 10-11

15. Ортаның реакциясы қандай болады, егер рОН = 13 болса?

1) ++қышқылдық

2) сілтілік

3) әлсіз сілтілік

4) әлсіз қышқылдық

5) бейтарап

16. СNаОН= 0,001 моль/л болатын натрий гидроксиді ерітіндісінің рН-ы нешеге тең?

1) 10-2

2) 2

3) 9

4) ++11

5) 10-12

17. КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ 0,1 МОЛЬ/Л HCl ЕРІТІНДІСІ ҮШІН ДҰРЫС ҚАТЫНАСТАР

1) [H+] = [OH-]

2) ++ [H+] > [OH-]

3) [H+] < [OH-]

4) ++ [OH-] = 10-13

5) [OH-] = 10-1

6) [H+] = 10-13

7) ++ [H+] = 10-1

8) pOH = 1

9) ++pH = 1

18. СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕ [H+] > [OH-] ШАРТЫ ОРЫНДАЛАТЫН ЗАТТАР

1) ++CH3COOH

2) NH4OH

3) NaOH

4) ++H2SO4

5) KOH

6) NaCl

7) ++HCl

19. Сірке қышқылының ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

1) [H+] = Cк-ты

2) [H+] = a×Кк-ты

3) ++ [H+] =

4) [H+] = 14 - [OH-]

5) [H+] = 10-14

20. Аммоний гидроксидінің ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

1) [H+] = Cосн

2) [H+] = a×Cосн

3) [H+] = 10-14 - [OH-]

4) [H+] = 14 - [OH-]

5) ++ [H+] =

21. КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ 0,01МОЛЬ/Л КОН ЕРІТІНДІСІ ҮШІН ДҰРЫС ТҰЖЫРЫМДАР

1) [H+] = [OH-]

2) [H+] > [OH-]

3) ++ [H+] < [OH-]

4) [OH-] = 10-12

5) ++ [OH-] = 10-2

6) ++ [H+] = 10-12

7) [H+] = 10-2

22. Концентрациясы 0,1моль/л, ионизациялану дәрежесіa=0,001 болатын бір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің ионизациялану Kb(моль/л) неге тең?

1) 10-1

2) 10-3

3) 10-4

4) 10-5

5) ++10-7

23. Концентрациясы 0,1 моль/л және иондану константасы Kb 10-7-ге тең бір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің иондану дәрежесі a нешеге тең?

1) 0,1

2) 0,01

3) ++0,001

4) 10-4

5) 10-5

24. 100 мл қан плазмасындағы химиялық байланысқан СО2 көлемдік үлесі қалай аталады?

1) қанның сілтілік резерві,

2) қанның сутектік көрсеткіші,

3) қанның осмостық қысымы,

4) қанның буферлік сұйыұтығы,

5) қанның концентрациясы.

 

Комплексті қосылыстар

 

1. [Co(CN)4(H2O)2]- ионындағы комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +4

2) +5

3) +++3

4) +6

5) +2

2. [CrCl2CN(H2O)3] бөлшегіндегі комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +++3

2) +6

3) +4

4) +5

5) +2

3. Комплекс түзуші Со (III) болып табылатын комплексті бөлшектің [Co(NO2)3(NH3)3]x заряды нешеге тең?

1) 3+

2) 3 –

3) ++0

4) 2 –

5) 1+

4. Комплекс түзуші Pt (IV) болып табылатын комплексті бөлшектің [PtCl(OH)5]x заряды нешеге тең?

1) 2+

2) ++2 –

3) 4+

4) 3 –

5) 3+

5. Комплексті қосылыс калийдің монобромопентанитроплатинатына (IV) қандай формула сәйкес келеді?

1) K[PtBr(NO2)5]

2) [PtBr(NO2)5]K

3) ++K2[Pt(NO2)5Br]

4) [Pt(NO2)5]KBr

5) [KBr][Pt(NO2)5]

6. Комплексті қосылыс натрийдің пентацианомоноамминферратына (II) қандай формула сәйкес келеді?

1) Na[Fe(CN)5NH3]

2) Na2[Fe(CN)6NH3]

3) Na(NH3)[Fe(CN)6]

4) [Fe(CN)6NH3]Na

5) ++Na3[Fe(CN)5NH3]

9. Комплексті қосылыс пентаамминбромокобальт (III) сульфатына қандай формула сәйкес келеді?

1) ++ [CoBr(NH3)5]SO4

2) [CoBr][(NH3)5·SO4]

3) [Co(NH3)5]BrSO4

4) (NH3)5[CoBrSO4)

5) Co[Br(NH3)5SO4]

8. [Au(CN)2Br2]- комплексті ионындағы алтынның тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +++3

2) +4

3) +5

4) +6

5) +2

9. КАТИОНДЫ КОМПЛЕКСКЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ФОРМУЛАЛАР

1) ++ [Cr(CNS)2H2O(NH3)3]Br

2) [Co(NH3)3(NO2)3]

3) ++ [CoBr(NH3)5]SO4

4) Ca[Al(OH)5H2O]

5) Ca[Al(OH)5H2O]

6) ++ [CrCl(NH3)5]Cl2

7) [PtCl3(NH3)3]

8) K2[PtCl6]

10. АНИОНДЫ КОМПЛЕКСКЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ФОРМУЛАЛАР

1) [CrOH(H2O)2(NH3)3]Br2

2) [Cr(CNS)2H2O(NH3)3]Br

3) [CoBr(NH3)5]SO4

4) [CrCl(NH3)5]Cl2

5) ++Ca[Al(OH)5H2O]

6) ++Ba2[Fe(CN)6]

7) [PtCl4(NH3)2]

8) [PtCl3(NH3)3]

11. БЕЙТАРАП КОМПЛЕКСКЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ФОРМУЛАЛАР

1) [Cr(CNS)2H2O(NH3)3]Br

2) [Co(NO2)2(NH3)3]Cl

3) Ca[Al(OH)5H2O]

4) [PtCl3(NH3)3]Br

5) [PtCl(NH3)3]Cl

6) ++ [PtCl4(NH3)2]

7) ++ [PtCl3(NH3)3]

8) K2[PtCl6]

12. [Co(NH3)5Cl]Cl2 комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

1) Co2+

2) [Co(NH3)5Cl]2+

3) ++Co3+

4) 5 NH3 и Cl-

5) 2Cl-

13. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] КОМПЛЕКСТІ ҚОСЫЛЫСЫНДА ЛИГАНДАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

1) [Pt(OH)2Cl4]2-

2) 2NH4+

3) ++2OH-

4) ++4Cl-

5) Pt4+

6) Pt2+

14. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

1) 2OH-

2) Pt2+

3) ++Pt4+

4) 4Cl-

5) 2NH4+

15. Байланыс түзілу кезінде электрондар әрекеттесуші электрондар әрекеттесуші атомның біреуінен екіншісінен іс жүзінде толықтай өтіп кететін болса, химиялық байланыс қалай аталады ?

1) ++иондық

2) коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

16. Байланыс түзу кезінде электрондар әрекеттесуші атомдардың біреуінен екіншісіне тек жартылай ғана ығысатын болса, химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) ++коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

17. Байланыс түзу кезінде электрондар екі атомға да бірдей дәрежеде ортақ қасиет көрсетсе, химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) коваленттік полярлы

3) ++коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

18. Сутек атомы мен электртерістігі жоғары басқа бір атомның арасында күшті полярлық коваленттік байланыс түзетін қосылыстарға тән химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) ++сутектік

5) металдық

19. Лиганда орналасатын координациялық максималды сан қалай аталады?

1) буферлік сиымдылық

2) ++дентанттылық

3) жарық сиымдылығы

4) жылу сиымдылығы

5) ток сиымдылығы

 

Атом құрылысы. Биогенді элементтер

 

1. Ва2+ бөлшегінде қанша электрон бар, егер барийдің реттік нөмірі 56 тең болса?

1) 58

2) 57

3) 56

4) 55

5) ++54

2. I- бөлшегінде қанша электрон бар, егер иодтың реттік нөмірі 53 тең болса?

1) 55

2) ++54

3) 53

4) 52

5) 51

3. Fe3+бөлшегінде қанша электрон бар, егер темірдің реттік нөмірі 26 тең болса?

1) 29

2) 27

3) 26

4) 25

5) ++23

4. АДАМ АҒЗАСЫ ҮШІН УЛЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

1) сутек

2) ++кадмий

3) кальций

4) натрий

5) магний

6) ++қорғасын

7) калий

8) ++сынап

5. Қандай элемент сүйек тінінің негізі болып табылады?

1) натрий

2) қорғасын

3) ++кальций

4) калий

5) күшән

6. ЕРІТІНДІЛЕРІ МЕДИЦИНАДА АНТИСЕПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАТТАР

1) NH4OH

2) ++KMnO4

3) CaCl2

4) ZnCl2

5) ++Н2О2

6) ++NaCl

7) NO2

8) HCl

7. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығын жоғарылату үшін қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

1) НNO3

2) ++HCl

3) KMnO4

4) NaHCO3

5) NH4OH

8. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығы жоғарылап, қыжыл пайда болғанда қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

1) Nа2CO3

2) HCl

3) NaОH

4) ++NaHCO3

5) NH4OH

9. Қандай ион жасуша ішілік негізгі ион болып табылады?

1) ++К+

2) Na+

3) Ca2+

4) Fe2+

5) Mn7+

10. Қандай ион жасуша сыртындағы негізгі ион болып табылады?

1) К+

2) ++Na+

3) Ca2+

4) Fe2+

5) Mn7+

11. МАКРОЭЛЕМЕНТТЕР ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕР

1) Mn

2) Rb

3) Cs

4) Сu

5) ++Ca

6) ++Cl

7) ++К

8) I

12. ОРГАНОГЕН БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕР

1) Mn

2) Na

3) Ca

4) Fe

5) Cu

6) ++N

7) ++P

8) ++C

13. МИКРОЭЛЕМЕНТТЕР ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕР

1) Mg

2) Ca

3) ++Cu

4) Cl

5) O

6) S

7) C

8) ++I

14. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен «эндемиялық зоб» ауруы пайда болады?

1) C

2) ++I

3) Ca

4) O

5) Mn

15. Гемоглобинде қандай ион комплекс түзуші болып табылады?

1) К+

2) Na+

3) Ca2+

4) ++Fe2+

5) Mn7+

16. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен остеопороз ауруы дамиды?

1) К

2) Na

3) ++Ca

4) Fe

5) Mn

17. Фтордың артық мөлшерінен туындайды

1) кариес

2) ++флюороз

3) антракоз

4) рахит

5) силикоз

18. Тас көмірдің шаңын жүйелі түрде жұту кезінде туындайды

1) силикоз

2) ++антракоз

3) алюминоз

4) флюороз

5) кариес

19. Алюминий мен оның оксидтерін жүйелі түрде жұту кезінде туындайды

1) антракоз

2) силикоз

3) флюороз

4) ++алюминоз

5) кариес

Химиялық термодинамика

 

1. «Бітеу ампуладағы 0,9%-дық NaCl ерітіндісі» қандай термодинамикалық жүйеге жатады?

1) дөрекі дисперсті

2) гетерогенді

3) оқшауланған

4) гомогенді

5) ++жабық

6) ашық

2. ГОМОГЕНДІ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

1) натрий хлоридінің тұнба бетіндегі қаныққан ерітіндісі

2) ++қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

3) дәрілік препараттар ұнтағы

4) ++0,9%-дық NaCl ерітіндісі

5) ++кристалды йод

6) өсімдік

7) адам

3. ГЕТЕРОГЕНДІ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

1) глюкозаның судағы сұйытылған ерітіндісі

2) қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

3) ++дәрілік препараттар ұнтағы

4) NаС1судағы сұйытылған ерітіндісі

5) газдалмаған минеральды суы\

6) ++жануар

7) ++өсімдік

4. Қандай термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен массасы мен энергиясымен алмасады?

8) ++ашық

9) жабық

10) оқшауланған

11) гомогенді

12) гетерогенді

5. ЖАБЫҚ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

1) ++суыған тас

2) идеалды термос

3) ++дәнекерленген ампуладағы дәрі

4) тірі жасуша

5) бүкіл әлем

6) өсімдік

7) адам

6. Қандай термодинамикалық жүйенің (заттардың бірдей мөлшері болған джағдайда) энтропия шамасының мәні минимальды болады?

1) глюкозаның сұйытылған ерітіндісі

2) тұнба бетіндегі натрий хлоридінің қаныққан ерітіндісі

3) ауа

4) сұйық азот

5) ++кристалды йод

7. Қандай термодинамикалық шама химиялық жүйенің реакциялық қабілетінің өлшемі болып табылады?

1) ішкі энергия

2) жүйенің температурасы

3) реакция өнімдерінің түзілу жылулары

4) ++Гиббс энергиясы

5) қоршаған ортаның температурасы

8.Эндотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

1) ++Q<0, DН>0

2) Q<0, DН<0

3) Q>0, DH>0

4) Q=0, DH<0

5) Q>0, DН=0

9.Экзотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

1) Q<0, DН<0

2) ++Q>0, DH<0

3) Q>0, DH>0

4) Q<0, DН>0

5) Q=0, DH>0

10.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы өзгермейді?

1) HCl + NH3 ® NH4Cl

2) C2H5OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O

3) NI3NH3 ® N2 + ЗНI

4) ++H2 + Сl2 ® 2НСl

5) 2CO + O2 ® 2CO2

11.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы артады?

1) 2N2O + 4O2 ® 2N2O5

2) 3Н2 + N2 ® 2NН3

3) 4НСl + O2 ® 2Сl2 + 2Н2O

4) N2 + О2 ® 2NO

5) ++2Н2O2 ® 2H2O + O2

12.Адам қандай термодинамикалық жүйеге жатады?

1) ашық гомогенді

2) жабық гетерогенді

3) оқшаулланған гомогенді

4) ++ашық гетерогенді

5) жабық гомогенді

13.Тірі ағза жасушасында қандай биохимиялық процестер жүреді?

1) изобаралық

2) изохоралық

3) изотермиялық

4) изохоралық-изотермиялық

5) ++изобаралық-изотермиялық

14. ТҮЗІЛУ ЖЫЛУЫ НӨЛГЕ ТЕҢ ЗАТТАР

1) HNO3

1) CaCl2

2) N2O

3) NO2

4) NH3

5) ++Cl2

6) ++N2

7) ++О3

15. Стандартты жағдайда жай заттардан 1 моль күрделі зат түзілгенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері қалай аталады?

1) жану энтальпиясы

2) бейтараптау энтальпиясы

3) стандартты түзілу жылуы

4) ++стандартты ыдырау жылуы

5) стандартты гидраттану энтальпиясы

16. «Кез келген химиялық қосылыстың ыдырау жылуы оның түзілу жылуына абсолюттік шамасы бойынша тең, бірақ таңбалары қарама-қарсы» - бұл анықтама

1) термодинамиканың бірінші бастамасы

2) термодинамиканың екінші бастамасы

3) ++Лавуазье-Лаплас заңы

4) Гесс заңы

5) Гесс заңының салдары

17. Лавуазье-Лапласс заңының математикалық өрнегіне сәйкес формуланы таңдаңыз

1) ΔG = ΔH – TΔS

2) Q = DU + A

3) ++DHd = -DHf

4) ΔS ≥ Q/T

5) Qp = DH

18. Егер судың бір моль түзілу энтальпиясы -241,6 кДж тең болса, онда судың екі молінің ыдырау реакциясының энтальпиясы неге тең болады?

1) -241,6 кДж

2) +241,6 кДж

3) - 120,8 кДж

4) -483,2 кДж

5) +++483,2 кДж

19. «Химиялық реакцияның жылу эффектісі оның жүру жолына тәуелсіз, тек реакцияға қатысатын бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді» - бұл тұжырым

1) термодинамиканың бірінші бастамасы

2) термодинамиканың екінші бастамасы

3) Лавуазье-Лаплас заңы

4) ++Гесс заңы

5) Гесс заңының салдары

20. ТҮЗІЛУ ЖЫЛУЫ НӨЛГЕ ТЕҢ БОЛМАЙТЫН ЗАТТАР

1) ++CO2

2) ++NO

3) ++СО

4) Cl2

5) Br2

6) N2

7) O3

8) В

21.Заттың агрегаттық күйі кристалл-сұйық-газ қатары бойынша өзгеру барысында энтропия қалай өзгереді?

1) ++артады;

2) кемиді;

3) өзгермейді;

4) бастапқыда кеміп, соңынан артады;

5) бастапқыда артып, соңынан кемиді.

 

 

Химиялық реакциялар кинетикасы

1. Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз не?

1) ++уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың концентрациясының өзгерісі

2) химиялық реакцияның элементарлы актісіне қатысатын молекулалар саны

3) ферменттің бір молекуласының әсерінен өзгеріске ұшырайтын субстрат молекуласының саны

4) реакцияның кинетикалық теңдеуіндегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы

5) уақыт бірлігінде катализатордың концентрациясының өзгерісі

2. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 тура реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

1) w = [NO]2 + [O2]

2) w = 2[NO][O2]

3) w = 2[NO2]2

4) w = k[NO][O2]

5) ++w = k[NO]2[O2]

3. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 кері реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

1) w= [NO2]2

2) w = 2[NO2]

3) ++w = k[NO2]2

4) w = k[NO][O2]

5) w = k[NO]2[O2]

4. A + B + B ® AB2 тура реакциясы үшін қандай теңдеу әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келеді?

1) w = k[B][B]

2) w = k[A][B]

3) ++w = k[A][B]2

4) w = k[AB2]

5) w = k[A][B2]

5. ФЕРМЕНТТЕРДІҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ӘСЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

1) бейорганикалық катализатор тәрізді каталитикалық активтілігі

2) каталитикалық әсердің температураға тәуелсіздігі

3) ++өте жоғары каталитикалық активтілігі

4) каталитикалық әсердің рН мәніне тәуелсіздігі

5) ++рН мәнінің өзгерісіне өте сезімталдығы

6) ++әсер етудің жоғары таңдамалдылығы

7) температуралық оптимумның жоқтығы

6. Екінші ретті реакция қандай теңдеулермен өрнектеледі?

1) w=k. ca. cb. cс

2) ++w=k. ca .cb

3) w= dc/ dt

4) ++w=k. c2

5) w=k. c3

6) w=k. c

7) w=k

7. Тірі ағзадағы ферменттердің атқаратын қызметі

1) оксигендерді тасымалдау

2) ++биохимиялық реакцияларды катализдеу

3) иммунитетті қамтамасыз ету

4) энергиямен қамтамасыз ету

5) тіндер мен органдарға оттекті тасымалдау

8. w = kC(O2) ӨРНЕГІ ДҰРЫС БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

1) ++4Cu(қ) + O2(г) ® 2Cu2O(қ)

2) 2SO2(г) + O2(г) ® 2SO3(г)

3) O2(г) + 2H2(г) ® 2H2O(с)

4) 2NO(г) + O2(г)® 2NO2(г)

5) CO(г) + O2(г) ® 2CO2(г)

6) ++2C(қ) + O2(г) ® 2CO(г)

7) N2(г) + O2(г) ® 2NO(г)

9. СаСО3(қ) = СаО(қ) + CO2(г) тура химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйедегі қысымды 5 есе арттырса?

1) 5 есе артады

2) 25 есе кемиді

3) 5 есе кемиді

4) 25 есе артады

5) ++өзгермейді

10. Қандай реакция тримолекулярлы болып табылады?

1) H2 + J2 = 2HJ

2) J2 = 2J

3) ++2NO + O2 = 2NO2

4) CO + Cl2 = COCl2

5) Ca(HCO3)2 « H2O + CO2 + CaO

11. 2NO(г)+ Cl2(г) ® 2NOCl(г) реакциясының тепе-теңдік константасына қандай формула сәйкес келеді?

1) ++K = C2(NOCl) / C2(NO) . C(Cl2)

2) K = C2(NO) . C(Cl2)

3) K = C2(NO) . C(Cl2) / C2(NOCl)

4) K = C2(NOCl) / C2(NO) + C(Cl2)

5) K = C2(NO) + C(Cl2) / C2(NOCl)

12. CaCO3(қ) ® CO2(г) + CaO(қ) тура реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңына қандай формула сәйкес келеді?

1) w = k C(CaCO3)

2) w = k C(CaO) . C(CO2)

3) ++w = k

4) w = k ( C(CaO) + C(CO2))

5) w = k C(CO2)

13. Реакциның температуралық коэффициент γ=2. Химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер температураны 35оС –тан 65оС-ке дейін арттырса?

1) ++8 есе артады

2) 8 есе кемиді

3) өзгермейді

4) 6 есе артады

5) 6 есе кемиді

14. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы неге тең?

1) стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тең

2) химиялық реакциялардың қарапайым актісіне қатысатын молекулалар санына тең

3) концентрация шамасының дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

4) ++әрекеттесуші заттардың концентрациясы бірге тең болған жағдайда химиялық реакцияның жылдамдығына мән жағына тең

5) химиялық реакцияның меншекті жылдамдығы болып табылады

15. Химиялық реакция жылдамдығына әрекеттесуші заттар концентрациясы сандық түрде қалай өрнектеледі?

1) Вант-Гофф ережесімен

2) ++әрекеттесуші массалар заңымен

3) Аррениус теңдеуімен

4) Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

5) Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

16. Химиялық реакцияның жылдамдық константасының температураға тәуелдігі сандық түрде қалай өрнектеледі?

1) Панета-Фаянс ережесімен

2) әрекеттесуші массалар заңымен

3) ++Аррениус теңдеуімен

4) Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

5) Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

17. ФЕРМЕНТАТИВТІ РЕАКЦИЯНЫ СИПАТТАЙТЫН ТҰЖЫРЫМДАР

1) ++ферменттер белгілі температура аумағында каталитикалық активтілік көрсетеді;

2) ферменттердің каталитикалық активтілігі орта рН-на немесе қышқылдығына тәуелді болады;

3) ферменттер активтендіру энергиясының шамасын өзгертпейді;

4) ферменттер субстратпен аралық қосылыс түзеді

5) ++ферменттер жоғары таңдамалылық қасиетке ие

6) ферменттер барлық биохимиялық реакцияларды жылдамдатады;

7) ++ферменттер активтендіру энергиясының шамасын арттырады.

18. ГОМОГЕНДІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

1) FeO(қ) + H2(г) ® Fe(қ) + H2O(с)

2) C(қ) + H2O(с) ® H2(г) + CO(г)

3) ++2NO(г) + Cl2(г) ® 2NOCl(г)

4) ++2H2(г) + O2(г)® 2H2O(г)

5) ++SO2(г) + O2(г)® 2SO3(г)

6) C(қ) + 2H2(г) ® CH4(г)

7) C(қ) + O2(г) ® CO2(г)

19. ГЕТЕРОГЕНДІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

1) FeO(қ) + H2(г) ® Fe(қ) + H2O(с)

2) CO(г) + H2O(г) ® CO2(г) + H2(г)

3) H2S(г) + Cl2(г) ® 2HCl(г) + S(қ)

4) 2SO2(г) + O2(г) ® 2SO3(г)

5) ++C(қ) + CO2(г) ® 2CO(г)

6) ++C(қ) + 2H2(г) ® CH4(г)

7) ++C(қ) + O2(г) ® CO2(г)

Тотығу-тотықсыздану процестері

 

1. Ерітінді-ерітінді фазаларының бөліну шекарасында потенциал секірмесі қалай аталады?

1) тыныштық потенциалы

2) мембранды потенциал

3) электродты потенциал

4) ++диффузионды потенциал

5) электр қозғаушы күш

2. Қандай жүйеде тотықтырғыштық қасиеті жоғары болады

1) φ (Au3+/Au+) = 1,40 B

2) φ (Fe3+/Fe2+) = 0,77 B

3) ++φ (Co3+/Co2+) = 1,81 B

4) φ (Mn3+/Mn2+) = 1,51 B

5) φ (Pb4+/Pb2+) = 1,70 B

3. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеуге болады?

1) Е = φ1 + φ2

2) ++Е = φ1 – φ2

3) Е = φ1 × φ2

4) Е = φ1 / φ2

5) Е = φ2 / φ1

4. БІРІНШІ ТЕКТІ ЭЛЕКТРОД ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН ЭЛЕКТРОДТАР

1) Ag, AgCl│KCl

2) ++Ag│AgNO3

3) Hg, Hg2Cl2│KCl

4) Pt│Sn4+, Sn2+

5) Pt│Fe2+, Fe3+

6) ++Cu│CuSO4

7) ++Zn│ZnSO4

5. ЕКІНШІ ТЕКТІ ЭЛЕКТРОД ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН ЭЛЕКТРОДТАР

1) ++Hg, Hg2Cl2│KCl

2) ++Ag, AgCl│KCl

3) Ag│AgNO3

4) Pt│Sn4+, Sn2+

5) Cu│CuSO4

6) Pt│Fe2+, Fe3+

7) Zn│ZnSO4

6. ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ ЭЛЕКТРОДТАРЫ ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН ЭЛЕКТРОДТАР

1) Ag, AgCl│KCl

2) Ag│AgNO3

3) ++Pt│Sn4+, Sn2+

4) ++Pt│Fe3+, Fe2+

5) Zn│ZnSO4

6) Hg, Hg2Cl2│KCl

7) Cu│CuSO4

7. Жүйе (+) Ag│AgNO3(0,1н)║AgNO3(0.01н)│Ag(-)

1) анықтауыш электроды

2) салыстырушы электрод

3) екінші текті электрод

4) ++концентрациялық элемент

5) тотығу-тотықсыздану элементі

8. [H +]=10-2 тең болғанда сутек электродының потенциалы (В) нешеге тең болады?

1) -0,059 В

2) +0,059 В

3) ++-0,118 В

4) +0,118 В

5) 0 В

9. рН=10 тең болғандағы сутекті электродтың потенциалы (В) нешеге тең?

1) 0,59

2) ++-0,59

3) 0,30

4) -0,30

5) 0

10. БИОЛОГИЯЛЫҚ СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ рН-н ПОТЕНЦИОМЕТРЛІК АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЭЛЕКТРОДТАР

1) стандартты сутекті


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.