Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

VI тарау. Моносахаридтер. Дисахаридтер. Полисахаридтер.

1.Глюкозада хиральды көміртек атомдарының саны қанша?

1) 1

2) 2

3) 3

4) **4

5) 5

2. Кетогексозаның кеңістік изомерлерінің саны қанша?

1) **8

2) 16

3) 12

4) 24

5) 18

3. Глюкозаның эпимерлері

1) дезоксирибоза

2) **галактоза

3) фруктоза

4) манноза

5) ксилоза

6) рибоза

4. Альдозаны гликар қышқылына айналдыратын қандай тотықтырғыш?

1) мыс оксиді

2) бром суы

3) мыс сульфаты

4) **азот қышқылы

5) мыс гидроксиді

5. Глюкозаны бром суымен тотықтырғанда қандай өнім түзіледі?

1) глюкар қышқылы

2) гликон қышқылы

3) **глюкон қышқылы

4) гиалурон қышқылы

5) глюкурон қышқылы

6. Формулаға қандай атау сәйкес келеді?

1) пентан қышқылы

2) гиалурон қышқылы

3) маннурон қышқылы

4) **глюкурон қышқылы

5) галактурон қышқылы

7. Циклді жартылай ацетальдің құрылымы қандай моносахаридтің оксо- формасына сәйкес келеді?

1) D-галактоза

2) D-фруктоза

3) **D-манноза

4) D-глюкоза

5) D-ксилоза

8. Циклді жартылай ацетальдің құрылымы қандай моносахаридтің оксо- формасына сәйкес келеді?

1) D-манноза

2) D-глюкоза

3) D-фруктоза

4) **D-галактоза

5) D-глюкон қышқылы

9. Циклді жартылай ацетальдің құрылымы қандай моносахаридке сәйкес келеді?

1) **α-D-фруктофураноза

2) β-D-галактофураноза

3) β-D-фруктофураноза

4) α-D-ксилофураноза

5) β-D-рибофураноза

10. Амилопектинмен салыстырғанда амилозадағы моносахаридті қалдықтар арасында қандай гликозидтік байланыс болмайды?

1) α- 1, 4

2) α- 1, 2

3) **α- 1, 64) β - 1, 4

5) β - 1, 3

11. Сахароза қандай моносахаридтердіңконденсациясы кезінде түзіледі?

1) α-D-глюкопираноза + α- D-глюкопираноза

2) α-D-глюкопираноза + β- D-глюкопираноза

3) β-D-глюкопираноза + α- D-глюкопираноза

4) **α-D-глюкопираноза + β- D-фруктофураноза

5) β-D-галактопираноза + α- D- глюкопираноза

12. Лактозақандаймоносахаридтердіңконденсациясыкезіндетүзіледі?

1) β-D-галактопираноза + α- D- глюкопираноза

2) **α-D-галактопираноза + α- D-глюкопираноза

3) α-D-глюкопираноза + β- D-фруктофураноза

4) α-D-глюкопираноза + β- D-глюкопираноза

5) β-D-глюкопираноза + α- D-глюкопираноза

13.Реакция нәтижесіндеқандайөнімтүзіледі?

D-фруктофураноза + этанол

1) **этил-α-D-фруктофураноза

2) этил-β-D-фруктофураноза

3) этил-1,3,4,6-тетра-O-этилфуранозид

4) этил-α-D және этил-β-D-фруктофуранозид

5) 1,3,4,6-тетра-O-этил-β-D-фруктофуранозид

14.Сахарозаны мальтозадан қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады?

1) метилиодид

2) диметилсульфат

3) **Фелинг реактиві

4) азотты қышқыл

5) сірке ангидриді

15. α-D-маннопиранозаға қатысты α-D-глюкопираноза қандай стереоизомер болып табылады?

1) аномер

2) **эпимер

3) рацемат

4) таутомер

5) энантиомер

16. Метил- α-D-глюкопиранозидтің қышқылды ортада гидролизденуі нәтижесінде қандай өнімдер түзіледі?

1) **метанол және глюкоза

2) метиламин және глюкоза

3) метанол және метилглюкозид

4) метан қышқылы және глюкоза

5) метанол және глюкон қышқылы

17. α-D-глюкопиранозаның екі қалдығынан тұратын және арасында (1→4)- гликозидті байланыс деген мәліметтер қандай дисахаридке сәйкес келеді?

1) целлобиоза

2) **мальтоза

3) сахароза

4) амилоза

5) лактоза

18. Мальтоза гидролизденгенде қандай заттарға ыдырайды?

1) глюкоза және манноза

2) глюкоза және фруктоза

3) галактоза және глюкоза

4) галактоза және фруктоза

5) **глюкозаның 2 молекуласы

19. Лактоза гидролизденгенде қандай заттар түзіледі?

1) глюкозаның 2 молекуласы

2) галактоза және фруктоза

3) **галактоза және глюкоза

4) глюкоза және фруктоза

5) глюкоза және манноза

20. Сахароза гидролиз кезінде қандай моносахаридтерге ыдырайды?

1) глюкозаның 2 молекуласы

2) глюкоза, галактоза

3) галактоза, манноза

4) **глюкоза, фруктоза

5) глюкоза, манноза

21. Гиалурон қышқылының құрылымындағы дисахаридный фрагмент қандай компоненттерден тұрады?

1) D-глюкуронқышқылы мен N-ацетил-D-маннозамин

2) **D-глюкуронқышқылы менN-ацетил-D- глюкозамин

3) D-галактуронқышқылы мен N-ацетил-D- глюкозамин

4) D-глюкуронқышқылы менN-ацетил-D-галактозамин-6-сульфат

5) D-глюкурон қышқылы менN-ацетил-D-галактозамин-4-сульфат

22. Қышқылдық катализатор қатысында α-D-галактопиранозаға сусыз ортада этанолмен әсер еткенде қандай өнімдер түзіледі?

1) **этил-α-D-галактопираноза

2) этил-β-D-галактопираноза

3) этил-1,3,4,6-тетра-O-этилпиранозид

4) этил-α-D мен этил-β-D-галактопиранозид

5) 1,3,4,6-тетра-O-этил-β-D-галактопиранозид

23. Моносахаридтер

1) мальтоза

2) сахароза

3) **фруктоза

4) крахмал

5) **манноза

6) гепарин

24. Дисахаридтер

1) рибоза

2) амилоза

3) гликоген

4) **сахароза

5) **мальтоза

6) галактоза

25. Пентоздар

1) галактоза

2) фруктоза

3) глюкоза

4) манноза

5) **ксилоза

6) **рибоза

26. Полисахаридтер

1) галактоза

2) сахароза

3) мальтоза

4) **гликоген

5) **амилоза

6) лактоза

27. Альдогексоздар

1) дезоксирибоза

2) **галактоза

3) фруктоза

4) **глюкоза

5) **манноза

6) рибоза

28. Лактозаның қасиеттеріне сәйкес келеді

1) екі глюкоза қалдықтарынантұрады

2) α(1 → 2) гликозидтікбайланысы бар

3) **β(1 → 4) гликозидтікбайланысы бар

4) **галактоза және глюкоза қалдықтарынантұрады

5) тотықсыздандыратын қасиетке ие емес

6) сілтілікортада гидролиз реакциясынақатысады

7) **цикло-оксо таутомерия түзетінқасиеттергеие

29. D-галактозаның тотықсыздануынан қандай қосылыс түзіледі?

1) рибит

2) ксилит

3) сорбит

4) маннит

5) **дульцит

30.Сорбит төмендегі моносахаридтердің қайсысы тотықсызданғанда түзіледі?

1) рибоза

2) ксилоза

3) манноза

4) **глюкоза

5) галактоза

VII тарау.Сабындалатын және сабындалмайтын липидтер.

1.Келесі қосылысқа қандай атау сәйкес келеді?

1) 1-олеоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерин

2) 1-олеоил-2-стеароил-3-пальмитоилглицерин

3) 1-олеоил-2-стеароил-3-линоленоилглицерин

4) 1-линоленоил-2-олеоил-3-пальмитоилглицерин

5) **1-линоленоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерин

2. Келесі қосылысқа қандай атау сәйкес келеді?

1) 1-линоленоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерин

2) 1-олеоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерин

3) 1,2-дилиноленоил-3-пальмитоилглицерин

4) **1,2-диолеоил-3-пальмитоилглицерин

5) 1,2-диолеоил-3-стеароилглицерин

3. Фосфатидилэтаноламинніңқұрамындақандайаминоспирт бар?

1) серин

2) холин

3) таурин

4) **коламин

5) пропаноламин

4. Фосфатид қышқылы мен холиннен түзілген күрделі сабындалатын липид қалай аталады?

1) **лецитин

2) фосфолипидтер

3) коламинкефалин

4) фосфатидилсериндер

5) фосфатидилэтаноламиндер

5. Фосфатидилхолиннің құрамына кіретін аминоспирттің құрылысы қандай?

1) СН3СН(ОН)NН2

2) НОСН2-СН22

3) НОСН2-СН2N(СН3)2

4) **НОСН2-СН2N+(СН3)3

5) НОСН2-СН2NН(СН3)

6. Фосфатидилсериннің құрамына кіретін аминоспирттің құрылысы қандай?

1) **НОСН2-СН(NН2)-СООН

2) НОСН2-СН2N+(СН3)3

3) НОСН2-СН2NН(СН3)

4) НОСН2-СН2N(СН3)2

5) СН3СН(ОН)NН2

7. Хол қышқылы қандай қосылыспен өзара әрекеттесіп, гликохол қышқылын түзеді?

1) CH3 COOH

2) **CH2(NH2)COOH

3) CH3 CH (NH2)COOH

4) CH2 (NH2)CH2COOH

5) CH2(OH)CH(OH)CH2OH

8. Холқышқылықандайқосылыспенөзараәрекеттесіп, таурохолқышқылынтүзеді?

1) CH2(SH)CH(NH2)COOH

2) **HO3S–CH2 – CH2 –NH2

3) NH2 – CH2 – COOH

4) CH3 – C(O) – SKoA

5) HO3SCH2COOH

9.Трипальмитинді триолеиннен реактивтердің көмегімен ажыратады

1) **калий перманганат ерітіндісі

2) мыс (II) гидроксиді

3) темір (III) хлориді

4) Троммер реактиві

5) Фелин греактиві

6) **бром суы

10. Триацилглицериннің қышқылдық гидролиз нәтижесінде келтірілген қосылыстардың қайсысы түзіледі?

1) олеин, линоль, стеарин қышқылдары

2) **стеарин, линолен, линольқышқылдары

3) натрийолеаты, натрий стеараты, натрий пальмитаты

4) олеин, стеарин, пальмитин қышқылдары

5) натрий стеараты, натрий линоленоаты,натрий линолеаты

11. Триацилглицериннің сабындану реакциясының нәтижесінде келтірілген қосылыстардың қайсысы түзіледі?

1) натрий стеараты, натрий линоленоаты,натрий линолеаты

2) **олеин, пальмитин, стеаринқышқылдары

3) натрийолеаты, натрий пальмитаты, натрий стеараты

4) стеарин, линолен, линольқышқылдары

5) стеарин, олеин, линоль қышқылдары

12. Реакция берілген: L-фосфатид қышқылы +этаноламин →?

Реакция өнімі қалай аталады?

1) фосфатидилсерин

2) **коламинкефалин

3) глицерофосфат

4) серинкефалин

5) лецитин

13.Триацилглицериннің қышқылдық гидролиз нәтижесінде келтірілген қосылыстардың қайсысы түзіледі?

1) **олеин, пальмитин, стеаринқышқылдары

2) натрий пальмитаты, натрийолеаты, натрий стеараты

3) натрийолеаты, натрий пальмитаты, натрий стеараты

4) олеин, стеарин, арахидон қышқылдары

5) олеин, линоль, стеаринқышқылдары

14. Хол қышқылының тауринмен өзара әрекеттесу реакциясының типі, механизмі және соңғы өнімі қандай?

1) күрделі эфир,SN

2) жай эфир, AN

3) күрделі эфир, SE

4) амид, SE

5) **амид, SN

15. Фосфатидилэтаноламинде қандай байланыс гидролизге ұшырайды?

1) амидтік

2) пептидтік

3) гликозидтік

4) **күрделі-эфирлік

5) жай эфирлік

16. Гликохол қышқылында қандай байланыс гидролизге ұшырайды?

1) **амидтік

2) сутектік

3) гликозидтік

4) күрделі-эфирлік

5) жай эфирлік

17. 1-олеоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерин атауына төмендегі қай қосылыс сәйкес келеді?

1) 2) 3)

4) 5) **

18. Консистенциясы бойынша қатты

1) триолеин

2) тристеарин

3) трилинолеин

4) диолеопальмитин

5) **олеодипальмитин

6) дилинолеостеарин

7) **пальмитодистеарин

19. Консистенциясы бойынша сұйық

1) олеопальмитостеарин

2) **дилинолеопальмитин

3) дипальмитостеарин

4) олеодипальмитин

5) **диолеостеарин

6) трипальмитин

7) **триолеин

20. Алмастырылмайтын қышқылға төмендегі жоғары май қышқылдарының қайсысы жатады?

1) C5H11COOH

2) C17 H33 COOH

3) C17 H35 COOH

4) C15 H31 COOH

5) **C17 H31COOH

21.Алмастырылмайтын қышқылға төмендегі жоғары май қышқылдарының қайсысы жатады?

1) пальмитин

2) **линолен

3) стеарин

4) лимон

5) хол

22. Линолен қышқылының құрылымы мен қасиеттеріне сәйкес келеді

1) алмастырылатын май қышқылына жатады

2) **көміртек радикалында екі π-байланыс бар

3) бөлме температурасында сұйық күйде болады

4) көміртек радикалы 15 көміртек атомынан тұрады

5) көміртек радикалында π, π-қабысужүйесі бар

6) **қаныққан көміртек радикалының фрагменті «ирек» конформациясында болады

23. 1-олеоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицериннің құрылымы мен қасиеттеріне сәйкес келетіндер

1) консистенциясы бойынша сүйық

2) **бром суыменреакцияға түседі

3) алмастырылмайтынжоғары май қышқылдарынан тұрады

4) күрделі сабынданатын липидтерге жатады

5) **қышқыл және сілті қатысында гидролизденеді

6) құрамына бір қаныққан және екі қанықпаған қышқылдар кіреді

24.Эргостериннің құрылымы мен қасиеттеріне қай тұжырымдар сәйкес келеді?

1) күрделі эфир түзеді

2) D3витаминіндеизомерленеді

3) **біріншілік спирт болыптабылады

4) гидролиз реакциясынақатысады

5) сабынданатынлипидтергежатады

25. Холестериннің құрылымы мен қасиеттеріне қай тұжырымдар сәйкес келеді?

1) D2 витаминнін түзеді

2) үшіншілік спирт болып табылады

3) **бром суын түссіздендіреді

4) сабынданатын липидтерге жатады

5) гидролиз реакциясына түседі

 

VIII тарау. Биологиялық маңызды гетероциклді қосылыстар.

 

1. Келесі құрылыстағы қосылыс қалай аталады?

1) гуанозин

2) аденозин

3) тимидин

4) цитозин

5) **уридин

2. Келесі қосылысқа қандай атау сәйкес келеді?

1) гипоксантин

2) **гуанозин

3) тимидин

4) аденозин

5) цитозин

3. Аденин және гуанин қандай нуклеинді негіздің туындылары болып табылады?

1) пиридиннің

2) хинолиннің

3) пиразолдың

4) **пуриннің

5) индолдың

4. Пурин қандай конденсирленген ядролардан түзілген?

1) **пиримидин және имидазолдан

2) пиримидин және пиразиннен

3) имидазол және пиразиннен

4) бензолдың екі молекуласынан

5) пиридин және пирролдан

5. Никотин қышқылының амиді қай дәруменге жатады

1) B1

2) B2

3) **B3

4) В12

5) B6

6) **РР

7) F

6. ГДФ (гуанозин-5/-дифосфат)фосфорилденгенде қандай байланыс түзіледі?

1) амидтік

2) **ангидридтік

3) N-гликозидтік

4) O-гликозидтік

5) күрделі эфирлік

7. Уридинніңфосфор қышқылымен өзара әрекеттесу нәтижесінде қандай байланыс түзіледі?

1) амидтік

2) ангидридтік

3) N-гликозидтік

4) О-гликозидтік

5) **күрделі эфирлік

8. УрацилдіңD – рибозаменөзараәрекеттесунәтижесіндеқандай байланыс түзіледі?

1) амидтік

2) ангидридтік

3) **N- гликозидтік

4) күрделі эфирлік

5) О- гликозидтік

9.Пиридиннің нитрлену реакциясының механизмі қандай?

1) SN

2) SR

3) **SE

4) AN

5) AE

10.Реакциянәтижесіндеқандайөнімтүзіледі: β-метилпиридин +[O] →?

1) пиридин-2-карбонқышқылы

2) N-метилпиридингидроксиді

3) изоникотинқышқылы

4) **никотин қышқылы

5) β-гидроксипиридин

11.Қышқылдықортадатимидилқышқылыныңтолықгидролизденукезіндеқандайөнімдертүзіледі?

1) **тимин, 2-дезокси-b-D-рибофураноза, фосфор қышқылы

2) тимин, b-D-рибофураноза, фосфор қышқылы

3) тимидинмонофосфат, фосфор қышқылы

4) тимин, 2-дезокси-b-D-рибофураноза

5) тимидинмонофосфат

12. Реакция нәтижесіндеқандайөнімтүзіледі: пиридин + күкіртқышқылы→?

1) пиридин-2-сульфоқышқылы

2) **пиридин-3-сульфоқышқылы

3) пиридин-4-сульфоқышқылы

4) пиридин-2,4-дисульфоқышқылы

5) пиридин-3,4-дисульфоқышқылы

13. Пиридиннің нитрлеу реакциясы қандай механизммен жүреді және нитро-тобы қай жағдайда реакцияға түседі ?

1) **SE, β-жағдай

2) SE, α-жағдай

3) SE, γ-жағдай

4) SN, α-жағдай

5) SN, β-жағдай

14. Келесі реакция бойынша қандай өнім түзіледі:

Уридин + Н+, НОН ?

1) **урацил, дезоксирибоза

2) уридиловая кислота

3) уридинмонофосфат

4) урацил, рибоза

5) дезоксирибоза

15. Реакция бойыншақандайөнімтүзіледі: пиридин + НСl→?

1) 2-хлорпиридин

2) 3-хлорпиридин

3) γ-хлорпиридин

4) **пиридинийхлориді

5) метилпиридинийхлориді

16. Имидазол туындылар күйінде жануарлар және өсімдік әлемінде кеңінен таралған, В12 дәруменініңқұрамына кіреді. Неліктен күшті тотықтырғыштар имидазол сақинасын қиын тотықтырады?

1) берік емес құрылысы бар

2) қанықпаған құрылысы бар

3) симметриялы емес құрылысы бар

4) **ароматтылық қасиетке ие

5) реакциялық қабілетті емес

17.Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі: пиррол + 2 [Н] →

1) пиридин

2) **пирролин

3) пиперидин

4) пиримидин

5) пирролидин

18.Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі:пиррол + 4 [Н] →

1) пиридин

2) пирролин

3) пиперидин

4) пиримидин

5) **пирролидин

19. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзілед:пиридин + 6 [Н] →

1) пирролидин

2) пиримидин

3) **пиперидин

4) пирролин

5) пиррол

20. Никотин қышқылы төмендегі қосылыстардың қайсысының туындысы?

1) пиранның

2) пуриннің

3) пиразолдың

4) **пиридиннің

5) пиримидиннің

21. Конденцирленген гетероциклдер

1) **пурин

2) пиран

3) **индол

4) пиразол

5) имидазол

6) пирролидин

22.Тиминнің құрылымы мен қасиеттеріне сәйкес келетіндер

1) рибозамен тимидин түзеді

2) **қышқыл ортада гидролизденеді

3) пуриннің туындысы болып табылады

4) тимидиннің гидролизі нәтижесінде түзіледі

5) **лактам-лактим таутомериясын түзеді

6) РНҚ нуклеотидтық фрагментінің құрамына кіреді

23. Пирролды иодтану реакциясының механизмі қандай?

1) SN

2) SR

3) SE**

4) AN

5) AE

24.Төмендегіқосылыстардыңқайсысыгетероциклдіңқұрылымдықформулаларыныңатауларынасәйкескелмейді?

1) пиррол 2) **пирролин3) фуран 4) тиофен 5) пиперидин

25. Амфотерлі қосылыстар

1) пиримидин

2) **имидазол

3) пиридин

4) **пиразол

5) пиррол

6) **оксазол

7) тиазол

25. Тотығуы нәтижесінде В3 дәрумені түзіледі

1) **β-метилпиридин

2) γ-метилпиридин

3) хинолин

4) **никотин

5) пиран

6) пурин

26. Нуклеиндік негіздер

1) тимин

2) **пурин

3) урацил

4) гуанин

5) ксантин

6) **пиримидин

7) гипоксантин

Қауіпсіздік техникасы бойынша сұрақтар

1. Лабораторияда тілім-тілім кесілген натрийді қалай сақтайды?

1) су қабатының астында

2) қышқыл және нафталиннің қабатының астында

3) **керосин және вазелин майы қабатының астында

4) дихлорэтан және камфор май қабатының астында

5) мүсәтір спирті және кастор майы қабатының астында

2. Өнеркәсіптік санитарияда химиялық заттарды жұмыс зонасының ауасындағы зиянды заттардың шекті жіберілетін концентрация (ШЖК) мәндерімен сипатталады. ШЖК (формальдегид үшін) = 0,5 мг/м3, қауіптілік класы – 2 нені білдіреді?

1) төтенше қауіпті заттар

2) шекті қауіпті заттар

3) **қауіптілігі жоғары заттар

4) іс жүзінде қауіпсіз заттар

5) қауіптілігі аз заттар

3. Күшті қышқылдармен күйік алғанда алғашқы көмек көрсетудің қандай шаралары жедел көрсетіледі?

1) **күйік алған жерді натрий гидрокарбонатының 1%-дық ерітіндісімен тез арада шаю керек, одан кейін осы ерітіндіге батырылған компресс басу қажет

2) күйік алған жерді сірке қышқылының 1%-дық ерітіндісімен тез арада шаю керек, одан кейін осы ерітіндіге батырылған компресс басу қажет

3) ешқандай шара қоладнудың қажеті жоқ, жедел медициналық көмектің келгенін күту қажет

4) зақымдалған жерді 5% иодтың спирттегі ерітіндісімен тез арада жағу керек

5) шұғыл арада калий перманганатының ерітіндісімен құстыру керек

4. Егер бірден қан тоқтамай жатырса, қан тоқтататын мақтаның бір уысын жапсырады. Оны лабораторяда гигроскопиялық мақтаны қай ерітіндісіне батырып дайындайды?

1) 10% -дық темір (III) хлоридінің немесе 3%-дық сутек пероксидінің ерітіндісіне

2) **10% -дық темір (III) хлоридінің немесе 3%-дық сутек пероксидінің ерітіндісіне

3) 10% -дық этил спиртінің ерітіндісіне

4) 10% -дық глицериннің немесе 3%-дық мүсәтір спиртінің ерітіндісіне

5) 10% -дықборқышқылыныңерітіндісіне

5. Қандай қосылыстармен уланғанда антидоттар – меркаптоқосылыстар (унитиол, димеркаптоянтарь қышқылы және т.б.) қолданылады?

1) кальций, сілтілік-жер металлдар қосылыстарымен

2) **қорғасын, ауыр металдар қосылыстарымен

3) натрий, сілтілік металдар қосылыстарымен

4) бром, галогенидтермен

5) алкалоидтардың қосылыстарымен

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.