Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Умовна тема дипломного проекту (роботи): «Археологiчнi дослiдження городища сарматiв біля селища Макогонiска Мелiтопольського району Запорiзькоï областi».

 

Умовна характеристика об’єкту дослiджень:

- Ознака розміщення городища сарматів виявлена на територiï 1,5 га на вiдстанi 4 км вiд селища Макогонiвка;

- «Культурний» шар городища знаходиться пiд шаром грунту 0,5 – 1,0 м; висота «культурного» шару складає 1,0 – 2,0 м.

Для виконання дослiджень побуту сарматiв в район розмiщення направлена експедицiя Iнституту археологiï НАН Украïни в кiлькостi 30 осiб.

 

4.1. Аналiз небезпечних та шкiдливих факторiв

Виконання археологiчних робiт передбачено в степовiй частинi пiвденного сходу Украïни. Мiсцевiсть розташування городища сарматiв має пересiчний характер, вкрита чисельними долинами малих рiчок та ярiв. Степова частина мiсцевостi в основному використовується пiд сiльськогоподарськi угiддя, частина мiсцевостi не використовується для обробки i вкрита травою, кущами, окремими насадженнями та деревами. Клiмат для даноï мiсцевостi носить помiрно-континентальний характер. В перiод виконання археологiчних робiт температура повiтря може коливатись вiд +10 ÷ +15°С (вночi) до +30 ÷ +40°С (вдень). В окремi роки лiтом температура повiтря вдень становить бiльше +40°С. Мiсце розмiщення городища розташовано в необроблюванiй частинi степу. Мiсцевiсть має рiвнинний характер iз схилом 2-3°. Можливе розташування табору для перебування експедицiï знаходиться на рiвниннiй частинi степу. На вiдстанi 2 км вiд с. Макогонiвка та 2 км вiд «городища» знаходиться невеликий лiс. Шлях вiд табору до мiсця дослiджень пролягає по узлiссi та степовiй частинi. За дослiдженнями мiсцевої санепiдемстанцiï в кiнцi весни та на початку лiта в зелених насадженнях (травi, кущах та деревах) зустрiчаються енцефалiтнi клiщi, протягом всього теплого перiоду – отруйнi павуки (каракурт, iнколи i скорпiони) та отруйнi змiï. Небезпеку виникнення iнфекцiйних захворювань становлять степовi мишi, пацюки, лисицi, бродячi собаки, деякi птахи.До виробничих шкiдливих та небепечних факторiв вiдносяться шуми при роботi дизель-генераторiв у таборi, можливiсть ураження електричним струмом, можливi травми та перевантаження при вантажно-розвантажувальних роботах та землекопних роботах.

Значну небезпеку при виконаннi польових робiт становлять метеорологiчнi умови та можливi природнi стихiйнi лиха. Тривалий вплив прямих сонячних променiв при високiй температурi повiтря може викликати «сонячний удар», наслiдком якого може стати тривала втрата працездатностi, а iнколи i смерть. Значну небезпеку становлять природнi стихiйнi лиха: урагани, смерчi, зливи, довготривалi дощi та паводки. Пiд час грози виникає загроза ураження працiвникiв блискавкою.

Використання горючого газу для приготування ïжi, паливно-мастильних матерiалiв та iнших легкозаймистих речовин при порушеннi правил безпеки може викликати винекнення пожеж, якi в умовах польового лагеря становлять велику загрозу здоров’ю i життю працiвникiв.

 

4.1.1 Органiзацiйнi, будiвельно-планувальнi, санiтарно-гiгiєнiчнi та iнженерно-технiчнi заходи з охорони працi.

Керiвник експедицiï при одержаннi завдання на виконання археологiчних робiт в польових умовах складає план виконання робiт. На цьому етапi розробляється календарний план виконання робiт, який включає термiн початку та закрiплення польових робiт , режим працi та вiдпочинку працiвникiв експедицiï, умови, за яких може бути продовжений термiн польових робiт. З урахуванням видiв та умов виконання польових робiт вибирається технiчне обладнання, iнструменти та матерiали, контрольно-вимiрювальнi прилади, засоби пожежогасiння, медичнi аптечки тощо. Для забезпечення нормальних умов проживання вибираються види та необхiдна кiлькiсть палаток, житлових пересувних будинкiв, пересувних побутових та технологiчних будинкiв, постiльноï бiлизни, матрасiв, спальних мiшкiв, кухонного обладнання, iнших побутових принадь, спецодяг, продукти харчування, транспортнi засоби.

До складу експедицiï включають провiдних вчених-археологів, вчених-початкiвцiв, а також залучених на умовах тимчасового контракту працiвників кухнi та виконавцiв землекопних робiт.

В склад членiв експедицiï обов’язково входять працiвники, якi мають пiдготовку за фахом санiтарного iнструктора та пройшли вiдповiдне медичне навчання не бiльш як 2 роки назад. Якщо в складi штату експедицiï немає таких працівників, адміністрація Інституту організовує їх навчання із відривом від виробництва в відповідних навчальних медичних закладах.

В штат експедиції включають працiвників, вiком старше 18 рокiв, якi пройшли вiдповiдне медичне обстеження.

Керiвник Iнституту археологiï НАН Украïни органiзує розробку та затверджує iнструкцiï з охорони працi на усi посади штату екпедицiï вiдповiдно до НПАОП 0.00 – 4.15 – 98. Адмiнiстрацiя iнституту органiзує забезпечення експедицiï названими вище технiчним обладнанням, транспортними засобами, iншими матерiалами, якi забепечать безпечне виконання польових робiт.

Перед початком польових робіт керівник експедиції обирає місце облаштування тимчасової бази та погоджує його розташування з місцевими органами влади (рис.4.1). Вибраний майданчик відповідає вимогам, правилам безпеки виконання робіт у польових умовах. Місцевість майданчика рівнинна, степова, на його території відсутні високі дерева, які могли б стати причиною ураження персоналу експедиції блискавкою. Розмір майданчика складає 80 на 60 м. На території майданчика розміщено 8 житлових палаток (1), місткістю 4 особи кожна. Відстань між палатками складає 3 м, що відповідає правилам безпеки улаштування польових таборів. На відстані 25 метрів розташовані 3 пересувних будинки (2), призначені для проведення нарад, розміщення інструменту, медичних аптечок та складування знайдених артефактів. На відстані 12 метрів від пересувних вагончиків розміщений блок для приготування їжі (3), а на відстані 15 м від нього розміщений дизель-генератор (4) (відповідно до правил безпеки ці відстані повинні складати не менше 10 метрів). Склад паливно-мастильних матеріалів (5) розміщений в самому низькому місці території майданчика. Балони зі зрідженим газом (6) розміщені у спеціальній металевій шафі на відстані 5 м від кухні .

Житлові палатки обкопані по всьому периметру канавкою для стікання води під час дощу. Склад паливно-мастильних матріалів обвалований земляним бугром висотою 0,5 м, що виключає розтікання паливно-мастильних матеріалів по території майданчика під час аварійних випадків.

На відстані 30 метрів від житлових палаток розміщені біотуалети (7).

 

Рисунок 4.1 - План майданчика табору експедиції

1-житлові палатки; 2-пересувні будинки; 3-блок харчування;4-дизельгенератор; 5-склад паливно-мастильних матеріалів; 6-металева шафа з газовими балонами; 7-біотуалети; 8-стрижневі блискавкоприймачі; 9-стоянка для автомобілів; 10-умивальники та душові; 11-щити з протипожежним інвентарьом.

 

Для захисту працівників і матеріальних цінностей експедиції від блискавки на території майданчика встановлені 2 блискавковідводи стрижневого типу (8). Висота кожного блискавковідводу становить 30 метрів, що забезпечує радіус зони захисту кожного рівний 45 м . Блискавковідводи виготовлені із стальних труб діаметром 25 мм і встановлені по центру майданчика на відстані 40 метрів один від одного , що забезпечує захист цієї території майданчика від блискавки . Опір заземлення складає 10 Ом. Розрахунок заземлення та конструкції заземлювачів виконані спеціалістами енергетичної служби Інституту археології . Мінімальна відстань від блискавковідводу до житлових палаток складає 12 м (при вимогах правил улаштування електроустановок в 10 м), що виключає можливості небезпечної дії «напруги кроку» на персонал експедиції при розряді блискавки на блискавко приймач. Площадка для стояння автомобілів розміщена на відстані 25 метрів від житлових будинків та кухні. Територія майданчика має тимчасову огорожу із дроту.

Керівник експедиції розробляє, а директор інституту археології затверджує правила внутрішнього розпорядку на території тимчасової бази та при виконанні польових робіт.

Правилами внутрішнього розпорядку встановлений наступний розпорядок дня:

1) Підйом- 6:00годин ранку;

2) Сніданок-7:00 годин;

3) Археологічні роботи-8:00-12:00;

4) Перерва на обід -12:00-14:00;

5) Археологічні роботи- 14:00-17:00;

6) Відбій -22:00 вечора.

Питне та санітарно-побутове водопостачання здійснюється наступним чином. По узгодженню з органами Мелітопольского містводоканалу здійснюється відбір води із систем міського питного водозабезпечення в автоцистерну та доставка її в табір. Загальна кількість доставляємої води визначається із розрахунку 100 літрів на добу на одного працівника табору , а при підвищенні температури повітря в 13:00 годин дня вище 36 °C- 150 літрів на добу на одного працівника.

Сировина для продуктів харчування (жири, риба, м'ясо тощо) та готові продукти (ковбаса, коров’яче масло,сметана тощо) зберігаються в холодильниках. Крупи , борошно, сіль, цукор, овочі, а також приготовлені продукти харчування зберігаються в закритих ємностях, контейнерах, що забезпечує їх захист від зараження збудниками інфекційних хвороб від диких тварин, птахів,комах.

Працівники блоку харчування повинні своєчасно пройти медичний огляд та мати відповідно оформлену санітарну книжку.

Сміттєві ями та контейнери для сміття надійно закриваються кришками.

Територія табору очищається від кущів, сухої трави. Доріжки між окремими спорудами підлягають планіровці , вирівнюванню їх поверхні.

Перед початком польових робіт усі члени експедиції ознайомлюються під розписку із правилами внутрішнього розпорядку та інструкціями з охорони праці відповідно до професій та виконуємих робіт.

Переміщення працівників із табору до місця розкопок здійснюється пішки. Інструменти,тара для артефактів та допоміжне обладнання до місця розкопок доставляються на автомобілі.

Усі працівники одягаються у спецодяг , тип якого залежить від погодних умов та відповідає вимогам ГОСТ 12.4.016-83.

При переміщенні працівників вздовж узлісся та по вкритій травою місцевості приймаються необхідні заходи по захисту від єнцифалітних кліщів, отруйних змій, та павуків – на голову накидається башлик спецодягу, застосовуються відповідні чоботи, при переміщенні по високій траві працівники спереду себе палицею струшують траву для виявлення змій.

Інструмент,що має гострі края, розміщують та переносять у спеціальних чохлах, рюкзаках.

При переміщенні групи працівників через ліс один за одним відстань між ними становить не менше 3 м для виключення подряпин гілками працівників, що йдуть позаду. При переміщенні працівників біля крутих обривів, ярів, річок відстань від обриву становить не менше 1 м.

При переміщенні працівників по заболоченій місцевості працівники переміщаються один за другим «слід у слід» на відстані не менше 2-3 метрів. Кожен має довгу жердину для обслідування дна.

Археологічні розкопки виконуються з особливою обережністю, вручну і з застосуванням спеціальних лопат,совків,інших інструментів. Рукоятки інструменту виготовлюються із дерева, яке гладко обстругують та закругляють на кінці. При виконанні землекопних робіт працівники застосовують рукавиці відповідно до ГОСТ 12.4.020-82.

Максимальна глибина знімаємого шару ґрунту становить-1 м в насипних піщаних ґрунтах; 1,25- в супісках; 1,5-в глинах; 2 м –в дуже міцних ґрунтах. При необхідності переміщення викопаного ґрунту на верхню площадку розкопок за допомогою носилок із зони розкопаного ґрунту робиться похила доріжка шириною не менше 2 м, уклін якої не перевищує 17 градусів. Максимальна маса ґрунту разом із носилками становить 50 кг. Викопаний ґрунт висипають не ближче 1 м від борту розкопок , канав тощо.

При розкопках глибиною 1,5 м і більше застосовуються драбини зі сходами на відстані 25 см один від одного.

При ручному обстеженні розкопаного ґрунту працівники застосовують спеціальні міцні пластикові рукавички. При просіюванні розкопаного ґрунту на решеті а також при швидкості вітру під час розкопок більше 5 м/с працівники застосовують спеціальні захисні окуляри відповідно до ГОСТ 12.4.003-80 та респіратори «Лепесток 40».

Для захисту працівників від можливого «сонячного удару» в сонячну погоду працівники застосовують сонцезахисні головні убори та інші засоби індивідуального захисту відповідно до ГОСТ 12.4.011-75.

На місцях розкопок знаходяться термоси з водою, об’єм яких становить не менше 1л із розрахування на кожного працівника та одноразові стаканчики. Термоси з водою зберігаються у затемненому від сонця місці.

Для надання першої медичної допомоги в разі необхідності на місці розкопок знаходяться універсальні медичні аптечки у кількості одна аптечка на 10 працівників.

При виконанні польових робіт особлива увага приділяється охороні праці жінок. Жінки не залучаються до землекопних робіт та робіт, пов’язаних із переносом вантажів , маса яких перевищує 7 кг. Загальна маса вантажів, що переміщуються, не може перевищувати 175 кг за годину.

Керівник польових робіт забезпечує дотримання режиму праці та відпочинку. При інтенсивних землекопних роботах через кожну годину роботи встановлюється перерва 15 хв. У разі різкого погіршення метеоумов - загрози зливи, грози, шквального вітру – роботи із розкопок припиняються, виконуються необхідні заходи із тимчасової консервації розкопок, знайдені артефакти,інструмент, інше спорядження грузиться на автотранспорт і відправляється в базовий табір. Працівники пішки відправляються в базовий табір.

По закінченню робочої зміни місце розкопок приводиться в порядок та приймаються необхідні заходи, що вказані у попередньому абзаці.

При прибутті працівників в базовий табір на обідню перерву, в кінці робочої зміни та в разі дострокового припинення польових робіт працівники здійснюють необхідні санітарно-гігієнічні заходи-миття рук з милом, прийом душу після закінчення зміни (в разі необхідності).

Для створення безпечних умов праці працівників, які виконують камеральні та інші роботи на території табору, передбачені необхідні заходи.

Приміщення пересувних будинків відповідають наступним вимогам:

1) Питома площа на одного працівника складає не менше 4,5 м², а питомий об’єм не менше 15 м³;

2) Внутрішня поверхня стін та стелі пофарбована у світлу фарбу,а підлога-в світло-коричневу;

3) В будиночках передбачена природня припливно-витяжна вентиляція;

4) Коефіцієнт природного освітлення робочих поверхонь складає 1,5 %;

5) В темні та перехідні періоди доби в приміщенні передбачено застосування загального штучного освітлення за допомогою люмінесцентних ламп, що забезпечує освітлення робочих столів в 150 лк.

З метою захисту від шуму , створюваному роботою дизель-генератора, він розміщений під навісом та огороджений щитами з дерев’яних досок, що забезпечує зниження рівня звуку в зоні розташування пересувних будиночків до величини 50 дБА, а в зоні розташування палаток - 40 дБА.

Для захисту від враження електричним струмом передбачені наступні інженерно-технічні заходи.

Дизель-генератори, трансформатори та інше обладнання , яке підключено до електромережі з напругою більше 42 В заземлено. Конструкція заземлювачів забезпечує опір заземлення не більше 10 Ом. Уся електрична мережа зроблена із ізольованих проводів.

Для живлення ламп освітлення в пересувних будинках використовується напруга 220 В, в палатках - 24 В. Для живлення ручних переносних ламп та інших переносних електроприладів використовується напруга 12 В.

4.2. Протипожежна профілактика

З метою запобігання виникненню пожежі та зменшення витрат в разі пожежі , проектом передбачені наступні профілактичні заходи.

Усі члени експедиції перед початком робіт проходять інструктаж під розписку з пожежної безпеки на території табору, в місці розкопок та під час пересування по місцевості. Територія табору вичищається від сухої трави та сухих кущів. Навколо території табору створюється протипожежна смуга шириною не менш 4 метрів, для чого там викошується трава та видаляються сухі кущі та дерева.

На території табору встановлюються два щити з протипожежним інвентарем , до складу якого входять ящики з піском, лопата,сокири, ломи, відра, вогнегасники ВХП-10.

Один протипожежний щит обладнується біля складу паливно-мастильних матеріалів, другий-в просторі між кухонним блоком та пересувними будинками.

В кожному пересувному будинку , в палатках,на кухні, знаходиться один вуглекислотний вогнегасник ВУ-5. Усі працівники експедиції проходять інструктаж з пожежної безпеки та навчання із застосуванням первинних засобів тушіння.

На території табору облаштовується місце для паління цигарок. Воно повністю очищується від будь-якої трави , обладнується лавками для сидіння. Опалки цигарок скидаються в металевий ящик з піском.

При виникненні пожежі застосовуються первинні засоби пожежогасіння та в першу чергу сповіщується про це керівник експедиції. Керівник експедиції терміново створює бригаду із штатного складу експедиції для гасіння пожежі. У разі неможливості загасити пожежу силами експедиції, керівник сповіщає телефоном за номером 101 в місцеву службу.

 

4.3 . Безпека у надзвичайних ситуаціях

При одержанні метеорологічного попередження засобами радіо,телемовлення чи при появі наявних ознак бурі, зливи, дощу, грози та інших небезпечних природних явищ польові роботи не допускаються.

Виконуються необхідні заходи по закріпленню палаток, очищенню водостічних канавок, прибирання території майданчика від обладнання та розміщення його під навісом.

Працівники, що перебувають на польових роботах у разі виникнення загрози вказаних природних явищ роботу завершують, приймають необхідні заходи з безпеки , які наведені в попередньому підрозділі.

Працівники, що перебувають за межами табору, під час вищеназваних стихійних лих чи при їх загрозі негайно повертаються до табору.

Під час грози не допускається розміщення людей під високими поодинокими деревами, так як це створює загрозу попадання людей під «крокову напругу» при розряді блискавки на це дерево.

При переміщенні пішки під час грози швидкість руху не повинна перевищувати 7-8 км/год. По можливості грозу перечікують у заглибинах місцевості, яка не може бути затоплена водою . Безпечним є перебування під час грози у салоні автомобіля.

Під час степових природних пожеж польові роботи припиняються, працівники експедиції йдуть у табір. Терміново за номером 101 здійснюється оповіщення місцевої оперативно-рятувальної служби МНС.

Усі працівники експедиції виконують необхідні заходи із підвищення пожежної безпеки табору. Терміново скошується трава на території та біля майданчику експедиції, вирубуються кущі . Територія майданчика та прилегла територія очищаються від скошеної трави, сміття, кущів. Підготовлюються до використання первинні заходи пожежогасіння-вогнегасники, пісок, відра, лопати.

В разі виникнення загрози переходу вогню на територію табору керівник експедиції здійснює заходи з евакуації персоналу у безпечне місце.

При виникненні серед персоналу інфекційних захворювань хворим надається первинна медична допомога і вони терміново доставляються в місцеві лікувальні установи. Палатки, де вони проживали, постільна білизна,особисті речі дезінфікуються.

При укусі отруйної змії потерпілому негайно вводиться протизміїна сироватка. Рану від укусу промивають кип’яченою водою чи 1% розчином марганцевокислого калію та терміново доставляють до лікарні.

При укусах отруйних павуків (каракуртів) негайно вводиться противокаракуртова сироватка. При її відсутності місце негайно припікається сірником чи розжареним металевим предметом. Потерпілого необхідно негайно доставити до лікарні.

Застосування відповідного одягу та обуві забезпечує необхідний захист працівників при перебуванні їх у польових умовах.

 

 

Приклад 4


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.