Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Стаття в енциклопедії, словнику

 

1. Авангардний театр // Баканурський А.Г. Театрально-драматичний словник ХХ століття / А.Г. Баканурський, В.В. Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – С. 11–12.

2. Аверинцев С.С. Символ / С.С. Аверинцев // София – Логос : словарь. – К. : Дух і Літера, 2001. – С. 155–161.

3. Философия : энциклопедический словар / под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – С. 780–792.

 

Стаття в матеріалах конференції

 

Кужельний О.П. Виявлення новітніх соціальних тенденцій світовою класичною драматургією / О.П. Кужельний // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 27–28 травня 2010 р. / Міністерство культури і туризму України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 237–240.

 

Стаття в збірці

 

1. Єсипенко Р. Погляд на історію українського театру / Р. Єси-пенко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К. : Кий, 2006. – Вип. 5. – С. 137–148.

2. Опанасюк О.П. Структурне буття культур: історичний, мета-історичний та езотеричний аспекти / О.П. Опанасюк // Ставропігійські філософські студії : зб. наук. пр. з філософії, психології, мистецт-вознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти. – Львів : Ставропігіон, 2008. – Вип. 2. – С. 46–65.

Стаття в журналі

 

1. Гродзицька М. Марсель Марсо та його послідовники на україн-ській сцені / М.Гродзицька // Український театр. – 2009. – №1. – С. 25–27.

2. Кравчук П. Подвижник театрального мистецтва / П.Кравчук // Мистецькі обрії'2003 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К. : Символ-Т. – 2004. – С. 406–409.3. Паламаренко О.А. Режисерська творчість у сценічному мистецтві українських театральних діячів ХІХ – початку ХХ століття / О.А. Па-ламаренко // Культура і сучасність : науковий альманах. – 2011. – №2. – С. 208–211.

4. Погребняк Г.П. Виразність слова у фільмі: повернення до проблеми / Г.П. Погребняк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. ХVIII. – С. 202–208.

 

Стаття в газеті

1. Винник Т. Драматург має бути провокатором / Т. Винник // Літературна Україна. – 2011. – 15 грудня (№ 48). – С. 15.

2. Слоновська О. Таке звичайне театральне диво / О. Слоновська // Культура і життя. – 2012. – 10 лют. (№ 6). – С. 10.

 

Електронний ресурс

 

1. Ільків В. Богдан Бенюк в ролі Герасима Калитки у виставі “Сто тисяч” в Київському театрі на Подолі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://teatral.org.ua/. – Заголовок з екрану.

2. Романенко Ю.М. Шоуизация [Электронный ресурс] / Ю.М. Ро-маненко // Проэктивный философский словарь : новые термины и понятия / [под ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна]. – СПб. : Алетейя, 2003. – 512 с. (Серия “Тела мысли”). – Режим доступу: http://ontoimago.spb.ru/article_139.html

3. Шабалина Т. Балаган [Электронный ресурс] / Т. Шабалина //Онлайн Энциклопедия Кругосвет. – Электрон. текст. – Режим доступа : http : // www.krugosvet.ru. – Заголовок з екрана.

4. Шевченківські каштани [Електронний ресурс] : українська класична музика / симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України ; дириг. О. Жигун ; муз. М. Лисенка, Л. Ревуцького, М. Вериківського, К. Стеценка. – Електрон. текст – К. : Хорова капела “Почайна”, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з етикетки диска.


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Безлюдний О.І. Магістерська робота у педагогічному вузі : посібник для студентів-магістрантів /О.І. Безлюдний, Л.Є. Ковальов, Ю.М. Краснобокий. – К. : Науковий світ, 2000. – 117 с.

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 – 2003, ІДТ) / оформ. Ю. Кожедуб. –Офіц. вид. – Чинний в Україні від 01.07.2007. – К. : Держспоживстан-дарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

3. Дипломна робота : метод. рекомендації до виконання, оформ­лення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / уклад. С.А. Рижкова. – К : ДАКККіМ, 2007. – 40 с.

4. Дипломна робота : метод. рекомендації з підготовки і захисту дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” для студентів спеціальності 8.02020101 „театральне мистецтво” спеціалізації „Режисер, викладач фахових дисциплін”/укладачі: Г.П.Погребняк, І.М.Гой. – К: НАКККіМ, 2012. – 40 с.

5. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. – К. : Держстандарт України, 1998. – 24 с.

6. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Колесников. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К., 2009. – 206 с.

8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация : практ. пособие / Ф.А. Кузин. – М. : Ось-89, 1998. – 302 с.

9. Мороз В.І. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і змісту : навч. посібник / В.Г. Мороз. – К. : Курс, 1997. – 56 с.

10. Надольський Й.Е. Організація написання і захисту магістер­ських та дипломних робіт : метод. рекомендації / Й.Е. Надольський, О.Г. Колб ; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 24 с.

11. Підготовка та захист дипломної роботи : метод. рекомендації для студентів спеціальності 6.020100 "Менеджмент соціокультурної діяльності" спеціалізації "Менеджер зовнішньокультурної діяльності"/уклад. Н.Г. Ашаренкова. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 31 с.

12. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В.І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

13. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень : навч. посіб­ник / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 260 с.

14. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. – К : Держстандарт України, 1998. –24 с.

15. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник. – 2-е вид., перер. / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

16. Харченео С.В. Методика написання, оформлен В.ня і захисту курсової і дипломної робіт : навч. посібник / С. В. Харченко, В. І. Бойко, В.Д. Шинкарук. – К. : НАКККіМ, 2013. – 128 с.


Для нотаток


Навчальне видання

 

Матушенко Валерій Борисович

Кратко Юлія Володимирівна

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ

 

для студентів спеціальності 7.02020101 "Театральне мистецтво"

спеціалізації "Режисер театралізованих видовищ і шоу-програм, викладач фахових дисциплін"

 

Відповідальний за випуск Т.Б.Борисова

Редагування та

комп’ютерне верстання С.М.Суходольська

 

 

Підп. до друку _________ Формат 60х84 1/16. Папір др. апарат.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. _____ Зам. ____ Тираж 100

 

Видавець і виготовлювач

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 21

Свідоцтво про внесення Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

ДК № 3953 від 12.01.2011.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.