Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Ураження електричним струмом і надання першої допомоги.

Енергоозброєність сучасних підприємств і недоліки в проведенні органі­заційних і технічних засобів по електробезпеці створюють умови для поразки людини електричним струмом. У потерпілого може виникнути короткочасна чи тривала втрата свідомості, яка супроводжується зупинкою дихання і розлад­нанням серцевої діяльності. В деяких випадках ураження струмом викликає миттєву смерть.

Для надання першої медичної допомоги насамперед треба зупинити по­дальшу дію струму, вимкнути рубильник, відкинути сухою палкою від потерпі­лого в сторону провід чи відтягнути від проводу його самого. Треба пам'ятати, що не можна торкатися ні проводу, ні самого потерпілого голими руками. Якщо нема гумових рукавиць, людина яка надає допомогу повинна обмотати свої ру­ки якою-небудь частиною одягу, сухою ганчіркою, якщо можна - надіти кало­ші, гумові чоботи чи стати на суху дошку, камінь та інші не струмопровідну підстілку. Відтягуючи потерпілого, треба брати його не за тіло, а за одяг. У всіх випадках поразки електричним струмом виклик лікаря є обов'язковим незалеж­но від стану потерпілого. На місце, де від зіткнення зі струмом виникли опіки, накладають стерильну пов'язку. Якщо потерпілий не дихає, неодмінно прово­дять штучне дихання. Частота дихання у здорової людини 16... 18 разів за хви­лину. Стан потерпілого можливо виявити по вигляду зіниці (вузькій чи поши­рений); поширена зіниця вказує на різке погіршення кровообігу мозку. Це дуже небезпечно - може настати біологічна смерть. При відсутності у потерпілого ознак життя неможна вважати його мертвим, смерть іноді тільки здається.

Приступаючи до проведення штучного дихання, попередньо необхідно забезпечити приплив до потерпілого свіжого повітря - розстебнути йому комір, пасок та інші здушувальні частини одягу. Вказівним пальцем, обгорнутим шма­тком марлі чи хусткою, очищають рот потерпілого від слизу, піску, землі. Най­більш простішим і в той самий час самим ефективним є штучне дихання «з ро­ту в рот». Голову потерпілого максимально закидають назад. Щоб удержати її у такому стані під лопатки підкладають що-небудь тверде. Удержуючи однією рукою голову потерпілого у закинутому стані, другою відтаскують йому ниж­ню щелепу донизу так, щоб рот його виявився напіввідкритим. Для цього чоти­ри пальці обох рук ставлять позаду кутів нижньої щелепи і, впираючись вели­кими пальцями в її край, виставляють нижню щелепу уперед. Якщо і так не вдасться розширити рот, то слід у кутку роту між задніми кореневими зубами (але не перед ними) обережно, щоб не зламати зуби, вставити металеву пласти­нку, ручку ложки, дощечку чи інший подібний предмет та з їх допомогою роз­жати зуби. Потім, зробив глибокий вдих, людина яка надає допомогу прикладає через хустку чи шматок марлі свій рот до роту потерпілого і видихає в нього повітря із своїх легень. Одночасно пальцями руки, удержуючи голову, він стис­кає потерпілому ніс. Грудна клітина потерпілого при цьому поширюється - від­бувається вдих. Вдування повітря припиняють, грудна клітина спадає - відбува-
ється видих. Людина яка надає допомогу знов робить вдих, знов вдуває в легені потерпілого і так далі. Повітря треба вдувати з частотою, відповідною частоті дихання здорової людини. Вдування - повітря в легені потерпілого можна, на­давати і через спеціальну трубку - повітровід. Якщо щоки потерпілого щільно стиснути, повітря в його легені треба вдувати через ніс (спосіб «із роту в ніс»). Для цього голову потерпілого також однією рукою утримують у запрокинутому стані, а іншою рукою закривають йому рот. Далі людина яка надає допомогу, робить глибокий вдих, через хустку обхоплює своїми губами ніс потерпілого і вдуває в нього повітря. Як тільки грудна клітина потерпілого розширюється, людина яка надає допомогу віднімає свій рот від носу потерпілого та знімає ру­ху з його роту - відбувається видих.

Штучне дихання іншими способами проводять тільки тоді, коли по якій-небудь причині (наприклад, поранення лиця) використовування способів «з ро­ту в рот» та «з роту в ніс» неможливо.

Наряду з зупинкою дихання у потерпілого може припинитись діяльність серця. Це визначається по відсутності пульсу, розширених зіницях, а також від­сутності серцевого поштовху при слуханні вухом, прикладеним до лівої поло­вини грудної клітини в області соска. В цьому випадку одночасно зі штучним диханням проводять так названий непрямий масаж серця.

Якщо в наданні допомозі беруть участь дві людини то одна (менш досвід­чена) робить штучне дихання по способу «з роту в рот» чи «з роту в ніс» друга більш досвідчена, ставши з лівого боку потерпілого, прикладає долонь однієї руки на нижню частину його грудної клітки, потім накладає другу долонь на першу і в той самий час, коли у потерпілого відбувається видих, основою доло­ні ритмічно робить декілька (3....4) енергійних поштовхів натискаючи на грудну клітку, після кожного поштовху швидко приймає руки від грудної клітини. На­тискування на грудну клітку слід повторювати приблизно 1 раз в секунду, про­совуючи грудну клітку до хребта на 4 см, а у повних людей на 6 см. Якщо до­помогу надає одна людина, то після 2...3-х глибоких вдувань у рот чи ніс поте­рпілого, надаючий допомогу учиняє 15....20 натискувань на грудну клітину, по­тім знову учиняє 2...З глибоких вдувань і знов 15....20 натискувань і так далі до з'явлення ознак життя.

 

 

Б). Приклад. 3.1.

Дано: У мережі з заземленою нейтрали) людина доторкнувшись до однієї фази потрапила під фазну напругу їіф=220В.

Визначити: Силу струму, який проходить через тіло людини та зробити висно­вки, якщо:

1. Людина стоїть безпосередньо на землі або на металевій, залізобетонній, цег­ляній підлозі у вологому, або підбитому цвяхами взутті;

2. Людина застосовує гумовий килим або діелектричні калоші.

Рішення:

Визначаємо силу струму через тіло людини по формулі (3.2), прийнявши що

 

 

R0=4 Ом - опір заземлення нейтралі;

Rл=1000 Ом - опір людини;

Rвз=0 Ом - oпір взуття;

RПІДЛ=0 Ом - якщо людина не застосовує ізолюючих підставок;
RПІДЛ=500000 Ом - якщо людина застосовує підставки;

 

1. (219 мА)

2. (0,43 мА)

 

Висновки:

1. Якщо людина не застосовує ізолюючих підставок і стоїть безпосередньо на землі або на металевій, залізобетонній, цегляній підлозі у вологому, або підби­тому цвяхами взутті сила струму через тіло людини буде дорівнювати 219 мА -смертельно небезпечний струм.

2. Якщо людина застосовує підставки в виді гумового килима або діелектрич­них калош сила струму через тіло людини буде дорівнювати 0,43 мА - безпеч­ний струм.

Приклад. 3.2.

Дано:У мережі з заземленою нейтралю людина доторкнувшись однією рукою до фазного проводу, а іншою рукою до заземленої нейтралі, Uф=220В. Визначити:Силу струму, який проходить через тіло людини, якщо:

- людина не застосовує ізолюючих підставок;

- людина застосовує ізолюючи підставки. Зробити висновки.

Рішення:Визначаємо силу струму через тіло людини по формулі (3.1):

(220мА)

 

фазний провід

нейтраль

(нульовий провід)

 

Мал. 7. Схема до прикладів 3.1 та 3.2

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.