Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розкриття родовищ при розробці відкритим способом, ч. 2

Спосіб розкриття характеризу­ється типом розкриваючих виробок.

1) Окремими траншеями: Кожен уступ розкривають окремою (незалежною) траншеєю. Використовують для горизонтальних та пологих родовищ при двох-трьох уступах в розробці.

2) Груповими траншеями: групу уступів розкривають системою залежних траншей, при чому різні групи уступів розкриті незалежно один від одного. Так розкривають глибокі горизонтальні та пологі родовища при чотирьох-шести уступах в розробці або верхні горизонти похилих та крутоспадаючих родовищ.

3) Загальними траншеями: всі уступи розкривають однією загальною системою траншей. Це характерно для розробки глибоких родовищ будь яких типів.

4) Парними траншеями: кожен уступ, їх групи або всі уступи розкриті двома траншеями та мають два виїзди з горизонту – окремо для вантажного та окремо для порожнякового напрямку. Використовується при значній потужності кар’єру, коли провізна здатність однієї траншеї не може забезпечити необхідний вантажообіг. Детальніше при розгляді теми «Вантажопотоки кар’єрів».

5) Безтраншейний: Уступи розкриті без проведення капітальних траншей. Це, як правило, розсипні родовища, що розробляють дражним або гідравлічним способами.

6) Підземними виробками: нижні горизонти дуже глибоких кар’єрів можуть розкриватися шахтними стволами або штольнями. Це є доцільним при переході з відкритої на підземну розробку.

7) Комбінований: розкриття здійснене кількома основними способами. Так розкривають глибокі кар’єри великої потужності з комбінованим транспортом.

При виборі способу розкриття враховують наступні чинники:елементи залягання родовища, а саме: глибина, кут падіння та форма покладу суттєво впливають на спосіб розкриття. Горизонтальні та похилі пласти з неглибоким заляганням звичайно розкривають траншеями, які розташовуються за межами контуру кар’єру, тоді як похилі та круті поклади корисних копалин з великою глибиною залягання розкривають траншеями, які розташовуються по можливості у межах кар’єрного поля.

– інженерно-геологічні умови під час вибору способу розкриття родовища впливають головним чином на розташування капітальних траншей. Їх розташовують в найбільш стійких породах з найменшою обводненістю.

гірничотехнічні умови, які впливають на розкриття кар’єрного поля, відносять: прийняту систему розробки та її параметри, обсяги переміщуваних вантажів та інше. При переміщенні гірських порід з кар’єру стрічковими конвеєрами або скіповими підйомниками родовище розкривають крутими траншеями (похил 18-60º), при використанні залізничного або автомобільного транспорту похил траншей звичайно невеликий (40 - 120‰).

Системи капітальних траншей

Якщо траншеї, що розкривають кожен уступ, пов'язані в єдину транспортну мережу, то вони являють собою систему траншей, тобто система капітальних траншей – сукупність капітальних траншей, яка забезпечує розкриття всіх робочих горизонтів кар'єру.

Залежно від просторового розташування капітальних траншей, що входять в систему і наявності технологічного зв'язку між ними розрізняють системи: окремих, загальних і групових капітальних траншей.

При розкритті кар'єрного поля системою окремих капітальних траншей кожен робочий горизонт кар'єру розкривається окремою капітальною траншеєю, що не має зв'язків з іншими капітальними траншеями системи. Вантажопотоки в цьому випадку розосереджені.

Системи окремих капітальних траншей

зовнішнього (а) і внутрішнього (б) розташування

 

При розкритті кар'єрного поля системою загальних капітальних траншей вантажопотоки зосереджені за напрямом. Характерною ознакою спільності системи капітальних траншей при їх зовнішньому розташуванні є загальний поперечний перетин траншей ступінчастої форми. Характерні ознакою спільності системи капітальних траншей при їх внутрішньому розташуванні є зосередження вантажопотоків зі всіх лежачих нижче горизонтів в капітальній траншеї лежачого вище горизонту.

Системи загальних капітальних траншей
зовнішнього (а) і внутрішнього (б) розташування

При розкритті кар'єрного поля системою групових капітальних траншей всі уступи кар'єру розбиваються на декілька груп за якісною або іншою ознакою (наприклад, група розкривних уступів і група добувних уступів). Кожна група уступів розкривається своєю системою загальних капітальних траншей. Загальні траншеї, що розкривають групу уступів, між собою не зв'язані. Розкриття кар'єрного поля системою группових капітальних траншей об'єднує ознаки розкриття окремими і загальними капітальними траншеями і займає між ними проміжне положення.

Системи групових капітальних траншей
зовнішнього (а) і внутрішнього (б) розташування

 

У разі потреби при будь-якій системі капітальних траншей можна здійснити і парне розкриття, що передбачає наскрізний фронт гірничих робіт на уступах. В цьому випадку на горизонтах, що розкриваються, одна розкриваюча траншея слугує для подачі порожніх транспортних засобів, а друга — для транспортування гірської маси. Про це детальніше при вивченні теми «Вантажопотоки кар’єрів».


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.