Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розробка елементів комплексу маркетингу

 

Визначивши місце свого товару на цільовому ринку, організація повинна розробити спеціальні заходи для забезпечення необхідних властивостей товару і доведення його до споживача. Ці заходи називаються комплексом маркетингу. Комплекс маркетингу охоплює:

1) розробку продукції, що задовольняє потреби покупців, виявлені в
результаті позиціонування товару на цільовому ринку;

2) обґрунтування ціни продукції, яка задовольняє потреби організації і
запити потенційних покупців при врахуванні цін конкурентів на аналогічний
тип продукції;

3) розробку організацією спеціальних методів поширення і просування
своєї продукції для успішної реалізації на обраному цільовому ринку.

В контрольній роботі потрібно розробити тільки товарну одиницю продукції та обґрунтувати канали розповсюдження товару.

Поняття і розробка товарної одиниці продукції

 

Знати бажані властивості товару ще не означає його мати. Тому перед організацією виникає проблема розробки товару, який задовольняє потреби покупців. Говорячи про товар, необхідно дати його класичне визначення. "Товар - все, що може задовольнити потребу і пропонується ринкові з метою привернення уваги, придбання, використання або споживання". З визначення випливає, що товар - досить загальне поняття. Тому в маркетингу існує поняття: "товарна одиниця - відособлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду й іншими атрибутами". У нашому випадку кожна конкретна квартира або група цілком однакових квартир - товарна одиниця, і далі, говорячи про продукцію, ми будемо конкретизувати й товарні одиниці.У процесі розробки комплексу маркетингу організація повинна також визначити: чи буде її товар пропонуватися споживачам як марочний. "Марка -ім'я, знак (символ) або їхнє поєднання, призначені для ідентифікації товарів фірми і диференціації від товарів конкурентів". На наш погляд, кожна організація, що працює на ринку елітного житла, повинна сформувати і підтримувати свій імідж та продавати товар як марочний.

Аналіз цін на продукцію конкурентів

Аналіз цін на продукцію конкурентів необхідно виконувати з тієї причини, що є загроза знизити збут своєї продукції через її високу вартість в порівнянні з аналогічним товаром конкурентів. Організація повинна постійно контролювати поточний стан ринкових цін і прогнозувати їхній розвиток у часі. У результаті аналізу експертних і статистичних даних нами були визначені усереднені ціни конкурентів на товари, аналогічні аналізованим у прикладі:

1) однокімнатна- Ц) = 22289 дол. (Зі = 36.6 кв. м.);

2) двокімнатна- Ц2= 54225 дол. (Si = 102. 7 кв. м. );

3) трикімнатна- Ц3= 65650 дол. (Sі = 130 кв. м.);

4) чотирикімнатна - Ц4= 75660 дол. (Si = 156 кв. м.);

5) п'ятикімнатна- Ц5= 89232 дол. (Si = 176 кв. м.).


Обгрунтування і вибір каналу розподілу товару фірми

У процесі виконання даного розділу кконтрольної роботи необхідно вирішити комплекс наведених нижче завдань, пов'язаних з обгрунтуванням і вибором фірмами своїх каналів розподілу.

Аналіз існуючих каналів розподілу

У даному розділі курсової роботи необхідно виконати аналіз існуючих каналів розподілу для обраного виду бізнесу. У процесі аналізу необхідно розглянути таке коло питань:

· функції каналу розподілу;

· кількість рівнів каналу розподілу;

· структуру каналу розподілу

Остаточний вибір та обгрунтування каналу розподілу

Тут слід остаточно вибрати раціональну структуру каналу розподілу

товару для аиалізованого в контрольній роботі виду бізнесу й обгрунтувати слушність прийняття такого рішення.

Управління каналом розподілу

У цьому розділі необхідно вирішити комплекс питань щодо управління обраним каналом розподілу:

· добір учасників каналу розподілу;

· мотивація учасників каналу розподілу;

· оцінка та контроль діяльності учасників каналу розподілу.

3. Теоретичні запитання до іспиту

В даному розділі пропонуються екзаменаційні питання з

дисципліни "Маркетинг"

 

1. Об'єктивна необхідність використання маркетингу в умовах ринкової економіки.

2. Основні поняття про маркетинг та управління ним.

3. Визначення маркетингу.

4. Основні види маркетингу.

5. Маркетинг, орієнтований на товар.

6. Маркетинг, орієнтований на споживача.

7. Інтегрований маркетинг.

8. Концепції маркетингу, на основі яких фірми будують свою діяльність.

9. Мета і перспективи розвитку маркетингу.

10. Порівняльний аналіз управління фірмою на основі маркетингового підходу і виробничо-збутового підходу.

11. Основні положення про організацію маркетингової діяльності фірми.

12. Організаційні форми реалізації маркетингу.

13. Структура управління маркетингом за географічним, товарним і ринковим принципами.

14. Маркетингова інформація і маркетингові дослідження.

15. Система маркетингової інформації в структурі управління фірмою.

16. Організація і роль маркетингових досліджень у діяльності фірми.

17. Реалізація маркетингового дослідження в діяльності фірми.

18. Маркетингове середовище фірми, її вплив на процес управління фірмою.

19. Маркетингове мікро- та макросередовище фірми.

20. Контрольоване і неконтрольоване маркетингове середовище фірми.

21. Споживчі ринки і купівельна поведінка на них споживачів.

22. Перелік і характеристики чинників, що роблять вплив на купівельну поведінку.

23. Розкрити зміст процесу ухвалення рішення споживачем про покупку.

24. Ринок підприємств і поведінка покупців, що представляють підприємства.

25. Основні характеристики ринку підприємств і їхні відмінності від характеристик споживчого ринку.

26. Розкрити зміст процесу ухвалення рішення про закупівлі на ринку підприємств.

27. Основні поняття про сегментування ринку.

28. Основні ознаки і чинники сегментування споживчих ринків.

29. Мета, послідовність і критерії вибору цільових сегментів ринку.

30. Існуючі варіанти стратегії охоплення ринку (недиференційований, диференційований і концентрований маркетинг).

31. Мета і методи позиціонування товару фірми на цільовому ринку.

32. Загальні поняття про “нішу” ринку і методи вибору її для фірми.

33. Поняття про товар та його класифікацію.

34. Характеристики товару в маркетингу (марка, упаковування, асортимент, номенклатура, життєвий цикл).

35. Життєвий цикл товару і його етапи. Різновиди форм життєвого циклу товару.

36. Цінова політика фірм в умовах ринку.

37. Методика розрахунку вихідної ціни товару фірми.

38. Фірмова стратегія ціноутворення.

39. Методи і канали просування товарів фірми.

40. Роздрібна торгівля як один із шляхів просування товарів. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі.

41. Оптова торгівля як один із шляхів просування товарів. Класифікація підприємств оптової торгівлі.

42. Маркетингові заходи фірм в умовах роздрібної й оптової торгівлі.

43. Методи просування товарів фірм в умовах ринку.

44. Мета та завдання комунікації в діяльності фірм.

45. Склад та властивості засобів комунікації в діяльності фірм.

46. Склад та зміст комплексу маркетингу.

47. Склад та зміст стратегічного маркетингу.

48. Склад та зміст операційного маркетингу.

 

Література

Основна

1. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. - С,П б: Питер Ком, 1998. - 896 с.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ, ст.
Е. М. Пеньковой. - М.:"Прогресс, 1990.

3. Котлер Ф., АрмстронгГ. й др. Основи маркетинга: Пер с англ. - 2-е
европ. изд. - К., М., СП.6.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 1056 с.

4. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспек­
тива: Пер. с франц. - С.П6: Наука, 1996.

Додаткова

1. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международньїе зкономические
отношения: Учеб. пособне. - М.: Финавсн й статистика, 1997. - 160с.

2. Внешнезкономическая деятельность предприятия.

3. Основы /Под ред. Л. Е. Стровского. - М.: Закон й право, ЮНИТИ, 1996. - 240 с.

4. Герчикова Й. Н. Международное коммерческое дело. - М.: Банки й
биржи, ЮНИТИ, 1996. - 190 с.

5. Грачев Ю. Н., ПлотниковаЮ. Н. Практика внешнезкономической
деятельности. - М.: Интел-Синтез, 1994. - 210 с.

6. Дзнизлс Д. Д., Рабеда Ли. Международний бизнес. - М.: Дело, 1994. -
130с.

7. Левшин Ф. М. Мировой рынок: коньюнктура цены и маркетинг. - М.:
Международные отношения, 1993. - 264 с.

8. Маджаро С. Международный маркетинг. - М.: Международные
отношения, 1979. - 264 с.

9. Мозговий 0. М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу. - К.: КНЕУ, 1995. - 174 с.

10. Мозговий О. М. Стратегія виходу на зовнішній ринок. - К.: КНЕУ, 1995.-214с

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.