Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Металевого балочного моста (ШЛЯХОРОВОДУ).

Конструювання та розрахунки штучної споруди

 

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи з дисципліни

“Штучні споруди на дорогах і аеродромах”

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.092100

“Автомобільні дороги та аеродроми”

 

Всі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені. Написання

одиниць вимірювання

відповідає стандартам

Підпис (и) автора (ів) ______________________

"___"_____________________2012 р.

Підпис голови методично-редакційної ради

_________________________________________

"___"_____________________2012 р.

 

Київ 2012

 

ББК 38.9

К64

 

 

Укладачі С.Б.Усаковський, д-р техн. наук, професор

М.П. Ждановіч, к.т.н, доцент

С.Ю.Тімкіна, ст. викладач

 

Рецензент

 

 

Затверджено методично-редакційною радою інституту аеропортів, протокол № від 2012 р.

 

Видається в авторській редакції.

 

Конструювання та розрахунки штучної споруди (шляхопроводу).

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни: “Штучні споруди на дорогах і аеродромах” Уклад. С.Б.Усаковський,

М.П. Ждановіч, С.Ю.Тімкіна– К.: НАУ, 2008. –30 с.

 

 

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком: 6.060101 “ Будівництво”, спеціальності 8.06010105 “Автомобільні дороги та аеродроми”.

 

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Загальні відомості про курсову роботу.

3. Характеристика розділів курсової роботи.

4. Розробка варіантів конструкції моста.

5. Конструювання прольотної будови сталевого балочного моста.

6.Задачі розрахунку міцності головної балки сталевого моста.7.Конструювання прольотної будови залізобетонного балочного моста.

8.Розрахунок залізобетонної балки на дію згинального моменту.

9.Алгоритми розробки курсову роботу.

10.Література.

11.Додаток 1. Приклади для виконання розрахункової частини курсової роботи.

12.Додаток 2. Приклади для виконання графічної частини курсової роботи.

 

ВС ТУП

На автомобільних дорогах існують такі штучні споруди,як мости та їх різновид- шляхопроводи, тунелі, підпірні стінки, водопропускні труби; в аеропортах та під’їздах до їх естакади, підземні переходи, башти, вишки,

Мачти, водозбірні лотки. Кожний з їх виконує свої функції: мости перетинають природні та штучні водойми; шляхопроводи, естакади ,тунелі та водопропускні труби – перетинають інші дорогі (по верху або з низу); підпірні стінки закріпляють крути косогори; башти, вишки,мачти, водозбірні лотки - спеціалізоване обладнанне аеропортів. Фахівці з спеціальності “Аеродроми і автодороги “ повинні вміти проектувати, будувати, реконструктуювати та обслуговувати всі зазначені вище споруди. При цьому вони повинні використовувати набути теоретичні та практичні навички з наступних дисциплін: теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна механіка,будівельні матеріалі та конструкції, інженерна геологія і основи механіки грунтів.

Мета та завдання роботи – закріплення теоретичної частини курсу “Штучні споруди на дорогах та аеродромах” та засвоєння основ проектування та розрахунків цих споруд. Розробляючи проект споруди, студент виявляє її розрахункову схему, збирає навантаження, що діють на споруду, визначає зусилля в розрахункових елементах та розраховує їх несучу здатність. Цей процес закінчується конструюванням основних елементів споруди з обгрунтованням вибору їх типу і призначення та їх графічнім відображенням на ватмані. Такім чином при виконанні та захисту курсової роботи студент познайомиться з основами методів проектування, будівництва, реконструкції та обслуговування штучних споруд і навчитися имі користуватися .

 

 

Загальні відомості про куРСОВУ РОБОТУ

ПРОЕКТУВАННЯ МОСТА ( ШЛЯХОРОВОДУ) ”

Завдання курсової роботи – закріплення теоретичної частини курсу і засвоєння методів інженерних розрахунків та проектування штучних інженерних споруд – мосту або шляхопроводу.

Розрахунково-графічна робота складається з таких частин:

- варіанти конструкції моста,

- конструювання прольотної будови металевого балочного моста,

- розрахунок міцності головної балки металевого моста,

- конструювання прольотної будови залізобетонного балочного моста,

- розрахунок залізобетонної балки на дію згинального моменту.

Вихідні дані.

Вихідні дані для виконання роботи наведені в Таблиці 1 варіантів завдань і вмістять в себе слідуючи дані:

- клас автодороги ( КА),

- кількість полос руху ( КПР),

- габарит проїзної частини (Г),

- ширина полосі безпеки (ПБ) ,

- інженерно – геологічні умови (ГУ),

- тип стояка ( берегової опори),

- тимчасове навантаження(АК,НК),

- профіль (фасад) мостового переходу.

Вибір варіанту студент виконує згідно двох останніх цифр залікової книжки:

Остання цифра відповідає данім за номером строки таблиці проти стовпиків а,б,в; передостання – проти стовпчиків г,д,е,ж.

- Примітка. Типі стояків, поперечній переріз та фасад мостового переходу у варіантах погоджуються з викладачем.

Дані з інженерно – геологічних умов (ГУ) включають в себе тип грунту та його товщу в метрах (м.), при цьому використані наступні скорочення:

НГ- насипні грунт; ПГ – пісок гравелистій; ПД – пісок дрібній; ПС – пісок середній; С – суглинок; Г – глина; М – мергель; В- вапняк. В дужках при

цих скороченнях приведена товща шарів грунту. Габарит Г позначає ширину проїзної частини, кількість полос руху,ширину полоси безпеки, присутність букви С означає наявність розподільчої смуги. Категорія доріг:МСД- магістральні дороги, швидкісні,без перервного руху;МРД- магістральні дороги з регульованім рухом; МР- магістральні дороги районного значення. Параметр Lп,,м- довжина прогонів (панелей, що їх перекривають).

.

Таблиця 1

Варіанті завдань

а б в г Д Е ж
  КД КПР ПБ Габарит   ГУ Lп, (м). АК+НК
І Г-(9,5-С-9,5)   ПД(5,7); С(4,2) 12+18 НК-100
ІІ Г- 11,5   НГ(5,7); Г(5) 12+9 НК- 80
ІІІ 1,5 Г-10   ПС(5,5); М(4) 9+9 НК-90
ІV Г-8   НГ(5,6); ПГ(4,2) 6+15 НК-80
МСД 1,5 Г-(9,0-С-9,0)   ПГ(5,7); В( 5) 15+15 НК-100
МР Г-(8,0-С-8,0)   НГ(5,6); Г(4,8) 18+15 НК-80
МРД 2(Г-12,5)   С (5,8); В (6) 18+18 НК-90
МРД 2(Г-9)   С (5,6); М (4,5) 12+15 НК-80
І Г-(13,25-С-13,25)   ПГ(5,8); ПС(8) 24+9 НК-100
МР Г- 9   Г (5,6); В(7) 12+6 НК-80

 

Характеристика розділів роботи

 

Курсова робота присвячена проектуванню шляхопроводу. Необхідно розробити проект шляхопроводу, який складається з наступних розділів:

1. Розробляються два варіанти шляхопроводу. У першому варіанті проектується металевий шляхопровід, тобто коли він має сталеву прогонову будову. У другому варіанті він проектується як залізобетонний.

2. Необхідно розрахувати і сконструювати головні балки прогонової будови шляхопроводу для кожного з варіантів, тобто стальну та залізобетонну балки. Графічна частина проекту виконується на листі формату А – 1 де для кожного із двох варіантів шляхопроводу виділяють третину листа, а остання третина використовується для розробки конструкцій головних балок.

3. Пояснювальна записка складається із стислих пояснень щодо конструкції шляхопроводу та розрахунків основних єлементів . Останні виконуються для металевої та залізобетонної головних балок прогонової будови.

 

Розробка варіантів конструкції мостОВОГО

ПЕРЕХОДУ.

 

1. Вивчається рекомендована література та уважно аналізуються зразки креслень проектів мостів.

2. Розробляється на міліметрівці поздовжній профіль по осі мостового переходу з врахуванням топографічних та геологічних даних та історичними рівнями горизонтів води (рекомендується масштаб 1 : 200). Для мостового переходу через річки показуються підмостові судноплавні габарити відносно сезонних рівнів води.

Для шляхопроводу поздовжній профіль по осі враховує категорію дороги яку він перетинає.

3. Виконується аналіз вихідних даних і розробляється проект. Метою розробки варіантів є вибір найбільш раціональної схеми мостового переходу, розбивка його на прогони, вибір раціональних конструкцій опор, фундаментів, прогонової будови.

В зв`язку з тим, що під час розробки варіантів розрахунки ще не виконувались, конструктивні рішення приймаються за аналогією. Так відносна висота ( – довжина прольоту, – його висота )металевих балочних розрізних прогонових будов дорівнює приблизно довжини прогону, тобто , залізобетонних – . Ширина (або діаметр) проміжних опор залежіть від їх типу і дорівнює приблизно . Конструкцію фундаментів опор приймають в залежності від типу ґрунтів основи.

Студентам доведеться в значній мірі покладатись на зразки конструкцій мостових переходів, що наведені в підручниках, а свої пропозиції, оформлені у вигляді ескізів та малюнків, узгоджувати з викладачем. Треба пам`ятати, що і досвідчені інженери не відразу знаходять влучні конструктивні рішення, а приходять до них шляхом поступового наближення.

4. Кожний варіант мостового переходу складається з фасаду та поперечного розрізу, на яких необхідно показати основні розміри та відмітки, як це показано на зразку шляхопроводу( Додаток 2, Рис.1, Рис.2).

 

5. Конструювання пРОГоноВОї будови

металевого балочного моста (ШЛЯХОРОВОДУ).

Для перекриття прогонів 24 ¸ 42 м використовують балочні розрізні металеві мости із суцільною стінкою. Для прольотів 32 ¸60м застосовують нерозрізні балочні металеві мости. Основним несучим елементом прольотних будов цих мостів є сталева балка двотаврового або коробчатого перерізу. Несуча конструкція проїжджої частини при цьому може бути двох типів:

I тип. Залізобетонна плита, що опирається на сталеві балки та об`єднується з ними для сумісної роботи.

II тип. Ортотропни настил, тобто сталевий лист, підсилений системою коротких ребер жорсткості.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.